Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 7 de novembre de 2013 

REUNITS

El senyor Javier Jiménez Calavia, amb DNI (...), en la condició de director i apoderat de la Fundació SARquavitae, amb CIF G61559647, i apoderat de SAR Residencial y Asistencial, SAU, amb CIF A79059085, ambdues entitats amb domicili a Barcelona, c/ Aribau, 185, entresòl.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La senyora M. Cristina Nicolau Llobera, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia i membre del Departament de Biologia de la UIB amb domicili (...), i DNI (...), que actua en nom i interès propi i en nom dels membres del grup d’investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB: doctor R. Rial Planas (professor CU de la UIB), senyor Antoni Gamundí Gamundí (professor TU de la UIB), senyor José Ángel Rubiño Díaz (alumne investigador del Doctorat en Neurociències i director i psicòleg del Centre de Dia Verge Maria de Núria) i senyor Jaume Pomar Pons (neuropsicòleg).

Tots els compareixents, en la qualitat amb què actuen, es reconeixen mútua capacitat i competència per intervenir en aquest acte, en relació amb el qual fan constar els següents

ANTECEDENTS

Primer. SARquavitae és una organització líder en l’atenció a persones dependents que actua en tot el territori nacional, desenvolupant tot tipus de serveis i programes, amb èmfasi en la qualitat assistencial, l’atenció integral i integrada, les ofertes de multiserveis i els valors de l’atenció personalitzada i l’ètica assistencial. Entre els seus centres SARquavitae disposa del Centre Residencial Can Carbonell.

La Fundació SARquavitae promou la innovació, qualitat i formació en el camp de la salut i la dependència desenvolupant activitats formatives, jornades tècniques i projectes d’investigació i cooperació en l’àmbit sanitari i de l’atenció a persones en situació de dependència.

Segon. El grup d’investigació de Neurofisiologia té una llarga trajectòria en la recerca de la cronobiologia i de la son en l’envelliment, producte de la qual són els innombrables articles nacionals i internacionals publicats en revistes científiques indexades i la seva participació i presentació de comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Tercer. El grup d'investigació de Neurofisiologia va posar en marxa un projecte, actualment no finançat en cap convocatòria publica, «Estudio piloto sobre la validez de la luminoterapia ante los trastornos de sueño y cambios emocionales que se producen en la demencia y en el deterioro cognitivo leve», amb l’objectiu de fer un estudi complet de cronobiologia de l’envelliment en persones grans internades en centres de dia. L’estudi es va dur a terme mitjançant metodologia basada en la col·locació de sensors de registre d’activitat, de llum i de temperatura i l’exposició a llum brillant, amb l’objectiu de valorar els efectes de la teràpia amb llum brillant sobre la millora de la dessincronització dels ritmes circadiaris, alteració freqüent en l'envelliment.

Quart. El desenvolupament de l’estudi es va dur a terme al Centre de Dia Verge Maria de Núria, ubicat a Palma, al carrer de Francesc Martí i Mora, durant un període de dos anys. Sobre els resultats obtinguts una vegada avaluats els efectes positius de la teràpia de llum brillant sobre una mostra de 25 persones grans amb deteriorament cognitiu i demència, es proposà continuar l’estudi a la Residència SARquavitae Can Carbonell, ubicada a Marratxí, s/n (07141). La Residència SARquavitae Can Carbonell, per la seva localització i l’organització de les seves activitats diàries, té les característiques ideals quant a exposició de llum que reben els subjectes d’estudi que hi estan internats, per la qual cosa el grup d’ancians que constituirà la mostra d’estudi serà considerat grup control.

Cinquè. Partint del que s’ha exposat, es va elaborar una memòria on s’especificà la base científica, la metodologia, el pla de treball i el cronograma per dur a terme l’estudi i es presentà a la Direcció de la Residència SARquavitae Can Carbonell. En aquest cas, l’estudi, tal com es manifesta a la Memòria que s’adjunta, consistirà únicament en la recollida de dades de registre a partir dels sensors que portaran els subjectes.

Sisè. Una vegada consensuats els aspectes esmentats a la Memòria per ambdues parts i amb la finalitat d’executar l’estudi proposat a la Residència SARquavitae Can Carbonell, ambdues parts formalitzen el present conveni acceptant de comú acord les següent.

CLÀUSULES

Primera. La investigadora M. Cristina Nicolau Llobera, en nom i interès propi i en nom del grup d’investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB, es compromet a desenvolupar el projecte d’acord amb la memòria presentada i en les condicions que es determinen en aquest conveni.

Segona. El projecte ha estat presentat i avaluat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC), que ha emès informe favorable perquè es desenvolupi (n. IB 1409/10 PI).

Tercera. El desenvolupament del projecte d'investigació serà dut terme a la Residència SARquavitae Can Carbonell i l’anàlisi i organització de les dades es farà al Laboratori de Neurofisiologia de la UIB, d'acord amb el que es proposa a la Memòria del projecte presentat i amb les condicions següents:

a) El desenvolupament del projecte no comportarà cap despesa econòmica per part de la Fundació SARquavitae. El grup de recerca de Neurofisiologia de la UIB compta amb tot el material i l’instrumental necessari per dur a terme l’estudi fins a la seva finalització. La UIB aportarà els sensors de registre que duran els subjectes d’estudi.

b) Cap dels participants voluntaris en l’estudi pertanyents a la Residència SARquavitae Can Carbonell, i, si escau, cap familiar o tutor, i cap dels membres participants de la Residència i de l’equip investigador de la UIB no rebrà cap tipus de contraprestació econòmica per la participació al projecte.

c) Els investigadors del grup de Neurofisiologia de la UIB es comprometen a assegurar la privacitat i protecció de les dades que surtin a partir del desenvolupament del projecte. En tot moment es mantindran els principis de confidencialitat segons la normativa de protecció de dades, preservant la identitat dels subjectes participants en l’estudi i dels seus familiars i/o tutors, i codificant-la.

d) El desenvolupament del projecte, segons el que es diu a la Memòria presentada, no implicarà cap tipus d’intervenció farmacològica o invasiva sobre els participants, ja que es limitarà a la recollida de dades de variables fisiològiques dels subjectes.

Quarta. El termini d'execució del projecte serà de 12 mesos des de la data de la signatura. Així mateix, i si ambdues parts ho decideixen, es podrà continuar l’estudi ampliant el nombre de subjectes participants tal com es defineix a la Memòria. Aquest conveni es pot prorrogar amb l’acord previ exprés d’ambdues parts.

Cinquena. El control dels aspectes tècnics i científics del projecte d'investigació el realitzaran els investigadors del grup de recerca de Neurofisiologia de la UIB. Però tot i així, la Fundació SARquavitae pot portar a terme les comprovacions i els seguiments que estimi oportuns, ja sigui directament o a través de les persones especialitzades que designi.

Sisena. Per fer qualsevol modificació de la metodologia i/o del pla de treball es necessitarà la conformitat de la Fundació SARquavitae, per la qual cosa s'ha de sol·licitar i justificar prèviament, per escrit, l'autorització corresponent.

Setena. En la difusió científica i divulgativa que per qualsevol mitjà els investigadors de la UIB, participants de l’estudi, efectuïn dels resultats o informacions relacionats amb el projecte, es farà menció de la participació de la Fundació SARquavitae. Així mateix els articles científics, les comunicacions en congressos i la resta de material científic que es derivi dels resultats obtinguts en el desenvolupament del present estudi, seran consensuats per part del grup investigador de la UIB i per part de la persona o les persones que la Fundació SARquavitae designi com a especialista/es científics.

Vuitena. Una vegada acabat l’estudi es durà a terme una Memòria final on es descriuran els resultats obtinguts i les conclusions i serà presentada on calgui una vegada d’acord ambdues parts.

Novena. L’acceptació del desenvolupament del present estudi no implica cap tipus de vinculació contractual entre els investigadors participants del projecte i per part de la Fundació SARquavitae. Aquesta no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador ni del seu equip ni pels danys i perjudicis que els puguin sobrevenir a ells o a tercers amb motiu del desenvolupament de l’estudi i l’ús o aplicació de les informacions o els resultats que s’obtinguin a l’hora de realitzar-lo.

Desena. En cas d’incompliment d’alguna de les clàusules d'aquest conveni per part dels membres del grup d’investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB, o de la mateixa UIB, o per part dels membres de Fundació SARquavitae, l’altra part pot rescindir el present conveni.

A la Memòria a la qual es fa menció al llarg del conveni es regula allò que no queda reflectit en el present document.

I com a prova de conformitat, se signa el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

El director de la Fundació SARquavitae i SAR Residencial y Asistencial, SAU,
Javier Jiménez

El Rector de la UIB,
Llorenç Huguet

La professora titular d’universitat membre del Departament de Biologia de la UIB,
Cristina Nicolau

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).