Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BANCA MARCH I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (SIGNAT EL 19 DE FEBRER DE 2008)

Palma, 4 de novembre de 2011

REUNITS

D’una part, el senyor Jaime Bellido Femenia, director de Selecció i Formació de Recursos Humans de la Banca March, que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8, Palma (Illes Balears), i NIF núm. A 07 004 021.

I de l’altra la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, domiciliada a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma, CP 07122, i proveïda del CIF núm. Q0718001A.

Amb l'objectiu de millorar la gestió de les pràctiques formatives derivades del conveni de col·laboració subscrit entre la Banca March i la Universitat de les Illes Balears el dia 19 de febrer de 2008 (ref. 1624) i a la vegada facilitar l'estada dels estudiants seleccionats a l'entitat, convenen de subscriure la present addenda de modificació de las clàusules que s’indiquen del conveni esmentat:

CLÀUSULES

Primera. Es modifica la clàusula primera del conveni indicat, d’acord amb la redacció següent:

«Primera. Objectiu. A fi d’atendre la formació d'alguns alumnes de les llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Física, i Química; de l’enginyeria Informàtica; de les diplomatures de Ciències Empresarials i de Turisme; de les enginyeries tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes; de Telecomunicació especialitat en Telemàtica de l’enginyeria tècnica Industrial especialitat d’Electrònica; i dels graus d’Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Física, Química i Turisme de la UIB, aquesta i la Banca March faran la convocatòria de beques entre els alumnes de la UIB que hagin cursat com a mínim el 50% de les titulacions esmentades per poder portar a terme les pràctiques en els departaments que proposi la Banca March

Segona. Es modifica la clàusula tercera del conveni indicat, d’acord amb la redacció següent:

«Tercera. Període. El període per a la realització d'aquestes beques és un any i es poden iniciar en qualsevol moment. La durada de les pràctiques és de 135 dies. La beca per alumne només es pot renovar sempre que l'alumne estigui matriculat d'uns estudis diferents dels de la beca ja acabada. Els estudis i les condicions són els que apareixen a la clàusula primera. Durant les convocatòries de febrer, juny i setembre els estudiants que ho sol·licitin poden gaudir de dies de permís per a la preparació d'exàmens.»

Tercera. Es modifica la clàusula onzena del conveni indicat, d’acord amb la redacció següent:

«Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament. En cas que alguna de las beques pugui veure's reduïda pel que fa a la durada o acabada abans del que s’hagi previst per decisió de la comissió de seguiment o per altres causes estranyes a la UIB i a la Banca March, la UIB retornarà a la Banca March la quantitat corresponent als dies en què les pràctiques no s'hagin dut a terme.»

Quarta. Manteniment de la resta de clàusules.

A tots el efectes es mantenen intactes la resta de clàusules del conveni objecte de modificació.

I perquè consti, ambdues parts signen aquesta addenda en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Banca March, Jaime Bellido
Director de Selecció i Formació de Recursos Humans

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de setembre de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).