Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA DE LA FAMÍLIA BALLESTER-MORTES ENTRE EL SENYOR JOSEP LLUÍS BALLESTER I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 30 de novembre de 2011

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Lluís Ballester Mortes, amb DNI (...) i amb domicili a (...).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

El senyor Josep Lluís Ballester Mortes posseeix una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 300 llibres de temàtica relacionada amb geografia, història, literatura i ciències.

El senyor Josep Lluís Ballester Mortes vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer. el senyor Josep Lluís Ballester fa donació a la Universitat de les Illes del fons bibliogràfic esmentat, l’inventari del qual, un cop se n’hagi fet la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció de la família Ballester-Mortes i a fer que la col·lecció bibliogràfica no constitueixi una col·lecció singular, sinó que s’integri al conjunt de la biblioteca de la UIB. D’altra banda, se n’identificaran tots els exemplars amb un ex-libris que en recordi la procedència.

Sisè. La Universitat es compromet a retornar qualsevol llibre que contingui una dedicatòria personal.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

 Josep Lluís Ballester

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).