Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de doble titulació entre la Universitat de les Illes Balears i la HochschuleHeilbronn - Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn

Reunits

D’una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), doctor Llorenç Huguet Rotger, en nom d’aquesta institució, tal com estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat. 

I, de l’altra, la vicepresidenta d’Afers Internacionals de la HochschuleHeilbronn - Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn (en endavant, HHN), doctora Ruth Fleuchaus.

Les parts exposen

Que tenen interès a establir i executar programes de doble titulació amb l'objectiu de reforçar la cooperació internacional en el camp de l'educació superior.

En virtut del conveni ERASMUS+ entre ambdues institucions i de les activitats realitzades des de la seva signatura, ambdues institucions expressen la seva intenció de signar aquest conveni, amb l’objectiu de permetre als seus estudiants d’obtenir dos títols acadèmics, concretament, el grau de Turisme, atorgat per la UIB, i el grau de Gestió Turística, atorgat per l’HHN, quan els estudiants hagin complert els requisits establerts en aquest conveni i d’acord amb la següent

Normativa

Per a la UIB:

1) Normes generals:

 1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 2. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 3. El Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.
 4. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la normativa dels estudis universitaris oficials.
 5. El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la normativa dels estudis universitaris oficials.

2) Normes internes de la UIB:

 1. Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament que regula els estudis universitaris oficials (títols de grau i màster) a la UIB.
 2. Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació als acords de cooperació educativa (FOU núm. 405, de 17 d’octubre)
Per a l’HHN:
 1. La Llei autonòmica d’universitats de Baden-Württemberg.
 2. La normativa interna de l’HHN, com ara normes sobre estudis i exàmens.
L’estructura dels títols en ambdues institucions

A partir dels plans d’estudis de grau actuals de cada institució, es pot establir el resum següent:

 • El grau de Turisme de la UIB té una durada de quatre (4) cursos acadèmics i està estructurat en dos semestres per any acadèmic.
 • El grau de Gestió Turística de l’HHN té una durada de set (7) semestres.
 • Un crèdit europeu del sistema de transferència de crèdits (abreujat com a ECTS) a l’HHN representa un total de 30 hores de dedicació de l'estudiant.
 • Un crèdit ECTS a la UIB representa un total de 25 hores de dedicació de l’estudiant.
 • ·Per obtenir el títol de grau de Turisme a la UIB, l’estudiant ha d’assolir 240 ECTS, que equivalen a 6.000 hores de dedicació de l’estudiant.
 • Per obtenir el títol de grau de Gestió Turística a la Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn, l’estudiant ha d’assolir un total de 210 crèdits, que equivalen a 6.300 de dedicació de l’estudiant.

Les dues parts acorden i estipulen el següent 

Article 1. Objectius i àmbit del conveni

L’objectiu d’aquest conveni és establir les bases que regulen el programa de doble titulació entre la UIB i l’HHN per al títol de grau de Turisme i grau de Gestió Turística, respectivament.

Aquest programa està obert als estudiants matriculats i inscrits al grau de Gestió Turística de l’HHN i als estudiants matriculats i inscrits al grau de Turisme o al doble grau d’Administració d’Empreses i de Turisme de la UIB.

Els estudiants admesos al programa de doble titulació i que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquest conveni obtindran els títols següents:

 • Grau de Turisme per la UIB
 • Grau de Gestió Turística per l’HHN

Les titulacions acadèmiques s’atorguen una vegada els estudiants han complert els requisits establerts a l’article 4 d’aquest conveni, així com els requisits exigits per la seva universitat d’origen.

Article 2. Selecció i admissió de l’estudiant

La Universitat d'origen seleccionarà els estudiants candidats per a aquest programa de doble titulació basant-se en els principis de mèrit acadèmic, igualtat i transparència, d'acord amb els requisits imposats per ambdues universitats.

Per sol·licitar l'admissió al programa de doble titulació, els estudiants han de: (1) tenir el nombre mínim de crèdits obtinguts a la Universitat d'origen, (2) haver superat algunes assignatures recomanades a la Universitat d'origen i (3) haver lliurat la documentació oficial per acabar la seva sol·licitud d'admissió:

A. Nombre mínim de crèdits obtinguts a la Universitat d'origen per ser admès al programa de doble titulació: només poden accedir al programa de doble titulació els estudiants que hagin obtingut un mínim de 60 crèdits a la seva Universitat d'origen.

B. Assignatures recomanades: els coordinadors acadèmics d'aquest conveni aconsellaran els estudiants sobre quines assignatures optatives han de seleccionar en els respectius estudis en origen. En el procés de selecció dels estudiants per al programa de doble grau, tindran prioritat els que aprovin les assignatures recomanades. Si el coordinador acadèmic ho considera adient, els estudiants que no superin les assignatures recomanades no podran ser admesos al programa de doble titulació.

C. Documentació obligatòria:

Documents per als alumnes de la UIB

Documents per als alumnes de l’HHN

Sol·licitud d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Expedient acadèmic amb les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificacions

Expedient acadèmic amb les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificacions

CurriculumvitaeEuropass

CurriculumvitaeEuropass

B2 d’anglès i A2 d’alemanya

B2 d’anglès i A2 d’espanyola

Nota:

En arribar a la Universitat d’acollida, els estudiants hauran de presentar un certificat reconegut internacionalment.

Cada institució és responsable de l’enviament de la documentació requerida, certificada segons les exigències de la contrapart, i amb aquesta finalitat es compromet a subministrar els recursos humans i tecnològics necessaris.

Article 3. Nombre d'estudiants

Un màxim de quatre (4) estudiants poden participar en el programa de doble titulació cada any. S’assignaran dos (2) estudiants de la UIB i dos (2) de l’HHN. El nombre total i l’assignació dels estudiants admesos anualment es podran modificar si ambdues institucions accepten mútuament de fer-ho.

Article 4. Requisits per a l’atorgament del doble grau

Les dues institucions coincideixen que els requisits acadèmics que han de complir els estudiants seleccionats per cursar el doble títol (grau de Turisme a la UIB i grau de Gestió Turística a l’HHN) són els següents:

 1. Per als estudiants de la UIB que vulguin obtenir el títol de grau de Gestió Turística a l'HHN:
  • Assolir tots els ECTS relacionats amb el grau de Turisme o amb el doble grau d’Administració d'Empreses i Turisme de la UIB.
  • Assolir almenys 60 crèdits dins el grup d’assignatures de la titulació de Gestió Turística a l'HHN i 5 crèdits del’Internshipcolloquium a l’HHN.
  • Assolir:
   1. 18 crèdits de pràctiques segons la normativa de la UIB i superar l'assignatura de simulació empresarial, amb un total de 7,5 crèdits, a l'HHN, o
   2. 25 crèdits de pràctiques segons la normativa de l’HHN.
 2. Per als estudiants del grau de Gestió Turística de l’HHN que vulguin obtenir el títol de grau de Turisme a la UIB:
  1. Assolir tots els ECTS relacionats amb el títol de grau de Gestió Turística a l’HHN.
  2. Assolir almenys 54 crèdits dins el grup d’assignatures del títol de grau de Turisme a la UIB.
  3. Presentar un Treball de Fi de Grau, segons el Reial decret 1393/2007. El treball atorgarà 6 ECTS.
 3. Els estudiants matriculats al programa de doble titulació han de poder demostrar que han aconseguit els ECTS requerits a la institució d'origen presentant un expedient acadèmic oficial, abans de sol·licitar el certificat oficial de titulació de la institució amfitriona.
Article 5. Compromisos de les dues universitats

Les dues institucions es comprometen a:

 1. Acollir els estudiants de la Universitat d'origen durant un període mínim d’un curs acadèmic, sempre que compleixin les condicions previstes a l'article 2 d’aquest conveni.
 2. Proporcionar un pla d'estudis als estudiants de la Universitat d’origen que els permeti complir els requisits establerts a l'article 4 d'aquest conveni.
 3. Proporcionar la informació rellevant a l’altra Universitat pel que fa al desenvolupament pedagògic i la inclusió personal i acadèmica dels estudiants de la Universitat d’acollida.
 4. Garantir proporcionar als estudiants un sistema de tutoria doble mitjançant un professor de cadascuna de les universitats.
 5. Oferir als estudiants la possibilitat de seguir cursos d'idiomes l’any anterior a la plaça acordada i durant la seva estada a la Universitat d'acollida.
 6. L’oficina encarregada dels intercanvis d’estudiants a la Universitat d’acollida guiarà els estudiants que hi entrin per cercar allotjament sense comprometre’s a proporcionar-lo. A més, aquesta oficina posarà a disposició dels estudiants els mateixos serveis que la Universitat generalment ofereix als estudiants estrangers en altres programes.
 7. Organitzar simposis, xerrades, conferències, seminaris i reunions sobre temes de recerca i pràctiques que puguin ser beneficiosos per a la capacitació dels estudiants.
Article 6. Seguiment acadèmic

Ambdues institucions acorden proporcionar la documentació adequada sobre el rendiment acadèmic dels estudiants i qualsevol documentació que pugui ser requerida amb finalitats acadèmiques i administratives. A més, les universitats signatàries d’aquest conveni designaran els seus respectius tutors acadèmics per a cada estudiant, que supervisaran la correcta realització del pla d’estudis i seran els responsables de donar assessorament als estudiants seleccionats.

Article 7. Treball de fi de grau / tesi (grau de Turisme a la UIB i grau de Gestió Turística a l’HHN)

Els estudiants han de finalitzar el doble grau presentant una tesina a les seves universitats d’origen de la manera següent:

 1. Els estudiants del grau de Turisme de la UIB han de presentar el seu treball després d’assolir els crèdits per a la doble titulació, segons el Reial decret 1393/2007.
 2. Els estudiants del grau de Gestió Turística de l’HHN han de presentar la seva tesi després d’haver assolit els crèdits de la doble titulació, segons la normativa de la Universitat.

Article 8. Atorgament dels títols acadèmics

Les institucions que signen aquest conveni es comprometen a atorgar les qualificacions pertinents als estudiants que compleixin els requisits prevists a l'article 4 d'aquest conveni:

 • Per la UIB, grau de Turisme
 • Per l’HHN, grau de Gestió Turística

Els crèdits assolits a l’altra Universitat es reconeixeran mitjançant el procediment pertinent, tenint en compte l’aplicació automàtica de les disposicions a l’annex, per als estudiants que cursen el programa de doble titulació previst en aquest conveni.

Article 9. Costs i finançament

Els estudiants es matricularan formalment a la Universitat d’origen. La Universitat d’acollida els matricularà de forma gratuïta —la matrícula inclourà els efectes acadèmics rellevants—, i assumirà els costs relatius al reconeixement de crèdits d’acord amb aquest conveni. Això no inclou les quotes dels consells d'estudiants ni les quantitats per a l'organització de serveis a l'estudiant. Totes dues quantitats les hauran de satisfer els estudiants individualment. Per matricular-se a la Universitat d’acollida, els estudiants hauran de complir els requisits establerts legalment per cada universitat. Un cop ingressats a la Universitat d’acollida, els estudiants matriculats a la doble titulació no han de pagar cap quota de matrícula.

Articles aplicables a ambdues universitats:

 • L’assegurança estudiantil o mèdica només cobreix possibles supòsits al recinte o al campus universitari.
 • L’estudiant pagarà l’assegurança de transport, d’assistència mèdica i d’accidents, l’allotjament, pensió i qualsevol altra despesa que es produeixi durant el temps que estigui inscrit al programa, tret que les universitats receptores decideixin pagar-les per iniciativa pròpia.
 • Les dues parts es comprometen a unir esforços per obtenir finançament d’institucions públiques o privades que contribueixi a la realització del programa.
 • Els estudiants pagaran les taxes per obtenir el certificat del títol de grau en ambdues universitats, segons la normativa.
Article 10. Coordinadors acadèmics

La UIB nomena el degà de la Facultat de Turisme, o la persona que delegui, com a coordinador d’aquest conveni.

L’HHN nomena el director d’estudis de Gestió Turística de la Facultat de Negocis Internacionals, o la persona que delegui, com a coordinador d’aquest conveni.

Les funcions del coordinador són les següents:

 1. Seleccionar els estudiants que s’adhereixen al programa proposat, basant-se en el seu currículum acadèmic i en el que estableix l’article 2 d’aquest conveni.
 2. Garantir l’execució d’aquest conveni mitjançant el seguiment dels resultats obtinguts pels estudiants.
Article 11. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que el signin ambdues institucions i tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable automàticament per durades idèntiques, tret que una de les institucions el rescindeixi. Ambdues parts poden rescindir el conveni sempre que notifiquin a l'altra aquesta decisió per escrit almenys sis mesos abans de la finalització, amb el compromís de concloure les accions ja en curs.

Article 12. Modificacions i canvis

Qualsevol modificació o canvi d’aquest acord es farà per escrit i serà signada pels representants autoritzats d’ambdues institucions.

I, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars originals de contingut idèntic, dos en català i un dos anglès. En cas de disputa, prevaldrà la versió anglesa.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector
Data: 17/01/2020

 Per la HochschuleHeilbronn - Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn, 
Ruth Fleuchaus
Vicepresidenta d’Afers Internacionals
Data: 28/01/2020

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de novembre de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex