Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 22 de gener de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el professor Antoni Llull Gilet i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Abans d'iniciar la sessió el Rector agraeix la feina feta al professor Antoni Socias Salvà i a la professora Berta Artigas Lelong i dóna la benvinguda a les professores Maria Payeras Garau i Francesca Garcias Gomila, que s'incorporen com a membres del Consell de Govern en substitució dels anteriors, arran de les darreres eleccions, que han afectat distints deganats i direccions d'escola i distintes direccions de departament.

Punt 1: Informació del Rector

El Rector informa el Consell de Govern de la seva elecció com a president del Consell d'Administració de Sa Nostra el proppassat dia 13 de gener de 2003 i de la implicació que té per a la UIB la compatibilització d'ambdós càrrecs. Assenyala, segons la seva opinió, que és possible la compatibilitat dels càrrecs esmentats atès que no contravé el codi ètic de Sa Nostra ni la normativa d'incompatibilitats dels funcionaris, i afegeix que s'han produït altres supòsits així a l'Estat espanyol.

A continuació fa referència a la complexitat de l'elecció a Rector i informa del calendari previst pel Consell Executiu per dur a terme l'aprovació dels Estatuts i l'elecció de Rector, que va fixar a la sessió ordinària del dia 14 de gener de 2003. Aquest calendari seria el següent:

En el Consell de Govern d'avui es duu a l'aprovació la normativa sobre el debat estatutari.

A la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003 es presentarà la normativa d'elecció de Rector, que permetrà l'elaboració del cens electoral corresponent.

La comissió per a la reforma dels Estatuts té prevista la darrera reunió el dia 6 de febrer de 2003, i trametrà la proposta de reforma dels Estatuts al Consell de Govern.

Els dies 27 i 28 de febrer de 2003 el Consell de Govern es reunirà en sessió extraordinària per debatre la proposta d'Estatuts.

Els dies 19 i 20 de març es reunirà el Claustre per aprovar el nou text estatutari.

El dia 21 de març de 2003 es convocaran eleccions a Rector, que tindran lloc als voltants del dia 14 d'abril de 2003.

Tot seguit intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que fa constar l'agraïment al Rector pel seu tarannà amb la seva facultat i amb les àrees de lletres i la col·laboració demostrada durant l'exercici del càrrec. Així mateix, manifesta la seva conformitat amb la proposta plantejada.

Punt 2: Proposta sobre presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat de la proposta sobre la presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts i posa especial èmfasi en el termini de presentació d'esmenes, que finalitza el dia 25 de febrer de 2003, i en el règim de majoria que s'aplicarà per a l'aprovació d'aquestes, que serà la majoria simple. Finalment constata un error al punt 6 de la proposta d'acord normatiu: allà on diu "majoria relativa", ha de dir: "majoria simple".

A continuació intervé el professor Llorenç Valverde Garcia, que proposa que al punt 1 en lloc d'una data hi figuri un termini, a fi de donar una major seguretat jurídica. El Rector indica que es podria donar un termini de deu dies des de la recepció de la convocatòria.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta presentada pel professor Llorenç Valverde Garcia i concretada pel Rector sobre el termini de presentació d'esmenes i també aprova el conjunt de la proposta (annex 2).

Punt 3: Aprovació, si escau, del document de plantilla

En primer lloc, el Rector dóna les gràcies a les persones que han contribuït a l'elaboració d'aquest document sorgit del consens i, a continuació, informa del context en què es presenta el document, sobre el qual fa una sèrie de reflexions.

Tot seguit dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que també expressa el seu agraïment a les persones que han col·laborat en l'elaboració del document i al personal de l'OGA. Així mateix, fa una sèrie de reflexions en relació amb el que suposa aquest document de plantilla i assenyala que és un document de futur que permetrà discutir el finançament de la plantilla de professorat amb el Govern de les Illes Balears i que l'aplicació d'aquest document per al proper curs 2003-2004 serà limitada.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres constata una sèrie d'errors materials i de correccions en el document, assenyalats per la professora Francesca Garcias Gomila.

Tot seguit planteja una observació feta pel professor Josep Servera Baño, que proposa la supressió del darrer paràgraf de l'apartat 1.1 del punt II, relatiu a la promoció estructural del professorat permanent.

A continuació la vicerectora de Professorat i Departaments fa una primera aproximació al cost econòmic del nou document de plantilla. El Rector assenyala que la millora per als ajudants d'escola universitària (Aj. EU) és regulada per llei i que la millora del professorat associat està prevista en una proposta del Govern de les Illes Balears; per tant, ambdues categories de professorat haurien de tenir un tractament previ i separat.

Seguidament s'obre un torn de paraules, en què intervenen el professor Josep Morata Socias en relació amb el desdoblament dels grups i la professora Catalina Cantarellas Camps en relació amb l'apartat 6 del punt II, relatiu al professorat habilitat. El professor Felicià Grases Freixedas intervé en relació amb la inclusió al punt 1.1.1.c) del càrrec de director d'institut. El professor Josep Servera Baño intervé en relació amb el punt 1.3.3, 2.2 i 2.3, sobre el límit dels descomptes de la capacitat docent, i proposa fixar els mateixos límits que hi havia abans. La professora Francesca Salvà Mut felicita els vicerectors implicats en l'elaboració del document de plantilla per la feina feta i assenyala que no pot considerar que sigui un document ideal. Així mateix, afegeix que el fet que el cost d'aquest document sigui elevat, és una qüestió relativa. Finalment demana coherència amb l'ús del llenguatge no sexista. El professor Pedro A. Rivas Yarza intervé per demanar sobre la vigència de la proposta; també intervé en relació amb la convergència europea i sobre la càrrega docent dels TEU no doctors. El professor Perfecto Cuadrado Fernández intervé en relació amb la disminució de la massificació de l'alumnat, sobre la Declaració de Bolonya, sobre un possible conflicte en la qualitat de l'ensenyament i, finalment, sobre la càrrega docent dels TEU no doctors. El professor Josep I. Aguiló Fuster insisteix en la necessitat de fixar un termini sobre l'aplicació del document de plantilla. La professora Rosa M. Alberdi Castell intervé en relació amb la càrrega docent dels TEU no doctors i diu que considera positiva la possibilitat de fomentar la realització del doctorat. Els responen el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la vicerectora de Professorat i Departaments. El Rector assenyala que el document de plantilla podria tenir una vigència de cinc anys.

Finalment se sotmet a votació l'aprovació del document, amb la incorporació de les observacions fetes per la professora Francesca Garcias Gomila, el professor Felicià Grases Freixedas i el professor Josep Servera Baño, que ha proposat la supressió del darrer paràgraf de l'apartat 1.1 del punt II, relatiu a la promoció estructural del professorat permanent.

El Consell de Govern aprova el document presentat per 36 vots a favor, 3 abstencions i cap vot en contra (annex 3).

Abans de tancar la sessió, el Rector informa d'una possible proposta de nomenament del senyor Jean Dusset, premi Nobel l'any 1980, com a doctor honoris causa.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Gabriel Moyà Niell

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Jaume Sureda Negre

 5. Pere M. Deyà Serra

 6. Isabel Moreno Castillo

 7. Francesca Garcias Gomila

 8. Bartomeu J. Serra Cifre

 9. Mateu Servera Barceló

 10. Lluís Pomar Gomà

 11. Eduard Cesari Aliberch

 12. Carolina Garau Rosselló

 13. María Nélida Tur Faúndez

 14. Maurici Mus Amézquita

 15. Catalina Cantarellas Camps

 16. Miquel Garí Quetglas

 17. Vicent Joan Torres Escandell

 18. Antoni Socias Reynés

 19. Bernat Prats Taberner

 20. Luis Fco. Piña Saiz

 21. Felicià Grases Freixedas

 22. Ramon Puigjaner Trepat

 23. Llorenç Valverde Garcia

 24. M. Isabel Baltasar Quesada

 25. Josep Servera Baño

 26. Catalina Nativitat Juaneda Sampol

 27. Pedro Antonio Rivas Yarza

 28. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 29. Miquel Pastor Tous

 30. Rafael Barea Roig

 31. Francesca Salvà Mut

 32. Rosa Maria Alberdi Castell

 33. Maria Payeras Grau

 34. Perfecto Cuadrado Fernández

 35. Joan Mas Vives

 36. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 37. Josep Morata Socias

 38. Avel·lí Blasco Esteve

 39. Eugeni Garcia Moreno

 40. Esperança Munar Muntaner

 41. Eduard Rigo Carratalà

 42. Santiago José Cavanillas Múgica

 43. Llorenç Huguet Rotger

 44. Margalida Gili Planas