Escoltar

Vot anticipat

  1. El vot anticipat, que s'admetrà amb caràcter general, llevat que estigui expressament prohibit per la normativa electoral, es regula per les disposicions següents:
    1. La papereta electoral s'ha d'adreçar al Secretari General de la Universitat, sota doble sobre, i presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera. A la part exterior del sobre gros hi ha de constar la indicació que es tracta d'un vot anticipat, la referència al procés electoral de què es tracti, el número de registre d'entrada, el remitent i el destinatari (el Secretari General de la Universitat), mentre que a la part exterior del sobre petit només hi ha d'haver la referència al procés electoral.
    2. A l'interior del sobre gros s'hi ha d'incloure, a més del sobre petit amb la papereta que conté el vot, fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.
    3. Només tenen validesa els sobres que tinguin l'entrada al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a les 13 hores del dia abans de la votació. Així mateix, també són vàlids els sobres presentats als registres de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, el termini dels quals acaba a les 13 hores d'un dia abans que per als presentats al Registre General de Son Lledó.
    4. El vot presencial anul·la el vot anticipat, i en cas que es doni aquest supòsit, es destruirà el sobre amb el vot anticipat.
  2. Els sobres i les paperetes per exercir el vot anticipat es trobaran a disposició dels electors a la Secretaria General i als serveis administratius de les seus universitàries d'Eivissa i Formentera i de Menorca.