Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

MEMORÀNDUM DE CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (PALMA, ESPANYA) I  LA UNIVERSITAT DEL QUEBEC A MONT-REAL (CANADÀ)

Vist l'interès manifestat per les dues institucions i vista la voluntat de totes dues d’associar-se formalment i de conferir un caràcter oficial a la seva cooperació:

la Universitat de les Illes Balears, representada per la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat; i la Universitat del Quebec a Mont-real, representada pel seu Rector, Magnífic Senyor Claude Corbo, Ph.D., MSRC; acorden les disposicions següents:

Article 1. Objectiu

Aquest memoràndum de conveni confereix un caràcter formal a la cooperació entre les parts i fomenta i intensifica els intercanvis en els camps d’estudi comuns dels programes de la Universitat del Quebec a Mont-real (UQAM) i la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquest conveni és obert als professors/investigadors de totes les disciplines que expressin un interès a dur a terme projectes conjunts de cooperació.

Article 2. Formes de col·laboració

De manera general i segons els mitjans econòmics de què es disposi, la col·laboració pot adoptar les formes següents:

  • projectes conjunts de recerca;
  • intercanvi de professors i experts en missions de docència;
  • intercanvis d’estudiants;
  • organització de seminaris i col·loquis en àmbits d'interès comú;
  • publicacions conjuntes i posada en comú d’idees sobre mètodes de treball i organització acadèmica;
  • qualsevol altre tipus de projecte emprès per qualsevol de les parts.

Article 3. Modalitats de realització

Les activitats i els programes de col·laboració es decidiran conjuntament i s’estipularan en annexos d’aquest document.

Article 4. Mitjans de realització

Totes dues institucions s’esmerçaran a cercar els mitjans necessaris per fomentar els intercanvis i es donaran suport mútuament per tal de desenvolupar una col·laboració fructífera.

Article 5. Responsabilitats

Cada institució designarà una persona responsable de l’execució d’aquest conveni. Aquesta persona coordinarà les activitats de col·laboració que s’hagin acordat i en respondrà, amb una periodicitat anual, davant els òrgans administratius de la seva institució. Les persones designades per les parts són la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears i el cap del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat del Quebec a Mont-real.

Article 6. Vigència i abast del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà una vigència de cinc (5) anys. Serà prorrogable després d’una avaluació per part del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears i del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat del Quebec a Mont-real. Aquest conveni el pot rescindir en qualsevol moment qualsevol de les parts, amb notificació amb sis mesos d’antelació. Això no obstant, les parts acorden que les activitats en curs es duran a terme íntegrament abans que es faci efectiva la rescissió del conveni.

Signat a Palma, el dia 25.01.2012                           Signat a Mont-real, el dia 15.03.2012

 

Universitat de les Illes Balears                                 Universitat del Quebec a Mont-real
    Dra. Montserrat Casas                                              Claude Corbo, Ph.D., MSRC
              Rectora                                                                         Rector

 Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de gener de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).