Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 

ANNEXOS DE 2011 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA, SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006 

Signat el 10 de juny de 2011

ANNEX I: Pla de treball entre la UIB i el CBUC per a l’any 2011

El 2011 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • Còpia de registres bibliogràfics del CBUC usant la passarel·la Z39.50.
 • Reunions dels grups de treball de catalogació de cara a avaluar una possible incorporació dels registres bibliogràfics de la UIB al CBUC.
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment).
 • Participació en els dipòsits electrònics TDX i RACO.
 • Participació en Dialnet.
 • Estudis, formació i traduccions.

Durant l’any 2011 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2012 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació). Concretament s’estudiarà la possibilitat i conveniència que la UIB s’incorpori a la subscripció consorciada de les revistes electròniques de l’editorial Elsevier.
 • Dipòsits electrònics col·lectius Recercat, MDC i MDX.
 • Metacercador BuscaRE.
 • Reunions de grups de treball del CBUC encara que la UIB no participi en el programa corresponent.

ANNEX II: Quota per serveis generals bibliotecaris 2011

D’acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del present conveni, la UIB ingressarà, durant l’exercici 2011, 23.103,15 euros com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats bibliotecaris en què participi (exclosa BDC).

Aquesta quota s’aporta com a contraprestació dels serveis generals propis de biblioteques oferts pel CBUC, amb la finalitat de fomentar el fi fundacional del Consorci, i tenen el caràcter d’operacions subjectes però exemptes d’IVA. En conseqüència, es facturaran amb un IVA del 0% i es liquidaran, en el termini legal mitjançant transferència bancària, en el compte facilitat pel CBUC.

ANNEX III: Participació de la Universitat de les Illes Balears el 2011 en la Biblioteca Digital de Catalunya per a productes i serveis per a 2012

D’acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB pagarà al CBUC per tenir accés als productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Els productes i serveis per a 2012 són els següents:

 • Aranzadi-Westlaw
 • Ebrary
 • IEEE/IEE Electronic Library
 • JSTOR
 • MyiLibrary
 • NetLibrary
 • Question Point
 • RefWorks
 • Springer/Kluwer e-books

L’import d’aquesta participació, que es facturarà amb un IVA del 18%, durant el tercer trimestre, i que s’haurà de liquidar abans del 30 de novembre de 2011, és de: 113.945,57 euros (IVA exclòs).

A més, la UIB ha de pagar directament a cada editor, dins el darrer trimestre de l’any 2011, les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats i sense IVA):

·         ACS

$39.294,75

 • AIP

$41.051,41

 • Blackwell

57.152,90 €

 • Emerald

11.600,62

 • Informa Healthcare

779,22 €

 • LNCS

10.446,49 €

 • Nature TxT

5.165,77 €

 • OUP

19.280,06 €

 • RSC

5.387,04

 • Springer

170.788,84 €

 • T&F

49.821,43 €

 • Wiley

57.548,86 €

Pel CBUC, Antonio González
President

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).