Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU (màsters i doctorat, amb beca) (MODEL)

Palma,

D’una banda, el director del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP), senyor Maurici Mus Amezquita (Resolució 8833/2008, d’11 de novembre           –FOU núm. 303, de 21 de novembre) per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, la Magnífica Señora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l’acord pres pel Consell de Direcció el dia 11 d’octubre de 2011 (Resolució 9958/2011, de l’11 d’octubre –FOU núm. 353, de 21 d’octubre).

De l’altra, el senyor / la senyora ………………….., com a representant legal de l’empresa / la institució (s’ha d’acreditar la representació) ……………….., amb el NIF …………………. , ubicada al carrer/passeig ………………., núm. ….., d ………….., amb el codi postal …….. i telèfon ………..

Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques d’acord amb el pla d’estudis oficial de postgrau (màster i/o doctorat) del Departament, Facultat, Institut o centre adscrit d’aquesta universitat.

ANTECEDENTS

1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001.

2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3. Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010.

4. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007.

5. Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.

6. Acord normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s’aprova la normativa pròpia dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, FOU núm. 266, de 26 de maig de 2006.

7. Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB, FOU núm. 297, de 30 de maig de 2008.

8. Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.

PACTES

1. La col·laboració entre ambdues parts es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció de l’estudi de màster i/o doctorat implicat en aquest conveni.

2. Aquest conveni comporta l’acceptació de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] estudiants en pràctiques a l’empresa o la institució que signa.

3. El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o la institució és de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] hores. El període i l’horari de les pràctiques s’ajustaran en cada cas i es fixaran abans que l’estudiant comenci les pràctiques.

4. L’empresa [NOM DE L'EMPRESA] oferirà aquest curs .... beca/beques de XXX Euros mensuals en el període citat a l’apartat 3, així com un ajut de XXX euros per cobrir les despeses de material fungible que es detallaran en el programa de l’apartat 5.

5. La convocatòria de la/les beca/beques es farà pública als estudiants de cada un dels màster/s abans citats, inclourà els criteris de selecció i necessitarà el vistiplau explícit de la direcció del màster. La selecció de l’estudiant/s que gaudirà/n de la beca la durà a terme una comissió formada pel director del Centre d’Estudis de Postgrau o persona en qui delegui i pels responsables del programa: un representant de cada un dels màsters implicats i un representant de l’empresa. Una vegada acabat el procés se n’informarà de la resolució a les direccions dels màsters i al CEP. Els estudiants seleccionats seran finalment inclosos a l’annex num. 1 que s’adjunta.

6. La direcció de l’estudi de màster ha nomenat [NOM DEL PROFESSOR RESPONSABLE] el professor responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb un total de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] crèdits ECTS. [REPETIR LES VEGADES QUE CALGUI SEGONS ELS MÀSTERS IMPLICATS EN EL CONVENI]

7. L’empresa o la institució ha nomenat el senyor / la senyora [NOM DEL RESPONSABLE] responsable del programa de pràctiques que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i serà responsable de garantir l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.

8. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o la institució receptora i la direcció de l’estudi de màster i/o doctorat mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

9. La realització de les pràctiques no generarà, un cop acabades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o institució.

10. L’estudiant d’estudis oficials de postgrau en pràctiques atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

11. L’estudiant que faci pràctiques a l’empresa haurà de signar el document que s’adjunta com a annex núm. 2 i pel qual es compromet a complir les normes vigents a l’empresa en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

12. L’estudiant en pràctiques estarà cobert per l’assegurança escolar. Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar se subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents per al període de pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s’aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o institució de cobertura.

13. Un cop acabat el programa, els estudiants poden demanar un certificat de l’empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.

14. La Universitat de les Illes Balears s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.

15. Aquest conveni tindrà una durada d’un any acadèmic i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se’n queda un exemplar.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,                                   L’empresa / La institució,

 

 

 

 

Maurici Mus                                                              (signatura i segell)

                            Director del CEP                                                                             

Diligència

El present model de conveni (ref. 2435) el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex 1. RELACIÓ D’ESTUDIANTS DELS ESTUDIS DE MÀSTER I DOCTORAT SELECCIONATS PER A LES BEQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS