Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE TECNOLÒGIC DE LA INDÚSTRIA BALEAR (CTIBA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 2 de desembre de 2011


REUNITS

D’una part, els senyors Antoni Mas Romaguera, amb DNI 42962831G, i Pere Amengual Galmés, amb DNI 41337542X, com a consellers delegats de l’empresa Centre Tecnològic de la Indústria Balear, SL (CTIBA, SL), amb domicili social a l’avinguda des Parc, 80, baixos, 07500 Manacor, i CIF B-07718679.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que l’empresa CTIBA té, entre altres objectius, la realització de tasques de consultoria tècnica en els camps de l’enginyeria, l’arquitectura, la geografia i els sistemes d’informació geogràfica (SIG), la geolocalització i georefenciació, la mobilitat, la geologia, els inventaris i catàlegs, la gestió energètica eficient i la gestió integral de l’aigua, així com en la generació de TIC relacionades amb els anteriors sectors i el turisme.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del seu personal docent i investigador pertanyent als seus departaments, facultats, escoles i instituts de recerca, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que fa referència a l’activitat objecte de l’actuació de CTIBA.

Ambdues parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius
Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i desenvolupar projectes conjunts per presentar en convocatòries nacionals i internacionals de R+D+I, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Àrees de cooperació
La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos. En particular, la cooperació afectarà les següents àrees d’interès (sense perjudici que en sorgeixin de noves al llarg del període de vigència d’aquest conveni de cooperació):

- Gestió energètica eficient. Energies renovables i la seva implementació. Adaptació a l’estratègia europea 2020.
- Gestió hidrològica. Cicle de l’aigua. Aigües subterrànies. Gestió eficient de la xarxa de subministrament d’aigua.
- Sostenibilitat mediambiental i turística.
- Georeferenciació aplicada i geolocalització. Geografia i arquitectura en la societat de la informació.
- TIC aplicades a la gestió energètica eficient i a la gestió de l’aigua i al sector turístic, així com a activitats econòmiques, artístiques, culturals i de patrimoni natural sobre base cartogràfica.

Tercera. Programes i projectes específics
Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:
1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
3. La durada del programa o projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.
Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Quarta. Condicions financeres
a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Vigència i durada
El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Comissió mixta
Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per quatre membres, dos per cada una de les parts. Pel que fa a la UIB, vistes la col·laboració duta a terme i les temàtiques de treball indicades al present conveni, seran professors del Departament de Ciències de la Terra, concretament dels grups de recerca de Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori i Mobilitat sostenible, societat de la informació i territori (MOSIT).

Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora
 

Per CTIBA, SL,
Consellers delegats

Diligència
El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de novembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).