Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECIFIC DE DOBLE TITULACIO DE MASTER ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSIDAD DE ALGARVE

14.07.2011

REUNITS 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), i en nom seu la rectora, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, i LA Universidad de Algarve (UALG), i en nom seu el rector Magnífic de la UALG, Senyor João Pinto Guerreiro  manifesten interès a establir i desenvolupar programes de doble titulació amb l’ànim de potenciar la cooperació internacional en l’àmbit de l’educació superior de postgrau, tal com consta en el conveni general establert entre ambdues institucions el 6 de Juny, 2008

En virtut d’aquest conveni general i de les activitats desenvolupades des d’aquesta data, ambdues institucions consideren convenient establir un conveni específic que permeti a l’alumnat obtenir el grau acadèmic en la institució contrapart, i viceversa, amb el compliment previ dels requisits que s’estipulen en aquest conveni, i d’acord amb la normativa següent:

Per la Universitat de les Illes Balears

1) Normativa de caràcter general:

  1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  3. Decret 64/20101, de 14 de maig, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
  4. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  5. Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  6. Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre expedició de títols universitaris de màster i doctor.

2) Normativa pròpia de la UIB:

a) Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB, (FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010)
b) Acord normatiu 9047/2009, de 13 de maig de 2009 pel qual es modifica l’Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears sobre estudis de doctorat. FOU núm 312 del 22 de maig
c) Acord executiu 5775/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació dels programes de cooperació educativa (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

Per la Universitat de Algarve:

a) Decret-Llei n º 42-2005, de 22 de febrer (principis de regulació dels instruments per a la creació de l'espai europeu de l'educació superior)
b) Decret-Llei n º 197-2008 (graus acadèmics i diplomes d'educació superior)
c)
Reglament n º 217/2007, de 27 d'agost reglament dels cursos de l'actualització, perfeccionament, especialització i formació especialitzada i de programes de formació avançada

ACORDEN

Article 1. Objectius i abast del conveni

El propòsit d’aquest conveni és establir les bases que reglamentin l’intercanvi d’alumnat per al Programa de Doble Titulació que es durà a terme entre el Màster Universitari d’Economia de Turisme i Medi Ambient de la Universitat de les Illes Balears, el qual podrà accedir als títols de Máster en Tourism Development and Regional Economics de la Universidad de Algarve i, d’altra banda, l’alumnat de Máster en Tourism Economics and Regional Development de la Universidad de Algarve , els quals podran accedir al títol de Màster Universitari d’Economia de Turisme i Medi Ambient per la Universitat de les Illes Balears.

Els títols acadèmics es concedeixen una vegada l’alumnat culmina el programa d’estudis determinat en l’annex i supera amb èxit els requisits exigits per cada institució. En qualsevol cas, el compliment dels requisits esmentats garantirà l’obtenció del títol acadèmic en la institució d’origen.

Article 2. Selecció i admissió de l’alumnat

L’alumnat que vulgui participar en el Programa de Doble Titulació serà seleccionat per la seva universitat d’origen. La universitat amfitriona, per la seva banda, prendrà la decisió final d’admissió per a cada cas.

L’alumnat s’ha d’inscriure en ambdues institucions, però ha d’abonar els drets de matrícula en les respectives institucions en funció dels crèdits matriculats.

L’alumnat de postgrau amb una beca institucional de durada igual o superior a un any estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques, sempre que així quedi especificat en la convocatòria de la beca corresponent.

Per sol·licitar l’admissió al Programa de doble titulació, l’alumnat de cada institució ha de complir els requisits següents i presentar la documentació corresponent per concretar l’admissió:

Requisits per a l’alumnat de la UIB

Requisits per a l’alumnat de la Universidad de Algarve

Podran sol · licitar la preinscripció els llicenciats en Econòmiques o Administració i Direcció d'empreses.
Per als diplomats en Empresarials o Turisme se'ls facilités la relació d'assignatures pont que han de cursar per poder accedir al màster.
Per altres llicenciatures i diplomatures diferents de les esmentades, la Comissió Acadèmica estudiarà i avaluarà les preinscripcions

Podran sol · licitar la preinscripció els llicenciats en Econòmiques o Administració i Direcció d'empreses.
Per als diplomats en Empresarials o Turisme se'ls facilités la relació d'assignatures pont que han de cursar per poder accedir al màster.
Per altres llicenciatures i diplomatures diferents de les esmentades, la Comissió Acadèmica estudiarà i avaluarà les preinscripcions

 

Documents de l’alumnat de la UIB

Documents de l’alumnat de la Universidad de Algarve

Sol·licitud d’admissió

Sol·licitud d’admissió

Títol universitari de llicenciatura o grau

Títol universitari de llicenciatura o grau

Certificació acadèmica amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Certificació acadèmica amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Certificat coneixements d'anglès: anglès (FIRST CERTIFICATE-TOEFL 500-600)

 

Cada institució és responsable de la tramesa de la documentació necessària en les condicions de legalització requerides per la institució contrapart, i amb aquesta finalitat es compromet a proporcionar els mitjans humans i tecnològics necessaris.

Article 3. Nombre d’estudiants

Cada any, un màxim de 30 podrà matricular-se en la institució amfitriona. Tanmateix, el nombre total d’estudiants admesos anualment podrà modificar-se mitjançant consultes mútues realitzades anticipadament.

L’oficina a càrrec de l’intercanvi d’alumnat a la universitat receptora es compromet a proporcionar les facilitats necessàries per a la cerca d’un allotjament adequat. Així mateix, aquesta oficina es fa responsable de posar a disposició de l’alumnat els serveis que la Universitat generalment proporciona a l’alumnat regular.

L’alumnat que s’aculli a aquest conveni de doble titulació tindrà assistència mèdica, dins dels límits dels acords internacionals existents en matèria de garanties i assistència recíproca.

Article 4. Plans d’estudi

El pla d’estudi acordat per ambdues institucions estableix que l’alumnat que vulgui participar en el Programa de Doble Titulació de Màster ha de cursar en la institució d’origen el total de crèdits que s’assenyalen en l’annex, amb indicació de les matèries obligatòries i optatives que s’hi s’especifiquen. Així mateix, aquest alumnat ha de superar en la institució receptora el total de crèdits que s’assenyalen en l’annex, amb indicació de les matèries obligatòries i optatives que s’hi s’especifiquen.

La descripció dels cursos i el nombre de crèdits assignat a cada un d’aquests, consignats en el pla d’estudis del Programa de doble titulació, es descriuen en un annex adjunt a aquest conveni específic.

La institució d’origen concedirà al seu alumnat el reconeixement o la convalidació dels crèdits superats en la institució d’acollida, d’acord amb el que disposa l’article 6 d’aquest conveni.

Article 5. Seguiment acadèmic

Ambdues institucions acorden proveir la documentació apropiada sobre l'acompliment acadèmic dels estudiants i aquella documentació que es requereix als efectes acadèmics i administratius

Queda comprès que la institució receptora tindrà a càrrec seu la responsabilitat de concedir el nombre de crèdits corresponent als cursos superats per l’alumnat i que s’assenyalen en el pla d’estudis descrit en l’annex, segons els reglaments i els estatuts que la regeixen internament.

Article 6. Convalidació o reconeixement de cursos

La institució d’origen es compromet a concedir a l’alumnat la convalidació o el reconeixement del nombre total de crèdits cursats i superats en la institució contrapart, de conformitat amb la taula de reconeixements que es descriu en el Pla d’Estudis acordat per ambdues institucions (vegeu annex).

Article 7. Treball o tesi de final de màster

La tesi o el treball de final de màster és l’últim requisit establert en el pla curricular d’aquest Programa de Doble Titulació.

La tesi o treball de fi de màster de cadascuna de les dues titulacions s'ha de fer en la institució corresponent, segons les directrius de cada pla d'estudis

La tesi o el treball de final de màster ha d’exposar-se públicament i defensar-se davant d’un tribunal, i la seva consecució estarà regulada per les normes i els reglaments en la  institució corresponent.

Article 8. Concessió dels títols acadèmics de màster

La Universitat de les Illes Balears atorgarà el Títol de Màster d’Economia del Turisme i Medi Ambient i, per la seva banda, La Universidad de Algarve atorgarà el Títol Acadèmic de Máster en Tourism Economics and Regional Development a l’alumnat que hagi complert satisfactòriament el nombre de crèdits exigit, segons el que es descriu en el pla d’estudis, i hagi superat amb èxit la tesi o el treball de final de màster.

Article 9. Despeses i finançament

L’alumnat participant en el Programa de doble titulació regulat per aquest conveni s’ha d’inscriure en ambdues institucions, i s’ha de matricular i abonar els drets acadèmics a les dues, en funció dels crèdits matriculats.

Són a càrrec de l’alumnat les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol despesa més que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que les universitats receptores decideixin assumir-les per iniciativa pròpia.

Ambdues parts es comprometen a unir esforços per obtenir finançament d’institucions públiques o privades que contribueixin a la realització del programa.

Article 10. Coordinadors acadèmics

La Universitat de les Illes Balears nomena com a coordinador d’aquest conveni a la Directora del Màster d’Economia del Turisme i Medi Ambient, Dra. Mª Teresa Palmer Tous. La Universidad de Algarve nomena com a coordinador el Dr. Pedro Miguel Guerreiro Patolea Pintassilgo. Director del Máster en Tourism Economics and Regional Development.

Article 11. Intercanvi de docents i investigadors

Encara que no és l’objecte principal d’aquest conveni, la UIB i la Universidad de Algarve consideren convenient establir mecanismes que possibilitin l’intercanvi de docents i investigadors per tal d’impartir docència o dirigir tesis o treballs de final de màster a la institució recíproca, i amb aquesta finalitat ambdues institucions fixaran de mutu acord i per a cada cas la durada de l’estada dels docents i investigadors.

Aquest intercanvi del docents i investigadors s’efectuarà sota les condicions següents:

a) La institució d’origen proposarà el candidat a la institució receptora. Les proposicions s’han d’acompanyar del curriculum vitae de cada candidat, el pla d’activitats que s’ha de cobrir, la data temptativa d’inici d’activitats i la durada prevista d’aquestes.

b) La institució receptora designarà, entre el seu personal, un amfitrió científic o contrapart per a cada candidat proposat. L’amfitrió redactarà el projecte que s’ha d’executar, el qual serà discutit amb el científic visitant fins a arribar a un acord.

c) Seran a càrrec del personal docent o investigador visitant les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol altra despesa que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que les universitats receptores decideixin assumir-les per iniciativa pròpia.

Article 12. Vigència de l’acord

Aquest acord entrarà en vigor el dia que el signin ambdues institucions i tindrà una validesa de 2 anys, renovables automàticament pels mateixos períodes de temps tret que alguna de les institucions el doni per finalitzat. Cada una de les parts podrà donar per acabat l’acord sempre que ho avisi per escrit almenys sis mesos abans de l’acabament, amb el compromís de concloure les accions que ja estiguin en curs.

Article 13. Esmenes i canvis

Qualsevol esmena o canvi d’aquest acord s’ha de fer per escrit i l’han de signar els representants autoritzats d’ambdues institucions.

En senyal de conformitat amb el que s’ha exposat en aquest conveni específic, les parts signen aquest conveni en la data indicada més endavant, en quatre exemplars originals, que donen fe per igual del seu contingut.

Disposició addicional. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de les institucions, així com qualssevol que en aquest conveni apareguin en gènere masculí, s’entendran referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular en qüestió.

Per la Universitat de les Illes Balears: Rectora / Director del Màster
Per la Universidad de Algarve: Rector / Director del Màster

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció dedata 11 de març i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig ( BOIB núm, 76 de 22 de maig).

Annex