Convenis i acords marc signats per la UIB

 ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LEROY MERLIN 

Palma, 21 de març de 2014

REUNITS

D'una banda, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que actua en representació de la Universitat i Fundació esmentades (d'ara endavant, UIB), amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, fent ús de les facultats que són inherents al càrrec esmentat.

I de l'altra, els senyors José Luis Antón López (director de botiga de Leroy Merlin Marratxí-Eivissa) i Francisco Javier Roselló Prieto (director de botiga de Leroy Merlin Palma), en representació de l'entitat esmentada.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació d'estudiants en diferents camps, així com per garantir la interrelació entre el món acadèmic i el professional, i les vies d’actualització i reciclatge dels estudiants i dels professionals. D’altra banda, s’acorda la possibilitat que es desenvolupin actuacions que fomentin el voluntariat entre els alumnes de la UIB.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions inclou:

1. Participar en xerrades informatives per als alumnes sobre sortides professionals sempre que els diferents centres (facultats i/o escoles universitàries) ho considerin adient, per tal d’informar dels programes formatius que ofereix l’empresa Leroy Merlin als estudiants i graduats de la Universitat i fomentar la seva ocupabilitat.
2. Estudiar la implantació d’un sistema de pràctiques amb la col·laboració de Leroy Merlin, que asseguri la formació pràctica dels estudiants.
3. Donar suport a accions concretes tendents a afavorir el voluntariat en el marc de la UIB.
4. Estudiar qualsevol altra possibilitat de col·laboració entre ambdues parts.

Tercera. Imatge

La Universitat de les Illes Balears es compromet a deixar sempre constància del caràcter de col·laborador en les actuacions en què participi l’empresa Leroy Merlin en el marc de les activitats contingudes en aquest conveni.

Així mateix, Leroy Merlin pot fer pel seu compte, havent-ne informat prèviament la Universitat de les Illes Balears, la publicitat que consideri oportuna sobre l'esdeveniment, i es pot reservar la facultat de fer pública la seva col·laboració.

Quarta. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment del present acord formada per dos representants de la UIB i dos de l’empresa Leroy Merlin, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer un seguiment i valorar l’evolució de l’acord.

Cinquena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars; dos en castellà i dos en català.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet 
Rector

Per Leroy Merlin,
José Luis Antón, Director de botiga Marratxí-Eivissa
Francisco Javier Roselló, Director de botiga Palma

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de febrer de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).