Consell de Govern

A les 11.30 hores del dia 27 d'octubre de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Llorenç Valverde Garcia, la senyora Rosa Maria Alberdi Castell i el doctor Sergio Alonso Oroza.

El Rector introdueix el motiu de la reunió extraordinària, ja que l'entrada en vigor dels Estatuts, el passat 1 d'octubre, provoca que s'hagin de posar en marxa diversos processos electorals, per la qual cosa, i per guanyar temps, el Consell de Govern es reuneix avui en sessió extraordinària per aprovar la normativa electoral. La composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola s'aprovarà a la propera sessió ordinària del Consell de Govern, que serà el dia 5 de novembre. Així mateix, el Rector avança que en alguns supòsits serà impossible complir els terminis establerts, ja que en molts casos es tracta d'eleccions no simultànies, sinó consecutives.

Punt 1: Informació sobre l'aplicació de les disposicions transitòries dels Estatuts

El Rector dóna la paraula al vicesecretari general, senyor Jeroni Reynés Vives, que explica detalladament les disposicions transitòries que determinen els diversos processos electorals prevists després de l'entrada en vigor dels Estatuts i apareixen al document tramès (annex 2).

El senyor Joan Llull Cabrer demana quan s'elegirà el nou Consell d'Estudiants. Li respon el vicesecretari general.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat demana si els col·lectius dels grups a) i c) no tenen representació en el Consell de Govern. Li respon el vicesecretari general.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana per la possibilitat que les eleccions dels estudiants es puguin fer un mateix dia abans de Nadal i que després no tingui lloc cap procés electoral que els pugui afectar fins a partir del dia 16 de febrer. Li contesta el Rector dient que, en principi, les previsions són les plantejades per la doctora Garcias.

Punt 2: Debat i aprovació, si escau, del text de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector introdueix el segon punt de l'ordre del dia fent una exposició de la motivació, així com de l'abast i el significat de la normativa, i agraeix la tasca feta al vicesecretari general. Assenyala que únicament la doctora Francesca Garcias Gomila ha presentat observacions i esmenes verbals. Seguidament dóna la paraula al vicesecretari general, el qual presenta les novetats respecte a la normativa electoral anterior.

El vicesecretari general explica que el text presentat (annex 3) és el resultat de l'adaptació de la normativa anterior a la LOU i als nous Estatuts; així mateix indica que té en compte normativa recent aprovada pel Claustre constituent i el Consell de Govern provisional; finalment destaca que també s'hi han introduït millores tècniques. Subratlla els punts destacats d'aquest nou text. Seguidament explica algunes millores que es podrien realitzar als articles 3.1, 3.2, primer paràgraf, 3.2.a), 3.2.b), 5.1 i 24 i a la disposició addicional segona, algunes de les quals són suggeriments plantejats per la doctora Francesca Garcias Gomila. Concretament aquests millores són les següents:

1. Afegir «i passiu» a l'expressió «sufragi actiu» de l'article 3.1 i de l'article 3.2, primer paràgraf.

2. A l'article 3.2.a), segon paràgraf, s'ha de substituir: «A l'efecte previst en aquesta normativa, s'entenen per estudiants de segon cicle aquells que» per: «Els alumnes que estiguin matriculats d'assignatures de primer cicle i de segon cicle seran considerats com a alumnes de segon cicle quan».

3. A l'article 3.2.b), primer paràgraf, s'ha d'introduir un afegitó final: «sempre que siguin diplomats o llicenciats».

4. A l'article 5.1 s'ha d'introduir l'expressió «corresponents a un mateix procés electoral» després de la referència a la possibilitat que algun elector estigui inclòs en dos o més censos electorals.

5. A l'article 24 s'ha de substituir la referència als trenta dies següents a la data de publicació de l'acord com a termini màxim perquè tinguin lloc les eleccions als òrgans de govern unipersonals, per quaranta dies, tot això de conformitat amb les previsions de l'article 6 d'aquest mateix text normatiu.

6. A la disposició addicional segona s'hauria d'unificar sota un mateix criteri la denominació dels estudis (per exemple, hi apareix «Biologia i Enginyer Tècnic Agrícola» i és preferible «Biologia i Enginyeria Tècnica Agrícola»).

El Rector completa la informació que dóna el vicesecretari general.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Ramon Puigjaner Trepat en relació amb l'article 45.1.d) i demana què passa si a les juntes de facultat o escola no hi ha cap representant dels estudiants de tercer cicle. Li contesten el Rector i el vicesecretari general.

La doctora Isabel Moreno Castillo planteja la possibilitat que els estudiants de la Universitat Oberta puguin participar en l'elecció de Rector. Li contesta el Rector, el qual indica que és una qüestió que es va plantejar en l'elaboració de la normativa electoral. No obstant això, es remet al contingut de l'article 26.6 de la mateixa normativa i, per tant, afegeix que quan s'elabori l'acord normatiu a què es fa referència serà el moment oportú de plantejar la qüestió.

Seguidament intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per agrair al Consell de Direcció la normativa presentada, al vicesecretari general la reunió mantinguda el dia d'avui, i la introducció dels investigadors del programa Ramón y Cajal com a membres dels consells de departament; finalment s'adhereix a la petició de la doctora Isabel Moreno Castillo.

Tot seguit la doctora Francesca Garcias Gomila explica les esmenes que presenta:

1. Proposa la supressió de la disposició transitòria perquè considera que és extemporània atès el supòsit que regula. Li contesta el Rector i indica que encara és possible que en algun cas es pugui aplicar l'article 51 del Reglament acadèmic. No obstant això, el Rector accepta l'esmenta i afegeix que aquest supòsit es regirà per les disposicions de l'article 3 de la normativa.

2. Seguidament afegeix que els terminis establerts als articles 4 i 14 són breus i que es podria introduir la figura dels «dies lectius» en aquests articles concrets. Li contesta el Rector, que indica que entén la motivació de l'esmena, però ell és partidari de mantenir sempre la mateixa concepció de dies.

Finalment s'arriba a un acord d'augmentar fins a set dies el termini màxim per fer públiques les llistes dels censos electorals a què fa referència l'article 4.1, de perllongar fins a tres el termini per publicar el cens definitiu (art. 4.3) i d'ampliar a cinc dies abans de les eleccions el termini per realitzar les al·legacions al nomenament com a membre d'una mesa electoral (art. 14.1). En tot cas s'ha d'entendre que són dies hàbils.

3. Tot seguit la doctora Francesca Garcias Gomila proposa la supressió de l'apartat 4 de l'article 28. El vicesecretari general justifica l'existència d'aquest apartat. La doctora Isabel Moreno Castillo s'adhereix a la proposta de la doctora Francesca Garcias Gomila. La doctora Francesca Salvà Mut i el doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster mostren llur desacord amb aquesta proposta. També intervé el professor Joan Mas Vives. El doctor Mateu Servera Barceló fa una reflexió sobre el tema. El Rector fa una reflexió final, després de la qual s'acorda que es mantingui aquest apartat.

En vista de l'anterior, la doctora Francesca Garcias Gomila demana que la regla de l'article 28.4 es faci extensible també al consell de departament (regulat a l'article 29). El Rector li indica que no és necessari atesa la redacció de l'article 48 de la normativa electoral, que està en concordança amb l'article 59.1 dels Estatuts.

4. Seguidament, la doctora Francesca Garcias Gomila presenta les reserves que té pel que fa a la presentació de candidatures establerta als articles 28 i 29, que estableixen una mecànica distinta de presentació de candidatures. Afegeix que de vegades hi ha presentació de candidatures de forma obligatòria i de vegades no és necessari aquest requisit, ja que s'entén que tots els electors són candidats. També fa reflexions sobre el fet que considera que si hi ha presentació formal de candidatures hi pot haver vot anticipat i si no hi ha presentació formal de candidatures creu que no seria possible el vot anticipat.

En aquest punt s'obre un debat en el qual intervenen el Rector, que diu que es tracta d'eleccions diferents, el doctor Mateu Servera Barceló, el doctor Lluís Pomar Gomà, el doctor Joan Mas Vives i el doctor Josep Morata Socias.

El Rector sotmet a votació els supòsits següents:

a) En l'elecció de director de departament cal presentar candidatura prèvia, però no en el mateix moment de la sessió del consell de departament. Efectuada la votació pertinent, s'aprova per unanimitat aquest requisit. Per tant, les candidatures s'han de presentar en els mateixos terminis establerts per als degans i directors d'escola.

b) En les eleccions a òrgans col·legiats cal presentar prèviament candidatures, que la Comissió Electoral haurà de proclamar en cas que reuneixin els requisits requerits. El resultat de la votació és de 9 vots a favor, 8 vots en contra i 15 abstencions.

El Rector indica que no queda aprovada aquesta darrera proposta, atès que no ha obtingut la majoria qualificada (tres cinquenes parts) que estableix l'article 21.3 dels Estatuts. No obstant això, el Rector diu que si la normativa electoral no es pot aprovar avui per la impossibilitat d'obtenir la majoria qualificada requerida, es tornarà a votar aquesta esmena a la propera sessió del Consell de Govern.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz fa una intervenció de caràcter tècnic. Li contesta el Rector.

5. De la mateixa manera, la doctora Francesca Garcias Gomila planteja la possibilitat, no prevista a l'article 45.3 de la normativa, que un suplent pugui assistir al Consell de Govern en substitució d'un titular en el supòsit d'absència per causa justificada. El Rector fa una reflexió sobre aquesta esmena.

S'obre un debat en el qual intervenen el doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster, la doctora Maria Payeras Grau, el doctor Francisco Muñoz Izquierdo, el doctor Ramon Puigjaner Trepat, el senyor Luis Francisco Piña Saiz, el senyor Miquel Pastor Tous i el doctor Mateu Servera Barceló.

El Rector sotmet a valoració la possibilitat de suplència. El resultat de la votació és d'un vot a favor, 28 vots en contra i 2 abstencions.

6. Finalment, la doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre la representació dels alumnes al Claustre i al Consell de Govern. Diu que al Consell de Govern és per cicles, mentre que al Claustre és per estudis, la qual cosa pot presentar problemes.

El senyor Joan Llull Cabrer demana que no es perdi la representació en cas de canviar de cicle. El vicesecretari general proposa de suprimir el darrer paràgraf de l'article 46.1, referent a la pèrdua de condició de representant en el cas de canviar de circumscripció.

La proposta sotmesa a votació pel Rector s'aprova per unanimitat i la doctora Francesca Garcias Gomila manifesta l'agraïment per aquesta modificació.

Seguidament, el doctor Mateu Servera Barceló demana una interpretació de l'article 21, respecte a la durada del mandat dels òrgans unipersonals i a la possibilitat de reelecció, i de l'article 47.1.c), respecte al nombre de representants dels estudiants a les juntes de facultat i d'escola. Li respon el Rector i s'acorda d'introduir una precisió a l'article 47.1.c) esmentat, per la qual cosa l'expressió resultant serà: «diferents (primer i/o segon) cicles».

Finalment, el senyor Joan Llull Cabrer demana aclariments sobre l'article 5, respecte a la inclusió en diversos censos. Li respon el Rector.

Després de totes aquestes intervencions i correccions el Rector manifesta que, una vegada comptats els membres presents a la sessió, s'ha comprovat que no hi ha el quòrum suficient, ja que segons les previsions estatutàries la normativa electoral s'ha d'aprovar per majoria qualificada, és a dir, s'exigeix el vot favorable de les tres cinquenes parts de la totalitat dels membres del Consell de Govern. Per tant, no es pot votar.

El Rector afegeix que a la sessió ordinària del proper 5 de novembre es presentarà el document sorgit d'aquesta sessió, el qual es considera definitiu, excepte els articles referents a presentació de candidatures, perquè finalment la normativa electoral sigui aprovada.

A l'últim, el Rector vol que consti en acta l'agraïment al vicesecretari general per l'esforç realitzat per posar a punt el text presentat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DEL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2003

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Josep I. Aguiló Fuster

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Francesca Garcias Gomila

 6. Maurici Mus Amézquita

 7. Isabel Moreno Castillo

 8. Joan Llull Cabrer

 9. José Miguel Gómez García
 10. Pere M. Deyà Serra

 11. Mateu Servera Barceló

 12. Carolina Garau Rosselló

 13. Rafael A. Forteza Coll

 14. Vicent Joan Torres Escandell

 15. Luis Francisco Piña Saiz

 16. Bernat Prats Taberner

 17. M. Isabel Baltasar Quesada

 18. Lluís Pomar Gomà

 19. Antoni Llull Gilet

 20. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

 21. Miquel Pastor Tous

 22. María Nélida Tur Faúndez

 23. Gabriel Fontanet Nadal

 24. Joan Mas Vives

 25. Maria Payeras Grau

 26. Josep Morata Socias

 27. Francisco José Perales López

 28. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 29. Francisco Muñoz Izquierdo

 30. Francesca Salvà Mut

 31. Esperança Munar Muntaner

 32. Francesc Casadesús Bordoy

 33. C. Nativitat Juaneda Sampol

 34. Avel·lí Blasco Esteve

 35. Lluís Garau Juaneda