Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI D'ASSOCIACIÓ PER A LA SUPERVISIÓ I L’EXPEDICIÓ CONJUNTA DEL TÍTOL DE DOCTORAT ENTRE LA UNIVERSITAT MOHAMMED V D’AGDAL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Palma, 18 d’abril 2012
Rabat, 29 de maig de 2012

REUNITS

D'una banda, la Universitat Mohammed V d’Agdal (en endavant, UMA), Avenue des Nations Unies, Agdal, Rabat, BP 554, Rabat-Chellah, representada pel Rector, doctor Wael Ben Jelloun.

I de l’altra, la Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (d'ara endavant, UIB), representada per la Rectora, doctora Montserrat Casas Ametller, anomenades conjuntament «institucions associades»,

MANIFESTEN


D'acord amb la normativa de la UIB:

1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
2. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
3. El Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. 
4. El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
5. El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, en el qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
6. El Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
7. L'Acord normatiu 9047/2009, de 13 de maig, pel qual es modifica l'Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears sobre estudis de doctorat (FOU núm. 312, de 22 de maig de 2009).
8. L'Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat dels Illes Balears (FOU núm. 361, de 2 de març).
9. L'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d'abril).
10. El Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre l'expedició de títols universitaris oficials.
11. El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

D'acord amb la normativa de la UMA:
1. Vist Dahir n° 1.00-199 del 15 safar 1421 (19 de maig de 2000), que porta la promulgació de la Llei n° 04-00, que porta l'organització de l'ensenyament superior.
2. Atès el Decret n° 2-96-796, de 19 de febrer de 1997, que fixa el règim dels estudis i dels exàmens amb vista a l'obtenció del doctorat, del diploma d'estudis superiors avançats i del diploma d'estudis superiors especialitzats, així com les condicions i modalitats d'acreditació dels establiments universitaris per assegurar la preparació i el lliurament dels diplomes, que modifica i completa.
3. Atès el Decret n° 1371.07 del 22 ramadà 1429 (23 de setembre de 2008) relatiu al Quadern de les Normes Pedagògiques Nacionals del cicle de Doctorat aparegut al Butlletí Oficial núm. 5674 del 16 chaoual 1429 (16 d'octubre de 2008).
4. Vista la Carta de les tesis de la UMA que va validar el Consell de la Universitat el 12 de març de 2008.

I finalment,

1. La voluntat del doctor Saaid Amzazi (UMA) i de la doctora Antònia Picornell Rigo (UIB), directors de la tesi, d'assumir la supervisió del doctorat conjunt de conformitat amb aquest conveni.
2. L'interès de la senyora Kaoutar Bentayebi, des d'ara «la doctoranda».

Ambdues parts, animades per la voluntat d'afavorir els intercanvis de doctorands entre elles i de reforçar la cooperació científica i universitària entre el Marroc i Espanya, decideixen, de mutu acord i en el marc de la legislació vigent als seus països respectius, utilitzar el procediment de cotutela per a:

PACTES

Primer. Supervisió i expedició conjuntes del Doctorat

Les institucions associades es comprometen a assumir la responsabilitat conjunta de supervisar el projecte de recerca de la doctoranda, l'organització de l'examen de doctorat i l'expedició del títol de doctor.

Dades personals de la doctoranda:
Cognoms i nom: Bentayebi, Kaoutar
Domicili oficial (per a la correspondència): Rabat. Bloc 7. N 103. Youssoufia Ouest. Rabat
Data de naixement: 1985.05.02
Lloc de naixement: Rabat
Nacionalitat: marroquina
Adreça al país de recepció: C/ de Sant Roc. 9, 3 D, Palma (Mallorca), Espanya

Segon. Inscripció i matrícula

La doctoranda s'inscriurà en les institucions participants:

a) Facultat de Ciències - Universitat Mohammed V d’Agdal - Rabat.
b) Universitat de les Illes Balears, Illes Balears (Espanya).

Pel que fa a la UIB: cada any, la doctoranda s’ha de matricular a la UIB i ha de pagar les taxes corresponents, de conformitat amb el Decret corresponent de la comunitat autònoma de les Illes Balears que estableix els preus públics pels serveis acadèmics dels estudis oficials de la UIB. La matrícula és obligatòria a partir del moment que aquest conveni entra en vigor.

 
El temps invertit per preparar la tesi es divideix entre les dues institucions que participen en la supervisió conjunta, alternant períodes en cada país. Per a la finalització de la tesi, s’ha d'haver estat almenys un 30% del temps en cada país.

Períodes passats a la Facultat de Ciències - Universitat Mohammed V d’Agdal - Rabat: 16 mesos des que s'iniciï el programa.

Períodes passats a la Facultat de Ciències - Universitat de les Illes Balears: 2009-2010, 5 mesos; 2010-2011, 12 mesos; 2011-2012, 4 mesos.


Tercer. Admissió als estudis de Doctorat. Tema de la tesi doctoral

Admissió als estudis de Doctorat a les dues institucions:

-  Per la Universitat Mohammed V d’Agdal - Rabat:

 • Admesa al programa de doctorat de Biologia. El curs acadèmic: 2008-2009.
 • Data d'inscripció de la tesi doctoral en règim de cotutela: curs acadèmic 2011-12.

- Per la UIB:

 • Admesa al programa de doctorat de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular.   
 • El dia: 2011.12.20

La durada provisional dels treballs de recerca (d'acord amb la legislació vigent) és de tres anys.

El títol de la tesi doctoral és: «Genetic profile of Western Mediterranean populations: Contribution of Arab and Jewish groups».

Quart. Assegurança i estipulacions econòmiques

La doctoranda es compromet a fer les gestions necessàries per contractar una pòlissa mèdica de danys físics i de responsabilitat civil mentre dugui a terme els seus treballs en el marc del projecte d'investigació per a les dues institucions associades, de conformitat amb les lleis i les regulacions vigents nacionals i institucionals.

Qualsevol contribució als costs relacionats amb estades de recerca a la institució associada, l'assistència a congressos nacionals o internacionals, l'organització de la defensa de la tesi i altres costs específics del programa de doctorat es discutirà i decidirà de comú acord entre els directors de la tesi i els òrgans responsables de les institucions associades.

Cinquè. Supervisió de la doctoranda

La doctoranda serà supervisada pels directors que s’indiquen:

 - Per la UMA:

 • Nom del professor: Dr. Saaid Amzazi
 • Facultat o departament: Facultat de Ciències. Laboratori de Bioquímica i Immunologia, unitat de Genètica Forense
 • Càrrec: degà/professor responsable del Laboratori de Bioquímica i Immunologia, unitat de Genètica Forense

- Per la UIB:

 • Nom del professor: Dra. Antònia Picornell Rigo
 • Facultat o departament: Facultat de Ciències. Departament de Biologia
 • Càrrec: Professora titular, àrea de Genètica

Els dos directors es comprometen a assumir totalment les responsabilitats i competències que tenen atribuïdes per la reglamentació vigent com a directors de la doctoranda, inclosa l'organització de sessions de consulta per poder avaluar el progrés del projecte de recerca.

Sisè. Tribunal avaluador de la tesi doctoral

Les formes de dipòsit, classificació, reproducció i desenvolupament de la tesi, així com l'autorització de la defensa pública, es realitzaran d'acord amb la normativa vigent en ambdues institucions. La data i el lloc de la defensa seran fixats de mutu acord i proposats per escrit pels codirectors de la tesi als caps de les institucions implicades.

L'autorització de la defensa s’ha de sol·licitar en cada institució.

El tribunal avaluador de la tesi (tesi i defensa de la tesi) es formarà de comú acord entre les institucions associades, de conformitat amb les regulacions vigents a les institucions, i serà compost en paritat per representants científics d’ambdós països. Comprèn com a mínim quatre membres, entre els quals hi ha d’haver obligatòriament els dos directors de la tesi.

Setè. Defensa i lectura de la tesi doctoral

La defensa pública de la tesi doctoral tindrà lloc en una de les institucions associades (inicialment, a la institució d'origen) i serà reconeguda per les institucions que hi han participat. En aquest cas, la defensa pública es farà a la UMA.

La tesi doctoral es redactarà en anglès i s'aportarà un resum de la tesi en anglès i en castellà.

Vuitè. Expedició del títol

Si la doctoranda supera satisfactòriament l'avaluació de la tesi doctoral un cop l'hagi defensada davant el tribunal, i de conformitat amb la normativa vigent en cada institució, cadascuna de les institucions associades expedirà un títol de doctor corresponent a la doctoranda Kaoutar Bentayebi:

 • Doctora per la Universitat Mohammed V d’Agdal
 • Doctora per la Universitat de les Illes Balears en el programa de doctorat de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular

Novè. Protecció de la investigació i copyright

Els resultats del projecte de recerca doctoral seran propietat de la Universitat Mohammed V d’Agdal i de la UIB, sens perjudici dels drets d'autor.

La protecció dels resultats de la investigació obtinguts a partir del projecte de recerca doctoral, així com qualsevol aspecte relacionat amb el fet de registrar-los, fer-los disponibles, publicar-los i explotar-los, és un assumpte que les institucions associades tractaran i decidiran de conformitat amb les lleis i les regulacions nacionals i institucionals en vigor.

Desè. Compromís i litigi

Les institucions implicades en aquest conveni es comprometen a respectar les disposicions indicades aquí i a fer tot el necessari per a l'aplicació del present conveni en les millors condicions.
En cas de litigi, les parts signants es comprometen a cercar una solució amistosa abans de decidir la resolució.

Les estipulacions d'aquest conveni no poden contradir les estipulacions de les regulacions principals relatives a l'expedició de títols de doctorat de la Universitat Mohammed V d’Agdal ni les estipulacions, les regulacions i les normes corresponents de la UIB.

Onzè. denúncia

En cas que una de les institucions implicades vulgui denunciar el conveni, ho ha de notificar per escrit, indicant les raons d'aquesta decisió, amb una antelació mínima d'un mes.

Dotzè. Validesa i modificació

El present conveni entrarà en vigor del dia que el signin ambdues parts. És vàlid durant la durada de preparació i defensa de la tesi. Pot ser modificat i prorrogat, si escau, per mutu acord d'ambdues parts.

Redactat en francès en dues còpies originals.
Redactat en castellà en dues còpies originals.

 Dr. Wael Ben Jelloun
Rector de la Universitat Mohammed V d’Agdal

 

Dra. Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 d’abril de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).