Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l’Escuela de Turismo de Baleares, SL, pel qual es regula la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moren

Palma, 3 de març de 2020

Reunits

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, major d’edat, amb NIF (...), Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la Universitat o la UIB), amb domicili a Palma, cra. de Valldemossa, km 7.5 (Son Lledó), i NIF Q-0718001-A, en representació de la Universitat, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i els articles 36 i 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

I, d’altra banda, la senyoraM. José Moreno Martín, major d’edat, amb DNI (...), en la seva condició d’administradora de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno —Escuela de Turismo de Baleares,SL— (en endavant, l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno), amb domicili a Palma, carrerdel Sol, 3, i CIF B-07108889, en representació del centre i en virtut de les facultats que té atribuïdes com a administradora.

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal necessària per formalitzar el present conveni de desadscripció,i

Exposen

Primer. Que el 4 de desembre de 2001 les parts subscriguerenun conveni amb el qual acordaven l'adscripció del'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb elsarticles 76 a 82 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març.

L’adscripció del centre fou aprovada en Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en sessió deldia 19 de desembre de 2000, i ratificada pel Consell Social de la Universitat en sessió ordinària celebrada eldia 2 d'abril de 2001.

Segon. Que aquest conveni d'adscripció empara la impartició delsestudis conduents a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Turisme per la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb el pla d'estudis vigent, aprovat per la UIB i verificat pel Consell d’Universitats.

Tercer. Que el Decret 142/2001, de 14 de desembre, aprova l'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 27 de desembre de 2001).

Quart. Que per Acord del Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2015 s'autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantari impartirels ensenyaments oficials de graude Protocol i Organització d'Esdeveniments (BOIB núm. 158, de 30 d'octubre de 2015), impartits per l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.

Cinquè. Que el Patronat de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno el dia 18 d'abril de 2018 adoptà l'acord de sol·licitar la desadscripció de la Universitat de les Illes Balears, al mateix temps que s'acordà la sol·licitud d'adscripció a la Universitat Antonio de Nebrija.

Sisè. Que l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, mitjançant escrit del dia 14 de juny de 2019, manifestà a la Universitat de les Illes Balears la seva intenció d'iniciar els tràmits de desadscripció; per tant, de denunciar el conveni d’adscripció subscrit amb la Universitat de les Illes Balears, a l'empara del que es preveu a l’estipulació vint-i-tresena.

Setè. Que és d'interès de totes dues parts regular el procediment, els efectes il’entrada en vigor de la desadscripció garantint en especial el dret dels alumnes a la continuïtat dels estudis començats sota l'adscripció del centre a la Universitat, per la qual cosa lespartses reconeixen mútuament capacitat i, amb la representació que ostenten, acorden formalitzar la finalització del conveni d'adscripció subscrit entre la Universitat i l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno el dia 4 de desembre de 2001, mitjançant el present conveni de conformitat, amb les següents

Clàusules

Primera. Règim jurídic

El present conveni es regeix pel que disposen les seves clàusules i, pel que fa a allò que no s’hi preveu, serà aplicable el que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, sobre creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, els vigents Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, i el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari.

Segona. Objecte

El present conveni té per objecte formalitzar la finalització de la vigència del conveni d'adscripció signat entre les parts el 4 de desembre de 2001, així com regular i ordenar la desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears. Les parts es comprometen a fer els tràmits oportuns que, de conformitat amb la legislació vigent, permetin obtenir l'autorització del Govern de les Illes Balears respecte de la futura desadscripció de l'Escola Universitària.

Tercera. Titulacions a extingir

A partir del curs acadèmic 2020-21, l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, en la seva condició de centre adscrit de la Universitat de les Illes Balears, impartirà les titulacions conduents a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Turisme i de graduat o graduada en Protocol i Organització d'Esdeveniments en extinció, de conformitat amb els calendaris següents:

1. Docència

 

 

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Grau de Turisme (en extinció)

1r

No

No

No

No

2n

No

No

No

3r

No

No

4t

No

Graude Protocol i Organització d'Esdeveniments (en extinció)

1r

No

No

No

No

2n

No

No

No

3r

No

No

4t

No

2. Convocatòries d’avaluació

 

 

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Grau de Turisme (en extinció)

1r

Darrera convocatòria

2n

 

Darrera convocatòria

3r

 

 

Darrera convocatòria

4t

 

 

 

Darrera convocatòria

Graude Protocol i Org. d’Esdeveniments (en extinció)

1r

Darrera convocatòria

2n

 

Darrera convocatòria

3r

 

 

Darrera convocatòria

4t

 

 

 

Darrera

convocatòria

Els anys en què no hi ha docència es permetran matrícules fins a l'any de la darrera convocatòria per a cada assignatura amb dret a una avaluació, d'acord amb les corresponents guies docents del darrer any de docència.

Els estudiants que hagin iniciat els estudis conduents a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Turisme i de graduat o graduada en Protocol i Organització d'Esdeveniments a l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno en la seva condició de centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears, podran continuar i acabar els estudis fins a completar-los o fins a esgotar les convocatòries que corresponguin al seu pla d'estudis com a alumnes de la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb les normes de permanència de l'Escola Universitària i, en tot cas, amb el límit temporal de concloure’ls el curs 2025-26.

La UIB mantindrà tots els drets i obligacions, econòmiques i de qualsevol altre tipus, existents respecte dels alumnes que cursin els títols anteriorment esmentats en extinció per la UIB; en conseqüència, continuarà rebent el percentatge corresponent a la matrícula dels alumnes que continuïn cursant els estudis relatius als títols impartits per l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno en virtut del conveni d'adscripció subscrit entre les dues entitats.

Quarta. Trasllat d'expedient

Els estudiants que cursin la titulació de graduat o graduada en Turisme i de graduat o graduada en Protocol i Organització d'Esdeveniments en extinció podran sol·licitar el trasllat d'expedient per continuar els estudis en els títols conduents a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Turisme i graduat o graduada en Comunicació Corporativa, Protocol i Organització d'Esdeveniments per la Universitat Antonio de Nebrija, sempre que s'aprovi l'adscripció de l'Escola Universitària a aquesta universitat, tot això de conformitat amb la normativa aplicable a la Universitat Antonio de Nebrija.

Cinquena. Custòdia de documents i expedients acadèmics

Els expedients acadèmics i actes oficials dels alumnes que varen cursar els estudis a l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno seran custodiats per la Universitat de les Illes Balears, que tindrà atribuïda al facultat d'expedir-ne certificats oficials.
No obstant això, els expedients dels alumnes que cursin el grau de Turisme i elgrau de Protocol i Organització d'Esdeveniments per la Universitat de les Illes Balears seran conservats per l'Escola Universitària fins que l’alumne acabi els seus estudis. Acabats els estudis, els expedients seran lliurats a la Universitat de les Illes Balears perquè hi siguin custodiats i conservats.

Correspon a la UIB emetre els certificats corresponents als títols impartits durant la vigència del conveni d'adscripció.

Sisena. Comissió de seguiment

Per a la resolució de les incidències que resultin de l'aplicació del present conveni i de qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació amb aquest, es constituirà una comissió mixta de seguiment, constituïda en règim de paritat, que estarà composta per les persones que designi el Rector de la Universitat de les Illes Balears i les persones que designi el President del Patronat de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.

Setena. Vigència del conveni

El present conveni entrarà en vigor des del moment de la implantació del nou centre –adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija– i mantindrà la vigència fins que acabi el termini establerta la clàusula tercera, de conformitat amb les previsions recollides al quadre que s'incorpora a aquesta; i, en tot cas, fins a la finalització de l'any acadèmic 2025-26.

Vuitena. De l’eficàcia del present conveni

L'eficàcia del present acord quedarà condicionada al fet que sigui aprovat pels òrgans competents de la Universitat, així com a l'aprovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb les previsions de l'article 11 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i a l'aprovació a càrrec dels òrgans competents de la Comunitat Autònoma de Madrid del conveni d'adscripció subscrit per l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno i la Universitat Antonio de Nebrija.

Sens perjudici del que estableix la clàusula tercera, si en la data prevista per al començament del curs acadèmic 2020-21 no s'haguessin acabat tots els tràmits relatius a la desadscripció del centre a la Universitat de les Illes Balears, o els relatius al procediment d'adscripció a la Universitat Antonio de Nebrija, s'aplicarà durant l'esmentat any acadèmic el conveni d'adscripció subscrit per les parts el 4 de desembre de 2001, i el present convenientrarà en vigor el curs 2021-22.

Novena. Protecció de dades de caràcterpersonal

Les parts es comprometen a complir durant la vigència d'aquest conveni, i inclusivament una vegada acabada la vigència per la causa que sigui, el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa europea i nacional de protecció de dades.

Tant la UIB com l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno garanteixen que la cessió de les dades es produeix amb la legítima finalitat de complir el present conveni, subscrit entre totes dues entitats, i que es troba dins les finalitats legítimes de la UIB i de l'Escola de Turisme Felipe Moreno, de manera que, tant si actuen com a cedents o com a cessionaris de les dades, garantiran que les dades de caràcter personal objecte de cessió s'han obtingut i tractat complint totes les garanties legals, tècniques i organitzatives que exigeix la normativa de protecció de dades.

Desena. Col·laboració

Les parts, degudament assabentades del present conveni de desadscripció de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears, es comprometen recíprocament a col·laborar en el que calgui amb les administracions competents en tots els requeriments que els siguin dirigits per aquestes, a fer tots els esforços i mantenir la coordinació adequada, amb vista a aconseguir l'objecte del present conveni.

I, com a prova de conformitat, i per a la deguda constància de tot el que s’ha convingut, totes dues parts signen el present conveni en dos exemplars ien tots els fulls, al lloc i enla data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l'Escuela de Turismo de Baleares, SL,
M. José Moreno
Administradora   

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de setembre de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).