Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX AL CONVENI D'INTERCANVI D'ESTUDIANTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (PALMA, ESPANYA) I l’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION, UNIVERSITAT DEL QUEBEC A MONT-REAL (CANADÀ)

Per tal de dur a terme activitats de col·laboració mútuament beneficioses, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de la Universitat del Quebec a Mont-real (UQAM), de conformitat amb l'article 2 del conveni general entre les dues institucions, acorden la realització d'intercanvis d'estudiants.

Article 1. Objectiu

Les dues institucions coincideixen sobre la conveniència i la importància d'establir una relació de cooperació mútua en els camps de l'educació i la recerca. L'objectiu principal d'aquest conveni és l'intercanvi d'estudiants matriculats en els programes d'estudis de grau de l'École des Sciences de la Gestion i els programes corresponents de la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme, en la mesura que aquests programes no estiguin sotmesos a restriccions.

Article 2. Durada de les estades

Aquest conveni permet que els participants es matriculin com a estudiants d'intercanvi a temps complet, per un període que no ultrapassi dos semestres consecutius, en les assignatures escollides i disponibles a la institució d'acollida, després d'haver estat seleccionats i haver rebut l'assessorament i l'orientació necessaris a la seva institució d'origen.

Les persones responsables dels programes d'estudis en qüestió matricularan els estudiants d'intercanvi en les assignatures corresponents segons la disponibilitat d'aquestes. La possibilitat d'incloure programes de pràctiques en el conveni i la manera en què aquests es durien a terme podrien ser objecte de futures negociacions i d'un altre annex del conveni general.

Article 3. Procediment de selecció

Cada institució serà responsable de la selecció dels seus candidats d'intercanvi a través dels seus departaments acadèmics i dels procediments de selecció d'estudiants.

ESG UQAM: La selecció d'estudiants es durà a terme amb una antelació suficient perquè el coordinador del programa rebi la informació necessària per a l'admissió abans del 31 de març per als semestres de tardor i hivern del curs escolar següent.

UIB: La selecció d'estudiants es durà a terme amb una antelació suficient perquè el coordinador del programa rebi la informació necessària per a l'admissió abans del 30 d'abril per als semestres de tardor i hivern del curs escolar següent.

La institució d'acollida es compromet a matricular els estudiants en les assignatures escollides en el moment que rebi la sol·licitud completa amb tots els documents necessaris, sempre que aquestes assignatures no estiguin sotmeses a restriccions. Si la sol·licitud no és completa, la institució d'acollida no podrà garantir l'admissió de l'estudiant. La institució d'origen convalidarà els crèdits de les assignatures cursades a la institució associada.

Article 4. Confirmació d'acceptació

La institució d'acollida informarà els candidats de la seva admissió, per correu postal, al més aviat possible després de la recepció de les sol·licituds completes dels estudiants.

Article 5. Condicions econòmiques i assegurança mèdica

Els estudiants admesos en el programa d'intercanvi:

  • continuaran matriculats a temps complet a la seva institució d'origen i hi abonaran els drets de matrícula i altres taxes;
  • assumiran les despeses ocasionades per la participació en el programa d'intercanvi: viatges (nacionals i internacionals), manutenció (allotjament i alimentació), taxes administratives, assegurança mèdica, llibres i altres despeses imprevistes i personals.
  • amb excepció dels ciutadans de països que hagin subscrit acords bilaterals de seguretat social amb el govern del Quebec (Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Luxemburg, Noruega, Portugal i Suècia) i que cotitzin en els seus respectius sistemes de seguretat social, els estudiants admesos al programa d'intercanvi a l'ESG hauran de contractar amb la UQAM la pòlissa de salut obligatòria per a estudiants estrangers al Quebec.

La institució d'acollida es compromet a ajudar els estudiants visitants a trobar allotjament i a garantir que es puguin beneficiar de tots els serveis d'orientació que els puguin ser d'utilitat durant l’estada. A la UQAM, el Servei d’Acollida dels Estudiants Internacionals serà responsable d'ajudar els estudiants internacionals en mobilitat a trobar un allotjament adequat. A la UIB complirà aquesta funció el Servei de Relacions Internacionals. La institució d'origen informarà degudament els candidats sobre les condicions econòmiques del programa d'intercanvi d'estudiants.

Article 6. Promoció dels intercanvis

Cada institució serà responsable de promocionar els programes d'intercanvi entre els seus estudiants. Per tal de facilitar aquesta tasca, les dues institucions intercanviaran periòdicament calendaris, descripcions de les assignatures i qualsevol altra informació pertinent.

Article 7. Condició per participar

En el moment de la participació en el programa d'intercanvi, els estudiants matriculats en un programa de grau a la seva institució d'origen hauran d'haver completat com a mínim un any d'estudis a temps complet (o equivalent) del seu programa.

Article 8. Convalidació d'assignatures

Les assignatures cursades a la institució d'acollida es convalidaran com a part dels requisits per obtenir un títol a la institució d'origen de l'estudiant. Això no obstant, aquestes assignatures cursades no comptaran per a l'obtenció d'un títol a la institució d'acollida. Cada institució es compromet a enviar a la institució associada l'expedient dels estudiants participants en un termini de 60 dies a partir del final del semestre.

Article 9. Competència lingüística

Els estudiants que participin en un programa d'intercanvi hauran de tenir un bon domini dels idiomes (espanyol, català, francès i anglès) de les assignatures que cursin a la institució d'acollida. A aquest efecte, hauran de presentar certificats de la seva competència lingüística expedits per un òrgan competent.

Article 10. Nombres

Les institucions associades intercanviaran un màxim de quatre (4) estudiants cada curs escolar. Un estudiant que es matriculi per dos semestres equivaldrà a dos estudiants que es matriculin per un semestre. Les institucions associades s'esmerçaran a mantenir un equilibri general en el nombre d'estudiants per semestre que intercanviïn durant el període de vigència del conveni.

Article 11. Responsabilitats

Cada institució designarà una persona responsable de l'execució d'aquest conveni. Els representants designats per les institucions són: el vicedegà d'Estudis de l' École des Sciences de la Gestion per la Universitat del Quebec a Mont-real i el Servei de Relacions Internacionals, la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme per la Universitat de les Illes Balears. Aquestes persones coordinaran els intercanvis i les altres activitats que hagin acordat les parts.

Article 12. Contactes

Qualsevol modificació que es vulgui introduir en aquest conveni s'ha de comunicar i enviar per escrit a les persones següents:

Servei de Relacions Internacionals                                        Vicedegà d'Estudis
  Universitat de les Illes Balears                                   École des Sciences de la Gestion
  Cra. de Valldemossa, km 7.5                                     Université du Québec à Montréal
07122 Palma (Mallorca, Espanya)                               B.P. 8888, succursale Centre-Ville
                                                                                        Montréal, Québec
                                                                                        Canada  H3C 3P8

 Article 13. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà una vigència de cinc (5) anys. Serà prorrogable després de la corresponent valoració per part del Servei de Relacions Internacionals, en col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme, per la Universitat de les Illes Balears, i el Servei de Relacions Internacionals, en col·laboració amb el vicedegà d'Estudis de l'École des Sciences de la Gestion, per la Universitat del Quebec a Mont-real. Qualsevol de les parts pot rescindir el conveni, amb notificació a l'altra part amb sis mesos d'antelació. Això no obstant, les parts acorden que les activitats en curs es duran a terme íntegrament abans que es faci efectiva la rescissió.

Signat a Palma, el dia 25.01.2012                           Signat a Mont-real, el dia 16.02.2012
 Universitat de les Illes Balears                                 École des Sciences de la Gestion
          Montserrat Casas                                           Universitat del Quebec a Mont-real
    Rectora                                                                Ginette Legault
                                                                                Degà

 Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de gener de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).