Consell de Govern

A les 10.50 hores del dia 27 de febrer de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. El presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi els professors Eugeni Garcia Moreno, por motiu acadèmic, el professor Santiago Cavanillas Múgica, per motiu acadèmic, i les professores Rosa M. Alberdi Castell, per motiu docent, i C. Nativitat Juaneda Sampol.

Punt 1: Ratificació de la normativa per a l'elecció de Rector

El Rector recorda que a la darrera sessió ordinària del Consell de Govern es va acordar que avui es ratificaria la normativa d'elecció de Rector.

Seguidament, fa un recordatori sobre l'acord adoptat a la darrera sessió del dia 18 de febrer de 2003, relatiu al procediment d'elecció del Rector de la UIB, que fou aprovat, llevat del segon article. Segueix dient que aquest segon article va restar pendent d'aprovació fins que un grup de persones integrat pel Rector, la Secretària General i els professors Llorenç Valverde Garcia i Eduard Cesari Aliberch i la professora Francesca Garcias Gomila analitzassin la correcció dels termes en què estava redactat. El Rector afegeix que les persones esmentades, llevat del professor Llorenç Valverde Garcia, es varen reunir i varen considerar que la redacció era correcta, la qual cosa es comunica al Consell de Govern.

Tot seguit el Rector es refereix al contingut del segon apartat de l'article 24 (Segona votació), i indica que la Síndica de Greuges ha elaborat un informe en el qual es considera que s'hauria de revisar la data establerta per a una possible segona votació (15 d'abril de 2003), atès el contingut de determinats preceptes de la Llei de règim electoral general. El Rector finalitza la intervenció dient que la recomanació de la Síndica és que la votació tingui lloc no abans de cinc dies ni després de deu de la data de la primera votació. En conseqüència, el Rector planteja la dificultat que la segona volta esmentada pugui tenir lloc abans de les vacances de Setmana Santa.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el professor Llorenç Valverde Garcia, que insisteix en la redacció defectuosa de l'article 2 de la normativa de què es parla i presenta una queixa sobre la informació facilitada als mitjans de comunicació relativa a l'aprovació a la darrera sessió del Consell de Govern de la normativa esmentada, així com de la forma precipitada en què va tenir lloc la reunió també esmentada.

El Rector proposa una segona votació per ratificar la normativa per a l'elecció de Rector en els termes següents:

¿ Mantenir la redacció del segon article.

¿ Mantenir la data de la primera volta (art. 14).

¿ Modificar el segon apartat de l'article 24 en el sentit que la data de la segona volta sigui el dia 30 d'abril de 2003.

La proposta s'aprova per 39 vots a favor i una abstenció (annex 2).

El professor Llorenç Valverde Garcia indica que s'absté perquè no comparteix la forma del procediment.

Punt 2: Presentació i, si escau, aprovació del projecte d'Estatuts, elaborat de conformitat amb la disposició addicional cinquena dels Estatuts

El Rector diu que vol agrair la feina realitzada per la comissió per a la reforma dels Estatuts (annex 3).

A continuació indica el nombre d'esmenes presentades (dotze), que han estat numerades, i recorda que perquè una esmena s'aprovi cal la majoria simple i que també es necessita aquesta majoria per aprovar el projecte d'Estatuts (s'inclou documentació com a annex 4).

Esmena 1: Article 11 . El Rector dóna la paraula al professor Mateu Servera Barceló, el qual indica que el senyor Antoni Gomila Benejam li ha proposat aquesta esmena, i n'explica el motiu.

El Rector li contesta i fa una reflexió sobre la seva situació actual, que ja va exposar al Consell de Govern extraordinari del dia 22 de gener de 2003.

El vicerector Avel·lí Blasco Esteve fa referència a l'article 196 (Entitats instrumentals) i a la possible contradicció del contingut de l'esmena amb l'article esmentat. Finalment fa referència al contingut restrictiu de la LCAP.

El senyor Miquel Pastor Tous fa una reflexió sobre el text de l'esmena i defensa que no s'accepti.

Finalment, el Rector sotmet a votació l'esmena, la qual es rebutja per 31 vots en contra, 1 vot a favor i 9 abstencions. Per tant, queda rebutjada.

Esmena 2: Article 45.1.b) . A continuació el professor Mateu Servera Barceló explica la motivació de la segona esmena.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en el qual intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que considera que el contingut de l'esmena és poc operatiu. La Secretària General fa referència a la complexitat del mecanisme d'elecció dels membres de la junta de centre a què es refereix l'esmena. El professor Josep Ignasi Aguiló Fuster s'adhereix a la posició de la Secretària General. El vicerector Eduard Rigo Carratalà recorda els debats de l'anterior comissió per a la reforma dels Estatuts i el contingut del sisè apartat de l'article 46. El professor Pere M. Deyà Serra considera que l'esmena obeeix a les distintes realitats de les facultats o escoles.

El Rector proposa que, atès el contingut del debat, es modifiqui la redacció de l'article 46.6, proposta que s'aprova per unanimitat. Així mateix, s'acorda que la Secretària General, com a presidenta de la comissió per a la reforma dels Estatuts, s'encarregarà de fer-ne la redacció definitiva, vist el contingut del debat.

Esmena 3: Article 111.2 . El professor Mateu Servera Barceló fa la justificació d'aquesta esmena.

A continuació s'obre un torn de paraules en el qual intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que s'hi mostra en contra. El professor Eduard Cesari Aliberch discrepa de la posició manifestada anteriorment i indica que està a favor de l'esmena, tot i que reduiria el nombre de sexennis a dos. El professor Antoni Llull Gilet intervé en el debat. El professor Llorenç Valverde Garcia s'adhereix a la proposta de reduir el nombre de sexennis. El professor Joan Mas Vives també es mostra d'acord amb la proposta de reduir els sexennis. El professor Pere M. Deyà Serra exposa la seva postura. La professora Isabel Tapia Fernández, en canvi, està d'acord amb el contingut de l'esmena, fins i tot amb el nombre de sexennis.

La Secretària General fa una reflexió sobre la naturalesa de la Comissió de Reclamacions i sobre la dificultat de trobar membres de la comunitat universitària que en vulguin formar part.

El Rector proposa com a esmena transaccional que siguin dos, finalment, els sexennis requerits.

En primer lloc es vota sobre l'acceptació de l'esmena quant al fons. El resultat d'aquesta votació és de 29 vots a favor i 12 abstencions. Per tant, s'aprova.

A continuació es vota la quantificació del nombre de sexennis. El resultat d'aquesta votació és de 40 vots a favor de la proposta que siguin dos sexennis i 3 abstencions. Per tant, també s'aprova.

La redacció resultant de l'article modificat és la següent:

"La comissió serà formada per set catedràtics d'universitat de diverses àrees de coneixement, amb experiència docent i investigadora àmplia i reconeguda amb un mínim de dos sexennis".

Esmena 4: Article 143.1 . El senyor José Miguel Gómez García explica la motivació de l'esmena i indica que la proposta de composició del Consell d'Estudiants de l'article 143.1 no és representativa de la realitat estudiantil de la UIB. A continuació llegeix l'article vigent, la proposta del text dels Estatuts i la seva esmena i els comenta detalladament.

El professor Ramon Puigjaner Trepat intervé per recordar la problemàtica de representativitat de l'alumnat. També intervé el professor Josep Ignasi Aguiló Fuster per indicar que, en el fons, és un problema de representativitat (proporcional o no). La professora Isabel Tapia Fernández demana un aclariment sobre la redacció de l'esmena presentada. El senyor Vicent Joan Torres Escandell exposa la seva posició com a membre de la comissió per a la reforma dels Estatuts i com a president del Consell d'Estudiants i indica que a la reunió del Consell d'Estudiants del dia d'ahir es va acordar de donar suport a la proposta del text estatutari i demana als membres del Consell de Govern que votin en contra de l'esmena presentada.

El senyor Joan Llull Cabrer intervé per discrepar del president del Consell d'Estudiants.

Finalment intervé el senyor José Miguel Gómez García per indicar que s'ha recorregut contra l'acord del Consell d'Estudiants relatiu a la votació en contra d'aquesta esmena per incompliment de l'article 26 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 21 del Reglament del Consell d'Estudiants.

El senyor Miquel Garí Quetglas completa la informació sobre el debat que es va produir al Consell d'Estudiants.

El Rector proposa que, atès el debat plantejat, l'esmena es torni a discutir al Claustre, una vegada redactada de bell nou.

El senyor José Miguel Gómez García retira l'esmena presentada i comunica que la presentarà al Claustre amb el màxim consens possible.

Esmena 9: Article 176.2.c) . El professor Eduard Cesari Aliberch fa una breu exposició de la motivació de l'esmena.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell considera que el representant dels estudiants ho és de tot el col·lectiu, tot i que normalment el representant és de tercer cicle.

Aquesta esmena se sotmet a votació, i el resultat és el següent: 36 vots a favor i 5 vots en contra. Per tant, l'esmena s'aprova.

La redacció resultant de la modificació de l'article és la següent:

"Dos estudiants de tercer cicle elegits pels representants dels estudiants al Consell de Govern".

Esmenes 10 i 11: Articles 177.5 i 177.6, respectivament . El professor Eduard Cesari Aliberch fa una breu exposició de la justificació de les esmenes 10 (que afecta l'article 177.5) i 11 (que afecta l'article 177.6).

El Rector indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts està d'acord amb el contingut de les esmenes.

Realitzada la votació pertinent, l'esmena 10 s'aprova per 39 vots a favor i 2 vots en contra; per altra banda, l'esmena 11 s'aprova per 41 vots a favor.

Per tant, se suprimeixen els punts 5 i 6 de l'article esmentat i es canvia la numeració dels punts posteriors.

Esmena 5: Article 175 . La professora Francesca Garcias Gomila, fet un preàmbul, explica el motiu de l'esmena des de la perspectiva que el text proposat és una adaptació del present text estatutari a la legalitat vigent, i raona que el fet que els grups de recerca consolidats estiguin o no reconeguts per la UIB no ha de ser un obstacle per poder realitzar la recerca.

El professor Perfecto Cuadrado Fernández indica que podria estar d'acord amb el contingut de l'esmena si no fos pel contingut de les esmenes que es presenten a continuació. El professor Eduard Cesari Aliberch respon a la intervenció anterior. La senyora Francesca Garcias Gomila tanca el torn obert de paraules.

El Rector indica la posició de la comissió per a la reforma dels Estatuts.

Realitzada la votació pertinent, l'esmena s'aprova per 38 vots a favor i una abstenció.

El text resultant de l'article esmenat és el següent:

"La recerca és un dret i un deure del professorat, que es durà a terme principalment als grups de recerca, en departaments i instituts universitaris de recerca i en altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats."

Esmena 9: Article 176.2.b) . La professora Francesca Garcias Gomila, de forma prèvia, indica que no acaba d'entendre la motivació de la variació de la composició actual de la Comissió d'Investigació (article 175 del text vigent).

La Secretària General explica la motivació de la redacció proposada, que té l'origen en una proposta de la Síndica de Greuges. A continuació indica la posició de la comissió per a la reforma dels Estatuts i afegeix que es podria aconseguir una redacció consensuada.

S'obre un debat en el qual intervé el professor Joan Mas Vives en relació amb una possible composició de la Comissió d'Investigació. El professor Eduard Cesari Aliberch respon al professor Joan Mas Vives. La professora María Nélida Tur Faúndez considera que a la Comissió d'Investigació s'han de preveure les diferents modalitats d'investigació. El senyor Luis Francisco Piña Saiz fa una reflexió. Els professors Pere M. Deyà Serra i Antoni Llull Gilet posen de manifest el seu punt de vista.

El Rector fa la proposta transaccional següent: en comptes de dotze professors, que siguin quinze; d'aquests quinze, nou han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa; i el mandat d'aquests professors ha de ser de tres anys.

El Rector proposa, en primer lloc, que s'accepti o no l'esmena quant al fons. El resultat de la votació és de 27 vots a favor, 9 vots en contra i 4 abstencions. Per tant, s'aprova. En segon lloc, el Rector proposa que s'accepti la proposta transaccional. El resultat de la votació és de 30 vots a favor, un vot en contra i sis abstencions. Per tant, també s'aprova l'esmena transaccional.

La redacció de l'article resultant és la següent:

"Quinze professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa, elegits pels professors del Consell de Govern. El seu mandat serà de tres anys".

Esmena 7: Article 177.11 . La professora Francesca Garcias Gomila explica la motivació d'aquesta esmena i indica que el plantejament és per fer-ne un debat.

El professor Perfecto Cuadrado Fernández fa una reflexió i el professor Avel·lí Blasco Esteve s'adhereix a aquesta posició i afegeix que tal vegada seria convenient que la competència fos del Consell de Govern.

El Rector proposa una redacció transaccional d'aquesta esmena.

Es vota la proposta del Rector i el resultat de la votació és de 39 vots a favor i una abstenció. Per tant, resulta aprovada l'esmena transaccional.

La redacció resultant com a conseqüència de l'esmena aprovada és aquesta:

"Proposar al Consell de Govern les condicions necessàries per ser reconegut com a grup de recerca".

Esmena 8: Article 177.12 . La professora Francesca Garcias Gomila explica la motivació d'aquesta esmena.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz li fa una reflexió.

El Rector proposa una redacció transaccional d'aquesta esmena.

Es vota la proposta del Rector; el resultat de la votació realitzada és de 38 vots a favor i una abstenció. Per tant, resta aprovada.

El text resultant després d'aquesta votació és el següent:

"Mantenir actualitzat el registre de grups de recerca reconeguts".

En aquest punt, el professor Felicià Grases Freixedas fa una reflexió sobre la inclusió de l'Institut de Ciències de l'Educació en el capítol dedicat als instituts universitaris de recerca.

Esmena 12: Disposició addicional setena . El Rector exposa la motivació de l'esmena: posicionament d'una universitat tecnològicament moderna prou avançada en la utilització de recursos de programari obert.

Intervé el professor Bartomeu Serra Cifre per aprofundir en el contingut de l'esmena. El professor Perfecto Cuadrado Fernández fa una reflexió. Li contesten el professor Bartomeu Serra Cifre i el Rector.

El Rector sotmet a votació l'esmena, la qual s'aprova per assentiment.

El text resultant d'aquesta aprovació és el següent:

"La Universitat de les Illes Balears fomentarà l'ús de formats informàtics oberts en la comunicació interna i externa, en promourà el desenvolupament i l'ús amb criteris d'eficiència de programari lliure i afavorirà la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària".

Finalment, la Secretària General recorda que abans de trametre el text dels Estatuts al Claustre se'n revisarà tot el contingut per corregir les errades que hi hagi.

Seguidament el Consell de Govern, per unanimitat, acorda d'elevar el text dels Estatuts al Claustre (annex 5).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Carles Manera Erbina

 3. Gabriel Moyà Niell

 4. Mercè Gambús Saiz

 5. Isabel Moreno Castillo

 6. Joan Llull Cabrer

 7. José Miguel Gómez García

 8. Pere M. Deyà Serra

 9. Francesca Garcias Gomila

 10. Mateu Servera Barceló

 11. Joan Mas Vives

 12. Eduard Cesari Aliberch

 13. Joan J. Fiol Arbós

 14. Rafael A. Forteza Coll

 15. Pedro Sastre Fullana

 16. Antoni Socias Reynés

 17. Vicent Joan Torres Escandell

 18. Bernat Prats Taberner

 19. Luis Francisco Piña Saiz

 20. Rafael Barea Roig

 21. Felicià Grases Freixedas

 22. M. Isabel Baltasar Quesada

 23. Miquel Pastor Tous

 24. Josefina Salord Ripoll

 25. Llorenç Valverde Garcia

 26. Antoni Llull Gilet

 27. Josep I. Aguiló Fuster

 28. Pedro Antonio Rivas Yarza

 29. Isabel Tapia Fernández

 30. María Nélida Tur Faúndez

 31. Bartomeu J. Serra Cifre

 32. Ramon Puigjaner Trepat

 33. Perfecto Cuadrado Fernández

 34. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 35. Francesca Salvà Mut

 36. Jaume Sureda Negre

 37. Avel·lí Blasco Esteve

 38. Esperança Munar Muntaner

 39. Eduard Rigo Carratalà

 40. Josep Servera Baño

 41. Miquel Garí Quetglas

 42. Llorenç Huguet Rotger

 43. Margalida Gili Planas