Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE MAIG DE 2009

A les 9 hores del dia 13 de maig de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la doctora Raquel Herranz Bascones i el doctor Gabriel Oliver Codina.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Pere J. Brunet Estarellas, assistent amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de març de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències de la Terra, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filologia Catalana i Lingüística General, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química. A continuació el vicerector informa de la modificació de plantilla dels departaments de Dret Privat i de Dret Públic que afecta la impartició d'assignatures de Campus Extens illes.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa

La Rectora explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta del Departament d'Economia Aplicada de nomenament com a doctora honoris causa de la doctora Nancy E. Bockstael, que va defensar la directora d'aquest departament, la doctora Maria Tugores Ques. Així mateix, recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d'acord amb el procediment esmentat, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern (annex 4).

Efectuada la votació pertinent, s'acorda el nomenament de la senyora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa d'aquesta universitat per 34 vots a favor i 1 abstenció.

Finalment, intervé la doctora Maria Tugores Ques per manifestar el seu agraïment als membres del Consell de Govern.

Punt 4: Aprovació, si escau, dels diplomes d'especialització de la UOM

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que presenta els següents diplomes d'especialització de la UOM, com a títols propis de la UIB, els quals substitueixen el Diploma Sènior Superior de la UOM (annex 5):

 1. Diploma d'especialització de la UOM en Història de l'Art. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
 2. Diploma d'especialització de la UOM en Literatura Contemporània. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
 3. Diploma d'especialització de la UOM en Història. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
 4. Diploma d'especialització de la UOM en Evolució de la Vida a l'Univers. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
 5. Diploma d'especialització de la UOM en Salut i Qualitat de Vida. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)
 6. Diploma d'especialització de la UOM: Viure al Segle XXI (10 crèdits). Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

La doctora Joana M. Petrus Bey intervé per demanar si està previst que en el futur es puguin oferir en aquests diplomes matèries de geografia. Li contesta el vicerector de Projecció Cultural que s'està obert a qualsevol proposta.

Sotmeses a votació les propostes, s'aproven per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, del Diploma universitari en Economia i Territori, títol de formació bàsica de la UIB

Punt 6: Aprovació, si escau, del Diploma universitari en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que presenta de forma conjunta els dos títols: el Diploma universitari en Economia i Territori, títol de formació bàsica de la UIB, i el Diploma universitari en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB.

El vicerector assenyala, en primer lloc, que hi ha dues errades als documents que s'han enviat als membres del Consell de Govern, relacionades amb la denominació dels títols que s'expediran, així pel que fa al primer, el títol diu «Diploma en Economia i Territori, títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)» i ha de dir: «Diploma universitari en Economia i Territori, títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)» i el segon diu: « Diploma en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)» i ha de dir: « Diploma universitari en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits)».

A continuació assenyala la conveniència de retirar la primera proposta, atès que el Diploma universitari en Economia i Territori està integrat per assignatures que s'impartiran per darrera vegada l'any acadèmic 2009-2010 i que se substituiran per altres pendents d'aclarir.

A continuació s'obre un debat en el qual intervenen la doctora Joana M. Petrus Bey, el doctor Santiago Cavanillas Múgica, el doctor Rafel Crespí Cladera, el doctor Climent Ramis Noguera, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el vicerector de Projecció Cultural i la Rectora, en el qual es tracten diverses qüestions relacionades amb la documentació, la impartició i les condicions d'accés al títol.

D'acord amb el que s'ha tractat, es retira la proposta de Diploma universitari en Economia i Territori, que se sotmetrà novament, un cop modificada, a la consideració del Consell de Govern.

Finalment, se sotmet a votació la proposta de Diploma universitari en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB (12 crèdits), que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Complements retributius del professorat: complements retributius addicionals i augment d'activitat docent segons el punt 1.1.2 de l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre (FOU 306, de 16 de gener de 2009)

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica la proposta d'assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement d'excel·lència en investigació i la transferència del coneixement al senyor Jesús Manuel González Pérez, un cop valorada positivament per la Comissió d'Avaluació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i certificada pel Consell de Direcció de l'AQUIB, d'acord amb l'article 13.7 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, com a conseqüència de l'estimació del recurs administratiu presentat en el seu moment.

Així mateix, el Consell de Govern, en compliment del que estableix l'article 14.1 del decret esmentat, acorda de trametre la proposta al Consell Social, perquè l'aprovi definitivament.

A continuació el vicerector informa de la proposta d'augment de càrrega docent de la senyora Antònia Morey Tous, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Història i Institucions Econòmiques, i de la senyora Jenny Carolina de Freitas Fernandes, ajudanta de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada, ambdues del Departament d'Economia Aplicada, per cobrir la docència del doctor Amedeo Spadaro, que gaudeix d'una llicència per estudis de l'1 d'octubre de 2008 al 31 de juliol de 2009 finançada amb un ajut per a estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes i acorda de trametre-les al Consell Social, en compliment del punt 1.1.2 de l'Acord normatiu 8879/2008, pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la UIB (annex 7).

Punt 8: Modificació de l'Acord normatiu 8771/2008, del dia 26 de setembre, pel qual s'aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat

La Rectora informa de la necessitat d'adaptar la normativa de la UIB al que disposa l'article 22 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Per aquesta raó ara es proposa la modificació de l'article 6.a) de l'Acord normatiu 8771/2008, del dia 26 de setembre, pel qual s'aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat, en què s'afegeix que l'estada mínima de tres mesos que ha de fer el doctorand fora d'Espanya durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor per la UIB s'hagi pogut fer en un centre d'investigació a més d'un centre d'ensenyament superior.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Aprovació, si escau, de la implantació del Reial decret 1892/2008, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Estudiants i Campus, que explica als membres del Consell de Govern el contingut i abast de la proposta de la normativa d'implantació del Reial decret 1892/2008. El vicerector informa que a la documentació facilitada als membres del Consell de Govern s'hi han d'introduir unes modificacions per poder adaptar la proposta a l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 27 d'abril de 2009 sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears, que es va publicar al BOIB d'ahir, dia 12.

El doctor Antoni Miralles Socias demana si hi ha o hi haurà en l'àmbit estatal una informació centralitzada i exhaustiva de les ponderacions. Li responen el vicerector d'Estudiants i Campus i la Rectora.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat amb les corresponents modificacions d'adaptació a l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 27 d'abril (s'inclou documentació com a annex 9).

Punt 10: Modificació del catàleg de PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica el contingut i abast de la proposta de modificació del catàleg de PAS.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 11: Ajudes per a estades breus de professors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica el contingut de la proposta. El Consell de Govern aprova la proposta d'ajudes per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2009 (annex 11).

El senyor Carlos Moreno Gómez demana sobre els criteris utilitzats per interpretar l'expressió «de reconegut prestigi». Li contesta el vicerector d'Investigació.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal pregunta sobre el requisit de vinculació permanent amb un centre. Li contesten el vicerector d'Investigació i la Rectora.

El doctor Climent Ramis Noguera pregunta si es reduirà el nombre de convocatòries anuals de professors convidats. Li respon el vicerector d'Investigació.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

La Rectora sol·licita que consti en acta el seu agraïment al personal de la Facultat de Filosofia i Lletres per la seva paciència durant l'ocupació de l'edifici els passats mesos. A continuació informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

 • De les inversions de major quantia fetes els darrers mesos (annex 12).
 • De l'estat actual del procés de verificació dels nous plans d'estudis, dels màsters oficials i dels programes de doctorat.
 • De la propera convocatòria d'una sessió extraordinària del Consell de Govern per aprovar, si escau, la normativa de reconeixement i transferència de crèdits i el Reglament acadèmic de la Universitat.
 • De la constitució i els treballs de la comissió per a la redacció del pla d'estudis de grau de Relacions Laborals.
 • De la propera licitació del projecte d'ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).
 • De la signatura del conveni per al finançament de les obres de can Oleo.

A continuació intervé el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea per informar dels temes següents:

 • De la tramitació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits i el Reglament acadèmic.
 • De la propera reunió per a la presentació del programa informàtic per a l'elaboració de les guies docents.
 • De la fixació dels terminis de preinscripció i matrícula per als estudis de postgrau per a l'any acadèmic 2009-2010.
 • De distintes qüestions relacionades amb la reforma del programa de Campus Extens.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa dels temes següents:

 • De la connexió de la UIB amb la central de cogeneració del ParcBIT.
 • De la propera inauguració del rellotge de sol situat al costat de l'edifici Beatriu de Pinós.
 • De la cerimònia de demà per a la plantació d'arbres.

El vicerector d'Investigació informa els membres del Consell de Govern de la resolució de convocatòria dels programes postdoctorals de la UIB.

Seguidament, el vicerector de Projecció Cultural informa de la vacant d'un membre representant del personal docent i investigador de la Comissió d'Esports de la UIB ¿el doctor Alexandre Garcia Mas, que actualment està en serveis especials¿ i de l'obertura d'un termini fins a la propera sessió ordinària del Consell de Govern per a la presentació de candidatures, a fi que en aquesta sessió es pugui votar l'elecció d'aquest representant.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de l'elaboració del nou Protocol d'avaluació dels complements retributius del PDI i de les modificacions que s'hi han introduït.

Finalment, la Gerent informa el Consell de Govern de l'aprovació del Pla de Gerència de la UIB.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 13):

 1. Professorat dels cossos docents

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Genètica
Perfil docent: Genètica i evolució
Perfil com a investigador: Biodiversitat i filogènies moleculars

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Genètica
Perfil docent: Genètica i evolució
Perfil com a investigador: Genètica i evolució de poblacions balears

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Bioquímica molecular i control metabòlic
Peril com a investigador:
Estrès oxidatiu durant l'envelliment i estrès oxidatiu i càncer

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica de les membranes
Perfil com a investigador: Biomembranes i complexos DNA-fàrmac

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Fisiologia
Perfil docent: Mètodes i tècniques d'estudi de la Fisiologia i Fisiologia humana
Perfil com a investigador: Nutrició comunitària i estrès oxidatiu

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Lògica i Filosofia de la ciència
Perfil docent: Desenvolupaments actuals de la teoria de la ciència i Ciència, tecnologia i societat
Perfil com a investigador:
Anàlisi de la interacció entre factors cognitius i socials en la ciència

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent: Física general I (matèria bàsica) i Fotònica: làsers i aplicacions (optativa)
Perfil com a investigador:
Dinàmica no lineal de dispositius optoelectrònics i sistemes neuronals

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Física
Àrea de coneixement: Astronomia i Astrofísica
Perfil docent: Astrofísica
Perfil com a investigador:
Ones magnetohidrodinàmiques a la corona solar

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Psicofisiologia
Perfil com a investigador:
Psicofisiologia del dolor

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química analítica
Perfil com a investigador: Química analítica, automatització i medi ambient

 • Categoria: catedràtic d'universitat

Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química analítica
Perfil com a investigador: Química analítica, reutilització d'aigues, preparació de mostres

 • Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa (plaça TU 080333)
Perfil docent: Història i cultura dels països de parla anglesa
Perfil com a investigador:
Història i cultura britàniques: discursos d'identitat nacional

 • Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa (plaça TU 080325)
Perfil docent: Literatura anglesa, moderna i contemporània
Perfil com a investigador:
Literatura britànica contemporània: gènere, diàspora i transculturalitat

 • Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica
Perfil docent: Química inorgànica
Perfil com a investigador: Sòlids inorgànics

 1. Professorat contractat

 • Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement: Filosofia
Perfil docent: Història de la filosofia dels segles XVI i XVII
Perfil com a investigador:
Història de la filosofia dels segles XVI i XVII

 • Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Psicofisiologia
Perfil com a investigador:
Avaluació del dolor crònic i les emocions en humans a través d'EEG i ressonància magnètica funcional

 • Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador: Cinètica química

 • Categoria: professor ajudant doctor

Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil com a investigador:
Química computacional. Aplicació a sòlids i composts biològics

 • Categoria: professor col·laborador

Departament: Física
Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques
Perfil:
Control de qualitat dels materials de construcció

 • Categoria: professor col·laborador

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Estades clíniques i fisioteràpia comunitària

 • Categoria: professor col·laborador

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement: Fisioteràpia
Perfil: Estades clíniques i metodologies fisioterapèutiques

 • Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Perfil docent: Economia industrial
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

 • Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Estadística i econometria
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

 • Categoria: professor contractat doctor

Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Perfil: Psicologia clínica i de la salut

 • Categoria: professor visitant

Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

 • Categoria: professor visitant

Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia i econometria
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

 • Categoria: professor visitant

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil: Fonètica i fonologia espanyoles

 • Categoria: professor visitant

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil: Sintaxi espanyola

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les concessions d'any sabàtic als professors que s'indiquen a continuació (annex 14):

  • Dra. Aina Alemany Ferrà, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Zoologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010, a les universitats de Jaén, Politècnica de València, de València i de Costa Rica i al Centre de Ciències Mediambientals del CSIC.
  • Dr. Carles Juan Clar, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Genètica del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010, a les universitats d'Adelaide (Austràlia) i d'Ànglia de l'Est (Regne Unit).
  • Dr. Francesc Barceló Galindo, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicobiologia del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010, a la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA) i al Centro de Magnetoencefalografía Dr. Pérez Modrego de la Universitat Complutense de Madrid.
  • Dr. Joan Rita Larrucea, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Botànica del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010, al Centro Nacional Patagónico (Argentina) i a la Universitat de Barcelona.
  • Dr. Sergio Alonso Oroza, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Física de la Terra del Departament de Física, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 31 de juliol de 2010, a la Universitat de Lisboa (de l'1 d'octubre de 2009 al 28 de febrer de 2010) i a la Universitat d'Aveiro (de l'1 de març al 31 de juliol de 2010).

e) Emèrits

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que presenta la sol·licitud del Departament de Dret Públic, aprovada a la sessió del Consell de Departament del dia 24 de març, de renovació del contracte del doctor doctor Román Piña Homs com a professor emèrit de la UIB (annex 15).

El senyor Lluís Piña Sáiz intervé per donar suport a la renovació del contracte del doctor Román Piña Homs.

A continuació demana la paraula el doctor Lluís Garau Juaneda, director del Departament de Dret Públic, per explicar al Consell de Govern les que podrien ser causes possibles dels resultats de la votació de la proposta al Consell de Departament, atès que només va obtenir vuit vots favorables, quatre en contra i cinc en blanc, d'un total de 39 membres que integren aquest òrgan.

El doctor Santiago Cavanillas Múgica demana la paraula per informar de la docència impartida pel doctor Román Piña Homs mentre ha estat contractat com a professor emèrit.

La proposta de renovació se sotmet a votació secreta, amb el resultat següent: 5 vots a favor, 23 vots en contra i 6 vots en blanc. Per tant, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Acord normatiu 7251/2005, del dia 17 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la UIB, no s'ha obtingut la majoria necessària, per la qual cosa no s'aprova la renovació del contracte del doctor Román Piña Homs com a professor emèrit de la UIB.

f) Vènies docents

El Consell de Govern aprova la vènia docent sol·licitada per al professor Arnau Company Matas, que ha d'impartir docència als estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (annex 16).

g) Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1762

CV/P

Universitat Politècnica de València

Protocol addicional

1849

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i Consell Insular de Menorca

Elaboració del nomenclàtor de la toponímia de Menorca

1850

CV/P

Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears, Cambra de Comerç de Mallorca i «Sa Nostra», Caixa de Balears

Llibre Blanc de Turisme

1855

CV/P

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Centre universitari

1856

CV/P

IES Sa Colomina d'Eivissa

Aportar instal·lacions i equipaments per a l'obtenció del CAP

1857

Ratificació

Banc de Santander, SA

Desenvolupament de diversos projectes

1858

CV/P

Fundació Mateu Orfila, d'investigació en salut, de les Illes Balears

Promoció i difusió de la recerca biomèdica

1859

Modificació

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Modificació de l'acord cinquè de l'Addenda

(ref. 1708), signada el 10.07.2008

1860

Modificació

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Modificació del punt tercer de l'apartat «acorden» del Protocol (ref. 1610), signat l'11.12.2007

1861

CV/P

Pastor, SA

Projecte de recerca BIA2007-60197

(estructures prefabricades)

1862

Addenda

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ de les Illes Balears (IB3 Ràdio) i (IB3 Televisió)

Foment dels usos de la llengua catalana

1866

CV/P

Consorci de Transports de Mallorca (Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori)

Projecte pilot de bicicletes públiques

1867

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

Doctorat interuniversitari (Química Teòrica i Modelització Computacional)

1868

AM

Universitat de Colima

Mèxic

Genèric

1877

CV/P

ParcBIT Desenvolupament, SA

Participació en el programa del Campus d'Excel·lència Internacional (CEI)

1880

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

Doctorat interuniversitari (Educació Ambiental)

Tot seguit intervé la doctora Joana M. Petrus Bey en relació amb el conveni ref. 1849, per tal de manifestar la seva disconformitat amb l'exclusió del Departament de Ciències de la Terra de les tasques incloses en aquest conveni. Li contesta el vicerector de Projecció Cultural.

A continuació pren la paraula el director del CEP per explicar el Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears per a la realització conjunta del Màster Oficial en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE) (annex 18).

Sotmesa a votació la totalitat de la proposta, s'aprova per unanimitat.

Punt 15: Precs i preguntes

La doctora Joana M. Petrus Bey manifesta el seu agraïment pel fet que novament funcioni el contestador automàtic institucional de la xarxa telefònica de la Universitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE MAIG DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Isabel Aguiló Pons
 2. Víctor Cerdà Martín
 3. Rafel Crespí Cladera
 4. Nicolau Dols Salas
 5. Francesc Escanellas Garcias
 6. Josep Lluís Ferrer Gomila
 7. Josep Antoni Frau Coll
 8. Lluís Garau Juaneda
 9. Cels Garcia Garcia
 10. C. Nativitat Juaneda Sampol
 11. Carlos Juiz García
 12. Jordi Lalucat Jo
 13. Antoni Llull Gilet
 14. Joan March Noguera
 15. Martí X. March Cerdà
 16. Arnau Mir Torres
 17. Antoni Miralles Socias
 18. Carlos Moreno Gómez
 19. Begoña Morey Aguirre
 20. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 21. Margalida Payeras Llodrà
 22. Joana M. Petrus Bey
 23. Luis Francisco Piña Saiz
 24. Climent Ramis Noguera
 25. Maria Pilar Roca Salom
 26. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 27. Mateu Servera Barceló
 28. Albert Sesé Abad
 29. Bernat Sureda Garcia
 30. Patrícia Trapero Llobera
 31. Maria Tugores Ques
 32. Maurici Mus Amézquita
 33. M. Carme Vila Ribas
 34. Montserrat Casas Ametller
 35. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE MAIG DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Santiago José Cavanillas Múgica
 2. Beatriz Morales Nin
 3. Aleix Calveras Maristany
 4. Marco Antonio Robledo Camacho
 5. Maximino San Miguel Ruibal
 6. Francesc Torres Marí