Convenis i acords marc signats per la UIB

logos

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

Palma, 23 de maig de 2011

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (d’ara endavant, UIB).

I de l'altra, el senyor José Francisco Ibáñez Llompart, que actua en representació de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en qualitat de director regional CCAA Nord Balears, amb domicili a Alacant, c/ San Fernando, 40, i CIF G 03046562, inscrita al Registre del Banc d’Espanya amb el número 2090, en el de Caixes d’Estalvis de la Comunitat Valenciana amb el número 12, en el de la Regió de Múrcia amb el número 2 i en el Registre Mercantil de la província d’Alacant al tom 1358 general, foli 1, full núm. A9358, inscripció 1a (d'ara endavant, CAM).

Ambdues parts, amb la representació que tenen, es reconeixen mútuament capacitat suficient per intervenir en aquest acte i per obligar les institucions que representen i

EXPOSEN

PRIMER. Que la UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca, interessada a facilitar l’accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no disposi de mitjans, i amb aquesta finalitat estableix relacions d’intercanvi i de col·laboració amb altres entitats públiques i privades en els camps acadèmic, científic i cultural.

SEGON. Que la CAM és una institució de caràcter i finalitats benèfiques socials, que està exempta de tota aspiració de lucre, i la seva principal funció consisteix en la difusió de la pràctica de l’estalvi, la seva captació i administració, i que destina els excedents líquids obtinguts a constituir reserves per a la millor garantia dels seus impositors i crear, sostenir i auxiliar obres benèfiques, socials i culturals. Es regeix pels seus Estatuts d’acord amb l’adaptació al text refós de la Llei de la Generalitat Valenciana sobre Caixes d’Estalvis, aprovat per Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, modificat per la Llei 10/2003, de 3 d’abril, així com per les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.

TERCER. Ambdues parts coincideixen en el seu interès a promoure accions per facilitar l’accés a l’educació superior d’aquells estudiants amb bon rendiment acadèmic que tinguin necessitats econòmiques o familiars urgents, i, amb la finalitat d’evitar els riscs d’exclusió i d’abandonament dels estudis, acorden realitzar una convocatòria de beques, segons les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

És objecte d’aquest conveni establir la col·laboració d’ambdues parts en la consecució dels seus interessos i regir la convocatòria de beques o ajuts d’estudis amb la finalitat social de la CAM a favor d’aquells alumnes de la UIB que cursen estudis el curs 2010-2011 en aquesta universitat i que compleixen amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria d’ajuts, que s’incorporen a aquest conveni de col·laboració (annex 1).

SEGONA. Col·laboració

La CAM destinarà, amb càrrec al seu pressupost d’Obra Social, la quantia de trenta mil euros (30.000 euros), imposts inclosos, a l’assignació d’aquestes beques. Aquesta quantia serà abonada per la CAM una vegada que rebi la llista definitiva de beneficiaris d’acord amb les bases de la convocatòria.

El pagament d’aquesta quantia es farà al compte de la CAM núm. 2090-6428-94-0200029513, amb l’expedició prèvia de la factura corresponent.

TERCERA. Gestió

Correspon a la Universitat dur a terme les accions necessàries per a l’execució correcta dels ajuts d’estudis prevists en aquest conveni, a fi de garantir la realització efectiva de la dita convocatòria.

La Universitat és la responsable d’aplicar correctament la col·laboració rebuda de la CAM pel que fa a la destinació dels ajuts d’estudis. L’aportació de la CAM es concreta exclusivament en l’aportació de la col·laboració indicada en aquesta activitat, sense que li sigui exigible qualsevol altra obligació econòmica, civil, mercantil, fiscal, laboral o administrativa relacionada amb el desenvolupament de la convocatòria d’ajuts.

La CAM no participarà en la tramitació i en la gestió de les sol·licituds: serà la UIB, concretament el Vicerectorat d’Estudiants a través del Servei d’Alumnes (Àrea de beques), la destinatària de tota la documentació i de la informació de la convocatòria dels ajuts prevists en aquest conveni, i la CAM queda exempta d’aquestes feines i eximida de qualsevol responsabilitat d’aquestes gestions.

Anirà per compte de la Universitat l’observança, el compliment i la verificació de les bases i el seguiment de la concessió dels ajuts, així com actuar segons la normativa vigent i les bases d’aquesta convocatòria en el cas de renúncia o incompliment de les obligacions dels beneficiaris i, si escau, en el procés de reintegrament dels ajuts. L’assignació als suplents que consten a la llista facilitada per la Universitat serà igualment gestionada per aquesta.

La UIB facilitarà a la CAM la llista amb les dades personals, el número de compte i l’assignació de l’ajut efectuat a cadascun dels beneficiaris, amb la finalitat d’acreditar i fer el seguiment oportú dels abonaments fets a cada becari beneficiari dels ajuts.

QUARTA. Exclusivitat

La col·laboració de la CAM a la present convocatòria tindrà caràcter exclusiu, i en cas de participació d’altres organismes, aquests no estaran vinculats amb una altra entitat financera. Tot això sens perjudici de les convocatòries pròpies de beques que pugui tenir la UIB amb altres entitats financeres.

CINQUENA. Comissió mixta de seguiment

Per a la informació, l’avaluació, el control i el seguiment de la correcta aplicació de la col·laboració econòmica del present conveni de col·laboració, es constitueix una comissió mixta de seguiment composta per quatre membres, dos de la UIB i dos de la CAM, que s’hauran de reunir les vegades que siguin necessàries, i hauran de guardar estricta confidencialitat sobre les conclusions, els acords o la documentació a la qual tinguin accés.

La comissió estudiarà la justificació de la convocatòria i el seu impacte mediàtic i haurà de decidir sobre les matèries que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni.

SISENA. Difusió, imatge i comunicació

La UIB es compromet a realitzar tota la difusió que sigui necessària a través de qualsevol mitjà de comunicació (escrit, ràdio, televisió, Internet, etc.) amb la finalitat de donar a conèixer a tota la societat, i en particular a la comunitat universitària, la col·laboració de la CAM i la convocatòria d’ajuts continguda en aquest conveni.

En tots els casos la UIB i la CAM es facilitaran mútuament les marques i/o els logos amb els quals decideixin ser reconegudes gràficament, i ambdós han de sortir de forma rellevant i amb la mateixa mida i magnitud en tots els materials que es realitzin a l’efecte.

a) La Universitat farà constar la col·laboració de la CAM en qualsevol manifestació pública que dugui a terme amb motiu de la convocatòria objecte d’aquest conveni (rodes de premsa, entrevistes, notes de premsa, conferències, actes públics, etc.).

b) A més a més, en tot el material gràfic o audiovisual publicitari que es realitzi per a la difusió de la convocatòria prevista en aquest conveni (fullets, cartells, pancartes, qualsevol tipus de materials, etc.) s’inclourà la marca CAM juntament amb la identitat corporativa de la UIB.

c) La Universitat proporcionarà a la unitat d’Imatge i Comunicació de la CAM, amb l’antelació suficient, els esborranys i les maquetes de tot el material, ja sigui publicitari o no, a realitzar, amb l’objecte d’obtenir el vistiplau de l’entitat.

d) L’emissió de notes o comunicats de premsa referents a les activitats acordades en el marc d’aquest conveni específic s’ha de consensuar igualment de forma prèvia amb la dita unitat de la CAM.

e) De la mateixa manera, la UIB facilitarà a la CAM, si n’hi ha, el Pla de comunicació previst per a la difusió de la convocatòria en aquest conveni, que inclourà, si escau, el pla de mitjans publicitaris prevists. En tot cas, es requereix que els mitjans propis de la Universitat facin publicitat de la convocatòria dels ajuts indicats en el present conveni.

f) La Universitat indicarà, amb una antelació mínima de 30 dies, les dates previstes a la CAM per a la realització de rodes de premsa o actes de lliurament dels ajuts o beques, als quals assistiran representants de la CAM, i el protocol en aquests actes serà consensuat entre els departaments respectius de la CAM i de la Universitat.

g) En el cas de difusió a través de pàgines web, blogs o qualsevol altre mitjà que ofereixi Internet, s’inclourà el logotip de la CAM per donar pas a un enllaç que tingui com a destinació la pàgina web d’aquesta. La convocatòria d’ajuts indicada es publicarà, com a mínim, a les pàgines web d’ambdues entitats.

SETENA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva firma, i acabarà en data 27 d’octubre de 2011.

VUITENA. Fur competent

Totes les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment o l’execució del present conveni de col·laboració queden subjectes als jutjats i tribunals de la part demandada.

NOVENA. Tractament de dades personals

Caja Mediterráneo, en compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades, manifesta que les dades de caràcter personal dels representants/contactes de la Universitat s’integren en un fitxer la responsable i destinatària de la informació del qual és la Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb domicili social a 03001, Alacant (Espanya), carrer San Fernando, número 40. Els representants de la Universitat, una vegada n’hagin estat informats de manera expressa, precisa i inequívoca, autoritzen el tractament informàtic de les dites dades personals recollides en aquest conveni i que són necessàries per a l’efectivitat i el compliment d’aquest, i poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació. L’autorització té caràcter de revocable i no té efectes retroactius, d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En cas que Caja Mediterráneo pugui tenir accés a dades personals de tercers en el desenvolupament de les activitats objecte del present conveni de col·laboració, la Universitat es compromet a obtenir el consentiment exprés d’aquests amb caràcter previ a la comunicació a Caja Mediterráneo de les dites dades personals, per al seu tractament, de conformitat amb les exigències de la llei esmentada anteriorment i la seva normativa de desenvolupament. La Universitat assumeix les responsabilitats que es derivin del fet de la comunicació de dades personals de tercers a Caja Mediterráneo que conculquin la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable durant la vigència del present conveni de col·laboració, eximeix expressament aquesta d’aquestes responsabilitats i assumeix les conseqüències econòmiques i de qualsevol altre tipus derivades de reclamacions de resolucions d’instàncies administratives o judicials competents en la matèria.

DESENA

Queden sense efecte, en virtut de la subscripció del present conveni, els acords anteriors en matèria d’Obra Social subscrits per ambdues parts, i no es pot exigir res més en virtut de les obligacions contretes als acords anteriors a la firma d’aquest conveni de col·laboració. Els dits acords queden extingits per la firma del present conveni, i les parts anul·len els compromisos que s’hi preveien, de manera que no es pot reclamar res més.

I com a prova de conformitat amb tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts signen el present conveni de col·laboració, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo, José Francisco Ibáñez
Director regional

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

- ANNEX -