Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE L’INSTITUT POLITÈCNIC DE BEJA (PORTUGAL) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Beja,
Palma, 25 de maig de 2012

Tenint en compte que:

a) L'Institut Politècnic de Beja és una institució d'educació superior en forma de persona col·lectiva de Dret públic, que inclou quatre Escoles (Col·legi d'Agricultura de Beja, Escola d'Educació de Beja, Facultat de Ciències de la Salut de Beja, i Escola de Gestió de la Tecnologia i Gestió de Beja). Aquestes escoles estan globalment orientades a la consecució dels objectius de l’ensenyament politècnic superior a la regió en la qual estan immerses, que s'associen amb el propòsit de coordinar les seves polítiques educatives i l’optimització de recursos;
b) D'acord amb la Llei, l'Institut Politècnic de Beja i les seves Escoles, dins l’àmbit de les seves competències i per aconseguir d’una forma més adequada els seus objectius, poden establir acords, convenis i protocols de cooperació amb institucions similars o amb altres organismes públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització conjunta de programes o projectes d’interès comú;
c) El reconeixement de l'interès mutu en la cooperació entre les organitzacions esmentades;
d) La matèria que constitueix l'objecte d'aquest acord de col·laboració requereix un tractament especial, específic i diferenciat, amb un conjunt de solucions adequades i ajustades als objectius específics que les parts tinguin la intenció de desenvolupar d’aquest acord.

REUNITS

D’una part, l'Institut Politècnic de Beja, ubicat al carrer Pere Soares, a Beja (d'ara endavant, IP Beja), representat per la Llei i el seu Reglament, inclosos l'article 92, núm. 1, lletra u) de la Llei núm. 62/2007, de 10 de setembre, i l'article 40, núm. 2, lletra o) de l'Estatut IPB, aprovat per l'Ordre de Sa Excel·lència el ministre de Ciència, Tecnologia i Educació Superior el 20 d'agost de 2008, i publicat al Butlletí Oficial de la República, 2, segona sèrie, núm. 169, 2 de setembre de 2008, pàg. 38.465-38.478, amb l'inici del mandat el 3 de setembre de 2008, representat pel seu president, el professor Vito Carioca José de Jesús.


Per l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Reconeixent-se l'interès comú d'establir i desenvolupar una relació de cooperació entre les dues entitats, acorden 

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació de caràcter acadèmic i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Accés a equips i material específics.
7. Visites de durada curta.
8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts. 

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat i del president de l’Institut.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que estiguin en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

Novena. Coordinació

El Rector i el president nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l’acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en portuguès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l’Institut Politècnic de Beja,
Vito Carioca José de Jesús
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).