Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI D’ASSOCIACIÓ PER A LA SUPERVISIÓ I L’EXPEDICIÓ CONJUNTES D’UN TÍTOL DE DOCTORAT ENTRE LA PRES UNIVERSITÉ DE GRENOBLE I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Grenoble, 24-11-2011
Palma, 21-09-2011

La PRES Université de Grenoble (en endavant, “la UDG”), representada pel rector el Dr. Farid Ouabdessellam,

i

la Universitat de les Illes Balears, Ctra.de Valldemossa, km 7,5 07122 Palma (en endavant, “la UIB”), representada per la rectora la Dra. Montserrat Casas Ametller,

anomenades conjuntament “institucions associades”,

D’acord amb:

­El Decret de 25 de setembre de 1985 pel qual s’estableix el procediment per al dipòsit, la identificació i la reproducció de tesis o altres treballs lliurats en finalitzar el doctorat;

­El Decret de 7 d’agost de 2006 d’estudis de postgrau;

­El Decret de 6 de gener de 2005 pel qual es crea un procediment per a la supervisió conjunta internacional de tesis;

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;

­La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;

­El Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatus de la Universitat de les Illes Balears;

­El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials;

­El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials;

­Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

­El Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial I validesa a tot el territori nacional;

­El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior;

­El Reial decret 309/2005, de 18 de marc, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004;

­L’Ordre ECI 3686/2004, de 3 de novembre, per la qual es dicten normes per a l’aplicació del Reial decret 285/2004;

­L’Ordre ECI 1712/2005, de 2 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECI 3686/2004;
L’Ordre ECI 2514/2007, de 13 d’agost, que regula l’expedició de títols universitaris oficials de màster i doctorat;

­L’Acord normatiu 8506, de 25 d’abril de 2008, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB, FOU núm. 297 de 30 de maig de 2008;

­L’Acord normatiu 9047, de 13 de maig de 2009, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears sobre estudis de doctorat, FOU núm. 312 de 22 de maig de 2009.

I finalment,

­La voluntat del Dr. Pierre Brasseur (CNRS/LEGI), la Dra. Ananda Pascual Ascaso (IMEDEA, CSIC-UIB), i el Dr. Damià Gomis Bosch (UIB), com a ponent, d’assumir la supervisió del doctorat conjunt de conformitat amb aquest conveni;

­L’interès del Sr. Romain Escudier, en endavant “el doctorand”.

Acorden el següent:

Article 1Supervisió i expedició conjuntes de doctorat

Les institucions associades es comprometen a assumir la responsabilitat conjunta de supervisar el projecte de recerca del doctorand, l’organització de l’examen de doctorat i l’expedició del títol de doctor.

Dades personals del doctorand:

Llinatge i nom: ESCUDIER Romain.

Adreça oficial (per a correspondència):

C. de Miquel Marquès, 21
IMEDEA (CSIC-UIB)
07190 Esporles – Illes Balears
Espanya

Data de naixement: 28-06-1986

Lloc de naixement: Tolosa de Llenguadoc (França)           

Nacionalitat: francesa

Article 2.Supervisió del doctorand

El doctorand estarà supervisat pels següents supervisors:

­ A la UDG:

 • Nom: professor Pierre Brasseur
 • Facultat o departament: LEGI - UMR 5519 Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels
 • Càrrec: director de recerca  

­A la UIB:

 • Nom: Dra. Ananda Pascual Ascaso
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)– centre de la UIB responsable del treball de recerca de l’esmentada tesi doctoral
 • Càrrec: científica titular del CSIC
 • Nom: Dr. Damià Gomis Bosch (ponent)
 • Departament de Física de la UIB
 • Càrrec: professor titular

Els tres supervisors i ponent de la Universitat de les Illes Balears es comprometen a assumir totalment les seves responsabilitats, incloent-hi l’organització de sessions de consulta per poder avaluar el progrés del projecte de recerca.

Article 3.Admissió als estudis de doctorat. Tema de la tesi doctoral

El doctorand ha estat admès al programa de doctorat de les dues institucions associades:

­A la UDG:

 • Admissió al programa de doctorat “Terre, Univers, Environnement”
 • El dia: l’estudiant serà acceptat en el moment que la Universitat de les Illes Balears sigui aquest conveni.

­A la UIB:

 • Admissió al programa de doctorat en Física
 • El dia: 24 de setembre de 2010

El tema de la tesi doctoral és:

Estudi dels processos oceànics costaners i mesoscalars a través del desenvolupament de noves eines tecnològiques i sistemes predictius i d’observació acoblats.

Article 4. – Matrícula i taxes de matrícula

Cada any, el doctorand ha de matricular-se a la UIB i pagar les taxes corresponents, de conformitat amb el Decret corresponent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que estableix els preus públics per als serveis acadèmics dels estudis oficials de la UIB. La matrícula és obligatòria a partir del moment que aquest conveni entra en vigor.

Es pagaran les taxes de matrícula a la UDG almenys una vegada durant la realització de la tesi (curs 2011/2012 en aquest cas).

Article 5. – Expedició del títol

Si el doctorand supera satisfactòriament l’avaluació de la tesi doctoral, rebrà un diploma per cada una de les institucions associades que li atorgaran els següents títols:

 • Docteur de l’Université de Grenoble
 • Doctor per la Universitat de les Illes Balears en el programa de doctorat en Física

S’ha de fer esment als dos títols a l’acta d’avaluació oral.

Els diplomes han d’estar signats pels caps de les institucions associades segons la normativa vigent a cada país implicat.

Article 6. – Assegurança

El doctorand es compromet a fer els passos necessaris per contractar una assegurança mèdica de danys físics i de responsabilitat civil mentre dugui a terme les seves tasques en el marc del projecte de recerca doctoral a totes dues institucions associades, de conformitat amb les lleis i les regulacions vigents nacionals i institucionals.

Article 7. – Recerca a la institució associada

El temps invertit per preparar la tesi s’ha de dividir entre les dues institucions que participen en la supervisió conjunta, alternant períodes a cada país. S’ha de passar almenys un 30% del temps a cada país.

Temps provisional que es passarà a la UDG: 2010-2011/ 3 mesos, 2011-2012/ 5 mesos, 2012-2013/ 4 mesos

Temps provisional que es passarà a la UIB: la resta del temps

Article 8.Estipulacions econòmiques

Qualsevol contribució als costs relacionats amb estades de recerca a la institució associada, l’assistència a congressos nacionals o internacionals, l’organització de la defensa de la tesi i altres costs específics del programa de doctorat es discutirà i decidirà de comú acord entre els supervisors de les institucions associades.

Article 9. – Tribunal avaluador de la tesi doctoral

El tribunal avaluador de la tesi i de la seva defensa es formarà de comú acord entre les institucions associades, de conformitat amb les regulacions vigents a les institucions.

El tribunal per a l’avaluació oral estarà format per un nombre igual d’investigadors de totes dues institucions.

Es nomenaran portaveus de conformitat amb la normativa de totes dues institucions.

Article 10. – Defensa de la tesi doctoral

La defensa pública de la tesi doctoral tendrà lloc a la UIB.

Article 11.Llengua

tesi doctoral:

 • La tesi doctoral es redactarà en anglès.
 • S’aportarà un resum de la tesi en castellà i en francès.

Defensa:

 • La defensa de la tesi doctoral es durà a terme en anglès amb un resum en francès i en castellà.

Article 12.Inici i durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor l’1/09/2011 i finalitzarà el 30/09/2014 com a màxim.

En cas que el doctorand no hagi defensat la tesi doctoral abans d’aquesta data, es pot prorrogar aquest conveni de comú acord.

Article 13.Validesa del conveni i resolució de conflictes

Les estipulacions d’aquest conveni no poden contradir les estipulacions de les regulacions principals relatives a l’expedició de títols de doctorat de la UDG ni les regulacions complementàries de la facultat de la UDG en què es du a terme el projecte doctoral.

Les estipulacions d’aquest conveni no poden contradir les estipulacions, les regulacions ni les normes corresponents de la UIB.

Redactat a Grenoble en tres còpies originals,   Redactat a Palma en tres còpies originals,

Per la PRES Université de Grenoble
Farid Ouabdessellam
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de juny de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).