Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA QUARTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FELANITX I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SIGNAT EL 5 DE DESEMBRE DE 2000

Palma, 18 d’octubre de 2011

REUNITS 

D’una banda, el senyor Gabriel Tauler, que actua en representació i com a batlle de l’Ajuntament de Felanitx, amb domicili a la plaça de la Constitució, núm. 1, 07200 Felanitx.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que en data 5 de desembre de 2000 es va signar el conveni de col·laboració ref. 383 entre l’Ajuntament de Felanitx i la Universitat de les Illes Balears amb l’objecte de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic del municipi, especialment pel que fa al jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià.

Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, a la sessió del dia 27 de juliol de 2011, en virtut de la delegació residual de competències del Ple acordada a la sessió del dia 1 de juliol, va aprovar la modificació de la clàusula 4, relativa a l’execució pressupostària del conveni i a l’entrada en vigor d’aquesta modificació.

Ambdues parts convenen en la signatura de la modificació de la clàusula quarta del conveni esmentat i acorden el següent:

Primer

Modificar la clàusula 4 en els termes següents:

4. L'Ajuntament de Felanitx, d'acord amb els crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat, finançarà les despeses anuals d'excavació que no puguin assumir els laboratoris de la UIB al poblat de navetes dels Closos de Can Gaià. Les dites despeses, que s'hauran de presentar i justificar documentalment de forma adequada i per a les quals s’haurà d’obtenir la conformitat del regidor o regidora de Cultura, no inclouran els sous dels investigadors ni cap mena de relació laboral amb el grup de recerca.

Segon

La present modificació del conveni entrarà en vigor a partir de la data en què l’hagin signat ambdues parts, i ja serà aplicable a les despeses d'excavació dels Closos de Can Gaià corresponents a la campanya de 2011.

Tercer

Mantenir intacta la resta del clausulat del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l’Ajuntament de Felanitx, Gabriel Tauler
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present modificació la va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de setembre de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 23 de setembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).