Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB LEVANTE PATRONATO DE LA FUNDACIÓ PATRONAT OBRER  I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 11 de novembre de 2011

REUNITS

 

D'una part, la senyora Catalina Serra Garcias, com a presidenta del Club Levante Patronato –secció esportiva, sense ànim de lucre, integrada a la Fundació Patronat Obrer–, inscrit en el registre d’associacions esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb número DC-1389 i data de 28 d’abril de l’any 2000, i amb domicili social al carrer de Montevideo, núm. 6, CP 07006 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues, amb la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient,

MANIFESTEN

Que hi ha una coincidència general d’objectius i interessos pel que fa a moltes àrees de la cultura i la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de l’activitat física, així com també perquè realitzin tasques de voluntariat els estudiants de la Universitat de les Illes Balears dins les modalitats esportives de futbol, bàsquet, patinatge artístic i pàdel.

Per tot això, ambdues institucions formalitzen el present conveni mitjançant els següents

ACORDS

Primer. Objecte

El present conveni té per objecte la col·laboració entre ambdues institucions per impulsar i incentivar projectes conjunts de cooperació pel que fa a l’àmbit de l’esport i fomentar l’activitat esportiva entre els nins i nines que estan en edat escolar, independentment de la seva condició socioeconòmica familiar, i més concretament per articular plans d’actuació perquè sigui possible que els alumnes de la Universitat realitzin tasques de voluntariat, d’acord amb les directrius del programa socioeducativoesportiu, dins les modalitats esportives de futbol, bàsquet, patinatge artístic i pàdel del Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer.

Segon. Compromisos

El Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer es compromet a:

A)    Oferir al voluntari la informació, la formació, el suport i, si escau, els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que li assignin.
B)     Afavorir la participació activa del voluntari a l’organització, el disseny, l’avaluació i la programació de les activitats que realitzi.
C)    Mantenir una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

A) Fer difusió d’aquest conveni de voluntariat entre tots els seus estudiants.
B) Tenir una persona responsable que serà l’encarregada de difondre aquest conveni de voluntariat i de facilitar tota la informació adient, així com el telèfon de contacte i correu electrònic de l’entitat Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer.

Les persones que puguin participar en les accions objecte del conveni es comprometen a:

A)    Complir amb els compromisos adquirits amb l’organització i respectar els fins i la normativa.
B)     Guardar confidencialitat de la informació rebuda en el desenvolupament de la seva activitat.
C)   
Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica.
D)    Respectar els drets dels beneficiaris i actuar de forma diligent i solidària.

Tercer. Seguiment i desenvolupament del conveni

Per al seguiment i desenvolupament del present conveni, es crearà una comissió de seguiment formada per dos representants de cada institució. La comissió es reunirà com a mínim cada 6 mesos.

Entre altres funcions, l’esmentada comissió avaluarà les activitats realitzades i proposarà les adients a l’empara del present conveni.

El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte, si escau, de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

Quart. Validesa

El present conveni marc tindrà una validesa de quatre anys, i es podrà prorrogar per un període igual mitjançant acord exprés del Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer i la Universitat de les Illes Balears, respectivament.

Donat el cas que una de les parts implicades desitgi deixar sense efectes aquest conveni, ho haurà de comunicar per escrit amb 2 mesos d’antelació.

Les representants d’ambdues institucions signen dos exemplars d’aquest conveni, originals igualment vàlids. Cada una de les parts se’n queda un exemplar, un cop estampades les firmes corresponents, al lloc i en la data esmentats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 Pel Club Levante Patronato de la Fundació Patronat Obrer,
Catalina Serra
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de setembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 d’octubre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).