Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logos

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASPAS, ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA, I L’OFICINA UNIVERSITÀRIA DE SUPORT A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS, PER ESTABLIR ELS MECANISMES QUE GARANTEIXIN L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA I LES SEVES FAMÍLIES

Palma, 31 de juliol de 2012

REUNITS

D’una banda, el senyor Cayetano Martí Mora, amb DNI 42991010-P, com a president d’ASPAS, Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva, entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública ubicada al carrer de Ramon Nadal, número 4, de Palma, amb CIF G-07071921, i amb poder legal per a la signatura del present conveni.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que ASPAS és una associació de pares de persones amb discapacitat auditiva que presta atenció integral a les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies des de l’any 1977, data de la seva constitució.

II. Que ASPAS, i dintre dels seus Estatuts, té com a missió la representació i defensa dels drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i la de les seves famílies davant la societat en general, les administracions públiques i altres institucions.

III. Que l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, creada per l’Acord executiu 7291/2005, del dia 26 d’abril (FOU 254, de 29 de juliol), té l’objectiu principal de garantir i millorar la participació de les persones amb discapacitat de la comunitat universitària, en totes les activitats que es desenvolupen a la UIB.

IV. Que ASPAS col·labora amb l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials.

Per tot això,

ACORDEN

PRIMER. Per al desenvolupament d’aquest conveni s’estableixen els següents mecanismes de coordinació:

1.1.  ASPAS derivarà els usuaris de l’entitat que accedeixin a estudis superiors a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, perquè puguin ser orientats i assessorats durant els seus estudis universitaris.

1.2.  L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials comptarà amb el suport d’ASPAS en les seves tasques d’orientació, assessorament i seguiment dels estudiants amb discapacitat auditiva.

1.3.  L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials podrà sol·licitar informació i assessorament a ASPAS sobre aspectes específics de la discapacitat auditiva que siguin del seu interès.

1.4.  ASPAS posa a l’abast les seves eines de comunicació i difusió perquè l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials pugui difondre notícies d’interès per als seus socis, famílies i usuaris.

 

SEGON. El desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració no suposa aportacions pressupostàries de les parts.

 

TERCER. Aquest conveni té una durada d’un any a partir de la seva signatura. Es considerarà prorrogat automàticament, per períodes anuals, si cap de les parts signants no manifesta el contrari.

 

QUART. Aquest conveni és producte de la bona fe, raó per la qual els conflictes que es puguin presentar quant a la seva interpretació i formalització i al seu compliment, les parts els resoldran de comú acord.

Com a mostra de conformitat, signam aquet conveni de coordinació en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva,
Cayetano Martí
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juliol de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).