Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2008

A les 10.05 hores del dia 11 de març de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora M. Nélida Tur Faúndez, per motius de viatge, la doctora Margalida Payeras Llodrà i el senyor Carlos Moreno Gómez, per motius acadèmics, i la senyora Begoña Morey Aguirre.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Pere Brunet Estarellas, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat les actes corresponents a la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2008 i a la sessió extraordinària del dia 19 de febrer de 2008.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Biologia i Dret Públic. A continuació explica la modificació de plantilla que afecta el Departament de Biologia, de conformitat amb les previsions de les disposicions addicionals segona, apartat primer, i desena de la LOU, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment (s'inclou documentació com a annex 3).

Punt 3: Títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que, en absència de la directora del CEP, informa el Consell de Govern del Curs d'actualització en Formació inicial en el Programa de Competència Familiar (PCF) (2,5 crèdits), dirigit per la doctora M. Carme Orte Socias, que va aprovar el Consell de Direcció del dia 4 de març de 2008, a l'empara de l'acord del Consell de Govern del dia 8 de maig de 2002.

A continuació, el vicerector informa el Consell de Govern del contingut i l'abast de les propostes dels següents títols propis de postgrau (annex 4):

¿ Curs d'expert universitari en Educació per a la Salut en la Infància i l'Adolescència (10 crèdits) , proposat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), sota la direcció dels doctors Lluís Ballester Brage i Miquel Bennàssar Veny.

Intervé el doctor Lluís Mas Franch per indicar que trobaria més adient que el curs s'organitzàs des del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques que no des de l'ICE. Li contesten la Rectora i el vicerector de Projecció Cultural.

Seguidament pren la paraula la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López per defensar que l'organització i la direcció del curs es facin des de l'ICE.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta del curs presentat.

¿ Curs d'expert universitari en Teoria i Pràctica de la Traducció Literària (12,5 crèdits) , proposat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, sota la direcció del doctor Perfecto Cuadrado Fernández i la doctora Caterina Calafat Ripoll.

El vicerector informa dels següents errors al document del projecte: a la pàgina 2 s'ha de substituir l'expressió PADU per PAU; a la pàgina 7, en els requisits específics per a l'accés de diplomats, el vicerector indica que aquesta expressió se suprimirà o es redactarà de bell nou per fer-la més intel·ligible.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta del curs amb les correccions esmentades.

¿ II Màster universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assintencials (54 crèdits) , proposat pel IUNICS, sota la direcció del doctor Fèlix Mata i codirigit pel senyor Carles Ricci i la doctora Margalida Gili Planas.

El vicerector informa que s'unificaran els termes «servicis» i «serveis» continguts al títol del curs de les pàgines 1 i 2.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta del màster, amb la unificació indicada pel vicerector.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica al Consell de Govern els criteris que s'han emprat per fixar la composició numèrica de les juntes de facultat i escola.

En principi, el nombre de representants del PDI dels departaments a les juntes de facultat o escola és de trenta. Ara bé, atès el nombre elevat de departaments representats a les juntes de centre, s'ha incrementat el nombre de representants a les juntes de la Facultat de Ciències (32 representants), de l'Escola Politècnica Superior (32), de la Facultat de Filosofia i Lletres (34) i de la Facultat d'Educació (34). La distribució, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts, s'ha fet tenint en compte el criteri de proporcionalitat al nombre de crèdits de matèries troncals i obligatòries assignats a cada departament en els plans d'estudis de la facultat o escola. Ara bé, i atès que sempre s'ha de garantir una representació mínima d'un membre per cada departament, aquest criteri s'ha corregit, en el sentit que la resta de representants fins a arribar al nombre màxim s'atribueix només als departaments que tenen un coeficient superior a 1, per tal de no perjudicar els departaments més nombrosos. La representació dels alumnes és, de conformitat amb la normativa esmentada, del 50 per cent del nombre de representants del PDI.

Finalment, el Secretari General explica que en aquest acord normatiu s'ha tingut en compte la modificació de l'article 18 de la Llei orgànica d'universitats, realitzada per la Llei orgànica 4/2007, en el sentit que en qualsevol cas la majoria dels membres de la junta han de ser professors amb vinculació permanent a la Universitat; és a dir, CU, TU, CEU, TEU, professors contractats doctors i professors col·laboradors (annex 5).

A continuació demana la paraula el doctor Rafel Crespí Cladera per sol·licitar que en el futur es tingui en compte a l'hora de realitzar la distribució dels representants del PDI el criteri del nombre d'alumnes matriculats a l'estudi, atès que pot incidir en el nombre de crèdits que imparteix un departament. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

Seguidament intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal per reivindicar, en el futur, la presència de representants dels instituts universitaris de recerca a les juntes de centre. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

Finalment el doctor Gabriel Oliver Codina intervé per demanar, atesa la redacció de l'article 45.1.e) dels Estatuts, «formaran part de la junta de facultat o escola dos representants del PAS adscrit a la facultat o escola», que es faci l'adscripció del PAS als centres i no als edificis. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2008-2009

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica el document presentat i fa unes reflexions sobre el seu contingut, en el sentit que, a pesar de les xifres de superàvit dels departaments, el Consell de Direcció no procedirà per ara a eixugar-lo. També recorda que els diners de les places no són dels departaments ni de les àrees de coneixement sinó de la Universitat. Finalment, fa una reflexió sobre la incidència en la capacitat de determinats departaments que tenen places de professors associats sota la cobertura d'altres places (annex 6).

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per demanar que es creï una estructura de plantilla. Igualment, posa de manifest que de les xifres de superàvit es dedueix que hi ha departaments que no estan en condicions d'oferir títols de postgrau, sobretot si s'exigeix com a requisit que siguin a cost zero. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora.

Punt 6: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2008-2009

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que explica el contingut i l'abast del document sobre l'oferta de places per al proper any acadèmic i en destaca les modificacions.

La senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López intervé per explicar la situació actual i la proposta de numerus clausus que s'ha fet des de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia, que té en compte la demanda d'alumnes i la gestió de recursos disponibles.

La Rectora agraeix a la Facultat d'Educació l'esforç realitzat per aprovar l'increment de numerus clausus dels estudis de Mestre, Educació Infantil, a Menorca i Eivissa.

El doctor Antoni Miralles Socias proposa que, juntament amb la relació de numerus clausus, apareguin també la relació d'estudis que no en tenen, per tal d'evitar així donar la imatge a l'exterior que a la Universitat només hi ha els estudis que tenen numerus clausus.

La Rectora sotmet a votació la proposta d'oferta de places per a l'any acadèmic 2008-2009, que el Consell de Govern aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

 1. De l'estat actual de les negociacions per aconseguir futures infraestructures al campus universitari. Afirma que s'intentarà que aquest any es comenci l'ampliació del CTI, la construcció d'un nou edifici multiaulari II i l'edifici d'aules per als estudis d'Arquitectura Tècnica. El cost d'aquestes noves infraestructures es valora aproximadament en uns 12 milions d'euros.
 2. De les directrius del màster que habilita per a la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, que substitueix el CAP. La Rectora informa que, realitzades les corresponents consultes amb els directors dels centres implicats, la comissió encarregada d'estudiar la implantació del màster estarà integrada per la degana de la Facultat d'Educació, que la presidirà, el director de l'ICE, un representant del POTU, un representant de la Facultat de Ciències, un representant de la Facultat de Filosofia i Lletres, un representant de l'Escola Politècnica Superior i un representant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 3. De la reforma del calendari acadèmic que s'està discutint a la CRUE, a fi d'harmonitzar-lo a nivell europeu, i la seva motivació.
 4. De l'esborrany de la normativa sobre intensificació institucional de la recerca, que el Ministeri ha fet arribar a la CRUE.
 5. De la propera constitució del Consell Social, després del període no lectiu de Setmana Santa.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa dels temes següents:

 1. De la sol·licitud efectuada per la UIB per integrar-se al programa DOCENTIA, del qual formen part la majoria d'universitats. Afegeix que en el moment oportú s'haurà de signar un conveni amb l'ANECA.
 2. De diversos aspectes relatius a la reforma de les titulacions i que demà comencen els seminaris de formació dels membres de les comissions d'elaboració i disseny del títols de grau (CED). Els assistents rebran una guia de suport. També indica que es farà arribar als degans i directors d'escola un primer document sobre les matèries bàsiques de formació. Finalment, afegeix que s'ha sol·licitat a l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa que elabori una proposta de desenvolupament de l'article 17 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau.
 3. De l'acord del Consell de Direcció de fer un minut de silenci cada vegada que es produeixi un atemptat relacionat amb la violència de gènere, atenent diversos suggeriments.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa dels temes següents:

 1. Del calendari acadèmic per a l'any 2008-2009, el qual no s'ha pogut enviar a aquest Consell de Govern per a la seva aprovació. Sol·licita que s'examini ara la proposta perquè es pugui publicar a la guia de l'estudiant, sens perjudici que se sotmeti a l'aprovació d'aquest òrgan a la propera sessió. A continuació explica el contingut de la proposta.
 2. El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per sol·licitar en nom d'un grup de persones del PAS que, a efectes de les vacances de Nadal, s'intenti compaginar al més possible aquest calendari amb el calendari escolar. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i la Rectora.

 3. De les modificacions introduïdes per la Conselleria d'Educació i Cultura a les propostes de màsters oficials. En consideració a les modificacions proposades, es poden distingir els grups següents:

¿ Màsters amb modificacions:

  • Màster de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular.
  • Màster de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària.
  • Màster de Neurociències.
  • Màster de Matemàtiques.
  • Màster de Salut Laboral (prevenció de riscs laborals).
  • Màster de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions.
  • Màster d'Economia del Turisme i Medi Ambient.

¿ Màsters en què les modificacions proposades no comporten la tramitació com a nova titulació oficial de postgrau:

  • Màster de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies.
  • Màster d'Enginyeria Electrònica.
  • Màster de Comptabilitat.
  • Doctor del Programa de Ciències de Salut i del Comportament.
  • Doctor del Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa dels temes següents:

 1. De la bona resposta que ha tingut la crida que va fer a la darrera sessió ordinària del Consell de Govern sobre la participació del professorat en intercanvis del programa ERASMUS.
 2. De la creació i posada en funcionament d'una borsa d'habitatge per a programes d'intercanvi, que va tenir el seu origen en el II concurs d'idees del PAS. Finalment, explica las noves convocatòries que s'han fet a l'empara de la Càtedra Sol-Meliá.

El vicerector de Projecció Cultural informa dels temes següents:

 1. Dels propers actes commemoratius de la celebració del XXX aniversari de la UIB.
 2. Que el Servei d'Activitats Culturals ha rebut totes les propostes per als cursos de la Universitat d'estiu d'aquest any.

El delegat de la Rectora per a la innovació informa dels temes següents:

 1. De la creació d'un tauler d'anuncis sobre temes d'innovació.
 2. De la convocatòria imminent de beques per a la formació d'emprenedors.

La Rectora intervé per recordar la celebració del IV Fòrum de l'Ocupació de la UIB els dies 12 i 13 de març.

El vicerector d'Investigació informa dels temes següents:

 1. De la convocatòria dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Torres Quevedo.
 2. Que a la propera sessió de la Comissió d'Investigació hi assistirà com a convidat el director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa dels temes següents:

 1. De l'acord del Consell de Direcció per a la concessió de 3 crèdits de lliure configuració als estudiants que formin part de les comissions d'elaboració i disseny dels estudis de grau, sempre que els presidents justifiquin la seva assistència i participació.
 2. De la plantada d'arbres que es durà a terme durant el període de la Setmana Santa a l'aparcament de Can López.
 3. Del procés d'elaboració del nou Pla especial del campus.
 4. De les qüestions de mobilitat al campus universitari, com és ara la represa de la línia del metro, la implantació de l'autobús circular pel campus i el tancament de la part sud del campus, entre els edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom i Casasnovas i Ramon Llull. Finalment informa del pla de bicicletes per al campus.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa dels temes següents:

 1. De la renovació del contracte de manteniment integral del campus, del qual ha estat adjudicatari l'UTE, formada per ACSA Obras e Infraestructuras, SA, i ELYO Ibérica Servicios Energéticos, SA. Aquestes empreses començaran a prestar serveis a partir de l'1 d'abril.
 2. Del procés d'elaboració del nou decret sobre els complements retributius autonòmics i del protocol d'avaluació.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana si el tauler d'anuncis al qual s'ha referit el delegat de la Rectora per a la innovació és virtual. També demana aclariments sobre el funcionament del tema de les bicicletes al campus. Sol·licita que s'examinin les intervencions que es fan en matèria de manteniment, perquè sovint es produeixen intervencions que desvirtuen les anteriors. Suggereix documentar aquestes intervencions perquè així es pugui consultar tot el que s'ha fet amb anterioritat, i considera que això s'hauria d'indicar al plec de condicions del contracte de manteniment integral del campus. Li contesten el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i la Rectora.

La doctora Joana Maria Petrus Bey intervé per manifestar que espera que les peticions en línia de manteniment evitin sol·licituds duplicades. Sol·licita que també es faci el manteniment de panells indicadors del campus. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

El doctor Gabriel Oliver Codina indica que les persones que visiten el campus normalment cerquen un centre i no un edifici, per la qual cosa s'haurien d'estudiar solucions des del moment que tot gira al voltant dels noms dels edificis. Li contesta el vicerector d'Estudiants i Campus.

El Secretari General informa del calendari electoral per als propers mesos. En concret de les convocatòries d'eleccions a la direcció de diversos departaments, així com de les eleccions dels representants del professors a les juntes de centre i de representants dels professors associats i becaris als consells de departament. La proximitat entre aquestes eleccions ha fet que la Comissió Electoral i el Consell de Direcció es plantejassin la conveniència de convocar-les com més juntes millor perquè els directors en funcions dels departaments implicats puguin decidir si realitzen les eleccions dels representants dels professors associats i becaris abans o després de les eleccions a directors dels departaments.

El doctor Pere M. Deyà Serra sol·licita aclariments sobre els motius que han dut el Consell de Direcció a prendre aquesta decisió. Li contesten el Secretari General i la Rectora. El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica aprofita per recordar que els actuals directors són els responsables d'elaborar el COA per al proper any acadèmic.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics presentades pel Departament d'Economia de l'Empresa per a l'any acadèmic 2007-2008 a les persones que s'indiquen a contiunació (annex 8):

¿ Sra. Eva María Ortín Pina
¿ Dr. Roman H. Hummelt
¿ Sr. Marc Galbis Matarredona
¿ Josep Llorenç Mulet Sans

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 9):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1448

AM

Universitat de Florència

Itàlia

Genèric

1615

CV/P

Institut de Gent Gran i Serveis Socials

Espanya

Estudi de la situació de la gent gran dependent de Mallorca

1622

CV/P

Universitat Rovira i Virgili

Activitat en investigació. Ref. CSD2007-00004.

1623

CV/P

Palma Aquarium

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

1624

CV/P

Banca March

Convocatòria de 50 beques per a la formació d'alumnes

1626

AM

Universitat Abderraman Mira de Bugia (Algèria)

Algèria

Genèric

1628

AM

Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

Pràctiques en empreses de la UE, especialment PMES

1631

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Programa conjunt de formació

1633

CV/P

Consell de Mallorca

Prestació del servei d'assessorament jurídic de la UIB al Consell de Mallorca

1638

AM

Institut Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Palma

Col·laboració

1640

AM

Fundació Natura Parc

Programes d'estudis conjunts

1643

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Pràctiques d'estudiants universitaris dins el programa TUO

1644

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Reconeixement d'estudis (formació professional i primer cicle)

1648

AM

Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme

Genèric

1649

CV/P

Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme

Projecte i estudi

Finalitzada l'explicació del Secretari General, el Consell de Govern aprova de manera global i per assentiment els acords marc, convenis i protocols sotmesos a la seva consideració.

Punt 10: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta si els directors de màster rebran informació sobre el control de qualitat i els indicis de qualitat que sol·licita l'AQUIB. També demana si, davant les peticions de convalidació, s'informarà els directors dels màsters dels criteris que es faran servir a l'hora de decidir sobre aquesta qüestió. En relació amb l'elaboració del programa de matrícula en línia, sol·licita que es realitzin reunions amb les persones implicades. Finalment, assenyala els problemes reiterats amb les UPS.

La Rectora informa de les gestions fetes en relació amb el problema de les UPS. Seguidament, contesten les preguntes del doctor Deyà el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el delegat de la Rectora per a les noves tecnologies i la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Nicolau Dols Salas
 7. Josefa Donoso Pardo
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep Lluís Ferrer Gomila
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Cels Garcia Garcia
 12. C. Nativitat Juaneda Sampol
 13. Carlos Juiz García
 14. Jordi Lalucat Jo
 15. Antoni Llull Gilet
 16. Martí X. March Cerdà
 17. Lluís Mas Franch
 18. Antoni Miralles Socias
 19. Rosa Miró Bonet
 20. Irene Nadal Gómez
 21. Gabriel Oliver Codina
 22. Luis Fco. Piña Saiz
 23. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 24. Josep Servera Baño
 25. Patrícia Trapero Llobera
 26. Montserrat Casas Ametller
 27. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. M. Antònia Fornés Pallicer
 2. Lluís Garau Juaneda
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Hipólito Medrano Gil
 5. Ricardo Alberich Martí
 6. Javier Rey-Maquieira Palmer
 7. Marco Antonio Robledo Camacho
 8. Maximino San Miguel Ruibal
 9. Albert Sesé Abad