Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 15 de desembre de 2009

REUNITS

D’una banda, l’Honorable Senyora Pilar Costa Serra, consellera d’Innovació, Interior i Justícia, que actua en la seva condició de presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (en endavant, EBAP), d’acord amb el que disposa l’article 8 del Decret 105/2004, de 23 de desembre, pel qual es regulen el règim jurídic i l’organització de l’EBAP, legitimada per a la firma del present conveni de conformitat amb el que disposa l’article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), i en ús de les facultats atribuïdes per l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 30.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

MANIFESTEN

1. El 26 d’agost de 2005 l’Escola Balear d’Administració Pública i la Universitat de les Illes Balears varen signar un conveni de col·laboració que té per objecte «organitzar i posar en funcionament un títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, a la Facultat de Dret de la UIB, de forma semipresencial mitjançant l’ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l’ensenyament amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears» (clàusula 1). La titulació esmentada està configurada com un títol propi de grau de la UIB, modalitat estudi de primer cicle propi, amb una vigència prevista fins al 31 de desembre de 2010.

2. Tal com s’indica en els expositius del conveni, l’Escola Balear d’Administració Pública té entre els seus objectius el de la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la CAIB, a més del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències.

La Universitat de les Illes Balears, d’acord amb els seus Estatuts, té, entre les seves missions, la col·laboració amb les institucions públiques de la CAIB, i entre les seves funcions específiques s’inclou l’organització dels ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió per obtenir títols de caràcter oficial amb validesa a tot el territori espanyol.

El conveni es va establir tenint en compte l’interès comú d’ambdues institucions per establir una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el títol propi de la Universitat de les Illes Balears de tres cursos de durada denominat Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

3. L’article 12 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació de les ensenyances universitàries i s’arbitren els mecanismes que permetran integrar el sistema universitari espanyol en l’espai europeu d’educació superior iniciat amb la Declaració de Bolonya, disposa que els plans d’estudis oficials de grau conduents a l’obtenció del títol de graduat els elaboraran les universitats i que es verificaran d’acord amb el que disposa l’article 25 (procediments de verificació).

4. És d’interès comú d’ambdues institucions introduir modificacions a l’objecte del conveni al qual s’ha fet referència al punt 1, a l’efecte d’extingir de forma gradual els estudis conduents al títol propi de la UIB que actualment s’imparteixen en virtut del conveni i, d’altra banda, desenvolupar i posar en funcionament uns estudis universitaris oficials de grau conduents a l’obtenció de la titulació de graduat en Seguretat Pública i Ciències Policials, o el que resulti procedent.

5. La clàusula 6 del conveni signat el 26 d’agost de 2005 estableix que les parts podran resoldre el conveni de mutu acord.

Ambdues parts consideren necessari resoldre el conveni indicat i procedir a la signatura d’un nou conveni per dur a terme els objectius prevists.

Les parts que intervenen es reconeixen recíprocament capacitat i legitimació per signar el conveni, que es formalitza sobre la base de les següents

CLAUSULES

1.  Objecte

1.1. Resoldre el conveni de col·laboració signat el dia 26 d’agost de 2005 entre l’Escola Balear d’Administració Pública i la Universitat de les Illes Balears amb l’objecte d’organitzar i posar en funcionament el títol propi de primer cicle en Seguretat i Ciències Policials, a la Facultat de Dret de la UIB, de forma semipresencial mitjançant l’ús de tecnologies telemàtiques aplicades a l’ensenyament amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials de totes les Illes Balears.

1.2. Establir les condicions de l’extinció gradual de la impartició dels estudis del títol propi de la UIB de primer cicle en Seguretat i Ciències Policials, a la Facultat de Dret de la UIB, com a títol propi, i posar en funcionament uns estudis universitaris oficials de grau conduents a l’obtenció de la titulació de Graduat en Seguretat Pública i Ciències Policials, o el que resulti procedent.

Per dur a terme aquest objecte, és necessari extingir el conveni signat per ambdues parts el 26 d’agost de 2005 i establir les condicions d’aquest nou conveni.

2. Resolució de l’anterior conveni

Ambdues parts acorden resoldre el conveni que varen signar el 26 d’agost de 2005, amb una vigència prevista fins al 31 de desembre de 2010.

La resolució del conveni indicat es produeix amb efectes de la firma d’aquest conveni.

En conseqüència, la quantitat derivada de l’aplicació del conveni indicat corresponent a l’any 2010, que s’indica a continuació, queda sense efecte. 

 Anualitat                      Import                                 Partida

 2010                       36.859,50 €            78101 121G01 64000 00 

3. Actuacions de cada una de les parts

3.1. Actuacions de l’Escola Balear d’Administració Pública

3.1.1. L’EBAP col·laborarà amb la UIB, en els termes que estableixin conjuntament a través de la comissió de seguiment i coordinació establerta a la clàusula 4 del conveni, amb els mitjans didàctics i personals adients per tal d’establir la programació docent i els materials didàctics necessaris per dur a terme l’extinció gradual del títol propi i amb l’objectiu de posar en funcionament els estudis oficials de grau conduents a l’obtenció de la titulació de Graduat en Seguretat Pública i Ciències Policials, o el que resulti procedent.

3.1.2. Per dur a terme l’objecte esmentat anteriorment, l’aportació de l’EBAP és de 186.722,00 euros, que s’han d’abonar al llarg de quatre anys, amb càrrec al projecte d’inversió per a la formació general, formació d'agents de policia local i personal d'emergències, partida pressupostària 78101 121G01 64000 00, repartits de la forma següent:

a) Any 2009: 37.584,00 euros

b) Any 2010: 78.928,50 euros

c) Any 2011: 37.347,00 euros

d) Any 2012: 32.862,50 euros

Total      186.722,00 euros

Aquests imports s’han de minorar en la quantia dels ingressos procedents de les matrícules dels alumnes, en la forma que s’estableix a la clàusula 4.

S’incorpora com a annex al conveni el desglossament de les despeses.

3.2. Actuacions de la Universitat de les Illes Balears

3.2.1. La UIB durà a terme de forma gradual l’extinció dels estudis que es cursen actualment corresponents al títol propi de la UIB objecte del conveni, en la forma següent:

a) L’any acadèmic 2008-2009 es va impartir el primer curs d’una quarta edició dels estudis per començar-ne l’extinció.

b) L’any acadèmic 2009-2010 s’impartirà el primer curs sense docència i el curs de segon i tercer dels estudis de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

c) L’any acadèmic 2010-2011 s’impartirà el segon curs sense docència i el curs de tercer dels estudis de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

d) L’any acadèmic 2011-2012 únicament s’impartirà el tercer curs sense docència dels estudis de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.

3.2.2. La UIB durà a terme, amb la col·laboració de l’EBAP, totes les actuacions necessàries per desenvolupar i posar en funcionament els estudis oficials de grau conduents a l’obtenció de la titulació de Graduat en Seguretat Pública i Ciències Policials, o el que resulti procedent.

3.2.3. La Universitat de les Illes Balears, a més de les despeses derivades de les actuacions que s’indiquen a continuació, assumirà qualssevol altres despeses addicionals, tret de les despeses que se’n derivin si es fan les tutories en la modalitat de presencials a Menorca i Eivissa en lloc de fer-les per videoconferència, com es preveu inicialment.

Suport informàtic, telemàtic i assistència tècnica

  • Despeses de manteniment del conjunt d’infraestructures i serveis complementaris (menjador, instal·lacions esportives, serveis sanitaris, biblioteques, etc.).
  • Cost de difusió de la titulació als possibles interessats. La UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents tant impresos com digitals, el missatge «Titulació finançada per la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears».
  • Informació i gestió de beques i ajudes a l’estudi.
  • Planificació i programació del conjunt de les activitats, tant pel que fa a les actuacions docents com en relació amb la gestió de les activitats auxiliars i complementàries.
  • Control de qualitat total, així com la incorporació d’una metodologia de millora contínua, especialment pel que fa a la participació del personal docent, gestió eficient de processos i avaluació de les diferents etapes.
  • Les despeses de formació del personal docent.
  • Cost dels 18 crèdits de lliure configuració.

La valoració s’indica a l’annex.

4. Forma de pagament

a) La quantia corresponent a l’any 2009 es pagarà a la signatura del conveni.

b) La quantia corresponent als anys 2010 i 2011 es pagarà prorratejada als mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i desembre.

c) La quantia corresponent a l’any 2012 es pagarà prorratejada als mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny.

A les mensualitats del mes de febrer dels anys, 2010, 2011 i 2012 i, si escau, els mesos immediatament posteriors, es compensarà l’import de les matrícules dels estudiants d’acord amb la certificació que expedeixi la UIB el mes de gener dels anys esmentats.

El pagament de les quanties esmentades anteriorment es farà contra presentació de la corresponent factura o document d’igual valor probatori per part de la UIB. Així mateix, el director del projecte d’inversió emetrà la corresponent certificació de les activitats realitzades i la conformitat respecte del projecte.

5. Comissió de seguiment i coordinador

Es crea una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’EBAP. L’esmentada comissió coordinarà les relacions entre la UIB i l’EBAP en l’execució d’aquest conveni. A més, l’EBAP designarà un coordinador de les relacions amb la Universitat, els alumnes i el personal docent.

L’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió.

6. Termini de vigència del conveni

La vigència del conveni s’estendrà des del dia de la seva signatura fins al 30 de juny de 2012.

7. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de febrer de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

MEMÒRIA ECONÒMICA