Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CESSIÓ D’UN TERRENY PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE SALES D’ASSAIG

Palma, 23 de desembre de 2010

REUNITS 

D’una part, la Il·lustríssima Senyora Nanda Ramon Tous, regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.

De l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril).

INTERVENEN

La primera, en representació de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el que estableix el Decret de Batllia núm. 1361, de 8 de febrer de 2010, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 29, de 20 de febrer de 2010), que atribueix a la regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística les competències següents:

– Subscriure convenis en matèria cultural en els àmbits prevists per la legislació vigent amb la resta d’administracions públiques o institucions privades (VI.1.a.e).
– Planificar, dirigir i executar projectes d’infraestructures culturals de titularitat o cotitularitat de l’Ajuntament de Palma (VI.1.a.3.a).
– Dirigir la política municipal en matèria de joventut (VI. 1.a.5.a) (opció B).

La segona, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i

 EXPOSEN

Primer. L’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves respectives competències i en desenvolupament de les seves funcions institucionals, estan disposats a col·laborar per coadjuvar en la consecució dels objectius comuns en benefici de les iniciatives ciutadanes i universitàries que es puguin desenvolupar a la ciutat de Palma, així com en aquells altres aspectes en què hi hagi interessos comuns.

Segon. En virtut del que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al municipi promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i, en particular, les activitats o instal·lacions culturals i esportives i l’ocupació del temps lliure.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears, com a institució lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, ha de prestar, tal com determina l’article 3 dels seus Estatuts, atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Quart. És una demanda reiterada dels joves de Palma donar resposta a les necessitats formatives del col·lectiu de joves músics de la ciutat i, especialment, posar-los a l’abast locals d’assaig i formació que compleixin amb les normatives de seguretat i higiene i que siguin compatibles amb la convivència ciutadana.

Cinquè. És una prioritat per a les institucions responsables de les competències en matèria de cultura i joventut procurar llocs de trobada entre els aficionats a la música i els intèrprets dels diferents instruments musicals, fomentar la possibilitat de constitució de grups, així com les seves actuacions en directe, i també fomentar els enregistraments i l’ensenyament musical, així com l’ajuda a la promoció dels músics joves d’acord amb les noves tecnologies.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears és titular del terreny següent:

A la zona sud del campus, i a la part més meridional de l’aparcament conegut com a codi de barres, terreny entre la carretera de Valldemossa, Cas Jai i l’edifici dels Serveis Cientificotècnics (s’incorpora com a annex 1 un plànol de la ubicació del terreny).

El terreny descrit forma part de la finca inscrita al foli 114, tom 3616 de l’arxiu, llibre 496 de l’Ajuntament de Palma, secció VI, finca registral 31202, inscripció 1a.

Setè. El dia 14 de maig de 1992 se signà un acord marc de col·laboració general entre ambdues parts amb la finalitat de dur a terme una adequada col·laboració institucional i permanent mitjançant la signatura de convenis i protocols d’actuacions concretes.

Per tot això, 

ACORDEN

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears per a la construcció d’un edifici destinat a centre de sales d’assaig, consistent bàsicament en 20 sales d’assaig de 18 m2, amb la possibilitat d’ampliació fins a arribar a les 60 sales d’assaig, més 90 m2 d’espais auxiliars i complementaris (zona administrativa, banys i cantina), així com una sala polivalent d’uns 250 m2 per a actuacions i formació (s’incorpora com a annex 2 un plànol de la ubicació projectada de l’edifici).

L’edifici construït en aquesta superfície podrà revertir a la Universitat de les Illes Balears en algun dels supòsits següents:

a) Pel decurs del temps de la cessió, sense que s’hagi acordat l’ampliació del termini de la cessió.
b) Pel cessament efectiu i definitiu de les activitats en el terreny objecte de la cessió, amb notificació prèvia fefaent a l’Ajuntament de Palma.
c) Per acord de les parts.

Segon. Obligacions de la UIB

La UIB farà les actuacions necessàries per a la cessió a l’Ajuntament de Palma de l’ús del sòl necessari per a la construcció de l’edifici esmentat a l’acord primer, per un termini de trenta anys, amb una superfície aproximada de 4.000 m2, i amb la descripció que figura a l’expositiu sisè d’aquest conveni. Una vegada acabada la construcció de l’edifici, els terrenys no utilitzats revertiran a la Universitat.

Una vegada adoptats el acords corresponents pel Consell de Govern i el Consell Social de la UIB, en l’àmbit de les seves competències, en el termini de dos mesos seran tramesos a l’Ajuntament de Palma per a l’acceptació de la cessió.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament de Palma

L’Ajuntament de Palma farà les actuacions necessàries per a la construcció de l’edifici objecte d’aquest conveni de col·laboració, així com els tràmits administratius oportuns a fi que aquest espai obtingui l’ús urbanístic adequat per a l’activitat esmentada.

El finançament de les obres d’execució del centre de sales d’assaig, així com, en el seu moment, les despeses dels equipaments, gestió, subministraments, assegurança de responsabilitat civil i totes les altres derivades del funcionament del centre, seran exclusivament a càrrec de l’Ajuntament, sense que la UIB tingui cap despesa.

Quart. Redacció del projecte bàsic i del projecte d’execució

La redacció del corresponent projecte bàsic i d’execució d’obres i de l’estudi de seguretat i salut correspondrà a l’Ajuntament de Palma, amb subjecció a les disposicions legals vigents que resultin aplicables.

Sens perjudici de l’anterior, personal tècnic designat per la Universitat de les Illes Balears podrà participar en la fase d’informe tècnic prèvia a l’adjudicació.

Cinquè. Inici i execució de les obres

El termini total per a l’execució de les actuacions corresponents a la construcció de l’edifici s’estima de 12 mesos a partir de l’inici de l’activitat (estudis previs i redacció del projecte).

L’Ajuntament de Palma durà a terme el procediment per a la contractació de la realització de les obres corresponents. El termini d’execució de les obres s’estima en 6 mesos des del seu inici per a les sales d’assaig i 9 mesos per a la sala polivalent.

Si en el termini de 18 mesos no s’han obtingut les autoritzacions administratives pertinents o en els 24 mesos no han començat les obres previstes al punt anterior, aquest conveni de col·laboració quedarà sense efecte i la UIB recuperarà la plena disponibilitat dels terrenys objecte d’aquest conveni.

Sisè. Col·laboració de la UIB

La col·laboració de la UIB haurà de reflectir-se en qualsevol material promocional que es faci d’aquest centre, amb els logotips que la UIB assenyali a l’efecte.

Setè. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’Ajuntament de Palma. La comissió esmentada coordinarà les relacions entre la UIB i l’Ajuntament en l’execució d’aquest conveni.

A més, l’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Vuitè. Naturalesa

El present conveni té la naturalesa dels prevists a l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis d’aquesta llei li seran aplicables, si no hi ha normes específiques, per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar. 

Novè. Resolució de conflictes

La resolució de les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l’execució d’aquest conveni s’han de resoldre de mutu acord entre les parts en la forma establerta a l’acord setè. Si no és possible assolir aquest acord, aquestes qüestions se sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Desè. Vigència

El present conveni produirà efectes des del dia la signatura i es mantindrà vigent fins a la finalització de les actuacions que s’hi preveuen, sens perjudici de l’extinció per denúncia unilateral per escrit amb una antelació mínima de tres mesos o de mutu acord de les parts.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, és redactat en dos exemplars en català i cada una de les parts se’n queda un exemplar.
 

Per l’Ajuntament de Palma,

 

 

Nanda Ramon

Regidora

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 Montserrat Casas

Rectora


Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de novembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).