Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX AL MEMORÀNDUM D’ACORD ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT NACIONAL DE CHENGCHI (TAIWAN, REPÚBLICA DE LA XINA)

Basant-se en els termes que estableix el memoràndum d’acord, signat el dia 15 de febrer de 2011, entre la Universitat de les Illes Balears (en endavant, «UIB») i la Universitat Nacional de Chengchi (en endavant, «NCCU»), relatiu a l’intercanvi d’estudiants, de professors i d’investigadors, la UIB i la NCCU convenen aplicar els següents acords durant cada curs acadèmic entre 2011 i 2015.

Part I: Intercanvi d’estudiants

1.        El nombre d’estudiants d’intercanvi es limita a dos (2) per universitat per curs acadèmic. Cada universitat intentarà assolir un equilibri en el nombre d’estudiants d’intercanvi de cada curs acadèmic.
2.        En principi, la durada de l’intercanvi de cada estudiant es limita a dotze mesos.
3.        La universitat d’origen enviarà els seus estudiants d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat receptora. (El curs acadèmic de la NCCU és d’agost a juliol de l’any següent i el de la UIB va d’octubre a juny de l’any següent. Els intercanvis es realitzaran durant un període de cinc mesos -d’octubre a febrer o de febrer a juny- o durant un període de nou mesos -d’octubre a juny.)
4.        Per facilitar l’intercanvi d’estudiants, les dues universitats es proporcionaran mútuament la informació necessària sobre els requisits de sol·licitud i matrícula, inclosos els programes, el calendari acadèmic, els exàmens de llengua, la cobertura de l’assegurança, etc.
5.        Les sol·licituds per a l’admissió d’un estudiant d’intercanvi s’han de presentar a la universitat receptora d’acord amb el que reguli aquesta universitat i amb una antelació mínima de sis mesos respecte de l’inici del semestre o el trimestre que l’estudiant sol·licita.
6.        La universitat receptora, basant-se en les seves normes, ha d’emetre un certificat de notes als estudiants visitants per als estudis superats durant el període d’intercanvi, mentre que la concessió final de crèdits a l’estudiant d’intercanvi s’ha de basar en la normativa de la universitat d’origen.
7.        Tot i això, els estudiants d’intercanvi han de seguir la normativa de la universitat d’origen per matricular-se i han de pagar la matrícula a la universitat d’origen durant el període d’intercanvi.
8.        Així mateix, els estudiants d’intercanvi han de respectar i seguir la normativa de la universitat receptora. La universitat receptora té el dret d’expulsar els estudiants d’intercanvi amb rendiment considerablement per sota del que estableix la seva normativa.
9.        Durant el període d’intercanvi, els estudiants visitants estan exempts de pagar la quota d’inscripció i la matrícula de la universitat receptora. Totes les altres despeses (per exemple, manutenció, allotjament, desplaçament, assegurança mèdica obligatòria, llibres, despeses personals, taxes universitàries addicionals i matrícula a cursos de llengües, si escau) aniran a càrrec de l’estudiant d’intercanvi.

Part II: Intercanvi de professors i d’investigadors

10. Cada universitat pot gestionar que membres del seu cos de professors i/o del personal investigador visitin l’altra universitat amb finalitats investigadores i/o docents. El nombre màxim de membres del personal investigador i/o de professors visitants que vagin d’una universitat a una altra serà dotze per curs acadèmic i la suma total de la durada de totes les visites serà de dotze mesos com a màxim per curs acadèmic. Ambdues universitats haurien d’intentar equilibrar el nombre de professors i d’investigadors visitants per curs acadèmic, així com la durada total per curs acadèmic de les dites visites entre les dues universitats.

11. Cada visita durarà normalment un període d’un a sis mesos. La universitat receptora ajudarà el professor a trobar allotjament i es farà càrrec de les despeses de l’allotjament durant un període limitat de temps. Tots els altres costs de la visita (allotjament si no està cobert totalment, desplaçament, manutenció, altres despeses personals, assegurança mèdica obligatòria, etc.) aniran a càrrec dels professors i els investigadors visitants.

12. El sou dels investigadors i dels professors visitants durant el període de la visita anirà a càrrec de la universitat d’origen.

Part III: Termes addicionals de l’intercanvi

13. Els detalls concrets de l’intercanvi d’estudiants, de professors i d’investigadors es decidiran a través de noves consultes entre les dues universitats.

 

Executat per la Universitat de les Illes Balears per mitjà de
Dra. Montserrat Casas
Rectora
Universitat de les Illes Balears
Data: 25/03/2011

 

Executat per la Universitat Nacional de Chengchi per mitjà de
Dr. Se-Hwa Wu
Rector
Universitat Nacional de Chengchi
Data:6/04/2011

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig.