Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE TECNOLOGIA (VIENA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma, 19 de maig de 2011

Viena, 

REUNITS 

D'una part, el Univ. Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Hans Kaiser, Vicerector de Relacions Internacionals i el Univ.Prof. Dr.techn. Johannes Fröhlich, Degà de la Facultat de Química Tècnica, en representació de la Universitat de Tecnologia de Viena.

I de l'altra, la Dra. Catalina N. Juaneda Sampol, Vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears, en representació d’aquest organisme, per delegació de la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons l’acord de 5 de maig de 2011.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
 2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
 3. Seminaris, col·loquis, simposis.
 4. Estudis d'investigació conjunts.
 5. Programes i plans d'estudis conjunts.
 6. Accés a equips i material específics.
 7. Visites de durada curta.
 8. Intercanvi d’estudiants de grau i de postgrau.
 9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a la Universitat de les Illes Balears i la Facultat de Química Tècnica a la Universitat de Tecnologia de Viena.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 1. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 1. La durada del programa projecte.
 1. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 1. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
 1. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre (4) anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis (6) mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no major de tres (3) mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en 4 exemplars, 2 en català i 2 en anglès cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Facultat de Química Tècnica
Universitat de Tecnologia de Viena 

Univ.Prof. Dr.phil. Dr.h.c. Hans Kaiser
Vicerector  de Relacions Internacionals 

Univ.Prof. Dr.techn. Johannes Fröhlich
Degà de la Facultat de Química Tècnica

Per la Universitat de les Illes Balears, Catalina N. Juaneda
Vicerectora d’Internacionalització i Cooperació

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).