Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT ENTRE L’EMPRESA INTEGRATED CIRCUITS MALAGA, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 6 de novembre de 2013

COMPAREIXEN

D’una part, la companyia Integrated Circuits Malaga, SL (en endavant, IC-Malaga), amb CIF B-92331990, amb seu a les Illes Balears, Verge del Refugi, 5, 1r B, 07340 Alaró, i en nom seu, el senyor Álvaro Pineda García, amb DNI (...), que actua en qualitat de gerent.

I de l’altra, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com el seu representant, d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Les parts representants, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present document, i a aquest efecte,

EXPOSEN

1r. Que el grup d’Enginyeria Electrònica de la UIB (en endavant, GEE-UIB) té experiència demostrada en efectes de la radiació ionitzant sobre circuits integrats i en dosímetres de radiació d’estat sòlid des de 1995.

2n. Que des de maig de 2010 fins a setembre de l’any 2012 IC-Malaga ha realitzat un projecte d’investigació titulat «DRIT-CMOS, Dosímetro de radiación ionizante con tecnología CMOS», finançat a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), en el qual estava subcontractada la UIB per a la realització de determinades tasques del projecte.

3r. Que com a resultat de l’esmentat projecte s’han obtingut prototipus del sensor que IC-Malaga ha testat i provat en col·laboració amb altres centres de recerca i que IC-Malaga continua investigant i millorant en el seu desenvolupament, en col·laboració amb altres centres de recerca.

4t. Que el GEE-UIB desenvolupa un treball de recerca relatiu a «Disseny i optimització de sensors de radiació integrats en tecnologies microelectròniques» i està interessat a col·laborar amb IC-Malaga en l’intercanvi de resultats, coneixements i mostres de silici.

5è. Que la investigació la durà a terme l’equip de la UIB integrat per les persones següents, totes elles membres del GEE-UIB: Miquel Roca Adrover, professor titular d’universitat, Eugeni Isern Riutort, professor titular d’universitat, Joan Font Rosselló, professor titular d’universitat, Rodrigo Picos Gayà, professor titular d’universitat, i Eugeni Garcia Moreno, catedràtic d’universitat i director de l’equip (en endavant, l’equip investigador).

6è. Que per dur a terme aquesta investigació i col·laboració, a més de l’intercanvi d’informació i resultats, IC-Malaga realitzarà els plans de les mostres en silici a partir dels plans proporcionats per la UIB i lliurarà a aquesta el material, consistent en almenys cinc mostres de prototips desenvolupats amb un mínim de dues entregues anuals (en endavant, el material).

7è. Que la UIB, a través del seu equip investigador, està disposada a realitzar a favor d’IC-Malaga la recerca conjunta indicada, d’acord amb els termes i condicions que es descriuen aquí.

I en virtut de l’anterior, les parts acorden formalitzar el present conveni sobre la base de les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. L’objecte del present conveni és regular la col·laboració entre les parts per a la realització dels treballs relatius a la recerca que durà a terme l’equip investigador de la UIB d’acord amb determinats paràmetres i especificacions, sobre el tema: «Investigació, desenvolupament, optimització i avaluació/caracterització de sensors de radiació integrats en tecnologies microelectròniques».

SEGONA. CONDICIONS I ÚS DEL MATERIAL

La UIB reconeix que el material proporcionat per IC-Malaga és propietat de la companyia.

IC-Malaga transmet el material a la UIB únicament i exclusivament per dur a terme els treballs relatius a la recerca. Per tant, la UIB no podrà emprar el material, fer-hi assajos i/o analitzar-lo per a altres fins que no siguin els descrits a l’acord.

La UIB es compromet a no facilitar ni proporcionar els dispositius, els sistemes, els circuits i en general qualsevol contingut i informació que integrin el material a tercers, per tant, el seu ús estarà restringit a les persones que componen l’equip investigador, els quals hauran de subscriure els corresponents acords de confidencialitat amb la UIB.

IC-Malaga podrà transferir, subministrar o distribuir el material a altres entitats en els termes que convingui, així com continuar amb els seus propis treballs de recerca i desenvolupament d’aquest.

El present acord en cap sentit no limita el dret d’IC-Malaga sobre el material transferit.

TERCERA. El termini previst per al desenvolupament de la recerca és de tres anys a partir de la firma del conveni.

Aquest termini es pot modificar en els termes i terminis que es considerin oportuns per mutu acord escrit entre les parts.

Després de la resolució del conveni, la UIB haurà de cessar en l’ús del material transferit i el tornarà a l’empresa o el destruirà, sempre que sigui factible.

QUARTA. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El present acord no implica la concessió per part d’IC-Malaga a la UIB de cap dret sobre la propietat industrial i intel·lectual, com tampoc del saber fer (know-how) del material transferit.

Si dels treballs relatius a la recerca sobre el material transferit se’n deriven drets de propietat industrial i intel·lectual i saber fer, la UIB reconeix que en té la titularitat IC-Malaga de forma exclusiva, exceptuats els personalíssims i inalienables de l’autor/s i/o inventor/s.

Per garantir l’efectiva i escaient protecció de l’activitat innovadora generada en el desenvolupament de la recerca, la UIB s’obliga a comunicar a IC-Malaga qualsevol resultat imputable a aquest desenvolupament, des del moment en què es produeixi, i amb especial diligència quan, per la seva novetat, el resultat pugui ser patentable.

Amb aquest objectiu la UIB s’obliga a formalitzar tota la documentació que sigui raonablement requerida per garantir a IC-Malaga la protecció legal dels drets reconeguts sobre els resultats. Les despeses han d’anar a càrrec d’IC-Malaga.

La UIB s’abstindrà de sol·licitar en nom seu patents, models industrials, copyrights o qualsevol altre mitjà de protecció de la propietat industrial i intel·lectual, així com de divulgar o comunicar a tercers la naturalesa o detalls de la recerca.

Si dels resultats obtinguts de la recerca se’n deriven drets de propietat industrial i intel·lectual a favor d’IC-Malaga, la UIB pot sol·licitar a l’empresa la concessió d’una llicència gratuïta i no exclusiva dels esmentats resultats, únicament per a fins de docència i de recerca.

La UIB no adoptarà cap mesura que afecti o pugui afectar els drets exclusius d’IC-Malaga sobre el material i sobre els resultats de la recerca.

CINQUENA. CONFIDENCIALITAT

La UIB es compromet a tractar com a «confidencial» tota la informació o documentació tècnica, comercial o de qualsevol altre naturalesa a què hagi tingut accés amb motiu del desenvolupament del present conveni. En conseqüència, no es pot revelar totalment o parcialment, de paraula, per escrit o de qualsevol altra forma, a cap persona física o jurídica, ja sigui de caràcter públic o privat, la informació confidencial, sense el consentiment exprés i per escrit de la contrapart.

Així mateix, la UIB es compromet a:

  • Emprar la informació confidencial únicament i exclusivament per al compliment objecte d’aquest acord.
  • Adoptar respecte a la informació confidencial els controls de seguretat raonablement exigibles per assegurar-ne el tractament confidencial.
  • Obtenir la ratificació d’aquesta obligació per escrit del director i/o equip investigador que participi en el programa i de qualsevol altra persona vinculada amb la UIB que de forma directa o indirecta accedeixi a la informació confidencial.

La divulgació d’informació sobre resultats a tercers, incloent l’autorització per a la publicació d’informes, articles en revistes científiques, publicació de tesis doctorals o qualsevol altre tipus de publicacions, requerirà l’autorització prèvia d’IC-Malaga.

Abans de publicar-la, la UIB remetrà la informació que es pretengui divulgar a IC-Malaga per a la seva revisió i aprovació o, si escau, perquè notifiquin a la UIB qualsevol objecció a la difusió. L’empresa té 15 dies per contestar, i si no hi ha resposta, s’entendrà que és positiva.

La divulgació de la informació es farà sempre adoptant el procediment que correspongui i les mesures que es considerin convenients per no perjudicar drets de propietat industrial i intel·lectual o obligacions de confidencialitat assumides per l’empresa.

Les disposicions d’aquesta clàusula relatives a la confidencialitat subsistiran, després de l’acabament del present acord, durant un període de tres anys.

SISENA. CONTRAPRESTACIÓ

Com a contraprestació de la cessió, en el supòsit que n’hi hagi, de qualsevol dret de propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats, la UIB reconeix com a suficient i única contraprestació l’intercanvi d’informació i material descrits al punt sis de les exposicions de l’inici del present conveni.

La UIB reconeix no haver de rebre import addicional per l’encàrrec i cessió dels possibles drets d’explotació dels resultats de la recerca.

SETENA. Les parts poden denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per mutu acord.

Amb independència del dret que tenen les parts en els supòsits d’incompliment, en cas que tant la Universitat com l’empresa decideixin la finalització anticipada d’aquest conveni, han de comunicar-ho per escrit a l’altra part amb una antelació d’un mes.

VUITENA. El present conveni té naturalesa privada. En cas de litigi sobre la forma d’interpretar-lo i aplicar-lo, els jutges i tribunals de Palma seran els únics competents.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, firmen en tres exemplars el present conveni al lloc i en la data indicats a dalt.

Per la Universitat, 
Llorenç Huguet

Per l’empresa,
Álvaro Pineda

Per l’equip investigador,
Eugeni Garcia

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).