Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 10 DE JUNY DE 2008

A les 10 hores del dia 10 de juny de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Joaquim Tintoré Subirana, la doctora Catalina N. Juaneda Sampol, el senyor Jordi Joan Nicolau Roig, el senyor Carlos Moreno Gómez, la doctora Josefa Donoso Pardo i la senyora Maribel Baltasar Quesada.

De forma prèvia, la Rectora expressa el seu agraïment per la feina feta al doctor Josep Servera Baño, que va presentar la dimissió com a vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, per motius personals, i dóna la benvinguda als nous directors de departament que arran de les darreres eleccions al dit càrrec s'incorporen com a membres del Consell de Govern, amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda per unanimitat d'aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2008.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Psicologia, Física, Economia Aplicada, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Catalana i Lingüística General, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Biologia, Economia de l'Empresa i Dret Públic.

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica assenyala dos errors a la documentació que s'ha lliurat als membres del Consell de Govern. Concretament, a la llista de places del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia (16) s'ha de suprimir la plaça IF3, i la plaça codi.160914 correspon a l'àrea de coneixement de Fisioteràpia i no a la d'Infermeria, com es diu per error.

La Rectora agraeix la feina feta al vicerector i sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Acord normatiu en relació amb el contingut de la disposició addicional segona de la Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica el contingut i l'abast de la proposta per la qual, a l'empara de la disposició addicional segona de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la Llei orgànica d'universitats, es transformen automàticament en les mateixes àrees de coneixement i en els departaments corresponents les places de TEU en TU, un cop que els titulars de les dites places hagin obtingut l'acreditació (o habilitació) corresponent com a TU.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Acord normatiu pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de les medalles d'Or i Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut i l'abast de la proposta que actualitza la normativa vigent, continguda a l'Acord de la Junta de Govern del dia 26 d'octubre de 1987 (FOU núm. 19, de 22 de desembre) en matèria de concessió de medalles d'Or, Argent i Bronze de la UIB, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la Universitat de l'any 2003.

A continuació, la Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Modificació de les hores lectives del pla d'estudis de Direcció Hotelera Internacional

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el procés que ha experimentat el títol propi de Direcció Hotelera Internacional des dels seus inicis, quan la responsabilitat de la titulació anava a càrrec de la comunitat autònoma, fins al dia d'avui. A continuació indica que en relació amb aquest punt el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2008, va acordar d'elevar al Consell de Govern aquesta proposta a fi d'esmenar la manca d'aprovació de les modificacions fetes al pla d'estudis al llarg d'aquests anys per part del Consell de Govern.

La Rectora sotmet a votació la proposta. El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta amb el contingut següent (annex 6):

1) Aprovar que els alumnes matriculats en el títol de Direcció Hotelera Internacional amb anterioritat a l'any acadèmic 2000-2001 puguin obtenir el títol propi de la UIB de Direcció Hotelera Internacional sempre que hagin cursat i aprovat prèviament el COU, o el batxillerat previst a la LOGSE i la prova d'accés a la Universitat (PAU), que hagin aprovat 274 crèdits i hagin superat una revàlida.

2) Aprovar a partir de l'any acadèmic 2004-2005 un increment de 9 crèdits en el pla d'estudis del títol propi de la UIB de Direcció Hotelera Internacional, aprovat a la sessió de la Junta de Govern de la UIB del dia 20 de juliol de 2000. D'aquesta manera, el títol passarà de 283 crèdits a tenir 292 crèdits. Les modificacions que s'hi introduiran són les següents:

A) Incrementar en 3 crèdits les hores lectives de l'assignatura Anglès 2, que s'imparteix a segon curs, que passarà així de 9 a 12 crèdits.

B) Incrementar en 3 crèdits les hores lectives de les assignatures Alemany 4 i Anglès 4, que s'imparteixen a quart curs, que passaran així de 9 a 12 crèdits cadascuna.

3) Aprovar un règim transitori per als alumnes que començaren els seus estudis entre els anys acadèmics 2000-2001 i 2003-2004, ambdós inclosos, i que no els hagin finalitzat. Aquests alumnes disposen dels anys acadèmics 2008-2009 i 2009-2010 per finalitzar els estudis. En cas que no ho facin, hauran d'adaptar-se al pla vigent des de l'any acadèmic 2004-2005.

Finalment, la Rectora indica que s'han donat instruccions per evitar implantar una modificació de plans d'estudis de títols propis abans de l'aprovació dels òrgans corresponents de la Universitat. El senyor Andreu Crespí Plaza demana aclariments. Li contesten la Rectora i el cap del Servei d'Alumnes, senyor Luis Fco. Piña Saiz.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Acord normatiu pel qual s'aprova l'ordre de funcions dels diferents cossos i escales del personal funcionari de la UIB

La Rectora assenyala que la presentació de la proposta d'acord normatiu obeeix al contingut de la Llei de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que configura les ordres de funcions com a instruments tècnics d'ordenació mitjançant els quals l'Administració assigna les funcions als llocs de treball, i són una manifestació de la potestat d'organització i de direcció de l'Administració (art. 34).

A continuació la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que indica que la proposta ha estat negociada amb la Junta de Personal del PAS i també oïts els caps de servei. Així mateix, agraeix la intervenció i ajuda de la senyora Carme Ramis Palmer, professora col·laboradora de l'àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia. Tot seguit explica extensament als membres del Consell de Govern l'objectiu, el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu que se sotmet a la seva consideració.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que agraeix l'elaboració del document i demana que hi quedi més reflectit un perfil universitari. Així mateix, assenyala que hi troba a faltar mecanismes de coordinació entre el personal d'administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI), sobretot pel que fa a les tasques de suport a l'activitat docent. Li contesten la Gerent i la Rectora.

Seguidament intervé la doctora Joana M. Petrus Bey, que felicita la Gerència i el Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa per l'elaboració d'aquest document, que dóna resposta a una reivindicació sindical històrica. Després planteja una sèrie preguntes en relació amb els grups de cossos i escales.

La doctora M. del Carme Vila Ribas assenyala que a l'article 8 hi troba a faltar la menció de les incapacitats psíquiques. La Rectora i la Gerent li donen la raó i li garanteixen que s'introduirà la menció.

A continuació intervé la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que considera que en el document s'hi han d'especificar les tasques de gestió.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per indicar que s'ha suscitat un debat que va més enllà del contingut de la proposta. En la seva opinió, el problema és que el PDI assumeix moltes vegades tasques de gestió, que són competència del PAS. Li contesta la Rectora.

Demana la paraula la doctora Joana M. Petrus Bey per manifestar el seu acord amb la intervenció del senyor Piña Saiz i per sol·licitar que el PAS tingui més preparació. Li contesta la Rectora.

El doctor Antoni Miralles Socias intervé per explicar la raó de ser de la realització de certes tasques de gestió per part del PDI.

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'objecte d'aquest acord normatiu i les línies mestres.

Seguidament, la Gerent contesta distintes qüestions que s'han plantejat en les intervencions anteriors i assenyala que farà una correcció en el preàmbul.

Finalment, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Rafel Crespí Cladera, la Gerent i el senyor Luis Fco. Piña Saiz intervenen sobre diferents aspectes del document. El senyor Piña Saiz demana disculpes per la mala interpretació que s'ha pogut fer de les seves declaracions anteriors.

En vista de les intervencions fetes, la Rectora proposa que al preàmbul de l'Acord normatiu s'hi afegeixi el paràgraf següent: «Tot el personal de la UIB (PAS i PDI) treballarà coordinadament per al millor funcionament de la Universitat.» Proposa igualment introduir a l'article 8.2 la menció als discapacitats psíquics, així com corregir el tema de la suplència dels administradors de centre.

A continuació sotmet a votació la proposta amb les matisacions anteriors, i s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 7).

Punt 7: Proposta de modificació del pla d'estudis del Diploma Sènior de la UOM

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que intervé per explicar el contingut i l'abast de la reforma del pla d'estudis del Diploma Sènior de la UOM. Comença la seva intervenció indicant dues errades a la pàgina 5 del text tramès als membres del Consell de Govern: l'assignatura de segon curs denominada: L'Evolució Humana: l'Origen de l'Home, s'ha de substituir per l'assignatura: La Importància de la Química en la Nostra Vida; el taller: «Llengua catalana: català per a no castellanoparlants I», s'ha de substituir pel taller denominat: «Llengua catalana: català per a no catalanoparlants». Seguidament explica les línies de la reforma, que se centren fonamentalment en una més elevada especificitat de les assignatures i en una retribució realista de la docència, així com en la unificació de la durada de les assignatures optatives: segons informa el vicerector, es pretén que el Consell de Govern les aprovi anualment.

El doctor Climent Ramis Noguera sol·licita un aclariment sobre el càlcul del 20 per cent de costs indirectes que figura al pressupost. Li contesta la Gerent i assenyala que aquest percentatge es calcula sobre els ingressos.

El senyor Edgard Ginard Mateu demana per les contraprestacions que rebran la Banca March i El Corte Inglés pel finançament del Diploma Sènior. Li contesta el vicerector de Projecció Cultural.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Ajudes per a estades breus de professors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de juliol de 2008 i el 31 de desembre de 2008. El vicerector recorda que la normativa està pensada per convidar professors de prestigi reconegut.

A continuació, el Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 9).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora indica, en primer lloc, que s'ha facilitat un document sobre «Informació dels acords més rellevants adoptats pel Consell de Direcció a les darreres sessions» (annex 10).

A continuació informa dels temes següents:

a) De la constitució del nou Consell d'Universitats.

b) De diverses qüestions relacionades amb el finançament de les universitats.

c) De la reunió del COFIU sobre infraestructures universitàries i del compromís no documentat del president de la comunitat autònoma de les Illes Balears d'un finançament de 12 milions d'euros.

d) De la presentació a la propera sessió del Consell de Govern del document sobre la política esportiva de la Universitat.

e) De les modificacions fetes en la composició de la comissió assessora dels plans d'estudis, en el sentit que el doctor Santiago Cavanillas Múgica, atès el seu nomenament com a degà de la Facultat de Dret, serà substituït per la doctora Joana Maria Seguí Pons, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra. La doctora Seguí ja forma part de la comissió assessora, per la qual cosa aviat serà substituïda per una persona de la branca d'humanitats, que la Rectora donarà a conèixer tan aviat com li comuniqui la seva acceptació.

f) Del projecte d'una Escola de Medicina en diversos mòduls al IUNICS.

g) De l'aprovació al darrer Consell d'Universitats de les directrius dels plans d'estudis d'enginyeria corresponents a les titulacions que tenen competències professionals.

h) Dels resultats de les verificacions dels plans d'estudis per part de l'ANECA.

Tot seguit intervé el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, per agrair la feina que estan fent totes les comissions d'elaboració i disseny dels plans d'estudis (CED). Tot seguit informa de la situació actual de la fixació de les matèries bàsiques de les diverses titulacions i del document que aviat es farà arribar a les CED, en què s'indica la informació bàsica que cada titulació ha de donar a l'hora de sol·licitar la seva acreditació.

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica informa que els COA de tots els departaments s'han publicat a la pàgina web de la Universitat, a la secció de Gestió acadèmica.

Seguidament, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa que l'any acadèmic 2008-2009 serà el darrer en què es podran impartir els actuals programes de doctorat corresponents al Reial decret 778/1998.

El delegat de la Rectora per a la innovació informa que al Butlletí Oficial de les Illes Balears del dia 7 es va publicar una convocatòria d'ajuts per a la recerca i la innovació.

El Secretari General intervé per informar de la participació dels estudiants en l'elecció dels representants dels estudiants de primer i segon cicle a les juntes de facultat i d'escola i de l'elecció dels representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants, així com de l'elecció de representants dels estudiants als consells de departament.

A continuació demana la paraula el senyor Edgard Ginard Mateu per comentar la baixa participació i manifestar la seva preocupació per la desaparició dels crèdits de lliure configuració per premiar les tasques de representació.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, li contesta recordant que hi ha una exigència legal, determinada a l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i que el Reglament acadèmic serà el que fixarà els criteris per al reconeixement dels crèdits, fins a un màxim de sis, derivats de la participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Seguidament li contesta també la Rectora.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per als anys acadèmics 2007-2008 i 2008-2009, com s'indica a continuació (annex 11):

¾ Senyor David Reynols, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, per a l'any acadèmic 2007-2008.

¾ Senyor David Ginard Feron, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, per a l'any acadèmic 2008-2009.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 12):

Professorat contractat

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Perfil com a investigador: Processament matemàtic d'imatges: aplicacions
Perfil docent: Mètodes matemàtics per a l'economia I (2605) i Fonaments del processament digital del senyal (2780)

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Psicologia bàsica
Perfil com a investigador: Psicologia cognitiva experimental

Categoria: professor col·laborador
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Infermeria medicoquirúrgica

Categoria: professor col·laborador
Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Administració de serveis d'infermeria i legislació i ètica professional en infermeria

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Emèrits

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica planteja la proposta de nomenament de la doctora Isabel Moll Blanes com a professora emèrita de la Universitat, realitzada pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. A continuació el vicerector afegeix que el contracte seria per dos anys, renovable, i pel que fa a les remuneracions, la doctora Moll rebria una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtica d'universitat en servei actiu (annex 13).

Se sotmet a votació la proposta, mitjançant votació secreta, amb el resultat següent: 24 vots favorables, 2 en contra i 1 abstenció. Per tant, s'aprova la proposta de nomenament de la doctora Isabel Moll Blanes com a professora emèrita de la Universitat per un període de dos anys, amb efectes des del dia 1 d'octubre de 2008.

e) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les concessions d'any sabàtic als professors que s'indiquen a continuació (annex 14):

¿ Dra. Catalina Cantarellas Camps, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009, a la Fundació Joan Miró i a la Universitat de Barcelona.

¿ Dra. M. Luisa Sánchez de León, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història Antiga del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009, a la Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica).

¿ Dra. Maria Payeras Grau, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009 a la Universitat de Múrcia, i a la Saint Louis University, Madrid Campus.

¿ Dr. Llorenç Serra Crespí, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear del Departament de Física, pel període comprès entre l'1 de setembre de 2008 i el 31 d'agost de 2009 a la Universitat de Corea, Seül (República de Corea).

¿ Dra. M. Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009 a la Universitat de València.

¿ Dr. Amedeo Spadaro, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada del Departament d'Economia Aplicada, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009, al laboratori d'investigació Paris-Jourdan Sciences Economiques (França).

¿ Dr. Camilo José Cela Conde, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Filosofia Moral del Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 de juny de 2009, a la Universitat Complutense de Madrid.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes, que es voten separadament (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1593

CV/P

Publicacions de l'Abadia de Montserrat i l'Institut d'Estudis Baleàrics

Espanya

Coedició de la Biblioteca Marian Aguiló i de la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver

1612

AM

Universitat Paul Sabatier (Tolosa III)

França

Cooperació

1641

CV/P

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

 

Taller ArtUOM 2008

1645

AM

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Genèric

1658

Addenda

Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació (Ministeri d'Educació i Ciència)

 

Gestió d'ajuts (mobilitat de professors i investigadors)

1664

AM

Ministeri de Defensa

 

Genèric

1668

CV/P

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

 

Col·laboració per a la construcció de la Infraestructura de dades espacials

1670

Addenda

Fundació MAPFRE

 

Càtedra Fundació MAPFRE

1671

CV/P

Universitat Internacional Menéndez Pelayo

Espanya

Reconeixement de crèdits de lliure configuració

1673

CV/P

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

 

UOM a Ciutadella de Menorca 2007-2008

1674

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

 

Dur a terme actuacions en matèria socioeducativa

1675

CV/P

Universitat Nacional del Sud (Bahía Blanca)

Argentina

Intercanvi de PAS

1676

AM

Universitat de la República

Uruguai

Genèric

1677

CV/P

IES Berenguer d'Anoia d'Inca

 

Curs de formació

1678

CV/P

Federació Balear d'Espeologia i Institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert

 

Col·laboració conjunta

1679

CV/P

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa i institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert

 

Col·laboració conjunta

1680

CV/P

Consell de Mallorca

 

Col·laboració conjunta

1684

CV/P

Consell de Mallorca

 

Programa Universitat Oberta per a Majors per a l'any 2007-2008

1686

CV/P

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

Estudi sobre la situació de les persones dependents a l'illa de Mallorca

1687

AM

Universitat Agrària La Molina (Lima, Perú)

Perú

Genèric

1689

Addenda

Consell Insular de Menorca

 

Projecte (Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca, LIFE BASSES)

1690

Addenda

UNICMALL, SL

 

Genèric

Realitzada la votació després de cada document, s'aproven per unanimitat tots els convenis, menys els següents, que s'aproven amb les característiques següents:

¿ Acord marc de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la UIB per a la realització d'activitats docents, d'investigació, de desenvolupament tecnològic i qualsevol altra d'interès mutu (ref. 1664): un vot en contra.

¿ Segona addenda al conveni específic de la Càtedra Fundació MAPFRE (ref. 1670): una abstenció.

¿ Acord de col·laboració entre l'empresa UNICMALL, SL, i la UIB (ref. 1690): una abstenció.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc i convenis en relació amb els títols oficials de postgrau

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, doctora M. Nélida Tur Faúndez, que explica el contingut del conveni.

La Rectora sotmet a votació el conveni, que s'aprova per unanimitat (annex 16).

Tot seguit, afegeix que amb aquest conveni es finançarà el Màster en Direcció i Planificació del Turisme, que pot ajudar a resoldre el problema històric derivat de la manca d'implantació dels estudis superiors de turisme.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Rafel Crespí Cladera demana la paraula per denunciar novament el tema de l'aparcament i del caos que hi ha al campus universitari. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

A continuació, el doctor Gabriel Oliver Codina, director de l'Escola Politècnica Superior, demana sobre la consolidació de l'aplacat de l'edifici Anselm Turmeda. Li contesta la vicerectora d'Infraestructures Universitàries.

El senyor Edgard Ginard Mateu demana per la reducció de les freqüències dels autobusos de l'EMT i sol·licita que s'augmentin al llarg del període d'exàmens. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 10 DE JUNY DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. Víctor Cerdà Martín
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Andreu Crespí Plaza
 6. Joan Ernest de Pedro Gómez
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. Josep L. Ferrer Gomila
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Cels Garcia Garcia
 14. Edgard Ginard Mateu
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Martí X. March Cerdà
 20. Hipólito Medrano Gil
 21. Arnau Mir Torres
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Rosa Miró Bonet
 24. Begoña Morey Aguirre
 25. Margalida Payeras Llodrà
 26. Joana M. Petrus Bey
 27. Luis Fco. Piña Saiz
 28. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 29. Mateu Servera Barceló
 30. Patrícia Trapero Llobera
 31. Maria Tugores Ques
 32. M. Nélida Tur Faúndez
 33. M. del Carme Vila Ribas
 34. Montserrat Casas Ametller
 35. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 10 DE JUNY DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. M. Antònia Fornés Pallicer
 3. Lluís Garau Juaneda
 4. Jordi Llabrés Bordoy
 5. M. Josep Mulet Gutiérrez
 6. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 7. Climent Ramis Noguera
 8. Marco Antonio Robledo Camacho
 9. Maximino San Miguel Ruibal
 10. Albert Sesé Abad
 11. Francesc Torres Marí