Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni Específic de Doble Titulació de MÀSTER entre la Universitat de lES Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC

Antecedents

La Universitat de les Illes Balears (UIB), i en nom seu la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora, i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (CIMAV), i en nom seu el Dr. Jesús González Hernández, director general, manifesten l’interès per establir i desenvolupar programes de doble titulació amb l’ànim de potenciar la cooperació internacional en l’àmbit de l’educació superior pel que fa a postgraus, tal com consta en el conveni general establert entre totes dues institucions.

En virtut d’aquest conveni general i de les activitats desenvolupades des de la data esmentada, ambdues institucions consideren convenient establir un conveni específic que permeti als estudiants obtenir el grau acadèmic a la institució contrapart, i viceversa, amb el compliment previ dels requisits que s’estipulen en aquest conveni i d’acord amb la normativa i les consideracions següents:

I. Per la Universitat de les Illes Balears

I.1 Normativa de caràcter general:

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre l’expedició de títols universitaris de màster i doctor.

 

I.2 Normativa pròpia de la UIB:

Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010).

Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB (FOU núm. 297, de 30 de maig de 2008).

Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, modificat per l’Acord normatiu 9047/2009, de 13 de maig (FOU núm. 312 de 22 de maig), pel qual s’aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat (FOU núm. 302, del 17 d’octubre de 2008).

Acord executiu 5775/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació dels programes de cooperació educativa (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

II. Pel Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC

II.1 El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (d’ara endavant CIMAV) és una societat civil constituïda conforme a les lleis mexicanes. Establerta segons l’escriptura pública núm. 42, de data 25 d’octubre de 1994, atorgada davant el llicenciat Armando Herrera Acosta, titular de la Notaria núm. 12 de la ciutat de Chihuahua, a l’Estat de Chihuahua, inscrita en el Registre Públic de la Propietat d’aquest estat, amb el número 232A, foli 147, del Llibre núm. 35 de la secció IV el 23 de març de 1995.

II.2 Que el seu objecte social és:

II.2.1 Coadjuvar al funcionament i consolidació del sistema nacional de ciència i tecnologia.

II.2.2 Enfortir la infraestructura científica i tecnològica regional i nacional en les branques de la seva especialitat.

II.2.3 Donar suport a les accions relatives a la generació, difusió i aplicació dels coneixements científics i tecnològics, en funció de les finalitats i, en conseqüència, amb objectius, estratègies i polítiques del Pla nacional de desenvolupament i del Programa nacional de ciència i tecnologia corresponent i els altres aplicables.

II.2.4 Estudiar les bases físiques i químiques que defineixen les característiques dels materials avançats, en particular dels que tenen alguna importància científica i/o tecnològica.

II.2.5 Dur a terme recerca en les diferents àrees que formen la ciència pel que fa a materials com ara la metal·lúrgia, els polímers, les ceràmiques, els semiconductors, els biomaterials, els catalitzadors, entre d’altres, així com aspectes ambientals i ecològics dels materials.

II.2.6 Desenvolupar les bases del coneixement científic que permetin proposar nous materials i promoure el desenvolupament tecnològic avançat.

II.2.7 Formar recursos humans d’alt nivell per dur a terme recerca bàsica amb una visió pràctica en benefici de la ciència i la indústria nacionals.

II.2.8 Oferir suport a la indústria mitjançant serveis, assessories, consultes i la generació de desenvolupament tecnològics. Experimentar amb materials actualment utilitzats per la indústria per aprofundir en la comprensió de les seves propietats i millorar-les.

II.2.9 Proporcionar un servei nacional de caracterització de materials a través dels seus laboratoris nacionals de microscòpia i de caracterització de materials i els seus laboratoris d’estudi de superfícies i deteriorament de materials.

II.2.10 Impartir cursos de l’àmbit de màster i doctorat amb l’atorgament dels graus acadèmics respectius en ciència de materials, amb l’autorització corresponent per a aquestes finalitats i proveïment dels recursos materials i culturals necessaris.

II.2.11 Dur a terme tots els actes previstos en la Llei federal de drets d’autor relatius al registre, cessió de drets i publicació d’obres.

II.2.12 Gestionar davant de les autoritats administratives competents el registre de patents, marques i qualsevol altre títol de propietat, així com promoure l’aplicació dels resultats de la recerca previstos en la Llei de foment i protecció de la propietat industrial.

II.2.13 Dur a terme les altres activitats necessàries per complir les anteriors i les que es deriven dels seus estatuts altres ordenacions aplicables.

II.3 En compliment de diverses disposicions legals en vigor, ha obtingut de les autoritats i institucions corresponents els registres que s’indiquen a continuació:

Registro Federal de Causantes  CIM-941025-MJ1
Afiliació Patronal a l’IMSS  A-804585110-3
Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas: 97/514

II.4 Que el Dr. Jesús González Hernández té la capacitat jurídica necessària per subscriure el que es consigna en aquest document, la qual cosa consta a l’Acta núm. 2807, volum 578, de data 6 de juliol de 2004, atorgada pel llicenciat Armando Herrera Acosta, adscrit a la Notaria núm. 12 del Districte de Morelos, Estat de Chihuahua, en funcions de notari titular, per la qual fa constar el nomenament del Dr. Jesús González Hernández, en què es protocol·litza l’Acta d’Assemblea General Extraordinària del Consell d’Administració, que va tenir lloc el 30 d’abril de 2004 a la Ciutat de Mèxic DF.

II.5 Que el seu domicili legal a l’efecte d’aquest conveni es localitza a l’immoble ubicat a Miguel de Cervantes, núm. 120, Complex Industrial Chihuahua, CP 31109, Chihuahua, Estat de Chihuahua, Mèxic.

Article 1. Objectius i abast del conveni

El propòsit d’aquest conveni és establir les bases que reglamentin l’intercanvi d’estudiants per al Programa de doble titulació que es durà a terme entre el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la Universitat de les Illes Balears, els estudiants del qual podran accedir al títol de Màster en Ciència i Tecnologia Ambiental del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC, i el Màster en Ciència i Tecnologia Ambiental del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC, els estudiants del qual podran accedir al títol de Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química per la Universitat de les Illes Balears.

Els títols acadèmics són concedits una vegada que els estudiants culminin el programa d’estudis que es detalla en l’article 4 d’aquest conveni i superin amb èxit els requisits exigits per cada institució.

Article 2. Selecció i admissió dels estudiants

Els estudiants que vulguin participar en aquest programa de doble titulació seran seleccionats per la institució d’origen, i la institució amfitriona, quan escaigui, prendrà la decisió final d’admissió per a cada cas.

L’alumnat es matricularà del corresponent programa d’estudis en totes dues institucions, i abonarà els drets acadèmics corresponents als crèdits cursats a la institució on es cursin els crèdits esmentats i als preus estipulats per la institució esmentada.

L’alumnat del programa d’estudis amb una beca institucional amb una durada d’un any o més estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques, sempre que quedi especificat així en la convocatòria de la beca corresponent.

Per sol·licitar l’admissió al Programa de doble titulació, els estudiants de cada institució hauran de complir els requisits següents i presentar la documentació corresponent per concretar l’admissió:

Requisits per a estudiants de la UIB

Requisits per a estudiants del CIMAV

Els propis de la UIB:

Els que assenyala l’article 19 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre.
Els que s’assenyalen en el programa del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

 

Els que estableix el Reglament d’Estudis de Postgrau del CIMAV.

Els que estableix el Reglament d’Estudis de Postgrau del CIMAV.

Els propis de la UIB:
Els que assenyala l’article 19 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre.
Els que s’assenyalen en el programa del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Documents estudiants UIB

Documents estudiants del CIMAV

Sol·licitud d’admissió

Sol·licitud d’admissió

Títol universitari de llicenciatura o grau

Títol universitari de llicenciatura o grau

Certificació acadèmica amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Certificació acadèmica amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Cada institució és responsable de la tramesa de la documentació necessària en les condicions de legalització requerides per la institució contrapart, i amb aquesta finalitat es compromet a proporcionar els mitjans humans i tecnològics necessaris.

Article 3. Nombre d’estudiants

Cada any, un màxim de dos estudiants es podran matricular a la institució amfitriona. Tanmateix, el nombre total d’estudiants admesos anualment podrà modificar-se mitjançant consultes mútues fetes anticipadament.

L’oficina a càrrec de l’intercanvi d’estudiants a la institució receptora es compromet a proporcionar les facilitats necessàries per a la recerca d’un allotjament adequat. Així mateix, l’oficina esmentada serà la responsable de posar a disposició dels estudiants els serveis que la institució generalment proporciona als estudiants regulars.

Article 4. Plans d’estudis

L’obtenció de la doble titulació del programa d’estudis suposa haver superat un cert nombre de crèdits entre assignatures optatives i obligatòries, i haver elaborat, presentat, defensat i aprovat un treball o projecte o tesi de final de màster (d’ara endavant, treball de final de màster), elaborat sota la direcció de professorat en possessió del títol de doctor.

En el marc d’aquest Programa de doble titulació podran presentar el treball de final de màster els estudiants que hagin superat amb èxit els 45 crèdits corresponents a les assignatures que figuren a la taula següent:

Assignatures que es poden cursar a la UIB1

Crèdits

Assignatures que es poden cursar al CIMAV2

Crèdits

Automatització del Laboratori Químic

5

Mètodes Espectromètrics Atòmics

5

Automatització de Mètodes Analítics mitjançant Tècniques de Flux

5

Temes Selectes d’Espectroscòpia Atòmica

5

Desenvolupament de Mètodes Analítics Automàtics de Separació, Extracció i Preconcentració Basats en Tècniques de Flux

5

Avaluació d’Impacte Ambiental

5

El Problema de la Contaminació Marina

5

Qualitat de l’Aigua

5

 

 

Caracterització de Llocs Contaminats

5

1 Un crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l’alumne, entre activitats presencials i treball autònom. El nombre d’hores dedicades a activitats presencials és aproximadament de 6 per cada crèdit ECTS, excepte pel que fa al projecte del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (treball de final de màster).

2 Un crèdit del postgrau del CIMAV correspon a 16 hores de treball de l’alumne en activitats presencials.

El treball de final de màster es podrà desenvolupar indistintament a qualsevol de les dues institucions, sempre que l’estudiant hagi fet una estada de recerca durant un mínim de sis mesos a la institució contrapart.

Article 5. Seguiment acadèmic

Ambdues institucions acorden emetre un informe inicial sobre l’acompliment acadèmic dels estudiants. La institució amfitriona emetrà un informe sobre el rendiment acadèmic dels estudiants.

Article 6. Concessió dels títols acadèmics de màster

La Universitat de les Illes Balears atorgarà el títol de Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química i, d’altra banda, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC atorgarà el títol de Màster en Ciència i Tecnologia Ambiental als estudiants, sempre que reuneixin les condicions següents i es compleixin les normatives corresponents.

Els estudiants han de complir el que disposa l’article 4 d’aquest conveni.

Els treballs de final de màster seran codirigits per un mínim de dos investigadors, un de cada institució, tots dos en possessió del títol de doctor i amb experiència investigadora acreditada.

L’estudiant ha d’inscriure el projecte de treball de final de màster en totes dues institucions i, d’acord amb les normatives pròpies d’aquestes, pagar les taxes corresponents a la tutela acadèmica, drets d’expedició del títol de màster i altres a la institució d’origen, sens perjudici del que disposa l’article 2 d’aquest conveni.

L’estudiant haurà de fer estades de recerca per un mínim de sis mesos a cadascuna de les institucions participants en aquest acord.

La presentació i defensa del treball de final de màster es durà a terme indistintament a qualsevol de les dues institucions.

L’estudiant haurà de disposar d’un informe favorable de la memòria del treball de final de màster per part d’un professor de la institució on no es faci la presentació pública, designat a aquest efecte per l’òrgan responsable corresponent de la titulació de màster i que en cap cas no podrà coincidir amb el director del treball de final de màster.

Article 7. Despeses i finançament

Els estudiants participants en el programa de doble titulació regulat per aquest acord s’han de matricular del màster corresponent en totes dues institucions, i han d’abonar únicament els drets acadèmics a la institució d’origen.

Seran a càrrec de l’estudiant les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol altra despesa que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que alguna de les institucions decidís assumir-les per iniciativa pròpia.

Ambdues parts es comprometen a unir esforços per obtenir finançament d’institucions públiques o privades que contribueixin a la realització del programa.

Article 8. Coordinadors acadèmics

La Universitat de les Illes Balears nomena coordinador d’aquest conveni el professor Dr. Víctor Cerdà Martín. El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC nomena coordinadora la Dra. Luz Olivia Leal Quezada.

Article 9. Intercanvi de docents i investigadors

La UIB i el CIMAV fixaran de mutu acord i per a cada cas la durada de l’estada del personal docent i investigador de cada part. L’intercanvi de docents i investigadors es farà amb les condicions següents:

La institució d’origen proposarà el candidat a la institució receptora. Les proposicions aniran acompanyades del currículum de cada candidat, del pla d’activitats que hi ha per cobrir, la data temptativa d’inici d’activitats i la durada prevista d’aquestes.

Seran a càrrec dels docents o investigadors visitants les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol altra despesa que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que les institucions decidissin assumir-les per iniciativa pròpia.

Article 10. Vigència de l’acord

Aquest acord entrarà en vigor el dia de la signatura de totes dues institucions i tindrà una validesa de cinc anys, renovable automàticament per períodes de temps iguals tret que alguna de les institucions el doni per finalitzat. Cadascuna de les parts podrà donar per acabat l’acord sempre que avisi per escrit almenys sis mesos abans de l’acabament, amb el compromís de concloure les accions que ja estiguin en curs.

Article 11. Esmenes i canvis

Qualsevol esmena o canvi d’aquest acord ha de ser feta per escrit i ha de ser signada pels representants autoritzats de totes dues institucions.

En senyal de conformitat amb el que s’exposa en aquest conveni específic, les parts signen el conveni el dia 28 de juny de l’any 2011, en dos exemplars originals, que donen fe per igual del contingut.

Disposició addicional. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de les institucions, així com qualssevol que apareguin en gènere masculí en aquest conveni, s’entendrà que es refereixen indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular en qüestió.

PER LA UIB
DRA. MONTSERRAT CASAS AMETLLER, RECTORA

PEL CIMAV
DR. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL

TESTIMONIS   

Dr. Víctor Cerdà Martin
Dra.
Luz Olivia Leal Quezada

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 21 de juny de 2011 i es va ratificar en el Consell de Govern, de data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).