Normativa

ACORD NORMATIU del dia 21 d’octubre de 2010 pel qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears. 

Exposició de motius

L’article 20.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, regula el procediment d’elecció del rector de les universitats públiques. De la mateixa manera, els Estatuts d’aquesta universitat, a l’article 37, avancen de manera molt resumida el procediment d’elecció de Rector per cessament ordinari i per cessament extraordinari i, posteriorment, dediquen tot l’article 83 a desenvolupar les previsions de la LOU en aquesta matèria.

Finalment cal recordar que la normativa electoral de la UIB estableix a l’article 27, dedicat a la convocatòria d’eleccions de la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, que el Consell de Govern aprovarà les disposicions normatives que desenvolupen el procés electoral al càrrec de Rector.

Dites les coses anteriors i d’acord amb els Estatuts vigents, és necessari establir el procediment referent a l’elecció del Rector; per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 24.2.29 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Govern acorda d’establir el procediment d’elecció del Rector de la Universitat en els termes següents:

TÍTOL I. DEL RECTOR

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta normativa és regular el procediment pel qual la comunitat universitària ha d’elegir el Rector de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Article 2. Ponderació del vot per sectors

1. El vot per a l’elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

a) 51 per cent per als professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
b) 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
c) 25 per cent per als estudiants (sector c).
d) 12 per cent per al personal d’administració i serveis (sector d).

2. El coeficient de ponderació de cada sector es calcularà de la manera següent:

Coeficient del sector a) = 0,51 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                  
                                               Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector a)

Coeficient del sector b) = 0,12 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                               Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector b)

Coeficient del sector c) = 0,25 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                               Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector c)

Coeficient del sector d) = 0,12 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                               Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector d)

Els coeficients es calcularan amb quatre xifres decimals.

Els vots a candidatures vàlidament emesos exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

3. El nombre de vots ponderats corresponents a cada candidatura en cada sector es calcularà multiplicant el nombre de vots vàlids que obtingui la candidatura en cada sector pel coeficient de ponderació del sector.

4. El nombre de vots ponderats totals corresponents a cada candidatura es calcularà sumant els vots ponderats de l’esmentada candidatura en cada sector.

Article 3. Dret de sufragi passiu

Tenen la condició d’elegibles els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears.

Article 4. Dret de sufragi actiu

1. El dret de sufragi és personal i intransferible; mai no pot exercitar-se per delegació.

2. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de vot s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions. No obstant això, no té dret de sufragi el personal que desenvolupi plaça o lloc en comissió de serveis fora de la Universitat o qui es trobi en situació de serveis especials.

3. Ningú no pot ser obligat o coaccionat, sota cap pretext, a exercir el dret de sufragi ni a revelar el sentit del seu vot.

4. Tot elector ha d’exercir el dret de sufragi a la circumscripció en què estigui inscrit i a la mesa electoral que li correspongui, sens perjudici de les disposicions sobre el vot anticipat i el vot electrònic.

Article 5. Cens electoral

1. Per exercir el dret de sufragi, els electors han d’estar inscrits en el cens electoral, en el qual s’han d’incloure aquells que el dia de la convocatòria de les eleccions es trobin en algun dels sectors que s’indiquen als articles següents.

2. La Universitat ha de tenir actualitzats els censos electorals corresponents, els quals s’han de fer públics a la pàgina web de la Universitat com a màxim cinc dies després de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions, per tal que els interessats hi puguin consultar la seva inclusió.

3. Els titulars del dret de sufragi estan legitimats per interposar reclamació davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens, ja sigui per inclusió o per omissió indegudes.

4. La Comissió Electoral ha de resoldre les reclamacions en el termini màxim dels tres dies següents a la finalització del termini de reclamació, i tres dies després, com a màxim, ha de publicar el cens definitiu.

5. En cas que un membre de la comunitat universitària estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a dos o més sectors de la comunitat universitària, només pot exercir el dret de sufragi actiu en representació d’un sector.

Si un elector pertany a més d’un sector, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al sector a), pertinença al sector d), pertinença al sector b), pertinença al sector c). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

Article 6. Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Són electors del sector a):

a) Els funcionaris dels cossos docents universitaris següents: catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària doctors.
b) Els professors contractats doctors.
c) Els professors col·laboradors doctors.
d) Els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit.

Article 7. Resta de personal docent i investigador

1. Són electors del sector b):

a) Els professors titulars d’escola universitària no doctors.
b) Els ajudants.
c) Els professors ajudants doctors.
d) Els professors col·laboradors no doctors.
e) Els professors associats.
f) Els professors visitants.
g) Els professors emèrits.
h) Els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
i) El personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs a la lletra anterior.
j) Els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB.

Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.

2. Els professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit, els professors associats per exempció de càrrec i els associats per exempció de docència dels professors de Campus Extens illes estan inclosos en aquest sector.

Article 8. Estudiants

1. Són electors per a les eleccions del sector c) els estudiants matriculats a la Universitat inclosos als apartats següents:

a) Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors i elegibles els estudiants matriculats de títols propis de grau (curs de primer cicle i estudis de primer i segon cicle) i els alumnes matriculats de títols de formació bàsica de més de trenta crèdits.

b) Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats de títols propis de màsters, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

c) Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

2. No són electors els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

Article 9. Personal d’administració i serveis

És elector del sector d) tot el personal d’administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionària o contractual

Article 10. Circumscripció electoral

La circumscripció electoral per a l’elecció de Rector és única per a cada sector de la comunitat universitària i coincideix amb l’àmbit global de la Universitat.

TÍTOL II. DE LA CONVOCATÒRIA I DEL PROCÉS ELECTORAL

Article 11. Convocatòria d’eleccions

1. El procés electoral s’ha d’iniciar per acord del Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral, i la convocatòria s’ha de publicar al FOU.

2. L’acord de convocatòria ha de fixar les dates de celebració de les eleccions, les quals s’han de fer, necessàriament, en període lectiu i no poden coincidir amb el període d’avaluacions.

3. A partir de la data de convocatòria d’eleccions, s’obrirà un procés que constarà de tres fases: presentació de candidatures, campanya electoral i votació.

Article 12. Presentació de candidatures

La condició de candidat a les eleccions de Rector s'ha de manifestar formalment, en un termini de tres dies hàbils, mitjançant escrit de la persona interessada adreçat al president de la Comissió Electoral i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó). L’horari de presentació és el que s’estableix a la disposició addicional segona.

Article 13. Proclamació de candidatures

La Comissió Electoral, una vegada comprovades les condicions d’elegibilitat dels candidats, proclamarà les candidatures presentades l’endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures.

Article 14. Campanya electoral

1. La campanya electoral començarà l’endemà de la proclamació de les candidatures i acabarà 24 hores abans del dia de l’elecció.

2. Les diferents candidatures podran demanar a la Comissió Electoral una subvenció per a les despeses que es puguin derivar de la campanya electoral, per una suma màxima de 2.000 euros.

3. La Comissió Electoral posarà a l’abast dels candidats: espai al servidor web, enllaç a la web dels candidats, accés a llistes de correu electrònic, espais necessaris per poder-hi fer actes electorals i suport administratiu.

4. Els candidats no poden fer servir els símbols de la Universitat, en especial l’escut i el logotip de la UIB, ni similars en les activitats de campanya electoral i, si escau, en les publicacions que s’hi relacionin, tant en paper com en format electrònic o pàgines web. 

Article 15. Meses electorals

1. Les circumscripcions estaran dividides, si escau, en meses electorals. La Comissió Electoral en determinarà el nombre, com també l’emplaçament i la distribució entre els electors.

2. La mesa electoral ha de ser formada per un president i dos vocals i, si escau, pels suplents respectius. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.

3. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposaran d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral, causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.

4. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes; pel que fa al professorat i personal d’administració i serveis, l’assistència és una obligació funcionarial o laboral, segons el cas.

5. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

6. Són funcions de les meses:

a) Presidir la votació.
b) Mantenir l’ordre.
c) Verificar la identitat dels votants.
d) Fer l’escrutini.
e) Vetllar per la puresa del sufragi.

7. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, entre les persones inscrites en el cens electoral, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a tres dies abans de començar les votacions.

8. Les meses electorals s’han d’obrir a les 10 hores i s’han de tancar a les 18 hores.

Article 16. Papereta

1. La votació es farà mitjançant una papereta diferent per a cada candidat, amb model normalitzat. Per efectuar el vot en blanc s’utilitzarà el mateix model de papereta però sense cap nom imprès, amb la rúbrica «Vot en blanc».

2. La Comissió Electoral aprovarà el model normalitzat de sobres i paperetes i assegurarà que estiguin disponibles de manera anticipada perquè es pugui exercir el dret de sufragi.

Article 17. Votació

1. Les meses electorals s'obriran a les 10 hores, i és imprescindible la presència del president titular o suplent. Si es produeixen baixes dels vocals, es poden suplir captant els primers votants per ordre del president de la mesa.

2. El dret a votar s'acreditarà per la inscripció de l'elector al cens i per la demostració de la seva identitat mitjançant un document acreditatiu. Es consideren documents acreditatius el DNI, el passaport, el permís de conducció amb fotografia impresa i qualsevol document universitari que acrediti la personalitat de votant.

3. Les persones designades per ocupar càrrecs a les meses electorals es poden anar substituint, amb la condició que hi quedin permanentment dues persones, una de les quals ha de ser el president o el seu suplent. Els suplents tenen, així mateix, el deure de fer torns per substituir els titulars.

Article 18. Escrutini

1. Un cop acabada la votació i tancades les urnes, a les 18 hores, s'ha d'efectuar l'escrutini de la votació i emplenar degudament l'acta, que, signada pels membres de la Mesa, s'ha de lliurar al Rectorat de la UIB (Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5), a la Comissió Electoral —Secretaria General de la Universitat. Les paperetes s’han de lliurar, també, juntament amb l’acta, a la Comissió Electoral.

2. Són vots nuls: el vot emès en papereta no oficial, excepte si es tracta d'un vot anticipat, i aquells amb què per qualsevol causa no es pugui determinar inequívocament el candidat assenyalat.

Article 19. Vot anticipat

1. El vot anticipat es regula per les disposicions de l’article 19 de la normativa electoral.

2. La papereta electoral s’ha d’adreçar al Secretari General de la Universitat, sota doble sobre, i presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. A la part exterior del sobre gros hi ha de constar la indicació que es tracta d’un vot anticipat, la referència al procés electoral de què es tracti, el número de registre d’entrada, el remitent i el destinatari (el Secretari General de la Universitat), mentre que a la part exterior del sobre petit només hi ha d’haver la referència al procés electoral.

3. A l’interior del sobre gros s’hi ha d’incloure, a més del sobre petit amb la papereta que conté el vot, fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant.

4. Només tenen validesa els sobres que tinguin l’entrada al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a les 13 hores del dia abans de la votació. Així mateix, també són vàlids els sobres presentats als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el termini dels quals acaba a les 13 hores d’un dia abans que per als presentats al Registre General de Son Lledó.

5. El vot presencial anul·la el vot anticipat, i en cas que es doni aquest supòsit es destruirà el sobre amb el vot anticipat.

Article 20. Proclamació de Rector

1. Serà proclamat Rector, en primera volta, el candidat que aconsegueixi el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, una vegada fetes i aplicades, per la Comissió Electoral, les ponderacions que preveu l’article 2 d’aquesta normativa.

2. En el cas d’una sola candidatura, únicament es farà la primera volta.

Article 21. Segona votació

1. Si cap candidat no assoleix la majoria requerida a l’article anterior, tindrà lloc una segona votació, en la qual només podran concórrer els dos candidats que hagin obtingut més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta serà proclamat el candidat que obtingui la majoria simple de vots, ateses aquestes mateixes ponderacions.

2. En el supòsit de segona votació, aquesta tindrà lloc el dia que hagi fixat el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral.

Article 22. Reclamació

Contra la proclamació del candidat electe realitzada per la Comissió Electoral, les persones interessades hi poden interposar reclamació el dia hàbil següent. La Comissió Electoral ha de resoldre la reclamació el dia hàbil següent a la finalització del termini de reclamació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Interins

Els interins dels sectors a), b) i d) tenen la mateixa consideració que els funcionaris i els laborals, a l’efecte de considerar-los electors.

Segona. Presentació de documents

Tots els escrits i documents prevists en aquesta normativa, si no es preveu una altra cosa, s’han d’adreçar al president de la Comissió Electoral i s’han de presentar obligatòriament al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) en l’horari que té habitualment, sens perjudici que la Comissió Electoral fixi els dies en què acaben els terminis.

Tercera. Vot electrònic (e-vot)

El vot electrònic per al procediment d’eleccions al càrrec de Rector es desenvoluparà d’acord amb les previsions de l’article 18.5 de la normativa electoral.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Dret de sufragi dels estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria

1. De manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

2. A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 d’octubre de 2010

La Rectora,
Montserrat Casas