Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2011

            A les 10 hores del dia 16 de desembre de 2011, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora M. del Carme Vila Ribas i el senyor Francesc Escanellas Garcias.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2011.

 

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Economia Aplicada i Economia de l'Empresa.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annex 3).

 

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

            La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS i en destaca la creació d’una plaça de funcionari de cossos específics i la modificació de les característiques de tres places. També explica que es fa una reestructuració de determinats llocs de treball i se’n modifica l’adscripció per necessitats dels serveis i, finalment, indica que totes les places del catàleg que tenen la naturalesa L/F (laboral/funcionari) queden únicament F, és a dir, que només es podran cobrir amb funcionaris.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 4).

 

Punt 4: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2012 i liquidació del pressupost de l’any 2010

            La Rectora assenyala en primer lloc que es tracta d’un pressupost que el Consell de Direcció mai no hauria volgut presentar, tot i que agraeix d’entrada els esforços de l’actual Govern per pagar les retribucions del personal de la UIB. També assenyala els problemes de tresoreria: indica que des del mes de març fins al mes de juny no es va rebre cap transferència del Govern i concreta que hi ha un dèficit a la tresoreria de la UIB de 27 milions. En general el pressupost s’ha reduït els darrers tres anys en més d’un 17 per cent, i la realitat és que hi ha més estudiants i menys recursos.

            A continuació assenyala que la retallada s’ha plantejat de forma selectiva i no lineal i que la retallada al capítol II d’1.500.000 euros incideix de forma important sobre el PDI. També posa de manifest la necessitat de cercar projectes a fora per minorar els efectes negatius en la docència.

            Així mateix, agraeix la feina feta, especialment, als serveis del personal d’administració i serveis.

            Tot seguit, la Rectora dóna la paraula al vicerector d’Economia i Seus Universitàries, que amplia la informació i explica de forma detallada els termes del Pressupost i incideix en les retallades que la situació actual imposa, la filosofia inspiradora de les quals ha estat fer recaure el gruix d’aquestes en el capítol II, per tal de salvaguardar en la mesura del que sigui possible l’import destinat al capítol I, el qual només es retalla en 800.000 euros.

            Així mateix assenyala la reducció total del pressupost entre 2008 i 2011 i que en la retallada selectiva realitzada s’ha donat prioritat a les partides de docència, investigació i innovació.

A continuació indica que la reducció del 5,4% en les transferències nominatives procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa perdre tres milions d’euros i recorda que l’any 2010 la disminució fou del 4,4% (2,84 milions d’euros menys) i que el 2011 la disminució fou del 7,5% (4,65 milions d’euros) i que l’ajust pressupostari en aquests tres anys suma ja 10,49 milions d’euros, un 17,3% menys que el 2009.

En relació amb el pressupost de despeses, destaca les relatives al capítol 1, en què el decreixement acumulat en dos anys suposa el 5,8%

Tot seguit descriu les deu mesures que permeten un estalvi de 400.000 euros en la despesa destinada al professorat, que estan recollides a la Memòria del Pressupost 2012.

També detalla les mesures d’ajustament que, per altra banda, permetran assumir la reducció de despesa del PAS de 405.000 euros.

            Així mateix, comenta altres mesures d’estalvi relatives al capítol 1.

També fa referència a les despeses en béns corrents i de serveis (cap. 2), transferències corrents (cap. 4) i inversions reals (cap. 6), que també figuren a la Memòria.

            Per concloure, com a resum, reitera que, òbviament, no és aquest el pressupost que el Consell de Direcció hauria volgut per a 2012, tot i que es vol reconèixer, una vegada més, l’esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears per tal que la retallada sigui la menor possible en una situació econòmica molt difícil de superar i que requereix l’esforç especial de totes les institucions públiques. Afegeix que al Consell de Direcció li dol especialment no poder continuar amb bona part de les actuacions de millora de les plantilles de PDI i PAS iniciades en exercicis precedents.

En resum, indica que podem dir que l’ajust pressupostari 2012 es concreta, per una banda, en disminucions elevades en els capítols de despeses corrents, capítol 2, aspecte que, per altra banda, permet una retallada assumible del PDI i PAS del capítol 1, que ha de permetre l’objectiu d’assolir una universitat d’excel·lència.

També considera que tots els òrgans de direcció i tota la comunitat universitària continuaran fent feina amb l’empenta, la imaginació i la dedicació necessàries per superar els reptes als quals ens enfrontam i construir una universitat més gran i més bona.

A continuació la Gerent explica de forma detallada la liquidació del pressupost de 2010.

            Seguidament s’obre un debat en què intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que reconeix, en primer lloc, la dificultat d’elaborar aquest pressupost i demana seguidament aclariments en relació amb una informació prèvia sobre la quantia de les retallades. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

El doctor Pere M. Deyà Serra també agraeix la feina feta a l’equip econòmic i manifesta la seva conformitat en general amb la filosofia que informa el projecte pressupostari, i assenyala que troba a faltar determinades dades i, particularment, la fixació d’objectius i l’adaptació dels pressuposts als incentius que es vulguin assolir, per exemple, limitar el nombre d’alumnes. La Rectora fa unes puntualitzacions.

El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica felicita l’equip per la feina feta i el conjunt de la Memòria. A continuació fa una reflexió en relació amb l’augment del professorat associat, i assenyala que en el futur s’hauria de fer una anàlisi de la plantilla dels departaments. Finalment, diu que considera important tenir en compte que és necessari atendre el nombre d’alumnes. Li contesta la Rectora.

El senyor Carlos Moreno Gómez agraeix prèviament la feina realitzada i fa una reflexió en relació amb la retallada del PDI no consensuada amb la representació sindical del PDI. A continuació explica la motivació del seu vot en contra del Pressupost i afegeix que no és un vot contra l’equip rectoral. Li contesta la Rectora.

El doctor Gabriel Oliver Codina s’adhereix a les reiterades felicitacions per la feina feta. A continuació es refereix al tancament dels edificis durant uns determinats períodes. Finalment, diu que considera que l’excel·lència no només s’ha de referir a la recerca. Li contesta la Rectora, que recorda que els plans d’estudis, una vegada verificats, s’han d’acreditar i passen per controls establerts. La vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient i la Gerent completen la informació pel que fa al tancament d’edificis.

El doctor Rafel Crespí Cladera també reconeix, en primer lloc, la feina feta en la presentació dels pressuposts, i seguidament fa algunes reflexions sobre la sistematització de la informació d’aquests. Li contesta la Rectora.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal diu que considera molt apropiada la intervenció del doctor Pere M. Deyà Serra i a continuació demana un aclariment sobre la liquidació del pressupost de 2010, concretament sobre els ingressos per projectes de recerca. Li contesten la Gerent i la Rectora.

La doctora Isabel M. Aguiló Pons dóna l’enhorabona per l’esforç que s’ha fet en primer lloc en l’elaboració dels pressuposts i manifesta, com a presidenta de la Junta del PDI, la seva posició i indica que no hi ha hagut consens. Li contesta la Rectora.

El doctor Antoni Aguiló Pons manifesta que reconeix que s’ha fet el que s’ha pogut i afegeix que considera que no es trasllada el missatge adequat a la comunitat autònoma, és a dir, que la posició de la UIB no ha de ser de resignació. A continuació fa una observació sobre determinades mesures d’estalvi i demana la reconsideració sobre la suspensió temporal dels capítols I i IV del Pla d’Intensificació de la recerca i la disminució dels diners assignats als departaments, entre altres mesures. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

El doctor Climent Ramis Noguera torna a intervenir arran de la intervenció del senyor Carlos Moreno Gómez per fer una reflexió, ja que considera que el vot al Pressupost es refereix a la distribució dels diners de què es disposa. També intervé en relació amb la distribució que es fa als departaments. Li contesta la Rectora.

El doctor Llorenç Huguet Rotger reconeix l’esforç realitzat en l’elaboració dels pressuposts i demana una sèrie d’aclariments sobre l’endeutament que assumeix la UIB, la qual cosa incidiria en el contingut de la Memòria. Finalment planteja la possibilitat de realitzar un contracte programa amb la comunitat autònoma. Li contesten la Rectora i el vicerector d’Economia i Seus Universitàries.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz planteja dues qüestions; en primer lloc, que en el futur es pensi en la proporcionalitat en les retallades entre el PDI i el PAS, i després fa una reflexió autocrítica sobre la retallada practicada pels distints governs de la comunitat autònoma. Li contesta la Rectora.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió final. Li contesta la Rectora.

Finalment, se sotmet a votació la proposta de Pressupost de la UIB per a l’any 2012, que dóna el resultat següent: 38 vots a favor, 3 vots en contra i cap abstenció. Per tant, s’aprova el Pressupost de la UIB per a l’any 2012 i s’acorda de trametre’l al Consell Social per a la seva ratificació (annex 5).

Així mateix, s’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost de l’any 2010 presentada per la Gerent.

El senyor Andreu Crespí Plaza fa una intervenció per recordar la situació actual del Consell Social, ja que han cessat alguns dels seus membres i resta pendent de designar-ne d’altres, així com nomenar el nou president, i diu que, consegüentment, s’haurà d’ajornar la ratificació del Pressupost fins a la constitució del Consell.

 

Punt 5: Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció del grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la Facultat de Ciències a l’Escola Politècnica Superior

            La Rectora informa dels acords adoptats per les juntes de la Facultat de Ciències i de l’Escola Politècnica Superior en relació amb l’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, que han aprovat proposar el canvi d’adscripció de la Facultat de Ciències a l’Escola Politècnica Superior, segons l’informe justificatiu que s’ha presentat.

L’acord suposaria el canvi d’adscripció entre els esmentats centres dels estudis conduents a l’obtenció del títol de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, així com els conduents a l’obtenció del títol d’Enginyeria Tècnica Agrícola (Especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria) fins a la seva extinció.

Finalment, informa que, en cas d’aprovació, la proposta s’elevarà al Consell Social perquè en faci l’informe favorable, si escau, i després es remetrà al Govern de la comunitat autònoma per a la seva aprovació definitiva, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats —en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat remetre-la al Consell Social perquè en faci l’informe pertinent (annex 6).

 

Punt 6: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la figura de les entitats col·laboradores

            La Rectora explica l’abast i el significat de la proposta de regular la figura de les entitats col·laboradores de la Universitat, i destaca que es refereix a entitats no universitàries i que la regulació d’aquesta figura es fa en compliment del que estableix la disposició addicional onzena dels Estatuts, per facilitar així l’acompliment de les funcions de la Universitat.

            La Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per unanimitat (annex 7).

 

Punt 7: Aprovació, si escau, de la creació de la nova Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB

            La Rectora informa el Consell de Govern del contingut de la proposta aprovada per la Junta de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, que suposa la modificació d’aquesta i la transformació en Facultat, tenint en compte el context d’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior, que amb l’aprovació dels nous títols de grau ha suposat la desaparició de les diplomatures d’Infermeria i Fisioteràpia adscrites a l’Escola, de tres anys de durada, i l’aparició dels nous graus d’Infermeria i de Fisioteràpia, de quatre anys de durada, adscrits a la mateixa escola a partir del curs 2009-10.

La nova Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears organitzaria els ensenyaments i els processos conduents a l’obtenció dels títols de grau d’Infermeria i de Fisioteràpia, i també i fins que s’extingeixin els corresponents a l’obtenció de les diplomatures d’Infermeria i Fisioteràpia.

            Finalment, informa que, en cas d’aprovació, la proposta s’elevarà al Consell Social perquè en faci l’informe favorable, si escau, i després es remetrà al Govern de la comunitat autònoma per a la seva aprovació definitiva.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat remetre-la al Consell Social perquè en faci l’informe pertinent (annex 8).

 

Punt 8: Substitució d’un membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat

La Rectora dóna la paraula a la vicerectora d’Investigació, la qual informa de la necessitat de procedir a la substitució d’un membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat, el representant que designa el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears per formar part de la Comissió de Bioètica de la UIB en qualitat de «persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tingui relació directa amb la Universitat», tot això en compliment del que estableix l’Acord normatiu 7545/2006, de 3 de maig, pel qual es modifica l’Acord de creació de la Comissió de Bioètica de la Universitat.

El Consell de Govern aprova la designació de la senyora Eva M. Contestí Seguí com a membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat, en substitució del senyor Amedeo Vázquez Massot.

 

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa sobre els temes següents:

a) Innocampus i Campus d’Excel·lència
b) Sobre el tancament dels edificis durant les vacances de Nadal
c) Sobre el pagament de la nòmina del mes de desembre. Assenyala que, atesa la situació de tresoreria de la Universitat de les Illes Balears, les pagues d’aquest mes es faran en dues transferències:

– El dia 22 de desembre es transferirà al personal la paga extraordinària.
– El dia 30 es farà la transferència de la nòmina ordinària del mes de desembre.

 

Punt 10: Afers de tràmit

 

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 9):

A) Cossos docents

Categoria: professor titular d’universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Components i sistemes electrònics, assignatura de segon del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Perfil com a investigador: Transistors orgànics de capa prima

B) Professorat contractat

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació
Perfil docent: Pensament i contextos educatius contemporanis
Perfil com a investigador: Història de l'educació contemporània 

Categoria: ajudant doctor
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Microeconomia i teoria de jocs
Perfil com a investigador: El propi de l'àrea 

b) Llicències d'estudis

            No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament del senyor Christian Diego Rolfo com a col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per a l’any acadèmic 2011-12 (s’inclou documentació com a annex 10).

d) Altres

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

 

2441

CV/P

Universitat Federal de Minas Gerais

Brasil

Establir un programa d’intercanvi d’alumnes

2443

AM

Centre Tecnològic de la Indústria Balear, SL

 

Desenvolupament de programes d’estudis conjunts

2445

CV/P

Liceu Balear de Protocol i de Relacions Institucionals, SL

 

Resolució dels convenis signats: ref. 1769 i ref. 2174

2447

CT

Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri de Ciència i Innovació)

 

Accés a la base de dades web of knowledge i als serveis relacionats amb aquest accés

2448

Addenda

Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Resolució del conveni ref. 2002, signat el 18.12.2009

2449

CV/P

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

Curs de formació ocupacional del programa ERGON

 Sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

 

Punt 12: Precs i preguntes

            El senyor Carlos Moreno Gómez intervé per demanar sobre el procediment de les avaluacions docents del professorat. Li contesta el vicerector de Docència i Qualitat.

A continuació s’obre un debat en què intervé el doctor Albert Sesé Abad per fer un aclariment, i també fa un comentari sobre el sopar de Nadal. Li contesten el vicerector de Docència i Qualitat i la Rectora.

Seguidament s’obre un debat en què intervenen el doctor Federico F. Garau Sobrino, el doctor Antoni Aguiló Pons, el senyor Miquel Bennàssar Veny, el doctor Climent Ramis Noguera i el doctor Santiago J. Cavanillas Múgica. Els contesten la Rectora, el vicerector de Docència i Qualitat i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2011

Relació d’assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. Sergio Alonso Oroza
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Miquel Bennàssar Veny
 5. Jaume Jesús Carot Giner
 6. Víctor Cerdà Martín
 7. Neus Coll Canyelles
 8. Andreu Crespí Plaza
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Federico F. Garau Sobrino
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Raquel Herranz Bascones
 15. Llorenç Huguet Rotger
 16. Maria Juan Garau
 17. Catalina N. Juaneda Sampol
 18. Carlos Juiz García
 19. Marc López Expósito
 20. Sebastián Lora Sánchez
 21. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 22. Arnau Mir Torres
 23. Margalida Miró Bonet
 24. Juan José Montaño Moreno
 25. Carlos Moreno Gómez
 26. Begoña Morey Aguirre
 27. M. Josep Mulet Gutiérrez
 28. Gabriel Oliver Codina
 29. Luis Fco. Piña Saiz
 30. David Pons Florit
 31. Climent Ramis Noguera
 32. Víctor Manuel Robles Román
 33. Mateu Servera Barceló
 34. Albert Sesé Abad
 35. Bernat Sureda Garcia
 36. Patrícia Trapero Llobera
 37. Maria Tugores Ques
 38. Gemma Isabel Turnes Palomino
 39. M. Carme Vila Ribas
 40. Montserrat Casas Ametller
 41. Antoni Gili Pascual

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Pere J. Brunet Estarellas (Marian Amengual en representació)
 3. Santiago J. Cavanillas Múgica
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. M. Antònia Fornés Pallicer
 6. Miquel Grimalt Gelabert
 7. Jordi Llabrés Bordoy
 8. Antoni Miralles Socias
 9. Josep L. Oliver Torelló
 10. Ana María Proenza Arenas
 11. Maximino San Miguel Ruibal
 12. Joan Josep Fornós Astó
 13. Maurici Mus Amézquita