Escoltar

Elecció de representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants

Convocatòria

ACORD EXECUTIU del dia 5 de novembre de 2014 pel qual es convoquen eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat.

En virtut dels articles 82, 85 i 124 dels Estatuts i de l’article 48 de l'Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat per al dia 11 de desembre de 2014, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. El Consell d’Estudiants, màxim òrgan de representació estudiantil en l’àmbit universitari, ha de tenir un representant per estudi oficial de grau, un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi i una representació dels estudis oficials de postgrau.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria) i entre els estudiants de títols oficials de grau i de títols oficials de postgrau (màster i doctorat).

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys.

3. La condició de membre del Consell d’Estudiants es perd en els casos enumerats a l’article 13 de l’Acord normatiu 6534/2003, de 18 de desembre (FOU núm. 232, de 20 de febrer), pel qual es fa públic el Reglament del Consell d’Estudiants.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, són electors i elegibles per a les eleccions de representants dels Estudiants al Consell d’Estudis els alumnes matriculats a la Universitat en els termes següents:

– Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

– Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

– Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

b) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

En aquest cas la circumscripció és l’ensenyament i inclou, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:

 • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses
 • (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)
 • Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
 • Biologia (llicenciatura + grau)
 • Bioquímica (llicenciatura + grau)
 • Dret (llicenciatura + grau)
 • Economia (llicenciatura + grau)
 • Educació Infantil (diplomatura + grau)
 • Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)
 • Educació Social (diplomatura + grau)
 • Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial
 • i Automàtica (grau)
 • Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària
 • i del Medi Rural (grau)
 • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
 • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
 • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
 • Filosofia (llicenciatura + grau)
 • Física (llicenciatura + grau)
 • Fisioteràpia (diplomatura + grau)
 • Geografia (llicenciatura + grau)
 • Història (llicenciatura + grau)
 • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
 • Infermeria (diplomatura + grau)
 • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
 • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
 • Pedagogia (llicenciatura + grau)
 • Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)
 • Química (llicenciatura + grau)
 • Relacions Laborals (grau)
 • Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
 • Treball Social (diplomatura + grau)
 • Turisme (diplomatura + grau)

c) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.

d) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

7. A efectes electorals, s’entén que els estudiants de màster i de doctorat estan inclosos en una mateixa circumscripció, la corresponent als representants d’estudis oficials de postgrau. Per establir-ne la representació, s’ha d’atorgar un representant per cada ensenyament (en aquest cas, alumnes matriculats de màster i de doctorat).

8.a) La circumscripció electoral és l’ensenyament i inclourà, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.

Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 48.1 de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels ensenyaments i s’hi ha d’afegir un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi oficial de grau.

Els representants dels estudiants de les circumscripcions són, doncs, els que s'indiquen:

 

Estudis

Representants

Vots

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)

+ Administració d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)

 

4

 

vot: 3

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)

1

vot: 1

Biologia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Bioquímica (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Dret (llicenciatura + grau)

3

vot: 3

Economia (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Educació Infantil (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)

3

vot: 3

Educació Social (diplomatura + grau)

1

vot: 1

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica)

+ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

 

1

 

vot: 1

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

1

vot: 1

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

1

vot: 1

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

 1

 vot: 1

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

 1

 vot: 1

Filosofia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Física (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

1

vot: 1

Geografia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Història (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Infermeria (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

 

 1

 

 vot: 1

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Pedagogia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)

2

vot: 2

Química (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Relacions Laborals (grau)

1

vot: 1

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

1

vot: 1

Treball Social (diplomatura + grau)

1

vot: 1

Turisme (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat)

3

vot: 3


b) La situació de les meses electorals serà la següent:
 

Meses electorals

Edifici

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)

+ Administració d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials

(diplomatura)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)

Anselm Turmeda

Biologia (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Bioquímica (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Dret (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Educació Infantil (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre

(diplomatura)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Social (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica)

+ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

Anselm Turmeda

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

Mateu Orfila i Rotger

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)       

Ramon Llull

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

Ramon Llull

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

Ramon Llull

Filosofia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Física (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

Beatriu de Pinós

Geografia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Infermeria (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)                                            

Anselm Turmeda

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

Anselm Turmeda

Pedagogia (llicenciatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia

(llicenciatura)

Guillem Cifre de Colonya

Química (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Relacions Laborals (grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria

Telemàtica (grau)

Anselm Turmeda

Treball Social (diplomatura + grau)

Ramon Llull

Turisme (diplomatura + grau)

Arxiduc Lluís Salvador

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat)

Beatriu de Pinós

Estudis impartits

Seu universitària d’Eivissa i

Formentera

Estudis impartits

Seu universitària de Menorca

 

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 7 de novembre al 19 de novembre de 2014.

En els censos s’hi inclouran tant els estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria de titulacions que s’imparteixen com a estudis en extinció, com els estudiants dels nous títols oficials grau. Així mateix, s’hi inclouran els estudiants matriculats dels estudis oficials de postgrau, és a dir, de màster i de doctorat.

10.a) Per a les eleccions dels representants dels estudiants al Consell d’Estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar, si escau, amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
g) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.
h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

12. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants al Consell d’Estudiants s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (Consell d’Estudiants), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 5 de novembre de 2014: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 7 de novembre de 2014 (FOU extraordinari núm. 406): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 7 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 20 de novembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 24 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 25 de novembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 26 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014: campanya electoral.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 10 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 27 de novembre de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 4 de desembre de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 10 de desembre de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 11 de desembre de 2014: eleccions.