Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BANCAJA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 25 de juliol de 2011


REUNITS

D’una banda, el Molt Honorable Senyor José Luis Olivas Martínez, President de la Fundació Bancaja, amb domicili social a València, plaça de Tetuan, 23, i CIF G12232294, i inscrita en el Registre de Fundacions Culturals Privades de la Generalitat Valenciana, per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995, d’ara endavant «la Fundació».

I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de Illes Balears, amb domicili social a Palma, carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07122, i CIF Q0718001A, d’ara endavant UIB.

Actuen, el primer en representació de la Fundació, gestora de l'Obra Social de Bancaja, i la segona en representació de la UIB, i ambdós reconeixen que posseeixen capacitat legal i poder suficient per fer aquest acte.


EXPOSEN

    Que, en desenvolupament de l'acord segon del conveni marc de col•laboració entre Bancaja i la UIB, s'estableix un conveni específic que determinarà les condicions de la col•laboració entre la Fundació i la UIB, actuant la Fundació com a gestora de l'Obra Social Bancaja, que es concreten en les següents
    
    
    CLÀUSULES
    
Primera. La Fundació, sempre que hi hagi consignació pressupostària per a això, destinarà una quantitat anual de 52.250 (cinquanta-dos mil dos-cents cinquanta) euros, imposts inclosos, durant el període de durada de l'acord marc al qual fa referència l’apartat «Exposen».
    
Segona. Per al període del conveni la indicada quantitat s'aplicarà a l’activitat següent:

 

  • Fins a 38.000 (trenta-vuit mil) euros, imposts inclosos, per establir un Programa de Beques Internacionals Bancaixa de caràcter anual.
  • Fins a 14.250 (catorze mil dos-cents cinquanta) euros, imposts inclosos, per al patrocini de la Universitat d’Estiu de la UIB.

Tercera. Es constituirà una comissió mixta integrada per, almenys, dos representants de cadascuna de les parts, que es reunirà a petició d'una de les parts o quan així ho requereixin, i s'encarregarà de l'establiment de les activitats, així com de la seva resolució, i els seus seguiment i compliment.

Així mateix, la comissió mixta determinarà les convocatòries, el calendari de pagament, la forma d'abonament de les quantitats compromeses i la justificació de la despesa i altres matèries que puguin sorgir en l'execució d'aquest conveni.

A la comissió es podran realitzar, a més, propostes d'altres activitats que interessin ambdues institucions, que, si escau, es tramitaran per a l'aprovació dels òrgans corresponents.

Quarta. En senyal d'agraïment per la col•laboració establerta, la UIB manifesta voluntàriament el seu interès perquè Bancaja sigui una de les entitats financeres preferents de la institució, a tots els efectes, especialment per canalitzar els moviments recaptadors, de dipòsits i de pagaments.

Cinquena. La col•laboració de la Fundació en totes les activitats previstes a les clàusules anteriors tindrà preferentment caràcter exclusiu, i en cas de participació d'altres organismes, aquesta ha de ser autoritzada per la comissió mixta, i els organismes no estaran vinculats amb una altra entitat financera o amb grups financers.

Sisena. La UIB es compromet a incorporar en les activitats realitzades a l'empara d'aquest conveni el nom de la marca Bancaja, i a deixar sempre constància del caràcter de col•laborador principal de la Fundació. Així, la Fundació, amb caràcter general, tindrà dret que el seu logotip i/o denominació social o la marca gràfica que designi aparegui o sigui esmentada en tota la difusió que ambdues institucions facin de les activitats contingudes en aquest conveni.

Ambdues institucions es comprometen que en les divulgacions que facin d'aquest conveni, tant per mitjans escrits com orals, audiovisuals i Internet (cartell, fullets divulgatius, programes de mà, llibre oficial, impresos, lones publicitàries i espais sobre l'escenari, insercions publicitàries en pàgines web, publicitat en mitjans de comunicació, etc.), la imatge de l'altra entitat tingui la mateixa visibilitat i importància que la seva pròpia.

Tot el material que es derivi d'aquest conveni ha de fer-se sempre sota el criteri, supervisió i autorització del Departament de Comunicació de la Fundació.

Durant la roda de premsa o l’acte de presentació de qualsevol dels actes relatius a les activitats objecte en aquest conveni, si n'hi hagués, hi haurà suficient presència del logotip i símbol de Bancaja, que figurarà de manera visible en un plafó multilogos o similar, darrere la taula dels participants. En cas que la UIB no faciliti aquest element, la Fundació estarà facultada per col•locar algun element publicitari propi. Si es realitza dossier de premsa, aquest ha de dur el logotip de Bancaja i ser consensuat amb el Departament de Comunicació de la Fundació.

En les declaracions públiques, entrevistes o circumstàncies similars que realitzin o protagonitzin els membres de la UIB respecte a aquest conveni, han de mencionar el caràcter de col•laborador principal de Bancaja.
Així mateix, la Fundació podrà realitzar pel seu compte, si ho comunica prèviament a la UIB, la publicitat que consideri oportuna sobre l'esdeveniment, i es reserva la facultat de fer pública la seva col•laboració.

Setena. En els actes que es facin durant les activitats objecte d'aquest conveni (roda de premsa, presentació al públic, etc.), sempre que la Fundació ho estimi oportú, hi haurà un representant de Bancaja que hi participarà i intervindrà juntament amb els altres representants que hagin estat designats.

La UIB ha d'informar el Departament de Relaciones Socials de la Fundació, amb l'antelació suficient, dels diversos actes que s'organitzin en l'activitat.

Així mateix, sempre que l'activitat requereixi una invitació al públic, el President de Bancaja figurarà com a coamfitrió en la invitació a l'acte.

La Fundació disposarà d'invitacions per cobrir les necessitats de protocol.

La UIB facilitarà a la Fundació 100 exemplars, en cas que se n'editin, dels fullets, llibres o catàlegs com a conseqüència del desenvolupament de les activitats objecte d'aquest conveni, per cobrir les necessitats de protocol.

Vuitena. La UIB és responsable dels fitxers de les dades de caràcter personal a tots els efectes legals, i respon de l'origen dels fitxers, així com de tenir el consentiment dels interessats i de complir tots els requisits exigits per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (d'ara endavant LOPD i RDLOPD, respectivament), per efectuar la cessió amb la finalitat de gestionar el programa de beques a favor de la Fundació.

La Fundació declara, en tot cas, que compleix tots els requisits establerts a la LOPD per a la realització de les activitats objecte del present conveni.

Novena. El present conveni queda subjecte a la condició suspensiva de la seva aprovació a càrrec de la Comissió Permanent de la Fundació i del Consell de Govern de la UIB, i entrarà en vigor el dia que el signin ambdues parts, sense perjudici de la corresponent i preceptiva aprovació dels òrgans superiors, i finalitzarà el 31 de desembre de 2011. Per renovar-lo es requerirà la sol•licitud per escrit de la UIB a la Presidència de la Fundació, que haurà de realitzar-se dins els trenta dies anteriors al venciment, i posterior acord exprés de les parts mitjançant un document subscrit a l'efecte.

Desena. Són causes d'extinció del present conveni específic:

  • La resolució anticipada del conveni marc de col•laboració entre la UIB i la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.
  • La manca de dotació economicopressupostària a la Fundació deguda a manifests condicionaments econòmics o legals.
  • Que la UIB no destini la quantitat rebuda a la finalitat general prevista en aquest conveni i l’acordada per la comissió mixta.
  • L'incompliment greu i manifest d'alguna de les seves clàusules.

Onzena. En cas de controvèrsia, ambdues parts tractaran de solucionar les divergències que puguin plantejar-se amb vista a la interpretació o el compliment del present conveni per mutu acord, a través de la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, signen el present conveni específic en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català, i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament:

Per la Fundació Bancaja,
José Luis Olivas
President   

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència
El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de juliol de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de setembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).