Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ MUSEU REGIONAL D’ARTÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER DUR A TERME LA CREACIÓ D’UN CATÀLEG VIRTUAL DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL MUSEU

Palma, 14 d’octubre de 2011

REUNITS

D’una part, el president del Patronat de la Fundació Museu Regional d’Artà, senyor Joan Llorenç Garcias Truyols, amb DNI 41322109-X, com a representant d’aquesta institució, d’acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l’article 10.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, compta amb el mitjans tècnics i l’experiència necessària per dur a terme projectes de col·leccions digitals accessibles a través de la web.

La Fundació Museu Regional d’Artà té una col·lecció de peces arqueològiques exposades al Museu d’Artà que vol catalogar; d’altra banda, vol oferir els resultats de la catalogació en format digital, accessible des de la web.

La UIB, d’acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears, i considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l’àmbit d’investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l’accés a la informació sobre les peces del Museu Regional d’Artà.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l’experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Fundació Museu Regional d’Artà i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de creació d’un catàleg virtual de les peces de la col·lecció arqueològica del Museu.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treball serà coordinada pel president de la Fundació Museu Regional d’Artà i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que consideren convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

  1. La creació de la fitxa tipus amb les metadades a incloure en la descripció dels objectes del MRA, basant-se en les propostes de l’àrea de Prehistòria del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.
  2. El disseny de la col·lecció virtual Catàleg del Museu Regional d’Artà, integrada dins la biblioteca digital de les Illes Balears sobre la plataforma tecnològica Greenstone Digital Library.
  3. La instal·lació del software local necessari als ordinadors en què s’ha de realitzar la catalogació del MRA.
  4. La formació del personal que indiqui el MRA per capacitar-lo per dur a terme la catalogació del material sobre la dita plataforma.
  5. El suport tècnic al personal que durà a terme la catalogació i la supervisió i el control de qualitat de la feina realitzada.
  6. L’allotjament de la base de dades de la col·lecció virtual Catàleg del Museu Regional d’Artà al servidor de biblioteca digital de la UIB, incloses la custòdia i les còpies de seguretat necessàries per garantir la integritat i la conservació a llarg termini de la base.
  7. La difusió de la col·lecció virtual Catàleg del Museu Regional d’Artà, a través de la biblioteca digital de les Illes Balears.

La Fundació Museu Regional d’Artà es compromet a:

  1. Aportar a la UIB la quantitat de 2.850 euros (IVA inclòs) per contribuir a finançar els costs derivats de la realització del catàleg virtual, que seran abonats una vegada la UIB hagi presentat la factura corresponent.
  2. Nomenar un responsable tècnic, que serà l’interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de 24 mesos.

Per la Fundació Museu Regional d’Artà, Joan Llorenç Garcias
President del Patronat

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de setembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).