Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2007

A les 10 hores del dia 13 de juny de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el Secretari General, doctor Federico F. Garau Sobrino, la doctora M. Nélida Tur Faúndez, la doctora Patrícia Trapero Llobera, el doctor Pere M. Deyà Serra, la doctora Margalida Payeras Llodrà i el senyor Jordi Escandell Roig, per motius acadèmics.

            També ha excusat l’assistència el doctor Joaquim Tintoré Subirana, assistent amb veu i sense vot.

            Abans d’iniciar la sessió la Rectora dóna la benvinguda al doctor Maximino San Miguel Ruibal com a director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), convidat al Consell de Govern amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2007.

Punt 2: Supressió del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i creació d’Edicions UIB com a servei

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que explica la motivació, així com l’abast i el significat, de la proposta que es duu al Consell de Govern. El vicerector indica que amb la modificació que es planteja es pretén un alleugeriment de l’estructura i una major concentració d’esforços en els materials i difusió digital. Així mateix, indica que les activitats relacionades amb l’intercanvi científic han recaigut en el Servei de Biblioteca i Documentació i afegeix que no sembla adequat mantenir dues instàncies editorials diferents (el Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i Edicions UIB). També assenyala que és necessària una millora en les prestacions de la pàgina web del Servei. El vicerector afegeix que aquest servei tindrà un director i un director tècnic i que els integrants del Consell d’Edicions, el qual mantindrà les funcions actuals, seran elegits pel Consell de Govern.

            Intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps per demanar aclariments sobre la direcció i la direcció tècnica. Li respon el vicerector.

            Finalment, la Rectora agraeix la feina feta a les persones que fins ara han format part del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i sotmet a votació la proposta de supressió del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i la creació d’Edicions UIB com a servei, que s’aprova per 33 vots a favor i 4 abstencions (annex 3).

Punt 3: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments de Física, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia Aplicada, Dret Públic, Psicologia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Filologia Catalana i Lingüística General.

            Així mateix, constata una correcció d’errors respecte a la modificació de plantilla del Departament de Dret Públic aprovada a la sessió anterior.

            Finalment, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica dóna compte de forma detallada de la modificació de la dedicació del professorat d’Illes menors - Campus Extens, així com de la modificació que es correspon a les noves places de Campus Extens per al proper any acadèmic.

            Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la proposta d’assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d’assessorament creada en el si de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), que havien quedat pendents de valoració després de la darrera sessió (annex 5):

            – El complement retributiu A.1, d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació).

            – El complement retributiu A.2, d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, opció B.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 5: Complements retributius del professorat laboral

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica l’assignació de distints complements retributius transitoris per al professorat laboral que ha realitzat la comissió designada pel Consell de Direcció per avaluar els complements retributius del PDI laboral, de conformitat amb la convocatòria que va tenir lloc el mes de març (annex 6):

      Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors col·laboradors (s’han avaluat favorablement les 31 sol·licituds rebudes).

      Complement retributiu d’estímul i de reconeixement a la docència i a la formació permanent del PDI laboral (s’han avaluat favorablement 40 de les 49 sol·licituds rebudes).

      Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació del PDI laboral (s’han avaluat favorablement 19 de les 25 sol·licituds rebudes).

            Intervé el doctor Antoni Gomila Benejam per demanar aclariments. Li respon el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa intervé per fer constar que la UIB disposa de 150.000 euros per fer front a la despesa d’aquests complements, que la Conselleria d’Educació i Cultura ha aportat també 60.000 euros i que el cost total previst és d’uns 300.000 euros. També assenyala que els termes de la convocatòria realitzada han permès d’accedir-hi al professorat sense contracte indefinit.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB

            La Rectora dóna la paraula al Gerent, que explica l’abast i el significat de la modificació que es presenta. Detalla que es creen dues unitats administratives noves com a conseqüència de modificacions produïdes, a proposta del Consell de Direcció, com és el canvi de denominació de l’Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP), que passa a denominar-se Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), i la creació d’Edicions UIB com a servei, en substitució del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. També indica que a la modificació es creen dues noves places de funcionaris dels cossos generals i es corregeix una errada en el darrer Acord normatiu 7734/2006, del dia 19 de desembre.

            Intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz, que agraeix la creació d’una plaça de funcionari del grup A, ja que permet arribar pràcticament a la cúspide de la carrera administrativa del PAS de la Universitat, i indica que espera que es continuï en aquesta línia.

            Se sotmet a votació la proposta de modificació del catàleg, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Ajudes per estades breus de professors convidats

                La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l’1 de juliol de 2007 i el 31 de desembre de 2007 i indica que de les 25 sol·licituds presentades se n’han seleccionat 20. Intervé la doctora Irene Nadal Gómez, que demana aclariments i també demana la possibilitat de tenir accés a les línies d’investigació en què treballen o els grups de recerca de què formen part els professors convidats. El vicerector d’Investigació i la Rectora indiquen que a la pàgina web de l’Oficina de Suport a la Recerca es facilitarà la informació sol·licitada. La doctora Francesca Garcias Gomila fa notar que determinades dates de les estades coincideixen amb períodes de vacances i el doctor Lluís Mas Franch fa notar aquells tipus de nivell assimilat de professors convidats que poden estar en contradicció amb les categories de cossos docents que estableix la LOU. Li respon la Rectora.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 8).

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa de diversos temes:

1.     De la constitució del Consell d’Universitats el proppassat dia 5 de juny, del qual formen part tots els rectors de les universitats i cinc membres designats pel president del Consell d’Universitats.

2.     De la pròxima constitució d’una agència de projecció exterior de les universitats, de conformitat amb les previsions de la llei que modifica la LOU.

3.     Del nou pla de R+D+I.

4.     Del projecte de reial decret que regula el procediment per a l’obtenció de l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris i del relatiu a la regulació del règim dels concursos d’accés a places dels cossos docents universitaris.

5.     De la reunió prevista per al proper dia 18 de juny de la CASUE per analitzar els dos projectes de reials decrets abans indicats i d’una nova reunió del Consell d’Universitats a final de juny.

6.     A continuació contesta la pregunta plantejada a la darrera sessió sobre el superàvit econòmic dels cursos de postgrau, sens perjudici de contestar per escrit al doctor Lluís Mas, que va formular la pregunta. També contesta la pregunta plantejada en relació amb el contingut de la clàusula vuitena del conveni amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA (ref. 1486), aprovat a la sessió anterior.

7.     Finalment assenyala que s’estudiarà el nombre de doctors que ocupen una plaça d’ajudant, per tal d’evitar una situació laboral precària de determinat personal de la UIB.

            El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa de les actuacions que es duen a terme des del Servei de Comunicació per establir una línia directa amb la Rectora a través de la pàgina web («Fil directe») com a espai obert a tots els membres de la comunitat universitària per establir una comunicació ràpida amb la Rectora, i fer arribar a l’equip de govern comentaris o suggeriments que serveixin d’eines d’autoavaluació de l’administració i de l’activitat universitària quotidiana.

            El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa de diversos temes que es gestionen des de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea.

            Informa de la convocatòria de col·laboració del professorat de la UIB en la quantificació de la càrrega de treball de les assignatures vigents amb crèdits ECTS.

            I, finalment, informa de la resolució de la convocatòria per al disseny d’aules adaptades a l’espai europeu d’educació superior.

            El vicerector d’Estudiants i Campus informa que la setmana vinent, dimarts, dimecres i dijous, es realitzaran les proves de selectivitat.

            El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa dels canvis en els serveis administratius per possibilitar la matrícula d’alumnes de nou accés en una sola visita a les secretaries dels centres.

            També informa que les secretaries dels centres durant el mes de juny oferiran el mateix horari d’atenció al públic els horabaixes que la resta de l’any i agraeix la col·laboració del personal d’administració i serveis per fer possible la millora introduïda.

            El doctor Antoni Gomila Benejam demana aclariments sobre la política universitària en relació amb els ajudants. Li respon la Rectora. La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix el reconeixement fet pel vicerector al personal d’administració i serveis, així com la iniciativa del Consell de Direcció de facilitar l’atenció als alumnes.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

            No n’hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat i de professorat dels cossos docents que s’indiquen a continuació (annex 9):

Professorat contractat

Categoria: ajudant doctor

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Perfil: Llengua i literatura anglesa

Professorat dels cossos docents universitaris

Categoria: TU

Departament: Economia Aplicada

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Perfil docent: Econometria de sèries temporals

Categoria: CU

Departament: Física

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Perfil:

Activitat docent: Electrònica digital

Activitat d’investigació: Test de circuits microelectrònics

            El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions presentades.

            A continuació dóna compte de la composició de la comissió que ha de jutjar la plaça següent, tal com es va acordar a la sessió anterior:

 

Categoria: TU

Departament: Filologia Catalana i Lingüística General

Àrea de coneixement: Filologia Catalana

Perfil: Fonologia catalana

 

c) Llicències d’estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar la següent llicència per estudis amb efectes retroactius (annex 10):

 

¾ Sr. Rubén Miranda García, ajudant del Departament de Psicologia, al Laboratori de Neurobiologia de l’Aprenentatge, de la Memòria i de la Comunicació (NAMC) de la Universitat París XI (París-Sud) (França), pel període comprès entre el 10 de juny i el 12 de setembre de 2007, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

 

d) Sabàtics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d’any sabàtic per al doctor Gabriel Moyà Niell, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2007 i el 30 de juny de 2008 a les universitats de Barcelona, del País Basc i de Buenos Aires i al Centre d’Estudis Hidrogràfics del Ministeri de Foment (annex 11).

 

e) Renovació de contracte de professor emèrit

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la renovació del contracte del doctor Miquel Duran Pastor com a professor emèrit de la Universitat per dos anys, amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2007 (annex 12).

 

f) Altres

            No n’hi ha.

 

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 13):

 

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1521

AM

Universitat del Nord-est

Xina

Genèric

1531

AM

Universitat de Mahidol

Tailàndia

Genèric

1530

CV/P

Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

 

 Càtedra Tres Religions

1496

AM

Universitats Jaume I de Castelló i de Valladolid

 

GREI (grup d'investigació sobre el rebuig entre iguals)

1383

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

 

Inventari i cartografia del Trenc - Salobrar de Campos

1523

CV/P

Inter Idiomas Servicios de Formación, SL

 

Pràctiques (Gestor de Patrimoni Històric)

1525

CT

DxO Labs, SA, École Normale Supérieure de Cachan i Centre National de la Recherche Scientifique

França

Projecte de recerca (algoritmes de demosaicing i restauració d’imatges digitals RAW)

1504

Addenda

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

 

Quatre assignatures (Tècniques de comerç exterior per a la PIME, Anàlisi econòmica i financera de la PIME, Creació d'empreses de base tecnològica i Gestió de qualitat)

1520

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Sexconsulta per a estudiants i PDI

1388

CV/P

Conselleries d'Educació i Cultura i d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium a la CAIB

1527

CV/P

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert)

 

Sumaris i articles de revistes editades per la UIB al RACO

1522

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

UOM 2006-2007

1519

CV/P

Consell de Menorca

 

UOM a Menorca 2006-2007

1518

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Viatge cultural a Lausana (Suïssa)

             

 

            El doctor Antoni Gomila Benejam demana aclariments en relació amb el conveni amb l’Ajuntament de Palma (ref. 1520). Li respon la Rectora. Completa la informació la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López per indicar que en aquest programa hi col·laborava la professora Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

            La doctora Catalina Cantarellas Camps demana aclariments en relació amb el conveni amb el Consell de Mallorca (ref. 1518). Li respon el vicerector de Projecció Cultural.

            La Rectora fa una reflexió en relació amb la firma de determinats convenis amb institucions públiques de la nostra comunitat, atès el moment postelectoral actual.

El Consell de Govern ratifica, per assentiment, un per un, els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 11: Precs i preguntes

            No n’hi ha.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.25 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

  

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2007

Relació d’assistents:

1.     M. Teresa Adame Obrador

2.     M. Isabel Aguiló Pons

3.     Andreu Alcover Ordinas

4.     M. Isabel Baltasar Quesada

5.     Catalina Cantarellas Camps

6.     Víctor Cerdà Martín

7.     Rafael Crespí Cladera

8.     Andreu Crespí Plaza

9.     Joan E. de Pedro Gómez

10. Nicolau Dols Salas

11. Josefa Donoso Pardo

12. Francesc Escanellas Garcias

13. Josep Lluís Ferrer Gomila

14. M. Dolors Forteza Corteza

15. Cels Garcia Garcia

16. Francesca Garcias Gomila

17. Raquel R. Herranz Bascones

18. C. Nativitat Juaneda Sampol

19. Carlos Juiz García

20. Jordi Lalucat Jo

21. Antoni Llull Gilet

22. Martí X. March Cerdà

23. Joan Mas Vives

24. Lluís Mas Franch

25. Antoni Miralles Socias

26. Carlos Moreno Gómez

27. Pedro A. Munar Bernat

28. Irene Nadal Gómez

29. Gabriel Oliver Codina

30. Joana M. Petrus Bey

31. Luis Francisco Piña Saiz

32. M. Pilar Roca Salom

33. M. Pilar Sánchez-Cuenca López

34. Francesc Sastre Albertí

35. Josep Servera Baño

36. Antoni Socias Salvà

37. Maria Tugores Ques

38. Montserrat Casas Ametller

39. Jeroni D. Reynés Vives
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 2007

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Pere J. Brunet Estarellas

2. Mateu Cabot Ramis

3. Magdalena Catrain González

4. Antoni Gomila Benejam

5. Hipólito Medrano Gil

6. Maximino San Miguel Ruibal