Consell de Govern

 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2012

            A les 10 hores del dia 15 de març de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el senyor Carlos Moreno Gómez i el doctor Federico F. Garau Sobrino.

            Abans de començar la sessió, la Rectora dóna la benvinguda als tres nous representants del Consell Social que s’incorporen al Consell de Govern, el senyor Antoni Verd Noguera, president del Consell Social, el doctor Antoni Roig Muntaner i la senyora Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2012.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que correspon a les places afectades pel procés de jubilació anticipada per a l’any acadèmic 2012-13 i que implica els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, i de Química.

Tot seguit intervé el doctor Climent Ramis Noguera per demanar aclariments sobre els complements que afecten els professors que han sol·licitat passar a la condició d’emèrit. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i la Rectora.

El doctor Rafel Crespí Cladera fa un comentari sobre la inconveniència d’assignar a departaments amb elevats excedents de capacitat noves places per cobrir les prejubilacions proposades i a continuació demana aclariments, atès el pla d’ajustament de la plantilla. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica fa un comentari arran de la intervenció de la Rectora i també una reflexió sobre les necessitats docents que es deixen de cobrir amb la jubilació de professors. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

La doctora M. Antònia Fornés Pallicer demana aclariments sobre la modificació de plantilla que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i hi fa uns quants comentaris.

El doctor Ricardo Alberich Martí fa un comentari i dues preguntes.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa

La Rectora informa de la proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa, presentada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

A continuació dóna la paraula a la doctora Maria Payeras Grau, que fa la presentació de la proposta i seguidament una exposició de la personalitat i trajectòria científica del senyor Carlos Fuentes Macías.

Finalment, la Rectora recorda als membres del Consell de Govern el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l’Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Advocacia

            La Rectora fa una breu exposició de la naturalesa del màster que es presenta i a continuació dóna la paraula al vicerector de Postgrau i Formació Permanent, que n’explica l’origen: l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals. Així mateix, fa un resum del contingut del Màster Universitari en Advocacia (90 crèdits) i explica el conveni aprovat amb el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears per impartir conjuntament la formació professional exigida al capítol segon de la Llei 34/2006, de 30 de octubre, d’accés a les professions esmentades.

            A continuació intervé el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica per indicar que es tracta d’un màster professional. També assenyala que el temps per presentar-lo ha estat molt limitat i agraeix la feina feta a les persones implicades del Centre d’Estudis de Postgrau, dels departaments de Dret Privat i Dret Públic i del Col·legi d’Advocats. Així mateix, assenyala una modificació recent a la normativa a la qual el màster s’ha de subjectar.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 31 vots a favor i dues abstencions, i indica que es durà a terme la tramitació corresponent per a la implantació dels estudis, d’acord amb la normativa vigent (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB

            La Rectora fa una breu exposició de la motivació de la proposta presentada, que té l’origen en l’anterior modificació del règim de permanència i en l’informe preceptiu emès pel Consell d’Universitats. A continuació la Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica l’abast i el significat de la proposta presentada sobre la modificació del règim de permanència a la UIB. Així mateix, comenta una modificació a la proposta que afecta l’incís final de l’article 45.6, on s’ha d’incloure l’afegitó següent: «llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació».

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, amb la modificació proposada, que s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2012-13

La Rectora presenta la proposta de calendari per al proper any acadèmic 2012-13 i dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que informa del contingut i abast que té i en destaca les principals novetats (76 dies per semestre, un període de 4 dies a la finalització de cada semestre - setmana d’estudi i règim especial del títol de màster).

            A continuació intervé el doctor Antoni Amengual Colom en relació amb la setmana d’estudi, que pot donar lloc a superposició de proves globals. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

            El doctor Nicolau Dols Salas fa palesa una preocupació en relació amb el lliurament d’actes (intersecció lliurament actes corresponent a l’any 2011-12 i començament de l’any acadèmic 2012-13) i demana un replantejament del procediment.

            La doctora Isabel M. Aguiló Pons fa una reflexió sobre les proves globals a l’Escola Universitària Politècnica.

            El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre la filosofia del calendari en general. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

            El doctor Josep L. Oliver Torelló informa de l’experiència del seu centre. El doctor Bernat Sureda Garcia fa una reflexió. Li contesta la Rectora i seguidament fa una reflexió final.

            La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per 28 vots a favor i 5 abstencions (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2012-13

            La Rectora fa una introducció a la proposta que es presenta i a continuació dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2012-13, que implica tota l’oferta d’estudis de grau.

            El doctor Nicolau Dols Salas intervé en relació amb el numerus clausus dels estudis de Geografia, Història i Història de l’Art i demana que el nombre d’alumnes sigui de 70 per a cadascun d’aquests estudis. Li contesten el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i la Rectora.

            La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez agraeix la feina feta i, a continuació, demana un esforç per als estudis d’Història, a la vegada que assumeix un compromís de no incrementar-ne els grups. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que li indica que s’han de complir els acords que ha adoptat el Consell de Govern. També intervé la Rectora per recordar els compromisos ja assumits.

            El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica fa una reflexió sobre la branca juridicosocial. El doctor Antoni Amengual Colom planteja una solució de compromís. Li contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

            El doctor Climent Ramis Noguera fa una sol·licitud en el sentit que la proposta hauria de ser anterior a la presentació del POA. A més, fa notar que hi ha retallades que són superiors al 5% (Dret i Infermeria).

            El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió en relació amb les quatre darreres columnes que s’afegeixen a la proposta.

            La Rectora sotmet a votació la proposta amb les cinc modificacions indicades (65 a Geografia i 70 a Història de l’Art i a la darrera columna 15 a Administració i Direcció d’Empreses Palma i 5 a Economia), que s’aprova per 31 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat

            La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut i l’abast de la proposta. En concret, detalla que la distribució es realitza per circumscripcions electorals, distingint els funcionaris del personal laboral, de manera que es garanteix un mínim de representació a cadascun dels grups, tenint en compte la diferència entre els cossos generals i els cossos específics que integren els funcionaris. De manera que una circumscripció estaria formada pels funcionaris dels subgrups A1 i A2 amb la garantia mínima d’un representant per a cadascun dels cossos, una altra circumscripció estaria formada pels funcionaris dels subgrups B, C1, C2 i E, amb la garantia mínima d’un representant per a cadascun del cossos, i una tercera circumscripció estaria formada pel personal laboral, també amb la garantia mínima d’un representant; la resta es repartiria, fins a arribar a 28 representants, de forma proporcional a cada circumscripció. Tot això de conformitat amb l’article 40 de la normativa electoral de la Universitat, per a la distribució de la representació del personal d’administració i serveis (grup D).

            A continuació el senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per demanar si seria possible garantir un mínim de 2 representants dels cossos generals i 2 representants dels cossos específics als subgrups A1 i A2 i 3 representants dels cossos generals i 3 representants dels cossos específics als subgrups B, C1, C2 i E. Li contesten el Secretari General i la Rectora.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la proposta, amb la modificació proposada pel senyor Piña Saiz, que el Consell de Govern aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Eleccions de representants a la Comissió de Reclamacions als Concursos d’Accés

            La Rectora exposa la conveniència d’elegir els integrants de la Comissió de Reclamacions als Concursos d’Accés, d’acord amb el que preveuen els articles 66.2 de la Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i 103.2 dels Estatuts de la Universitat, on se’n fixa la composició, que són el rector i sis catedràtics d’universitat més, pertanyents a diversos àmbits del coneixement, elegits pel Consell de Govern de la UIB per majoria simple. Així mateix, recorda que els membres han de tenir reconeguts almenys tres períodes d’activitat com a investigadors, segons les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat.

            A continuació la Rectora proposa com a candidats a la Comissió de Reclamacions als Concursos d’Accés els doctors José Á. Torres Lana, José Luis Luján López, Bartomeu Coll Vicens, Josep Lluís Ballester Mortes, Bernat Sureda Garcia i Pedro Montoya Jiménez, sens perjudici que algun membre vulgui proposar altres persones com a candidats per formar-ne part. Atès que no hi ha cap més candidatura i que cap dels presents no sol·licita votació secreta, se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern la proposta de la Rectora, que s’aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa dels temes següents:

1. De l’aprovació per part del Govern francès de 5,5 milions d’euros en vuit anys al projecte per desenvolupar el Màster Interdisciplinari per Reagrupament d’Organismes Econòmics i Universitaris en el territori Pyrénées-Méditerranée (MIRO.EU-PM), en el qual participen les universitats de les Illes Balears (UIB) i de Girona (UdG) i els centres universitaris de París VI - Pierre i Marie Curie (UPMC) i Via Domícia de Perpinyà (UPVD), en el marc de l’Agrupació europea de cooperació territorial Pol de Recerca i d'Ensenyament Superior Transfronterer Pirineus Mediterrani (PRES-PM).

2. De la reunió amb la secretària d’Estat d’Universitats sobre perspectives de futur.

3. De la problemàtica de la denominació del grau d’Enginyeria d’Edificació.

La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez demana aclariments. Li contesta la Rectora.

Punt 11: Afers de tràmit

            a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            No n’hi ha.

            b) Llicències d'estudis

            El Consell de Govern acorda d’atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació (annex 10).

   Sr. Abel Ernesto Lucena (ajudant), amb efectes retroactius, del Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat de Warwick a Coventry (Regne Unit), pel període comprès entre l’1 de març i l’1 de juny de 2012, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

   Sr. Guillermo Rodríguez-Navas González (professor col·laborador), del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat de Mälar (Suècia), pel període comprès entre l’1 de març de 2012 i el 28 de febrer de 2013, amb unes retribucions del 100 per cent de les remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb el que preveuen l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i l’article 1 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

            c) Col·laboradors honorífics

            No n’hi ha.

            d) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de la llicència per any sabàtic a la professora M. Antònia Carbonero Gamundí, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Sociologia del Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre el 15 de setembre de 2012 i el 15 de març de 2013. Gaudirà de la llicència a la Universitat Nacional de Rosario (Argentina) i a la Universitat Nacional de La Plata (Argentina) (annex 11).

            e) Altres

            No n’hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2467

CV/P

Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

 

Col·laboració a través de la Unitat LADAT, d’Animació i Tecnologies Audiovisuals

2480

AM

Universitat de Càller

Itàlia

Genèric

2483

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Addenda als annexos de 2011 (ref. 2401), subscripció per a l’any 2012

2484

CV/P

Ajuntament de Montuïri

 

Creació del centre universitari de Montuïri

2488

AM

Universitat Autònoma de Puebla

Mèxic

Genèric

 

            A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat des del centre (annex 13):

   Conveni de col·laboració acadèmica i científica entre l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Balears i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2482).

   Conveni específic de col·laboració interuniversitari entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat de Múrcia per a la realització conjunta del Màster Universitari en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Electrònic i Gestió del Coneixement (ref. 2478).

   Conveni específic de col·laboració entre l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per a la participació en l'Escola de Doctorat d'aquesta universitat (ref. 2481).

   Addenda número 1 al conveni específic de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de 6 d’octubre de 2011, pel qual la Universitat de les Illes Balears es compromet a participar en el Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (MISTIC), ofert conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (com a universitat coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili (ref. 2446).

Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 13: Precs i preguntes

1. El doctor Nicolau Dols Salas formula dues preguntes per escrit en relació amb l’aplicació de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears i la funció de la Universitat, en els termes següents:

«L’article 14.2 de la Llei de Normalització lingüística a les Illes Balears determina que

»”Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autònoma.”

»PREGUNTES:

»1. La Universitat de les Illes Balears ha assessorat el Govern de la Comunitat Autònoma sobre el canvi de topònim de Palma?

»2. En cas que aquest assessorament no hagi tingut lloc, quines accions pensa emprendre la senyora rectora en defensa de la funció d’assessorament que l’article 14.2 confereix a la Universitat de les Illes Balears?»

            Li contesta la Rectora.

2. El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una reflexió en relació amb la jornada de vaga d’estudiants i de les conseqüències pel que fa a les hores de classe i els desperfectes ocasionats, per valor d’entre 4.000 i 6.000 euros, i sol·licita que es prenguin mesures perquè no es puguin conculcar altres drets.

3. La doctora Margalida Payeras Grau demana sobre les mesures que s’adoptaran en relació amb la vaga prevista per al proper dia 29 de març.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2012

Relació d’assistents:

1.    Isabel M. Aguiló Pons

2.    Antoni Aguiló Pons

3.    Sergio Alonso Oroza

4.    Maria del Mar Amengual Caldes

5.    Antoni Amengual Colom

6.    M. Isabel Baltasar Quesada

7.    Miquel Bennàssar Veny

8.    Jaume Jesús Carot Giner

9.    Santiago J. Cavanillas Múgica

10.   Víctor Cerdà Martín

11.   Joan Ernest de Pedro Gómez

12.   Nicolau Dols Salas

13.   Francesc Escanellas Garcias

14.   M. Antònia Fornés Pallicer

15.   Yolanda González Cid

16.   Raquel Herranz Bascones

17.   Llorenç Huguet Rotger

18.   Catalina N. Juaneda Sampol

19.   Carlos Juiz García

20.   Antoni Verd Noguera

21.   Antoni Roig Muntaner

22.   Juan José Montaño Moreno

23.   Begoña Morey Aguirre

24.   Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves

25.   M. Josep Mulet Gutiérrez

26.   Margalida Payeras Llodrà

27.   Luis Fco. Piña Saiz

28.   David Pons Florit

29.   Climent Ramis Noguera

30.   Víctor Manuel Robles Román

31.   Mateu Servera Barceló

32.   Bernat Sureda Garcia

33.   Patrícia Trapero Llobera

34.   Josep Antoni Tur Marí

35.   Gemma Isabel Turnes Palomino

36.   Maria Tugores Ques

37.   Montserrat Casas Ametller

38.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.   Ricardo Alberich Martí

2.   José Aurelio Castro Ocón

3.   Rafel Crespí Cladera

4.   Lluís Garau Juaneda

5.   Joan Lluís Llinàs Bégon

6.   Joan Antoni Mesquida Cantallops

7.   Beatriz Morales Nin

8.   Josep Lluís Oliver Torelló

9.   Maximino San Miguel Ruibal