Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MAIG DE 2012

A les 10 hores del dia 14 de maig de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi els doctors Llorenç Huguet Rotger i Santiago Cavanillas Múgica, la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez i el senyor Francesc Escanellas Garcias.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Bartomeu Deyà Tortella, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de març de 2012, una vegada introduïda una esmena presentada pel doctor Rafel Crespí Cladera al punt 2. On diu: «El doctor Rafel Crespí Cladera fa un comentari genèric en relació amb la política de places i a continuació demana aclariments, atès el pla d’ajustament de la plantilla», ha de dir: «El doctor Rafel Crespí Cladera fa un comentari sobre la inconveniència d’assignar a departaments amb elevats excedents de capacitat noves places per cobrir les prejubilacions proposades i a continuació demana aclariments, atès el pla d’ajustament de plantilla».

 

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de la Terra, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Psicologia i Química.

A continuació el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens d'Eivissa i Menorca.

La doctora M. Antònia Fornés Pallicer fa notar unes correccions en una plaça de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa, i no de Filologia Alemanya com apareix, i demana aclariments. Li respon el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

El doctor Antoni Aguiló Pons indica una errada a la pàgina 10, ja que la xifra 160871 ha de ser: 160870. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat li diu que es corregirà.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per assentiment (annex 3).

Finalment, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que hi ha modificacions de plantilla pendents en algun departament i que se sotmetran a l’aprovació del Consell de Govern del mes de juny o de juliol; per això, si escau, la convocatòria corresponent es faria durant el mes de setembre.

 

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa

La Rectora explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Carlos Fuentes Macías, que va defensar la doctora Maria Payeras Grau. Així mateix, recorda el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d’acord amb el procediment esmentat, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern i explica la mecànica (annex 4).

Efectuada la votació pertinent i fet el recompte, el Consell de Govern aprova el nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa d’aquesta universitat per 36 vots a favor i 2 vots en blanc, un cop assolida la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons estableix l’article 24.3 dels Estatuts, atès el nombre de membres efectius que integren l’òrgan.

 

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 10233/2012, de 15 de març, pel qual s’aprova el calendari per a l’any acadèmic 2012-13 (punt 3.b)

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica l’abast i significat de la proposta de modificació del calendari per a l’any acadèmic 2012-13, que es concreta a l’apartat 3.b) quan es fa referència a la data d’una setmana que ha de començar en dilluns i no en dimarts.

A continuació la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 5).

 

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 3 de l'Acord normatiu 9919/2011, de 21 de juliol, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9094/2008, de 5 de juny, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica l’abast i significat de la modificació de l'article 3 de l'Acord normatiu 9919/2011, de 21 de juliol, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9094/2008, de 5 de juny, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat. Afegeix que el canvi és en relació amb l’ampliació de matrícula, fet amb l’acord favorable de la Comissió Acadèmica.

A continuació la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

 

Punt 6: Creació de l’empresa de base tecnològica INISLE

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Política Científica i Innovació, que explica la proposta de creació de l’entitat INISLE, SL, i indica que els membres del Consell de Govern han tingut a disposició seva la documentació corresponent (annex 7).

Després de la intervenció, el Consell de Govern aprova per assentiment la participació de la Universitat en la constitució d’INISLE, SL, en els termes que es deriven del conveni marc de col·laboració, el qual queda aprovat en aquest acte. Així mateix, s’aproven les aportacions en els termes establerts a la documentació adjunta i es designa la Rectora de la Universitat de les Illes Balears perquè desenvolupi les activitats tendents a la constitució de l’entitat INISLE. De la mateixa manera, el Consell de Govern faculta la Rectora perquè designi, si escau, la persona o les persones que en representació de la Universitat de les Illes Balears hagin de formar part dels òrgans de govern d’INISLE.

Finalment, el Consell de Govern acorda d’elevar el present acord amb la documentació adjunta (Conveni marc per a la creació de l'empresa de base tecnològica i Estatuts de la dita entitat) al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a l’aprovació definitiva.

 

Punt 7: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat, així com les característiques, de la proposta de modificació del catàleg del PAS. Finalment indica que aquesta modificació no suposa cap cost.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 8).

 

Punt 8: Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de postgrau de l’any acadèmic 2012-13

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que explica que l’elevat nombre de propostes és motivat per l’adaptació del seu contingut a crèdits ECTS. A continuació, exposa, per branques del coneixement, quines propostes són noves i quines són adaptacions; així mateix, indica que s’ha facilitat un document que corregeix errors en relació amb la documentació que inicialment es va posar a l’abast dels membres del Consell de Govern.

A) Arts i Humanitats

1. Especialista Universitari en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia). Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

2. Expert Universitari en les Doctrines Ètiques i Cosmovisions a la Primera Edat Moderna. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)

C) Ciències de la Salut

3. Màster en Medicina Estètica. Títol propi de postgrau de la UIB (62 crèdits europeus)

 • Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

4. Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Aplicada a l’Esport. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus)

5. Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontologia. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus)

D) Ciències Socials i Jurídiques

6. Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)

 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitat de Màrqueting. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitat de Finances. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitat de Recursos Humans. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitats de Recursos Humans, Màrqueting i Finances. Títol propi de postgrau de la UIB (102 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitats de Màrqueting i Recursos Humans. Títol propi de postgrau de la UIB (83,5 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitats de Màrqueting i Finances. Títol propi de postgrau de la UIB (83,5 crèdits europeus)
 • Màster en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA). Especialitats de Finances i Recursos Humans. Títol propi de postgrau de la UIB (83,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Finances. Títol propi de postgrau de la UIB (32,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Màrqueting. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

7. Màster Executiu en Administració Turística (META). Títol propi de postgrau de la UIB (63 crèdits europeus)

8. Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

9. Màster en Dret Sanitari. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

10. Màster en Esport i Turisme. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

11. Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

12. Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)

 • Màster en Gestió Turística (MTA). Especialitat de Direcció d’Hotels. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)
 • Màster en Gestió Turística (MTA). Especialitat de Planificació i Turisme Sostenible. Títol propi de postgrau de la UIB (65 crèdits europeus)
 • Màster en Gestió Turística (MTA). Especialitats de Planificació i Turisme Sostenible i Direcció d’Hotels. Títol propi de postgrau de la UIB (86 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Direcció d’Hotels. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Planificació i Turisme Sostenible. Títol propi de postgrau de la UIB (19 crèdits europeus)

13. Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de postgrau de la UIB (64 crèdits europeus)

14. Màster en Tecnologia de la Informació Geogràfica. Títol propi de postgrau de la UIB (60 crèdits europeus)

 • Especialista Universitari en Tecnologies de la Informació Geogràfica. Títol propi de postgrau de la UIB (45 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Sistemes d’Informació Geogràfica. Títol propi de postgrau de la UIB (27 crèdits europeus)

15. Especialista Universitari en Assessoria Financera i Gestió Patrimonial. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

16. Especialista Universitari en Direcció de Centres Escolars. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

17. Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

18. Especialista Universitari en Gestió d’Empreses. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)

19. Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. Títol propi de postgrau de la UIB (39 crèdits europeus)

 • Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Escolar i Comunitari. Títol propi de postgrau de la UIB (31,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Familiar i Comunitari. Títol propi de postgrau de la UIB (31,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Escolar i Familiar. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Comunitari. Títol propi de postgrau de la UIB (24 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Escolar. Títol propi de postgrau de la UIB (22,5 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Familiar. Títol propi de postgrau de la UIB (22,5 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils: Àmbit General. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Comunitari. Títol propi de postgrau de la UIB (9 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Familiar. Títol propi de postgrau de la UIB (7,5 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en Àmbit Escolar. Títol propi de postgrau de la UIB (7,5 crèdits europeus)

20. Especialista Universitari en Plans de Convivència. Títol propi de postgrau de la UIB (39 crèdits europeus)

 • Especialista Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Escolar i Comunitari. Títol de postgrau de la UIB (31,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Familiar i Comunitari. Títol de postgrau de la UIB (31,5 crèdits europeus)
 • Especialista Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Escolar i Familiar. Títol de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Comunitari. Títol de postgrau de la UIB (24 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Escolar. Títol de postgrau de la UIB (22,5 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Familiar. Títol de postgrau de la UIB (22,5 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Plans de Convivència: Àmbit General. Títol de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Comunitari. Títol propi de postgrau de la UIB (9 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Familiar. Títol propi de postgrau de la UIB (7,5 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Plans de Convivència: especialització en Àmbit Escolar. Títol propi de postgrau de la UIB (7,5 crèdits europeus)

21. Expert Universitari en Acció Tutorial a l’Ensenyament Obligatori. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus)

22. Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus)

23. Expert Universitari en Actualització en Estudis de Gènere i la seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)

 • Curs d’Actualització Universitària en Amor i Violència: Mapa Actual dels Mites Romàntics. Títol propi de postgrau de la UIB (3 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Estratègies Educatives de Prevenció de Violència de Gènere. Títol propi de postgrau de la UIB (3 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Salut i Gènere: Algunes Claus per Entendre les Diferències i Desigualtats en Salut entre Dones i Homes. Títol propi de postgrau de la UIB (3 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en Igualtat 2.0. Títol propi de postgrau de la UIB (3 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària en la Conciliació de la Vida Laboral, Familiar i Personal: Competències Personals i Mesures Empresarials que la Faciliten. Títol propi de postgrau de la UIB (3 crèdits europeus)

24. Expert Universitari en Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional. Títol propi de postgrau de la UIB (18 crèdits europeus)

 • Curs d’Actualització Universitària en Bases per a l’Entrenament (Coaching) i la Formació Organitzacional. Títol propi de postgrau de la UIB (3,6 crèdits europeus)
 • Curs d’Actualització Universitària d’Entrenadors (Coachers) i Formadors. Títol propi de postgrau de la UIB (3,6 crèdits)
 • Curs d’Actualització Universitària en Mètode Tangram: Accions per a la Transformació de Persones a les Organitzacions. Títol propi de postgrau de la UIB (3,6 crèdits)
 • Curs d’Actualització Universitària en Eines en Línia per a l’Entrenament (Coaching) i la Formació Organitzacional. Títol propi de postgrau de la UIB (3,6 crèdits)

25. Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits)

26. Especialista Universitari en Intervenció Sistèmica: Pedagogia Sistèmica i Mediació. Títol propi de postgrau de la UIB (36,8 crèdits europeus)

 • Expert Universitari en Intervenció Sistèmica en l’Àmbit Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació Terapèutica Contextual (MTC). Títol propi de postgrau de la UIB (15,2 crèdits europeus)
 • Expert Universitari en Intervenció Sistèmica Aplicada en l’Àmbit Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació Terapèutica Contextual (MTC). Títol propi de postgrau de la UIB (21,6 crèdits europeus)

27. Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària (Community Management). Títol propi de postgrau de la UIB (19 crèdits europeus)

E) Enginyeria i Arquitectura

28. Màster MA ISCA en Animació per Ordinador, per a Realització de Curtmetratges. Títol propi de postgrau de la UIB (83 crèdits europeus)

29. Màster en Disseny i Programació de Videojocs. Títol propi de postgrau de la UIB (70 crèdits europeus)

30. Expert Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)

31. Expert Universitari en Imatge Virtual Humana. Títol propi de postgrau de la UIB (15 crèdits europeus)

El doctor Bernat Sureda Garcia demana aclariments sobre l’origen de la proposta i, concretament, vol saber si el títol d’Especialista Universitari en Intervenció Sistèmica: Pedagogia Sistèmica i Mediació ha estat avalat per algun departament. Li contesten la Rectora i el vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que indica que l’ha proposat l’ICE.

El doctor Climent Ramis Noguera mostra la seva preocupació sobre la utilització de la denominació d’especialista en títols propis de l’àmbit de les ciències de la salut. Li contesta el vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

El doctor Joan E. de Pedro Gómez demana si el fet que els títols propis actualment estiguin configurats en crèdits ECTS en permetrà l’homologació posterior. Li contesten la Rectora i vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que expliquen la normativa vigent.

El doctor Ricardo Alberich Martí fa una pregunta sobre el còmput dels crèdits de màster al COA del departament. Li contesten la Rectora i vicerector de Postgrau i Formació Permanent.

Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta de títols presentada amb les correccions indicades durant l’exposició i el debat, la qual s’aprova per assentiment (annex 9).

 

Punt 9: Ajudes per a estades breus de professors convidats (segon semestre de 2012)

            La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, que presenta la proposta d’ajuts per estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de juliol de 2012 i el 31 de desembre de 2012 i indica que s’han presentat quinze sol·licituds.

            El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment (annex 10).

 

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

1. La Rectora informa dels temes següents:

– De l’exclusió de la UIB, com la resta d’universitats, del mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.
– De la situació econòmica de la UIB i de la forma que la UIB utilitza per fer la transferència nominativa cada mes.
– De la proposta de numerus clausus realitzada pel Consell de Govern i de les modificacions que planteja introduir-hi la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.
– Quant al tema d’espais, explica que la UIB ha hagut de rescindir el conveni per al finançament de les obres relatives a l’edifici interdepartamental II, atès el retard en l’execució de la planificació del campus. Així mateix, informa sobre els convenis de cessió d’espais (concretament a Son Espases) i sobre el protocol general que ha de signar amb la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’infraestructures universitàries.
– Del Reial decret llei 14/2011, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i d’algunes de les mesures que preveu:

a) Es va modificar la LOU, per primera vegada, sense convocar el Consell d’Universitats. Aquesta modificació l’aprovà la Conferència General de Política Universitària.

b) El ministre va fer referència a un desenvolupament reglamentari posterior en matèria de dedicació del professorat i afegeix que la CRUE intentarà introduir nous elements: la proposta és que es tingui en compte el còmput de l’activitat docent, a més d’investigació, la transferència i la gestió. En aquest sentit, fa referència a l’actuació de la nostra comunitat autònoma, que té intenció de mantenir-la com està previst per a l’any que ve, donant de termini fins a final de l’any 2012 per tal de planificar la docència del proper any acadèmic.

c) La nova política de beques que haurà d’acompanyar la pujada de taxes.

Agraeix, finalment, els informes o notes elaborats pel doctor Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic d’universitat de Dret Administratiu, i el doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic d’universitat de Dret Constitucional.

– A l’últim, la Rectora informa sobre la reunió amb la Secretaria d’Estat de R+D+I.

2. La vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient informa de la situació actual de Can Oleo, així com de la situació a Eivissa de la remodelació de l’antiga Comandància de Marina.

Després d’aquestes informacions, s’obre un torn de paraules en el qual intervenen:

a) El doctor Climent Ramis Noguera, que demana aclariments sobre el Reial decret llei 14/2012 i concretament sobre el sentit dels ECTS. Li contesta la Rectora.
b) El doctor Lluís Garau Juaneda, que es preocupa del còmput ECTS per al professorat.
c) El doctor Joan E. de Pedro Gómez, que demana aclariments sobre el procediment de fixació del numerus clausus. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.
d) El doctor Pere M. Deyà Serra, que fa una reflexió sobre la situació actual de la Universitat. Li contesta la Rectora.
e) La doctora Isabel M. Aguiló Pons, que intervé en relació amb la dedicació del professorat i fa una reflexió sobre la necessitat de controlar l’assistència a classe del PDI (per això proposa d’utilitzar fulls de signatura). Li contesta la Rectora.
f) El senyor Luis Fco. Piña Saiz, que fa una reflexió sobre la interpretació realitzada pel doctor Lluís Garau Juaneda. Li contesta la Rectora.
g) El doctor Antoni Amengual Colom, que intervé en relació amb la qüestió del numerus clausus per puntualitzar que no hi ha hagut cap contacte del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement pel que fa a la Facultat de Ciències.

 

Punt 11: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: professor visitant
Departament
: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement
: Llengua Espanyola
Perfil docent i com a investigador
: Fonètica i fonologies espanyoles

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement
: Filologia Anglesa
Perfil docent i com a investigador
: Llengua i lingüística angleses 

Categoria: professor visitant
Departament
: Economia de l'Empresa
Àrea de coneixement
: Organització d'Empreses
Perfil docent
: Organització d'empreses
Perfil com a investigador
: El propi de l'àrea 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement
: Teoria i Història de l'Educació
Perfil docent
: Violència de gènere i intervenció socioeducativa
Perfil com a investigador
: El propi de l'àrea 

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement
: Història Medieval
Perfil docent: Història de la baixa edat mitjana d'Espanya
Perfil com a investigador
: Història medieval

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement
: Història de l'Art
Perfil docent
: Art del segle XX
Perfil com a investigador
: Història de l'art contemporani

Categoria: ajudant doctor
Departament
: Dret Públic
Àrea de coneixement
: Dret Constitucional
Perfil docent i com a investigador
: El propi de l'àrea

Categoria: professor contractat doctor
Departament
: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement
: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil com a investigador
: Senyalització per GTPases petites en la biologia cel·lular del càncer

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Emèrits

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que indica, pel que fa a les remuneracions, que la doctora Bosch Juan rebrà una retribució equivalent a la diferència que deixarà de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtica d’universitat en servei actiu.

Finalment es vota la proposta, que s’aprova per assentiment. Per tant, s’aprova la proposta de nomenament de la doctora M. del Carme Bosch Juan com a professora emèrita de la Universitat, realitzada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 12).

Així mateix, presenta les següents propostes de renovació dels contractes com a professors emèrits, fetes pels departaments corresponents (annex 13):

– Dr. Eduard Petitpierre Vall, del Departament de Biologia.
– Dr. Ramon Puigjaner Trepat, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Se sotmeten a votació les propostes, que s’aproven per assentiment. Per tant, es considera aprovada la renovació per dos anys dels doctors Petitpierre Vall i Puigjaner Trepat.

d) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics a les persones que s’indiquen a continuació (annex 14):

– Sr. Ángel Vázquez Alonso, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
– Sra. Catalina Munar Miquel, del Departament de Dret Públic.
– Sr. Honorat Jaume Font, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

e) Vènies docents

No n’hi ha.

f) Altres

No n’hi ha.

 

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2342

AM

Universitat de Buenos Aires

Argentina

Genèric

2476

CV/P

Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica

 

Donació (material de robòtica)

2491

Addenda

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Pràctiques de titulats universitaris dintre del programa TUO

2494

CV/P

Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma

 

Col·laboració en relació amb el camp de L’Antoniana, al barri del Camp Redó de Palma

2494

CV/P

Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma

 

Col·laboració en relació al camp de L’Antoniana, al barri del Camp Redó de Palma

2505

CV/P

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i Col·legi Oficial de Psicòlegs

 

Avaluació i acreditació de la formació dels psicòlegs per a l’exercici d’activitats sanitàries

2510

CV/P

Universitat de Huelva

 

Projecte Porta Laurea

2511

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i Fundació ONCE

 

Projecte ELIMINA: «Sostenibilidad turística, agua e investigación avanzada»

2517

AM

Universitat de Dar es Salaam

Tanzània

Genèric

2519

Addenda

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Addenda al cv amb ref. 1669 signat el 02.06.2008: modificació de la clàusula 4a

2520

CV/P

Universitat de Sun Yat-Sen a Canton

Xina

Establir un programa d’intercanvi d’estudiants

 A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat des del centre (annex 16):

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització del programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica (ref. 2466).
Conveni de col·laboració entre l'Agrupació territorial de Balears de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2475).

El vicerector de Postgrau i Formació Permanent informa que el conveni vinculat al Màster Universitari en Comptabilitat ha de fer referència també a «Auditoria». Així mateix, assenyala que el Consell de Direcció va quedar assabentat que el màster indicat haurà de seguir pròximament els tràmits que han de permetre finalment la inscripció correcta al RUCT, com a Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria.

Conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de Tolosa II - Le Mirail i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2493).
Addenda al conveni marc de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears i al conveni marc de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització conjunta del Màster Universitari en Gestió Cultural (ref. 2496).
Addenda 3 al conveni marc de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears i al conveni marc de col·laboració interuniversitària entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització conjunta dels postgraus associats al Màster Universitari en Gestió Cultural (ref. 2497).
Conveni d'associació per a la supervisió i l'expedició conjunta del títol de doctorat entre la Universitat Mohammed V d’Agdal i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2506).
Addenda al conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (ref. 2512).
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització del programa de Doctorat conjunt d’Economia, Organització i Gestió (Business Economics) (ref. 2513).
Acord de col·laboració entre la Universitat Lliure de Brussel·les i la Universitat de les Illes Balears per a la direcció i la concessió conjuntes d'un títol de doctor (ref. 2521).
Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes Balears i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al desenvolupament del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química i del programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química (ref. 2524).

Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

 

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Climent Ramis Noguera demana a la Rectora sobre el seu nivell de coneixement dels punts inclosos en el comunicat publicat pels sindicats en relació amb les reunions mantingudes amb el director general d’Universitats, Recerca i Transferència de Coneixement, en el qual es dóna informació sobre una futura estructuració de la UIB en tot allò que faci referència a càrrecs, emèrits, sabàtics i complements autonòmics. En particular, interessa per la possible desaparició del complement d’excel·lència en investigació, i sol·licita a la Rectora que faci tot el possible perquè els investigadors més excel·lents de la Universitat no siguin els únics que tinguin una davallada de sou. Li contesta la Rectora.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz sol·licita la possibilitat de parlar amb les entitats bancàries per evitar que el pagament de la nòmina es retardi, perquè això afectarà moltes persones que han de fer front a préstecs hipotecaris. Li contesta la Rectora.

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.
 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MAIG DE 2012

 

Relació d’assistents:

1. Isabel M. Aguiló Pons

2. Antoni Aguiló Pons

3. Sergio Alonso Oroza

4. Antoni Amengual Colom

5. M. Isabel Baltasar Quesada

6. Miquel Bennàssar Veny

7. Jaume Jesús Carot Giner

8. Víctor Cerdà Martín

9. Pere M. Deyà Serra

10. Joan Ernest de Pedro Gómez

11. Nicolau Dols Salas

12. M. Antònia Fornés Pallicer

13. Josep Antoni Frau Coll

14. Federico F. Garau Sobrino

15. Yolanda González Cid

16. Raquel Herranz Bascones

17. Maria Juan Garau

18. Catalina N. Juaneda Sampol

19. Carlos Juiz García

20. Juan José Montaño Moreno

21. Carlos Moreno Gómez

22. Begoña Morey Aguirre

23. Margalida Payeras Llodrà

24. Luis Fco. Piña Saiz

25. David Pons Florit

26. Climent Ramis Noguera

27. Antoni Roig Muntaner

28. Mateu Servera Barceló

29. Bernat Sureda Garcia

30. Jaume Sureda Negre

31. Patrícia Trapero Llobera

32. Maria Tugores Ques

33. Josep Antoni Tur Marí

34. Gemma Isabel Turnes Palomino

35. Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves

36. Antoni Verd Noguera

37. M. del Carme Vila Ribas

38. Montserrat Casas Ametller

39. Antoni Gili Pascual

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 14 DE MAIG DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Ricardo Alberich Martí

2. José Aurelio Castro Ocón

3. Rafel Crespí Cladera

4. Lluís Garau Juaneda

5. Jordi Llabrés Bordoy

6. Joan Lluís Llinàs Bégon

7. Joan Antoni Mesquida Cantallops

8. Josep Lluís Oliver Torelló

9. Maurici Mus Amézquita