Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ MUSEU REGIONAL D’ARTÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER DUR A TERME UN PLA DE DIFUSIÓ WEB DEL MUSEU

Palma, 14 d’octubre de 2011

REUNITS

D’una part, el president del Patronat de la Fundació Museu Regional d’Artà, senyor Joan Llorenç Garcias Truyols, amb DNI 41322109-X, com a representant d’aquesta institució, d’acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l’article 10.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, compta amb el mitjans tècnics i l’experiència necessària per dur a terme projectes de creació i manteniment de pàgines web i de l’ús combinat de diverses eines de la web 2.0.

La Fundació Museu Regional d’Artà vol posar en marxa la difusió del Museu a través de la web i les xarxes socials.

La UIB, d’acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears, i considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l’àmbit d’investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l’accés a la informació sobre el Museu Regional d’Artà.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l’experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Fundació Museu Regional d’Artà i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de posada en marxa d’un pla de difusió web del Museu.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treball serà coordinada pel president de la Fundació Museu Regional d’Artà i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

 1. Creació d’una pàgina web amb la informació fixa del MRA i enllaços a les altres eines que es proposen en aquest projecte.
 2. Creació d’un bloc sobre la plataforma WordPress, per a la generació d’informació d’actualitat i les campanyes de difusió i publicitat del MRA.
 3. Creació d’un compte de correu electrònic, tres grups de correu i un entorn col·laboratiu de creació i publicació de documents en línia, sobre la plataforma Google.
 4. Creació d’un canal de difusió de vídeo del MRA. Integració amb el bloc i la web.
 5. Creació d’un perfil de difusió de fotografia del MRA a la plataforma Flickr. Integració amb el bloc i la web.
 6. Creació d’un perfil del MRA a la xarxa social Facebook. Integració amb el bloc i la web.
 7. Creació d’un perfil del MRA a la xarxa Delicious.
 8. Creació d’entrades sobre el MRA a la Wikipedia, en català i castellà.
 9. Creació dels continguts inicials i manteniment i gestió durant els primers sis mesos en català i castellà. Inclou:
 • Informació fixa de la pàgina web, d’acord amb l’anàlisi que se’n faci amb la Junta Rectora del MRA.
 • 10 posts al bloc.
 • Publicació de 10 documents a la plataforma Google.
 • Creació de 3 grups de correu electrònic, amb un màxim de 100 adreces.
 • Inclusió de tres vídeos al canal de TV.
 • Creació de tres àlbums i inclusió de 100 fotografies.
 • Manteniment i animació del perfil de Facebook durant tres mesos, o fins a aconseguir 500 afiliats.
 • Inclusió de 30 enllaços a Delicious.
 1. Contractació d’un domini propi a Internet per al MRA.
 2. Allotjament en un servidor del domini MRA per un any.
 3. Formació del personal que indiqui el MRA per capacitar-lo per dur a terme el manteniment dels continguts de les eines creades a partir dels sis mesos.
 4. Suport tècnic al personal que durà a terme el manteniment dels continguts i supervisió i control de qualitat de la feina realitzada (durant un any).

La Fundació Museu Regional d’Artà es compromet a:

 1. Aportar a la UIB la quantitat de 6.372 euros (IVA inclòs) per contribuir a finançar els costs derivats de la realització del Pla de difusió web del Museu, que seran abonats una vegada la UIB hagi presentat la factura corresponent.
 2. Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de 24 mesos.

Per la Fundació Museu Regional d’Artà, Joan Llorenç Garcias
President del Patronat

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de setembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).