Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER DUR A TERME LA CREACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DIGITAL MEDICINA BALEAR

Palma, 30 de setembre de 2011

REUNITS

D'una part, el president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, senyor Bartomeu Anguera Sansó, amb DNI 41139538J, com a representant d'aquesta d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 24.1.1, i de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears té un fons documental, tant en format paper com en format digital, compost per tots els números publicats de la revista científica Medicina Balear des de la seva creació l’any 1987, del qual vol dur a terme la digitalització, publicació i actualització permanent a la col·lecció digital Medicina Balear, que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, per facilitar-ne l’ús i la consulta i, alhora, preservar-ne digitalment les publicacions.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, perquè facilitarà a la comunitat universitària i al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament. Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Medicina Balear, la totalitat dels números de la revista editats al llarg dels últims set anys de la seva publicació i corresponents al període 2005-2011, dels quals ja es disposa de versió digital, i que constituirien la primera fase del projecte.

2. Definir i pressupostar una segona fase en la qual es procedirà a digitalitzar, integrar, catalogar i publicar dins la mateixa col·lecció els números anteriors de la revista, corresponents al període 1987-2004, dels quals no hi ha cap versió digital, i presentar-se a la convocatòria de subvencions del CBUC per tal que se’n subvencioni la digitalització. I, en cas que no fos subvencionada, estudiar vies alternatives de finançament conjuntament amb la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

3. Entregar una copia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, a partir de la qual es pugui fer una edició en CD o DVD.

4. Publicar la col·lecció digital Medicina Balear a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears es compromet a:

1. Aportar a la UIB un exemplar original, en paper o digital, de totes les publicacions que s’hagin d’incloure a la col·lecció.

2. La còpia digital complirà amb les especificacions tècniques recomanades pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB quant a:

  • Format i nomenclatura d’arxius
  • Estructura de directoris

3. Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, amb eficàcia a nivell mundial, i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat el senyor Bartomeu Anguera Sansó autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de Medicina Balear, així com altres elements d’identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Sisè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa d’un any.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Bartomeu Anguera
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).