Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓN ORIZONIA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA ORIZONIA D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT TURÍSTIC

Palma, 10 de novembre de 2011

INTERVENEN

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

De l'altra part, el senyor Álvaro Vázquez Losada, director general de Persones i RSC Orizonia, amb DNI 34 975 555F, que actua en representació de la Fundació Orizonia, amb CIF G57715542 i amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Rita Levi, s/n, edifici Orizonia, ParcBIT, 07121 Palma.

EXPOSEN

1. La Universitat de les Illes Balears és una institució capdavantera en la formació i investigació turística.

2. La Fundació Orizonia, com a fundació de l’empresa Orizonia, forma part d’aquesta empresa, que és líder en el camp de les empreses turístiques.

3. La Càtedra neix d'una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Orizonia.

Així doncs, la Càtedra ha de desenvolupar amb especial dedicació continguts de formació, investigació i divulgació del turisme.

CLÀUSULES

1. Objectiu del conveni

La UIB crearà la Càtedra Orizonia, dins el curs acadèmic 2011-12.

Seran tasques ordinàries de la Càtedra:

a) Organitzar, ajudar i fer activitats formatives com seminaris, jornades, cicles de conferències o classes magistrals.

b) Promoure programes de recerca relacionats amb el turisme.

c) Concedir beques per a estudis relacionats amb el turisme.

d) Desenvolupar les activitats culturals i de difusió de l’activitat docent i de recerca que s’acordin en el camp del turisme.

Totes aquestes tasques estaran imbuïdes de la filosofia d’integració que impera en el programa de responsabilitat social de l’empresa.

2. Estructura de la Càtedra

Al capdavant de la Càtedra hi figurarà com a director un professor de la Universitat de les Illes Balears de reconegut prestigi internacional en els àmbits científics en els quals desenvoluparà les seves activitats. La seva missió serà assegurar el normal funcionament de la Càtedra i proposar anualment el pressupost d’activitats al Patronat de la Càtedra.

El finançament serà de fora del pressupost ordinari de la UIB. El pressupost mínim assegurat de la Càtedra serà de 30.000 euros anuals, aportats per l’empresa Orizonia.

2.1. Comissió Rectora

Per al seguiment de les activitats programades per la Càtedra es constituirà una Comissió Rectora, presidida pel Rector de la UIB i composta per:

  • El Rector/a o persona que delegui.
  • El director/a de la Càtedra.
  • Un/a representant de la UIB.
  • Fins a tres representants de l’empresa Orizonia.

Són funcions de la Comissió Rectora:

  • Aprovar el Pla anual d’activitats de la Càtedra i el seu pressupost.
  • Aprovar la memòria anual d’activitats i el tancament del pressupost.
  • Dur a terme el seguiment de les activitats de la Càtedra.

Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts i resoldre tot allò que sigui possible de forma immediata o sol·licitant, si no, la intervenció dels responsables adequats en cada cas.

El pla d'activitats, el pressupost anual per al següent curs i la memòria anual d'activitats realitzades durant el curs en qüestió, es remetran a la UIB i a Fundació Orizonia.

La Comissió Rectora es reunirà almenys dues vegades l'any.

2.2 Consell Científic

La Càtedra tindrà un consell científic format, amb un màxim de vuit membres, per investigadors de reconegut prestigi en els àmbits propis de la Càtedra, nomenats pel director i oïda la Facultat de Turisme.

La seva missió serà assessorar la Càtedra en tota la temàtica científica relacionada amb el turisme que es consideri adient.

El nomenament dels membres del Consell Científic el farà la Comissió Rectora a proposta del director.

3. El director de la Càtedra

El director serà nomenat pel Rector a proposta de la Comissió Rectora.

La seva missió serà:

a) Elaborar i presentar a la Comissió Rectora, per a la seva aprovació, el programa anual d’activitats de la Càtedra i el seu pressupost.

b) Elaborar i presentar a la Comissió Rectora, per a la seva aprovació, la Memòria anual d’activitats de la Càtedra i el tancament del pressupost.

c) Coordinar i desenvolupar les activitats establertes a la clàusula primera d’aquest conveni.

d) Gestionar els fons de la Càtedra.

e) Difondre la Càtedra als diferents àmbits universitaris, socials i culturals.

f) Donar les ordres de pagament corresponents a proveïdors, serveis i activitats realitzades.

4. Seu

La Càtedra desenvoluparà les seves activitats a la seu de les instal·lacions pròpies de la Universitat de les Illes Balears o de la Fundació Orizonia, o en qualsevol altre espai determinat de comú acord per ambdues institucions.

5. Obligacions de la Fundación Orizonia

La Fundació Orizonia finança la Càtedra Orizonia amb 30.000 euros (imposts inclosos) per any acadèmic, dotació que pot ser augmentada per pròpia decisió.

L’abonament per la Fundació Orizonia de la quantitat expressada a la present clàusula s’efectuarà d’ofici mitjançant transferència bancària al compte corrent 2051-0151-65-1014198336, amb el localitzador següent: 2417 2417-2011-480.

L’aportació de la Fundació Orizonia es concreta exclusivament en l’abonament de la quantitat indicada, per la qual cosa no li pot ser exigida cap altra obligació econòmica, ni fiscal ni d’altre tipus que no sigui l’entrega de la quantitat esmentada.

6. Durada del conveni

El present conveni entrarà en vigor en el moment que es firmi. Tindrà vigència fins al curs 2016-17 inclòs, termini durant el qual es desenvoluparan les activitats que en són objecte.

Quan venci, i sempre que hi hagi consignació pressupostària a la Fundació Orizonia, quedarà tàcitament prorrogat per períodes addicionals d’anys acadèmics, per als quals prèviament s’establirà un annex on es determinarà el programa i el finançament de les activitats de la Càtedra.

7. Causes de resolució

Són causa de resolució del present conveni:

El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

8. Publicitat

En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la Càtedra hi figuraran els respectius logotips de la UIB i de la Fundació Orizonia.

9. Litigis

L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració seran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.

Les discrepàncies que sorgeixin sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que pugin derivar-se de l'aplicació del present conveni les haurà de solucionar de forma amistosa la Comissió Rectora.

Si no s'arriba a un acord de forma amistosa, serà competent per conèixer de les qüestions de litigi, l’ordre jurisdiccional del domicili de la part demandada.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Orizonia, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Per la Fundació Orizonia, Álvaro Vázquez
Director general de Persones i RSC Orizonia

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).