Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2009

A les 9 hores del dia 16 de juny de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Martí X. March Cerdà, el doctor Nicolau Dols Salas, la doctora Raquel Herranz Bascones, el doctor Gabriel Oliver Codina, la doctora Patrícia Trapero Llobera, el senyor Joan E. de Pedro Gómez i el senyor Edgard Ginard Mateu.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2009 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 5 de juny de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic i Ciències Matemàtiques i Informàtica que afecta la impartició d'assignatures de Campus Extens illes.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, del Diploma Universitari en Economia, Turisme i Territori, títol de formació bàsica de la UIB

La Rectora recorda que en el Consell de Govern del passat dia 13 de maig es va retirar la proposta del Diploma universitari en Economia i Territori, ja que restava pendent d'aclarir quines assignatures se n'havia de substituir. Ara es torna a dur la proposta un cop realitzades les modificacions corresponents.

Sotmesa a votació, s'aprova la proposta per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de les assignatures optatives del Diploma Sènior de la UOM

La Rectora explica el contingut i abast de la modificació que ara es proposa en relació amb la modificació de les assignatures optatives del Diploma Sènior de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). Finalment indica que la directora de la UOM pot oferir aclariments.

PROPOSTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES NOVES PER AFEGIR A L'OFERTA DEL DIPLOMA SÈNIOR DE LA UOM (CURS 2009-2010)

¿ El Cervell Emocional (10 hores), Departament de Psicologia
¿ Qui Mana a les Grans Empreses? (10 hores), Departament d'Economia de l'Empresa
¿ Taller d'Iniciació a la Llengua Anglesa (20 hores), Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
¿ Taller d'Iniciació a la Llengua Francesa (20 hores), Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

PROPOSTA D'OFERTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE DEL DIPLOMA SÈNIOR SUPERIOR

¿ Principals Incidències en el Dret de la Gent Gran (20 hores), Departament de Dret Privat
¿ Noves Tecnologies, Comunicació i Oci (20 hores), Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 5: Modificació de l'Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig (annexos 2 i 3)

La Rectora indica la motivació de la modificació que es planteja. A continuació dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut de la proposta, per la qual finalment es deroga l'Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig, arran de la modificació, mitjançant l'Ordre de 29 de maig, dels annexos del Reial decret 1892/2008. Assenyala que per tal de garantir el principi de seguretat jurídica, s'ha optat per la derogació de l'Acord normatiu de 13 de maig i la publicació d'un nou acord normatiu amb els nous annexos.

Sotmesa a votació, la proposta s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 6).

Punt 6: Complements retributius del professorat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica sobre les sol·licituds de complements autonòmics per al professorat que han assolit l'informe favorable de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

Sotmesa a aprovació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 7).

En virtut del que estableixen l'article 21.2.7 dels Estatuts de la Universitat i l'article 14.1 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Govern acorda de trametre al Consell Social, per a l'aprovació pertinent, la proposta dels complements retributius addicionals.

Finalment el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica constata diverses correccions d'errors corresponents a retribucions de Campus Extens illes, ja que a la sessió del dia 30 d'octubre de 2008, el Consell de Govern va aprovar el complement assignat al professorat que havia d'impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant l'any acadèmic 2008-2009 i va acordar de trametre la proposta al Consell Social per a l'aprovació definitiva. Atesos els canvis produïts per distintes situacions laborals del professorat o incorreccions detectades al llarg d'aquests mesos fins al dia d'avui, se sotmeten a aprovació les modificacions següents:

¿ Que la professora Petra M. Thomàs Puig, professora col·laboradora de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, deixi de percebre el complement del 50 per cent d'un professor associat de 4 hores (assignatura compartida) des del dia 1 d'abril de 2009 i retorni la quantitat corresponent a aquest complement que va percebre des de l'1 d'octubre de 2008 fins al 31 de març de 2009.

¿ Que el professor Joan Franch Fluxà, professor associat de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, percebi el complement del 50% d'un professor associat de 4 hores, des del dia 1 d'abril de 2009, i cobri, amb efectes retroactius, la quantitat corresponent a aquest complement des de l'1 d'octubre de 2008 fins al 31 de març de 2009.

¿ Que la doctora Magdalena Llompart Bennàssar, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Dret del Treball i Seguretat Social del Departament de Dret Públic, deixi de percebre el complement corresponent a professor associat de 3 hores i retorni l'import percebut des del dia 8 d'abril de 2009, atesa la seva baixa per maternitat.

¿ Que el senyor Rafael Ramis Feliu, professor associat de l'àrea de coneixement de Dret del Treball i Seguretat Social del Departament de Dret Públic, percebi el complement de professor associat de 3 hores amb efectes del dia 8 d'abril de 2009 fins al 27 de setembre de 2009, per les tasques docents a Campus Extens, en substitució de la professora Magdalena Llompart Bennàssar durant la seva baixa per maternitat.

El Consell de Govern aprova les modificacions assenyalades i acorda de trametre-les al Consell Social per a la seva aprovació definitiva, si escau (annex 8).

Punt 7: Elecció d'un membre de la Comissió d'Esports

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que informa de la presentació de dues candidatures: la del doctor Josep A. Tur Marí, membre del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i la de la senyora María de la Paz Martínez Bueso, membre del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

A continuació intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per presentar la candidatura i explicar els mèrits de la senyora Martínez Bueso.

Les candidatures se sotmeten a votació secreta i s'obté el resultat següent: doctor Josep A. Tur Marí, 7 vots; senyora María de la Paz Martínez Bueso, 22 vots. En conseqüència, queda elegida com a membre de la Comissió d'Esports de la Universitat la senyora María de la Paz Martínez Bueso.

Punt 8: Elecció d'un membre de la Comissió de Bioètica

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, el qual informa que, atesa la dimissió del senyor Antoni Marí Ensenyat com a membre de la Comissió de Bioètica, se n'ha de triar el substitut. De conformitat amb el darrer incís de l'article 2.1 de l'Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat, s'ha de tractar d'una persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tingui relació directa amb la Universitat. Per tant, el vicerector d'Investigació proposa el senyor Amedeo Vázquez Massot.

Sotmesa a votació, la proposta s'aprova per unanimitat.

Punt 9: Informació sobre els estudis de grau de Seguretat Pública

La Rectora informa de l'existència d'una errada en el punt de l'ordre del dia, en el sentit que la denominació de l'estudi de grau és «Seguretat Pública» i no «Seguretat Policial», com s'ha posat per error. A continuació, la Rectora explica que aquest títol prové de l'actual títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials i que, atès l'interès que presenta per a molts funcionaris, la Conselleria d'Interior ha decidit finançar la creació d'una titulació oficial. També fa referència al contingut del futur pla d'estudis i assenyala que altres universitats (com la Universitat Jaume I de Castelló) ja han implantat aquest títol oficial.

Finalment la Rectora assenyala que per a la creació i implantació del nou títol de grau, el Consell de Direcció va decidir de crear la corresponent CED, que serà integrada per les persones següents:

¿ El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, doctor Mateu Servera Barceló, que la presidirà.
¿ El vicerector associat d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, doctor Juan José Montaño Moreno, que farà de secretari.
¿ El doctor Eduard Ramon Ribas, codirector de l'actual títol propi.
¿ La doctora Margalida Capellà Roig, codirectora de l'actual títol propi.
¿ Un representant del Departament de Dret Públic, pendent de determinar.
¿ Un representant del Departament de Dret Privat, pendent de determinar.
¿ El doctor Josep Lluís Ferrer Gomila, en representació del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
¿ El doctor Enric Munar Roca, en representació del Departament de Psicologia.
¿ El senyor Antoni Sastre Morro, en representació de la Conselleria d'Interior.

A continuació s'enceta un debat en el qual intervenen la doctora Joana M. Petrus Bey, el doctor Climent Ramis Noguera i el doctor Pere M. Deyà Serra, que intervenen per defensar que a l'hora de redactar el pla d'estudis de la nova titulació siguin consultats el departaments de Ciències de la Terra i Física, així com una persona experta en seguretat i riscs laborals. Els contesten la Rectora i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que manifesten que s'informi el president de la CED de les persones que faran d'interlocutors per tractar d'aquestes matèries i de la seva possible inclusió en el nou pla d'estudis.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

¿ Dels estudis de Medicina.
¿ Dels treballs de la CED per a l'estudi de Graduat en Relacions Laborals.
¿ De la reunió entre els representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, de la Conselleria d'Esports i de la UIB per a la implantació del títol de Ciències de l'Activitat Física.
¿ Del Màster en Secundària.
¿ Del procés de verificació dels nous plans d'estudis de grau, de màster i de doctorat.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa de les proves de selectivitat, dutes a terme els dies 10, 11 i 12 de juny, en les quals participaren 2.844 persones (més de dues-centes persones més que l'any anterior). També indica que el percentatge d'aprovats dels darrers anys se situa al voltant del 90 per cent i que per al proper any s'establirà un nou sistema.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 9):

 1. Professorat dels cossos docents

Categoria: professor titular d'universitat

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Lògica i Filosofia de la Ciència

Perfil docent: Desenvolupaments actuals de la teoria de la ciència

Perfil com a investigador: Regulació de la ciència i la tecnologia

 1. Professorat contractat

Categoria: professor contractat doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil docent: Organització d'empreses

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

Categoria: ajudant doctor

Departament: Economia de l'Empresa

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

Perfil docent: Organització d'empreses

Perfil com a investigador: El propi de l'àrea

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic a la professora que s'indica a continuació (annex 10):

¿ Sra. Gloria Gallego Caminero, professora titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2009 i el 30 de setembre de 2010, a la Lawrence and Bloomberg Faculty of Nursing de la Universitat de Toronto (Canadà).

d) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 11):

¿ Dr. Andrés Enrique Arias (TU), Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, a la Universitat de Harvard, Massachusetts (EUA), pel període comprès entre l'1 d'agost de 2009 i el 15 de febrer de 2010, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, d'acord amb el que preveuen l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i l'article 1 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1752

CV/P

Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears

Projecte de recerca [...]

1832

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Gabinets de Terminologia, d'Onomàstica i de Didàctica de Llengües 2009-2011

1863

CV/P

Conselleria de Treball i Formació

Creació del Portal d'Assessorament Laboral i Formació

1871

AM

Sistema Universitari Estatal del Carib Colombià

Colòmbia

Genèric

1875

CV/P

Caixa de Balears, «Sa Nostra» (Club d'Inversió Sa Nostra - UIB)

Formació pràctica en matèria d'anàlisi econòmica i mercats financers

1876

CV/P

Club Rotary Palma Ramon Llull

Concessió de dos ajuts de matrícula per a estudiants

1881

AM

Universitat de Pavia

Itàlia

Genèric

1882

AM

Universitat de Florència

Itàlia

Genèric

1883

AM

Universitat de Jinan de Canton

Xina

Genèric

1884

CV/P

Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició

Espanya

Col·laboració conjunta

1885

CV/P

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3 Ràdio i IB3 Televisió)

Foment dels usos adequats de la llengua catalana

1887

CV/P

Institut Balear de la Dona

Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

1888

CV/P

Institut Balear de la Dona

XIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)

1889

CV/P

Dentapnea, SL

Creació de la Càtedra d'Alimentació i Salut Bucodental per a l'any acadèmic 2009-2010

1890

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Subvenció per al finançament de l'ampliació del CTI de la UIB

1891

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2007)

1892

AM

TurisTEC

Projectes de cooperació tecnològica i innovació, investigació i recerca

1893

AM

Riskal Holding Empresarial, SL

Cooperació en activitats culturals

1894

CV/P

Consell Insular de Menorca

UOM a Menorca 2008-2009

1898

CV/P

Ministeri de Defensa

Jornades: II Seminario de Seguridad y Defensa

1899

AM

Universitat del Carib

Mèxic

Genèric

1901

AM

Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

Genèric

1902

Addenda

Institut d'Estudis Baleàrics

Beca (producció cultural de les Illes Balears)

1903

Addenda

Escola Balear d'Administració Pública

Extinció de la impartició de la titulació de Graduat en Seguretat i Ciències Policials

1904

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Instrumentar la subvenció per a actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

1912

Protocol

Ins. Nal. Inn. y Tec. Agraria y Alimentaria i DG Recerca, Des. Tec. i Inn (CEHI)

Creació d'un centre d'investigació

El Secretari General informa que es retira de la proposta el conveni amb ref. 1875, atès que els departaments d'Economia Aplicada i d'Economia de l'Empresa n'estan negociant determinats aspectes.

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre el conveni amb ref. 1885. Li contesta la Rectora.

Sotmesa a votació la totalitat de la proposta, s'aprova per unanimitat.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta si les persones que tenen una diplomatura i a més han realitzat un màster podran obtenir el títol de graduat. Li contesta la Rectora.

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta sobre les beques predoctorals i sobre els grups de recerca competitius. Li contesten el vicerector d'Investigació i la Rectora, que amplia la informació sobre les beques postdoctorals.

La doctora Joana M. Petrus Bey pregunta sobre la possibilitat d'avançar a l'agenda institucional tota la informació institucional de la Universitat. Li contesta la Rectora.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea demana que es doni la màxima difusió a la informació sobre la preinscripció i matrícula d'alumnes de pla antic en les noves titulacions de grau, així com al procés d'extinció de les titulacions de pla antic.

La doctora Margalida Payeras Llodrà suggereix que per poder fer una més gran difusió d'aquesta informació, tal volta es podria fer arribar als alumnes mitjançant el programa AGORA quan consultin les qualificacions.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. Josep Lluís Ferrer Gomila
 9. M. Dolors Forteza Forteza
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Lluís Garau Juaneda
 12. C. Nativitat Juaneda Sampol
 13. Carlos Juiz García
 14. Jordi Lalucat Jo
 15. Antoni Llull Gilet
 16. Arnau Mir Torres
 17. Antoni Miralles Socias
 18. Carlos Moreno Gómez
 19. Begoña Morey Aguirre
 20. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 21. Margalida Payeras Llodrà
 22. Joana M. Petrus Bey
 23. Luis Francisco Piña Saiz
 24. Climent Ramis Noguera
 25. Maria Pilar Roca Salom
 26. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 27. Mateu Servera Barceló
 28. Albert Sesé Abad
 29. Maria Tugores Ques
 30. M. del Carme Vila Ribas
 31. Montserrat Casas Ametller
 32. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2009

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Santiago José Cavanillas Múgica
 3. Jordi Llabrés Bordoy
 4. Maximino San Miguel Ruibaz