Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Catedral de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la creació de la Càtedra Seu de Mallorca 

Palma, 10 de setembre de 2019

Reunits

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), amb CIF Q0718001A, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada, amb CIF G07779895.

I, de l'altra, mossèn Teodor Suau Puig, president del Capítol de la Catedral de Mallorca per elecció dels canonges i nomenament del Bisbe de Mallorca de data 3 de novembre de 2017, i en virtut de l'article 14.1 dels Estatuts del Capítol, que atorga al degà president la competència d'exercir l'autoritat directiva i executiva en totes les tasques del col·legi, amb domicili legal al carrer del Capiscolat, 2, 1r. 07001 Palma (Illes Balears).

Cada un exerceix la representació legal de l'entitat que representa i, reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte,

Exposen

 1. Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, constitueixen el marc legal per promoure la col·laboració empresarial amb la Universitat en activitats d’interès general.
 2. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar el millor acompliment de les seves finalitats docents, de recerca, de transferència de coneixement i foment de la innovació, i que de conformitat amb les previsions de la disposició addicional tercera dels seus Estatuts, pot concertar amb entitats o empreses públiques i privades la creació d’àmbits de col·laboració i difusió de les seves activitats de recerca, desenvolupament i formació especialitzada sota la denominació de càtedres empresa o càtedres institucionals.
 3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació i, en particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat i té encomanades, entre d’altres, les activitats de suport a la innovació i transferència de coneixement, segons l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol.
 4. Que la finalitat de la Catedral de Mallorca és celebrar amb solemnitat el culte litúrgic i complir, alhora, els oficis que pel Dret o pel Bisbe diocesà li siguin encomanats. Igualment és finalitat de la Catedral conservar i divulgar el seu patrimoni cultural, del qual el Capítol és, des de l’any 1240, la institució competent.
 5. Que la Catedral de Mallorca és una institució dedicada, entre altres activitats, a:
  • Promoure l'expressió cultural de la fe en la societat i el diàleg entre la fe i la cultura.
  • Conservar el patrimoni cultural de la Catedral i del Capítol, enriquir-lo i presentar-lo al coneixement i estima del poble.
  • Administrar els béns de la Catedral, d'acord amb el Dret canònic i particular de la diòcesi de Mallorca.
  • Gestionar amb criteris cientificotècnics la conservació i divulgació del patrimoni monumental catedralici, d’acord amb la legislació civil competent d’àmbit internacional, nacional i local.
  • El Capítol Catedral, responsable de la gestió de la Catedral, defineix un model organitzatiu propi fonamentat en el pla d’usos. El Departament de Cultura, responsable de la conservació i divulgació del patrimoni, està integrat per tres àrees corresponents als àmbits següents: 1. Arxiu i biblioteca capitular; 2. Conservació del patrimoni moble i immoble; 3. Gestió cultural, didàctica, publicacions i museus.
 6. Que, atesa la complementarietat i coincidència de les seves finalitats, totes les parts consideren d’interès establir un conveni de col·laboració mitjançant la creació d’una càtedra institucional per al desenvolupament d’activitats docents, d’investigació i de transferència de coneixement en les disciplines vinculades amb els objectius i activitats de la Càtedra Seu de Mallorca.

En virtut de tot això, acorden d’establir el present conveni de col·laboració conforme als fins estipulats a les manifestacions anteriors i d’acord amb les següents

Clàusules

1. Finalitat de l’acord

L’objecte del present conveni és la creació a la Universitat de les Illes Balears de la Càtedra Seu de Mallorca.

2. Objectius i activitats de la càtedra

La Càtedra Seu de Mallorca té per objecte:

 1. La coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura de la Catedral de Mallorca i les seves àrees.
 2. L’organització de seminaris, cursos, congressos i conferències, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i la Seu de Mallorca.
 3. L’organització d’actes de divulgació, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i la Seu de Mallorca.
 4. La col·laboració editorial, conjuntament entre la Càtedra, la UIB (Edicions UIB) i la Seu de Mallorca.
 5. La col·laboració científica i acadèmica en la programació de les Jornades Locals de Patrimoni Cultural Religiós de Mallorca.
 6. La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional de caràcter biennal, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós.

3. Estructura de la càtedra

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del present conveni, així com elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden d’establir l’estructura següent:

3.1 Comissió directora de la càtedra

La comissió directora de la càtedra estarà formada per:

 • El Rector o persona que delegui, que la presidirà
 • Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció
 • El degà del Capítol Catedral de Mallorca o persona que delegui
 • Un representant de la Catedral de Mallorca, nomenat pel Capítol Catedral
 • El director de la càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari.

Tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva, les funcions de la comissió directora de la càtedra són:

 • Proposar el nomenament del director de la càtedra.
 • Aprovar el pla d’activitats i el pressupost de cada anualitat.
 • Definir i aprovar les propostes d’activitats de la càtedra, nomenar els responsables de la supervisió de les tasques i quantificar les necessitats temporals i en recursos econòmics, tècnics i humans per executar-les, així com les vies de finançament.
 • Supervisar i controlar l’execució del pla d’activitats i el pressupost.
 • Interpretar i desenvolupar el present conveni.
3.2 Director de la càtedra

El director de la càtedra serà proposat per la comissió directora entre els professors doctors amb vinculació permanent a la UIB i nomenat pel Rector.

El director de la càtedra assumeix sota la seva responsabilitat:

 • L’execució del programa anual d’activitats
 • El compliment del pressupost anual
 • L’elaboració de la memòria d’activitats realitzades.

Així mateix, el director de la càtedra mantindrà informada la comissió directora de qualsevol iniciativa paral·lela o relacionada amb l’objecte de la càtedra que organitzi la UIB o en la qual hi estigui involucrada.

3.3. Programa d’activitats

El director de la càtedra presentarà a la comissió directora, per a la seva aprovació, un programa d’activitats per a l’anualitat corresponent.

El programa d’activitats potenciarà investigacions sobre la Seu de Mallorca des de diferents camps d'estudi (Filosofia, Filologia, Història, Història de l'Art, Matemàtiques, Física, Química, Enginyeria i Arquitectura, Pedagogia, Geografia, Economia, Turisme, Dret, Biologia, Psicologia...).

Entre altres activitats que podrà desenvolupar la càtedra, s’inclouen les que s’indiquen a continuació, tot i que aquesta relació no pretén ser exhaustiva:

 1. Intercanvi d’informació i publicacions.
 2. Estudis d’investigació conjunts.
 3. Admissió d’estudiants en pràctiques.
 4. Ajuda tècnica en l’àmbit d’activitats de cada institució.
 5. Altres activitats de col·laboració establertes per ambdues parts, mitjançant projectes específics.
 6. Col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant a la UIB com en altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.

Les activitats de recerca i innovació les ha d’aprovar, prèviament a l’execució, la comissió directora de la càtedra, d’acord amb el punt 3.1 del present conveni, i els seus termes quedaran regulats en acords específics, que seran annexats al present conveni i en formaran part.

Una vegada arribats al terme anual del programa d’activitats, el director de la càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en qüestió i la presentarà a la comissió directora.

4. Aportacions i gestió de la càtedra

4.1. La UIB contribuirà al desenvolupament de les activitats de la càtedra aportant:
 • Personal docent i investigador amb experiència provada en aquest tipus d’activitats, així com amb la qualificació tècnica per desenvolupar-les.
 • Infraestructura científica, tècnica, docent i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats.
 • Així mateix, la UIB podrà establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que, si escau, imparteixi la càtedra, d’acord amb la legislació vigent.
4.2. La FUEIB hi contribuirà amb l’aportació següent:

És obligació de la FUEIB la prestació del servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes necessaris, d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB. També s’han de fer les retencions i repercussions que legalment siguin procedents.

4.3. La Catedral de Mallorca es compromet, des de la signatura del conveni i durant la seva vigència, a realitzar cada anualitat les següents aportacions per finançar les activitats de la càtedra, com a col·laborador exclusiu d’aquesta:
 1. 30.000 euros per a la realització de les activitats programades, exclòs el simposi internacional.
 2. La quantitat íntegra corresponent al finançament del simposi internacional biennal, que s’abonarà cada dos anys, segons el pressupost aprovat per a aquesta activitat.

L’aportació econòmica del punt a) es farà efectiva al número de compte corrent de la FUEIB amb IBAN ES37 2038 3471 24 6400007757. Rebut l’ingrés, la FUEIB emetrà les corresponents factures i els justificants oficials. Aquesta aportació s’abonarà en els terminis següents:

 • 50 per cent al començament de cada anualitat de vigència del conveni
 • 30 per cent al cap de sis mesos
 • 20 per cent a l’acabament de cada anualitat.

Així mateix, la Catedral de Mallorca contribuirà al desenvolupament de les activitats mitjançant:

 • El foment de la realització de pràctiques d’alumnes de la UIB a les instal·lacions de la Catedral de Mallorca, sempre segons la disponibilitat i d’acord amb la programació prèvia de la institució.
 • En la mesura del que sigui possible, el suport i l’assessoria que la càtedra pugui necessitar.

5. Ubicació i seu

La càtedra tindrà la seu principal a la Catedral de Mallorca, la qual permetrà l’ús de les seves instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del present conveni, sempre segons la disponibilitat i d’acord amb la programació prèvia de la UIB.

6. Difusió de les activitats

 1. La Universitat de les Illes Balears difondrà per qualsevol mitjà la participació i la col·laboració de la Catedral de Mallorca en les activitats que realitzi la càtedra, a més d’elaborar la memòria anual d’activitats.
 2. La Universitat de les Illes Balears oferirà a la Catedral de Mallorca la possibilitat de participar en totes aquelles activitats que, segons el parer de la UIB, siguin d’interès en l’àmbit de les finalitats de la càtedra.
 3. La càtedra mantindrà un portal web específic, que estarà actualitzat amb la informació de les activitats que desenvolupi.

7. Imatge de marca

 1. Les parts del conveni podran fer ús de la marca de l’altra part exclusivament en relació amb les activitats realitzades a l’empara de la càtedra. Qualsevol altre ús requerirà l’aprovació expressa del titular de la marca corresponent.
 2. El tractament de la imatge corporativa de la Catedral de Mallorca respectarà el «document d’estil de la marca» i, en tot cas, la marca Catedral de Mallorca ha de ser protegida amb una àrea que no podrà ser envaïda per altres elements.
 3. En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la càtedra hi han de figurar els respectius logotipus de la UIB i de la Catedral de Mallorca, amb similars característiques de mida i representativitat que els de la càtedra. El logotip de la Catedral de Mallorca s’ha d’aplicar de manera que mantingui la seva identitat independent.
 4. La Catedral de Mallorca serà l’única entitat que figurarà com a col·laboradora de la Càtedra Seu de Mallorca durant la vigència d’aquest conveni.

8. Titularitat dels drets sobre els resultats

Atès que les activitats de la Càtedra no impliquen una prestació de serveis, en cas que se’n derivin resultats explotables, la comissió directora establirà els procediments i mecanismes necessaris per a la gestió d’aquests resultats, sempre que se n’hagin previst.

En qualsevol cas, la Universitat podrà utilitzar els resultats de les activitats de la Càtedra per a finalitats pròpies d’investigació i docència.

9. Confidencialitat de la informació

 1. En el marc d’aquest conveni, s’entén per informació confidencial tota la informació o dada, estigui o no recollida en suport escrit, informàtic o de qualsevol altre tipus, existent o per inventar, que cada part comuniqui o subministri a l’altra part, o a la qual una part tingui accés amb coneixement i/o consentiment exprés de l’altra part, o sense.
 2. Així, a títol enunciatiu, s’entén com a informació confidencial: bases de dades i prototips creats a partir de la documentació lliurada, software de gestió propi, claus d’accés a sistemes informàtics, informació referent a usuaris, números de telèfon, números de fax, adreces de correu electrònic, adreces d’ubicació d’oficines, agències, delegacions, oficines centrals, programes d’ordinador, còpies, rutines, fonts, anàlisis funcionals i orgàniques, saber fer, fórmules, processos, idees, invencions (patentables o no), dades financeres i plans de desenvolupament, estratègies, contingut de les ofertes presentades i qualsevol altra documentació, dada o material de suport propis de qualsevol de les parts als quals l’altra part pugui tenir accés.
 3. Queda expressament prohibida la divulgació total o parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, externes a aquesta relació, de tota la informació confidencial a la qual les parts puguin accedir en el marc d’aquest conveni.
 4. En especial, en relació amb la informació confidencial lliurada en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a:
  1. Mantenir sota estricta confidencialitat tota la informació rebuda directament o indirectament al llarg de la seva col·laboració, i no utilitzar aquesta informació per a altres finalitats que no siguin aquelles per a les quals va ser dissenyada.
  2. No transmetre ni divulgar la informació, en cap cas, a tercers, llevat d’autorització prèvia i expressa per escrit.
  3. Procedir a la devolució de tota la documentació i informació que puguin tenir o de què puguin disposar, així com totes les còpies existents, a petició de part.
  4. Assegurar-se que compleixen les obligacions de confidencialitat contingudes en aquest conveni els seus empleats, docents, alumnes, contractistes, proveïdors, subcontractistes i la resta de persones que s’hi relacionin i/o que estiguin relacionades amb aquest conveni de col·laboració entre la Catedral de Mallorca i la UIB. Són responsabilitat exclusiva de les parts l’adopció de mesures necessàries per assolir aquest fi i les conseqüències del possible incompliment.
   No rebrà la qualificació d’informació confidencial aquella que:
   • Sigui de domini públic.
   • Sigui ja coneguda per la part que la rep.
   • S’hagi proporcionat a un tercer sense restriccions.
   • Hagi estat revelada per causa de requisits legals.
 5. La Catedral de Mallorca i la UIB es comprometen a mantenir aquestes obligacions de confidencialitat amb caràcter indefinit, acabi o no la relació entre les parts i a partir de la subscripció d’aquest conveni.

10. Entrada en vigor i durada

 1. El present conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per un nou període de quatre anys, excepte renúncia d’una de les parts per escrit amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què hagi de produir efectes la resolució.
 2. Des de la data en què produeixi efectes la resolució del conveni, ni la UIB ni la Catedral de Mallorca no hauran de fer cap més aportació, ni total ni parcial, excepte si s’ha meritat abans de la dita resolució.
 3. Els convenis específics que es puguin subscriure a l’empara del present conveni acabaran en la data acordada en cada cas.

11. Independència de les parts

La formalització del present conveni no implica l’existència d’associació o creació de cap entitat conjunta de col·laboració, de tal manera que cap de les parts no pot obligar o vincular l’altra en virtut d’aquest conveni, i les parts romandran independents entre si, de manera que no hi haurà cap relació de representació o agència. Així mateix, cada part és responsable de la gestió, la direcció, el control, la supervisió i la retribució dels seus propis empleats, així com dels docents, alumnes, contractants i/o subministradors de serveis dels quals se serveixi per al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.

12. Resolució de conflictes i jurisdicció

 1. L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració seran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.
 2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present conveni, les ha de solucionar de forma amistosa la comissió directora a què es refereix la clàusula tercera.
 3. Si no s’arriba a un acord de forma amistosa, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Palma.

Com a prova de conformitat, les parts firmen el present conveni de col·laboració al lloc i en la data indicats.

Llorenç Huguet
Rector de la UIB i president del Patronat de la FUEIB

Teodor Suau
President degà de la Catedral de Mallorca 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de juliol de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2019 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).