Convenis i acords marc signats per la UIB

 ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I MANEXMAR88, SL

Palma, 12 d’abril de 2011

 REUNITS

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor José Antonio Ferrari Fernández, amb DNI núm. (...), administrador de Manexmar88, SL, amb CIF B-57556516, que en té la representació en virtut de l’escriptura pública de constitució atorgada a favor seu el dia 18 de març de 2008 davant el notari d’Inca (Mallorca) Domingo Bonnín Siquier, núm. de protocol 467 i inscrita al Registre Mercantil de Palma amb el núm. d’entrada 1/2008/8152, i té el domicili al carrer Sant Vicenç, núm. 12, 07400 Alcúdia.

En reconeixement de l’interès mutu per establir i desenvolupar una col·laboració entre ambdues organitzacions, i amb els respectius poders, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració científica i tècnica establert entre ambdues parts. Les parts es comprometen a promoure aquest acord davant els respectius òrgans institucionals.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1.      Estudis d'investigació.
2.      Accés a equips i material específics.
3.      Visites de durada curta.
4.      Cessió de material per a pràctiques.
5.      Finançament d’activitats docents.
6.      Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1.      L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2.      Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3.      La durada del programa projecte.
4.      Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels representants autoritzats de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament, excepte que hi hagi denúncia expressa per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos. En cas que l’arcord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Manexmar88, SL,
José Antonio Ferrari
Administrador

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).