Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logos

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

D’una banda, l’Excm. Sr. José María Sanz Martínez, en condició de rector de la Universitat Autònoma de Madrid, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat Autònoma de Madrid, aprovats mitjançant el Decret 63/2009, de 2 de juliol (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 3 de juliol de 2009).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, en condició de rector de la Universitat de Barcelona, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de Barcelona, aprovats mitjançant el Decret 246/2003, de 8 d’octubre de 2003 (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, en condició de rector de la Universitat de Cantàbria, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de Cantàbria, aprovats mitjançant el Decret 169/2003, de 25 de setembre (Boletín Oficial de Cantabria de 10 d’octubre de 2003).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, rector de la Universitat Complutense de Madrid, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat Complutense de Madrid, aprovats mitjançant el Decret 26/2007, de 24 de maig (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de maig de 2007).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Segundo Píriz Durán, en condició de rector de la Universitat d’Extremadura, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat d’Extremadura, aprovats mitjançant el Decret 65/2003, de 8 de maig (DOE de 23 de maig de 2003).

D’una altra banda, l’Excma. Sra. Montserrat Casas Ametller, en condició de rectora de la Universitat de les Illes Balears i en nom i representació d’aquesta, legitimada per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats mitjançant el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Vicent Climent Jordà, en condició de rector de la Universitat Jaume I de Castelló, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, aprovats mitjançant el Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 31 d’agost de 2010).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. José Antonio Cobacho Gómez, en condició de rector de la Universitat de Múrcia, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de Múrcia, aprovats mitjançant el Decret 85/2004, de 27 d’agost (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 6 de setembre de 2004).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Vicente Gotor Santamaría, en condició de rector de la Universitat d’Oviedo, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat d’Oviedo, aprovats mitjançant el Decret 12/2010, de 3 de febrer (BOPA d’11 de febrer de 2010, BOE de 5 d’abril de 2010).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Iñaki Goirizelaia, en condició de rector de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, aprovats mitjançant el Decret 17/2011, de 15 de febrer (BOPV de 24 de febrer de 2011).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Joaquín Luque Rodríguez, en condició de rector de la Universitat de Sevilla, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de Sevilla, aprovats mitjançant el Decret 324/2003, de 25 de novembre, i modificat pel Decret 16/2008, de 19 de gener.

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Esteban Morcillo Sánchez, en condició de rector de la Universitat de València, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de València, aprovats mitjançant el Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 3 d’agost de 2004).

D’una altra banda, l’Excm. Sr. Salustiano Mato de la Iglesia, en condició de rector de la Universitat de Vigo, i en nom i representació d’aquesta, legitimat per a aquest acte en virtut de les atribucions que té conferides segons els estatuts de la Universitat de Vigo, aprovats mitjançant el DOGA de 2 de febrer de 2010 (BOE de 20 de març de 2010).

MANIFESTEN

Normativa aplicable

I

La Constitució espanyola de 1978 consagra en l’article 27.10 l’autonomia de les universitats i garanteix, amb aquesta, les llibertats de càtedra, d’estudi i de recerca, així com l’autonomia de gestió i administració dels seus propis recursos.

II

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (publicada en el BOE de 24 de desembre), modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, defineix en l’article 2 les dimensions de l’autonomia universitària, incloent-hi l’expedició dels títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal i dels diplomes i títols propis. 

III

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix, en l’article 3.4, que les universitats podran, mitjançant un conveni amb altres universitats estatals o estrangeres, organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol oficial de graduat o graduada, màster universitari o doctor o doctora, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol). Amb aquesta finalitat, el pla d’estudis haurà d’incloure el conveni corresponent, en el qual s’especificarà, com a mínim, quina universitat serà responsable de la custòdia dels expedients dels estudiants i de l’expedició i el registre del títol, així com el procediment de modificació o extinció dels plans d’estudis.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10 de febrer), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, disposa en l’article 8, que regula els programes de doctorat, que “la universitat, d’acord amb el que estableixi la seva normativa, ha de definir la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral, que s’ha d’articular a través de programes de doctorat duts a terme en escoles de doctorat o en les seves altres unitats competents en matèria de recerca, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la universitat, els respectius convenis de col·laboració i aquest Reial decret”.

IV

El Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

V

Normatives internes de postgrau de cada universitat participant.

Les parts, en la representació que tenen, es reconeixen la mútua capacitat legal per subscriure i obligar-se en els termes d’aquest document i, després de valorar l’oportunitat i conveniència de formalitzar el conveni corresponent, acorden les següents: 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Les universitats signants volen subscriure aquest conveni de col·laboració per a l’establiment del Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional a fi de potenciar la qualitat acadèmica, professional o investigadora desenvolupada pels departaments i centres de les universitats esmentades i la formació en aquesta especialitat d’estudiants d’àrees afins.

Segona. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació, referit a la delimitació, l’obtenció i l’expedició dels títols esmentats, coincidirà amb el de les universitats signatàries d’aquest.

Tercera. Condicions generals

Les universitats signants participaran en igualtat de condicions en els ensenyaments objecte d’aquest conveni, i cadascuna els oferirà com a estudis oficials.

El programa de Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional s’ajusta a la legislació vigent i, en particular, als estatuts i reglaments de desenvolupament de les universitats participants i respecta les obligacions que provenen dels acords que cadascuna hagi subscrit fins aleshores.

Les modificacions en els plans d’estudi es faran de comú acord entre les universitats, tenint en compte la normativa vigent en cada moment.

Quarta. Admissió, matrícula, custòdia d’expedients i expedició de títols

1. L’alumnat interessat a cursar el programa de doctorat es podrà preinscriure a qualsevol de les universitats participants segons les normes vigents de cadascuna.

2. Les universitats aplicaran els criteris d’admissió i de selecció d’estudiants que constin en la proposta de títol inscrita.

3. L’obertura, la custòdia i la gestió de cadascun dels expedients universitaris de l’alumnat que es matriculi en els estudis objecte d’aquest conveni es faran a la universitat en la qual l’estudiant hagi formalitzat efectivament la matrícula. A cada universitat es determinarà la unitat responsable de la tramitació dels expedients d’acord amb la normativa interna.

4. Cada universitat participant assumirà la responsabilitat de l’expedició i el registre dels títols objecte d’aquest conveni de l’alumnat que hagi formalitzat efectivament la matrícula a la universitat.

Cinquena. Universitat coordinadora

La Universitat Autònoma de Madrid és la responsable de la coordinació i el seguiment del programa de doctorat objecte d’aquest conveni.

Sisena. Òrgans responsables del desenvolupament acadèmic dels estudis

 • El Departament de Química de la Universitat Autònoma de Madrid.
 • El Departament de Química Física de la Universitat de Barcelona.
 • El Departament de Ciències de la Terra i Física de la Matèria Condensada (CITIMAC) de la Universitat de Cantàbria.
 • El Departament de Química Física I de la Universitat Complutense de Madrid.
 • El Departament d’Enginyeria Química i Química Física de la Universitat d’Extremadura.
 • El Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears.
 • El Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I de Castelló.
 • El Departament de Química Física de la Universitat de Múrcia.
 • El Departament de Química Física i Analítica de la Universitat d’Oviedo.
 • El Departament de Ciència i Tecnologia de Polímers de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • El Departament de Química Física de la Universitat de Sevilla.
 • L’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.
 • Facultat de Química de la Universitat de Vigo.

Seran els responsables a cada universitat d’organitzar, controlar i avaluar el desenvolupament del programa de doctorat objecte d’aquest conveni.

Setena. Comissió de coordinació acadèmica

A l’efecte de l’organització i la supervisió de les activitats del programa, els òrgans responsables detallats en l’apartat anterior nomenaran una comissió de coordinació acadèmica, que estarà formada per representants de les parts signants, que hauran de ser professors doctors, i la composició de la qual queda especificada en l’annex II.

La Comissió de Coordinació Acadèmica s’encarregarà d’establir les línies de política comuna pel que fa a la planificació i el seguiment del títol, serà coneixedora de les qüestions relatives al desenvolupament d’aquest, n’avaluarà l’aplicació i en garantirà la qualitat. A més proposarà criteris d’admissió conjunts, el pla docent i la modificació del programa, així com procediments per avaluar i assegurar-ne la qualitat, i totes les altres qüestions de coordinació que es considerin necessàries. Les propostes esmentades hauran de ser aprovades pels òrgans competents de cada universitat participant.

Vuitena. Matrícula i gestió acadèmica

1. Els estudiants que vulguin cursar el programa han de sol·licitar l’admissió a qualsevol de les universitats participants. La Comissió de Coordinació Acadèmica estudiarà la sol·licitud i proposarà als òrgans competents de cada universitat, en funció dels criteris d’admissió conjunts i dels criteris de valoració que estableixi la Comissió de Coordinació, que la sol·licitud s’accepti o es denegui. La universitat a la qual s’hagi presentat la sol·licitud serà la responsable d’acceptar-la o denegar-la en termes de la reglamentació dels estudis de cada universitat, i es respectarà, en tot cas, la igualtat de criteris per a l’accés.

2. Els estudiants seleccionats per la Comissió de Coordinació Acadèmica hauran de complir tants tràmits com calgui per fer la matrícula i satisfer els preus públics que en cada cas escaigui a qualsevol de les universitats abans de l’inici del període lectiu.

3. Els estudiants del Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional s’entendran vinculats, a l’efecte acadèmic i administratiu, a la universitat a la qual estan matriculats.

4. Cada universitat serà responsable de custodiar els expedients dels estudiants matriculats.

5. La defensa i l’aprovació de la tesi doctoral donarà dret a l’obtenció d’un títol oficial conjunt. El títol s’anomenarà doctor/a per les universitats signants del conveni, d’acord amb el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, segons el model que consta en l’annex VIII del Reial decret esmentat establert per a títols de doctor obtinguts després de la superació d’un programa de doctorat conjunt entre universitats espanyoles.

6. La universitat responsable de l’emissió i del registre del títol conjunt en el corresponent Registre Universitari de Títols Universitaris Oficials serà aquella en què l’estudiant defensi la tesi doctoral.

7. Els estudiants estaran subjectes a les normes acadèmiques de cada universitat mentre cursin els estudis en cadascuna, la qual cosa també implica el compliment de les normes de permanència que, si escau, hi pugui haver.

Novena. Intercanvi d’informació i protecció de dades

La col·laboració interuniversitària implica la transmissió de dades de caràcter personal registrades en suport físic, així com el tractament posterior, per la qual cosa les universitats signants d’aquest conveni es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades i a adoptar les mesures necessàries en cada cas perquè aquesta protecció sigui real i efectiva.

Desena. Gestió econòmica

1. Els preus públics s’han d’abonar a la universitat en què l’estudiant formalitza la matrícula.

2. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització dels ensenyaments es durà a terme dins de cada universitat.

3. Aquest conveni de col·laboració interuniversitari no vincula les universitats participants a aportar fons addicionals, la qual cosa no s’ha d’interpretar sinó com una declaració d’intencions amb la finalitat de manifestar el compromís de totes les universitats de promoure autèntiques relacions de benefici mutu en matèria acadèmica.

Onzena. Adhesió de noves universitats al conveni

Es podran adherir altres universitats al conveni, amb aprovació prèvia unànime de totes les universitats signants del conveni vigent. L’adhesió suposarà l’acceptació de totes les clàusules recollides en el conveni. Les universitats que s’hi adhereixin tindran els mateixos drets i obligacions que la resta d’universitats participants.

Dotzena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà vigència durant cinc anys o, si no s’especifica, fins a l’extinció del programa de doctorat, i es prorrogarà automàticament cada curs acadèmic sempre que no hi hagi denúncia escrita del conveni per cap de les parts.

Tretzena. Causes de resolució

Aquest conveni s’extingirà per qualsevol de les causes següents:

 • Acord mutu de les parts signatàries.
 • Expiració del termini de durada inicial o de la pròrroga.
 • Decisió d’una de les universitats signatàries d’aquest conveni, amb prèvia denúncia expressa i per escrit a les altres parts amb una antelació mínima de tres mesos.

En qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia, durant el període de temps especificat en la clàusula dotzena d’aquest conveni.

Catorzena. Finalització dels estudis en cas d’extinció del conveni

Un cop extingit el conveni, s’ha d’assegurar als estudiants que cursin en aquell moment els estudis del programa de doctorat la possibilitat de finalitzar-los, atesa la legislació vigent.

Quinzena. Règim jurídic del conveni

Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i es regirà pel que estableixen les clàusules o, si no n’hi ha, pel que estableix la normativa general.

La resolució de les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l’execució del conveni s’hauran de resoldre de mutu acord entre les parts, a través de la Comissió de Control, Interpretació i Coordinació prevista en la clàusula setena.

Si no es pogués assolir aquest acord, les possibles controvèrsies hauran de ser resoltes de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setzena. Col·laboració

Les universitats Autònoma de Madrid (coordinadora), de Barcelona, de Cantàbria, Complutense de Madrid, d’Extremadura, de les Illes Balears, Jaume I de Castelló, de Múrcia, d’Oviedo, del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, de Sevilla, de València i de Vigo actuaran i es relacionaran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i de confiança legítima.

Així mateix es comprometen a fer esment exprés de la col·laboració de la resta de les universitats signants del conveni en la realització del programa de doctorat, així com en totes les activitats dutes a terme amb relació a aquest.

Disposició addicional

L’eficàcia d’aquest conveni queda supeditada al fet que l’autoritat competent de la comunitat autònoma en què està establerta cadascuna de les parts autoritzi, d’acord amb la normativa legal vigent, la implantació dels estudis corresponents.

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat Autònoma de Madrid
EL RECTOR
José María Sanz Martínez

Madrid, 18 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat de Barcelona
EL RECTOR
Dídac Ramírez i Sarrió

Barcelona, 6 de juny de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota: 

Per la Universitat de Cantàbria
EL RECTOR
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo

Santander, 19 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat Complutense de Madrid
EL RECTOR
Carlos Berzosa Alonso-Martínez

Madrid, 23 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat d’Extremadura
EL RECTOR
Segundo Píriz Durán

Badajoz, 20 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat de les Illes Balears
LA RECTORA
Montserrat Casas Ametller

Palma, 18 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota: 

Per la Universitat Jaume I de Castelló
EL RECTOR
Vicent Climent Jordà

Castelló, 17 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat de Múrcia
EL RECTOR
José Antonio Cobacho Gómez

Múrcia, 25 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat d’Oviedo
EL RECTOR
Vicente Gotor Santamaría

Oviedo, 17 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea
EL RECTOR
Iñaki Goirizelaia

Leioa, 20 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota

Per la Universitat de Sevilla
EL RECTOR
Joaquín Luque Rodríguez

Sevilla, 18 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat de València
EL RECTOR
Esteban Morcillo Sánchez

València, 24 de maig de 2011

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS AUTÒNOMA DE MADRID (COORDINADORA), DE BARCELONA, DE CANTÀBRIA, COMPLUTENSE DE MADRID, D’EXTREMADURA, DE LES ILLES BALEARS, JAUME I DE CASTELLÓ, DE MÚRCIA, D’OVIEDO, DEL PAÍS BASC / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, DE SEVILLA, DE VALÈNCIA I DE VIGO PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA

En prova de conformitat de tot el que precedeix, se signa aquest document en el lloc i la data indicats a sota:

Per la Universitat de Vigo
EL RECTOR
Salustiano Mato de la Iglesia

Vigo, 18 de maig de 2011 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex I. Organització del període de recerca del programa de doctorat 

Annex II. Comissió de Coordinació Acadèmica