Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2010

A les 10 hores del dia 16 de març de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Jordi Lalucat Jo, el doctor Mateu Servera Barceló, el doctor Albert Sesé Abad i el doctor Bernat Sureda Garcia, per motius de salut.

També s'excusa d'assistir-hi, assistent amb veu i sense vot, la doctora Josefa Donoso Pardo.

Amb caràcter previ, la Rectora dóna la benvinguda a la doctora Balbina Nogales Fernández i a la senyora Cristina Moreno Mulet, que substitueixen, com a representant dels claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador) i com a directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia, la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, recentment nomenada Defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, a la qual la Rectora agraeix la feina feta fins ara a la UIB. Així mateix, la Rectora disculpa l'absència del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, per motius familiars, i del vicerector d'Investigació, que es troba de viatge perquè assisteix a una reunió de treball.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Química, Psicologia i Infermeria i Fisioteràpia.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau

La Rectora i el director del Centre d'Estudis de Postgrau, doctor Maurici Mus Amézquita, informen del contingut dels cursos següents, que se sotmeten ara a l'aprovació del Consell de Govern.

A) Arts i Humanitats:

 • Curs d'Actualització Professional en Videoperiodisme. Títol de formació bàsica de la UIB (6,6 crèdits).

A continuació se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

B) Ciències

 • Especialista Universitari en Malalties Professionals. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

C) Ciències de la Salut

 • Màster en Gerontologia Clínica i Malaltia Crònica Avançada. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits).
  • Especialista Universitari en Gerontologia Clínica. Títol propi de postgrau de la UIB (25 crèdits).
  • Especialista Universitari en Malaltia Crònica Avançada. Títol propi de postgrau de la UIB (25 crèdits).

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment.

 • Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Aplicada a l'Esport. Títol propi de postgrau de la UIB (11 crèdits).
  • Diploma Universitari de Nutrició i Alimentació Aplicada a l'Esport. Títol de formació bàsica de la UIB (11 crèdits).
  • Diploma de Nutrició i Alimentació Aplicada a l'Esport. Títol de formació bàsica de la UIB (11 crèdits).

La proposta, un cop sotmesa a votació, queda aprovada per assentiment.

D) Ciències Socials i Jurídiques:

 • Màster en Esports i Turisme. Títol propi de postgrau de la UIB (50 crèdits).
  • Diploma Universitari d'Esports i Turisme. Títol de formació bàsica de la UIB (50 crèdits).
  • Diploma d'Esports i Turisme. Títol de formació bàsica de la UIB (50 crèdits).
  • Especialista Universitari en Direcció i Gestió d'Empreses Esportives. Títol propi de postgrau de la UIB (22 crèdits).

   • Diploma Universitari de Direcció i Gestió d'Empreses Esportives. Títol de formació bàsica de la UIB (22 crèdits).
   • Diploma de Direcció i Gestió d'Empreses Esportives. Títol de formació bàsica de la UIB (22 crèdits).

  • Especialista Universitari en Activitats de Turisme Esportiu. Títol propi de postgrau de la UIB (22 crèdits).

   • Diploma Universitari d'Activitats de Turisme Esportiu. Títol propi de formació bàsica de la UIB (22 crèdits).
   • Diploma d'Activitats de Turisme Esportiu. Títol propi de formació bàsica de la UIB (22 crèdits).

El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per assenyalar determinats defectes formals de la documentació presentada al Consell de Govern. Es decideix que el senyor Piña Saiz i el director del CEP es reuniran per tal de revisar la documentació i corregir-ne els errors. El Secretari General intervé per manifestar que els títols dels cursos estan pendents de revisió lingüística.

A continuació es vota la proposta, que s'aprova per assentiment.

 • Especialista Universitari en Aspectes Bàsics de l'Anàlisi de la Violència de Gènere com a Fenomen Social. Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits).

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per assentiment.

 • Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura al Segon Cicle de Primària. Títol propi de postgrau de la UIB (10,4 crèdits).

Votada la proposta, queda aprovada per assentiment.

 • Expert Universitari en Intervenció Sistèmica en l'Àmbit Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació Terapèutica Contextual (MTC). Títol propi de postgrau de la UIB (10,5 crèdits).
  • Diploma Universitari d'Intervenció Sistèmica en l'Àmbit Educatiu, Social i Familiar: Pedagogia Sistèmica i Mediació Terapèutica Contextual (MTC). Títol de formació bàsica de la UIB (10,5 crèdits).

El doctor Jordi Llabrés Bordoy intervé per manifestar que al costat del nom d'un dels professors del curs hi figura la titulació de doctor en Psicologia Clínica, titulació inexistent en l'actualitat. S'acorda corregir la menció.

Sotmesa a votació la proposta, queda aprovada per assentiment.

 • Diploma Universitari de Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (27,3 crèdits).
  • Diploma de Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema. Títol de formació bàsica de la UIB (27,3 crèdits).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Un cop aprovats tots el títols propis (annex 4), intervé la doctora Joana M. Petrus Bey, que recorda que en el moment oportú ja va fer una al·legació relativa a una reflexió genèrica sobre la inflació de títols propis de postgrau de la nostra universitat i la necessitat d'obrir un debat profund sobre aquest tema. Li contesta la Rectora i li agraeix la reflexió feta.

Punt 4: Substitució d'un membre de la Comissió d'Investigació

La Rectora explica la necessitat de substituir el doctor Arnau Mir Torres com a membre de la Comissió d'Investigació després de la seva dimissió per motius de feina. Proposa el doctor Francesc A. Rosselló Llompart, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per cobrir la vacant.

La Rectora demana si algú vol proposar un altre candidat. Atès que no es presenten altres candidatures, es passa a la votació, després de la qual resulta elegit, per unanimitat, el doctor Francesc A. Rosselló Llompart com a membre de la Comissió d'Investigació.

A continuació, la Rectora demana que figuri en acta l'agraïment al doctor Arnau Mir Torres per la feina feta mentre ha estat membre de la Comissió.

Punt 5: Aprovació, si escau, del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB

La Rectora indica que, actualment, s'està elaborant en forma de reial decret una nova reglamentació del doctorat, per la qual cosa en aquest moment es presenta un reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial referit només al grau i al màster.

Seguidament introdueix breument el projecte de Reglament que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern i informa de dues errades al text tramès als membres del Consell de Govern: a l'article 38.2, la frase final ha de dir «En qualsevol cas, el director del màster n'ha de ser professor»; per altra banda, a la disposició addicional cinquena s'ha de canviar l'expressió «màsters universitaris» per «màsters interuniversitaris».

A continuació la Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta, així com de les esmenes a la proposta, realitzades dins termini per l'entorn d'Infermeria i Fisioteràpia i per la degana de la Facultat d'Economia i Empresa, les quals fan referència, expressament, als articles 1.4.a) i 49.1.

El senyor Carlos Moreno Gómez intervé per comentar l'esmena transaccional presentada pel Consell de Direcció a l'article 1.4.a) de la proposta, indica que recull l'esperit de l'esmena que es va presentar i demana aclariments. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que constata que els departaments implicats hauran de ser oïts. També li contesta la Rectora i intervé la doctora Joana M. Petrus Bey.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal proposa que a l'article 49.1 s'obri la possibilitat que puguin ser responsables de matèries formatives funcionaris d'un organisme públic d'investigació, atès que es troben equiparats amb els professors dels cossos docents universitaris. Li contesta la Rectora. Finalment, s'acorda que el darrer incís de l'article 49.1 tingui la redacció següent: «que no poden assumir en cap cas la responsabilitat institucional de les corresponents matèries formatives, que recau en el director del màster.»

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per comentar determinats aspectes de la proposta, entre els quals destaca la necessitat de configurar un model centralitzat en el CEP. La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez manifesta el seu suport al model centralitzat. Els contesta la Rectora.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz sol·licita que als articles 2 i 34 quedi clar que el membre del personal d'administració i serveis no és membre nat de la comissió, sinó una persona que dóna suport a la comissió.

Finalment, se sotmet a votació la proposta amb les errades corregides, amb les esmenes als articles 1.4.a), 2, 34, 49.1, i amb l'aclariment que a l'article 50 no s'exigeix als alumnes superar un nombre mínim de crèdits per curs. La proposta s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació del Centre d'Estudis de Postgrau

La Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informen els membres del Consell de Govern del contingut i abast de la proposta d'acord normatiu pel qual es modifica el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP).

A continuació, el senyor Luis Fco. Piña Saiz sol·licita que l'article 4.2.g) tingui la redacció següent: «Encarregar-se de dirigir i coordinar la gestió administrativa dels títols oficials de postgrau adscrits al CEP.»

La doctora Joana M. Petrus Bey sol·licita aclariments sobre els integrants de la junta del CEP designats a l'apartat 1, lletres c) i d). Li contesta la Rectora.

La Rectora sotmet a votació la proposta amb la modificació indicada de l'article 4.2.g), que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2010-2011

La Rectora presenta la proposta de calendari per al proper any acadèmic 2010-2011.

Seguidament, el doctor Antoni Miralles Socias demana la paraula per proposar que cadascun dels semestres tingui una durada d'una setmana més. A continuació s'enceta un debat sobre la proposta, en el qual intervenen el doctor Gabriel Oliver Codina, el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Santiago Cavanillas Múgica, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Rafel Crespí Cladera, la doctora Joana M. Petrus Bey, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, la senyora Cristina Moreno Mulet i la Rectora.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana la paraula per plantejar el problema de considerar lectiu el dia 23 de desembre. Li contesta la Rectora.

Finalment, atesa la falta d'acord sobre la durada dels semestres, la Rectora proposa ajornar l'aprovació del calendari a la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 30 de març i indica que, mentrestant, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea realitzarà les consultes pertinents amb els degans i directors d'escola per tal d'aconseguir un consens.

Punt 8: Aprovació, si escau, del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2010-2011

La Rectora explica al Consell de Govern el contingut i l'abast del document sobre l'oferta de places per al proper any acadèmic i en destaca les modificacions introduïdes en relació amb l'oferta de l'actual any acadèmic.

Finalment, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 9: Nomenament dels membres que han de formar part del Consell de l'ICE (art. 4.e de l'Acord normatiu 9320/2010, de 3 de febrer, FOU núm. 326)

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que assenyala que, d'acord amb el que estableix l'art. 4.e) del Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), s'han d'elegir els representants que han de formar part del Consell de l'ICE. El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, agraeix la dedicació i feina als membres que han format part fins ara del Consell de l'ICE. A continuació explica la proposta que presenta el Consell de Direcció:

 • Dra. Joana Salazar Noguera, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, com a representant de l'àmbit d'Arts i Humanitats.
 • Dr. Guillem Ramon Pérez de Rada, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Ecologia del Departament de Biologia, com a representant de l'àmbit de Ciències.
 • Dra. M. Lluïsa Mir Pozo, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, com a representant de l'àmbit de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Sr. Miquel Bennàsar Veny, professor col·laborador de l'àrea de coneixement d'Infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, com a representant de l'àmbit de Ciències de la Salut.
 • Dr. Josep J. A. Miró Julià, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, com a representant de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura.

La Rectora demana si algú vol presentar candidatures i no en presenta ningú. Cap dels presents no sol·licita votació secreta, per la qual cosa la Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

Punt 10: Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa del contingut de la proposta de modificació, centrada en tres aspectes: modificació de jornada, reclassificació de places i redistribució d'efectius. Igualment assenyala una errada al punt 1, en el sentit que la plaça «5012» ha de ser la «5112».

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 8).

Punt 11: Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster

La Rectora dóna la paraula al director del CEP, que explica el contingut de l'informe elaborat per la Comissió d'Estudis de Postgrau en relació amb el reconeixement de crèdits a les persones que hagin cursat el curs Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l'Educador/a Social en els Centres Educatius. Títol propi de postgrau de la UIB, i que volen matricular-se al Màster Universitari en Formació del Professorat. Ara es demana, d'acord amb l'article 6.4 de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB, el vistiplau del Consell de Govern.

A continuació la Rectora informa els membres del Consell de Govern de l'ajornament definitiu de la sol·licitud al Consell de Govern del vistiplau del reconeixement de crèdits del Màster en Microbiologia Avançada, atès que no s'ha pogut trobar la documentació relativa a la seva aprovació en el seu moment pel Consell de Govern i per la Junta de Facultat.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 12: Complements retributius del professorat de Campus Extens

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el qual informa de les errades detectades al document de complements retributius del professorat de Campus Extens per a l'any acadèmic 2009-2010, aprovat pel Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009.

Les rectificacions proposades són les següents:

¿ Professors que han de cobrar el complement corresponent i no varen ser inclosos al document: Pilar Rupérez Cornell (assignatura 2914), Margalida Capellà Roig (assignatura 2907) i Francesca Cunill Mir (assignatura 2420).

¿ Professors que no han de cobrar el complement i estan inclosos al document: Francisco López Simó (assignatura 2923), M. Isabel Tapia Fernández (assignatura 2929), Margalida Capellà Roig (assignatura 2914), Carles Riera Vayreda (assignatura 0870), Jaume Munar Fullana (assignatura 20406) i Cristina Díaz Sastre (assignatura 2969).

¿ Professors als quals s'ha de modificar el percentatge del complement: Eduard Ramon Ribas (assignatura 2969) i Pilar Rupérez Cornell (assignatura 2907).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat, i el Consell de Govern decideix elevar-la al Consell Social per a la seva aprovació definitiva (annex 10).

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

¿ De la situació en la qual es troben les noves propostes normatives del Ministeri d'Educació (Llei de la ciència i innovació, Estatut del personal docent i investigador, Estatut de l'estudiant, modificació del Reial decret 1397/2007, document de finançament de la universitat...).

¿ Del projecte de Campus d'Excel·lència.

¿ De la reunió dijous dia 18 amb els investigadors i directors dels departaments en relació amb la justificació de despeses.

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen el doctor Arnau Mir Torres, la doctora Joana M. Petrus Bey i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. Els contesten la Rectora i la Gerent.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 11):

Categoria : catedràtic d'universitat

Departament : Dret Públic

Àrea de coneixement : Dret Internacional Privat

Perfil docent : El propi de l'àrea

Perfil com a investigador : El propi de l'àrea

Categoria : professor titular d'universitat

Departament : Infermeria i Fisioteràpia

Àrea de coneixement : Fisioteràpia

Perfil docent : Salut pública i fisioteràpia del moviment

Perfil com a investigador : Nutrició aplicada a la salut i a l'exercici físic

Categoria : professor titular d'universitat

Departament : Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent : Assignatura 4504-Anàlisi Matemàtica del primer curs dels estudis d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes

Perfil com a investigador : Operadors d'agregació, topologia asimètrica i les seves aplicacions en ciència de la computació

Categoria : professor titular d'universitat

Departament : Psicologia

Àrea de coneixement : Metodologia de les Ciències del Comportament

Perfil docent : Anàlisi de dades

Perfil com a investigador : Modelat estadístic mitjançant xarxes neuronals artificials

Categoria : professor ajudant doctor

Departament : Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil docent : Tecnologia de la Programació i Fonaments de la Programació

Perfil com a investigador : Interfícies enactives basades en l'anàlisi del moviment humà en seqüències d'imatges.

Finalment, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica informa, a petició del Departament de Psicologia, del canvi d'un membre suplent a la comissió que ha de jutjar la plaça que s'indica a continuació, aprovada pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2009, en què la doctora Rosa Elosúa de Juan (UNED) es designa com a secretària suplent de la comissió en lloc de la doctora M. del Carme Orte Socias (UIB), que passa a ser-ne vocal (annex 12):

Categoria : professor titular d'universitat

Departament : Psicologia

Àrea de coneixement : Psicobiologia

Perfil docent : Neuropsicologia

Perfil com a investigador : Neuropsicologia de l'envelliment cognitiu i neuropsicologia cognitiva, mètode lesional

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 13):

Doctor Antoni Vaello Sebastià (ajudant), Departament d'Economia de l'Empresa, a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA), pel període comprès entre el 24 de febrer i el 23 d'agost de 2010, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d'acord amb el que preveu l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les remuneracions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Vènies docents

No n'hi ha.

e) Altres

El director del Centre d'Estudis de Postgrau intervé per explicar una correcció a la documentació relativa al punt 5.6 del curs Especialista Universitari en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia). Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits), que es va aprovar el passat dia 18 de gener de 2010, sobre els requisits d'accés al curs, on s'han d'incloure els llicenciats i també s'ha de modificar el nom del títol que apareix en aquest apartat, de manera que on diu: «Requisits d'accés al curs: Diplomats universitaris, pel títol d'Especialista Universitari en Experimentació Artística i Desenvolupament Humà, i [...]», ha de dir: «Requisits d'accés al curs: llicenciats i diplomats universitaris per al títol d'Especialista Universitari en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia). Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits), i [...]».

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1949

CT

Conselleria d'Economia i Hisenda

Dipòsit del conjunt patrimonial Fons Alcover-Moll

1981

CV/P

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles

Espanya

Projecte EDUFIDE II

2007

CV/P

Enseñanza e Investigación Superior, A.C.

Mèxic

Conveni específic per establir un programa d'intercanvi d'estudiants

2014

CT

Google Ireland Limited

Irlanda

Contracte de serveis d'allotjament de continguts amb Google Ireland Limited

2026

CV/P

Club Rotary Palma Junípero Serra

Espanya

Concessió d'un premi i tres accèssits per a estudiants

2029

AM

Universitat Catòlica de l'Uruguai Dámaso Antonio Larrañaga

Uruguai

Genèric

2030

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA

Renovació de la Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica

2033

CV/P

Societat d'Història Natural de les Balears i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears

2035

Addenda

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Pròrroga (doctorats de qualitat 2007-2009) durant l'exercici 2009 i 2010

2036

Acord

Grup 9 d'universitats

Cooperació interuniversitària

2038

CV/P

Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca

Coedició de la col·lecció Arquitectura Tècnica

2040

Addenda

Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició

Renovació del conveni signat el 28.04.2009 (ref. 1884), per col·laboració conjunta

2041

Addenda

Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició

Addenda al cv. 1884 per la modificació del paràgraf novè de la clàusula cinquena

2042

CV/P

Institut d'Estadística de les Illes Balears

Pràctiques (estudiants universitaris o titulats universitaris programa TUO) any acadèmic 2009-2010

2043

CV/P

Senyora Adela Morell Ramon

Donació de la col·lecció bibliogràfica de la família Morell Ramon

2045

AM

Universitat de Monterrey

Mèxic

Genèric

2047

CV/P

Universitat Politècnica de València

Projecte DINAREM (sistema de registre continu de la resposta cardíaca)

2048

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

2049

CV/P

Universitat de Monterrey

Mèxic

Intercanvi de PAS

2053

CV/P

Universitat Nacional de Quilmes

Argentina

Intercanvi de PAS

2059

CV/P

Consell Insular de Menorca

Estudi juridicodoctrinal del desplegament estatutari de les competències pròpies

2063

AM

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Projecte de campus d'excel·lència de sostenibilitat turística i recerca avançada

A continuació, intervé el director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita, per informar del contingut dels convenis tramitats pel CEP (annex 15):

 • Conveni de col·laboració entre l'Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de l'Institut de Salut Carlos III, la Universitat de les Illes Balears i la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA), per a l'impuls de la formació en matèria de malalties professionals.
 • Conveni específic de col·laboració per establir un programa de doble titulació de màster entre la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles i la Universitat de les Illes Balears.

Sotmesos a votació de forma global el convenis indicats, s'aproven per unanimitat.

Punt 16: Precs i preguntes

La doctora Joana M. Petrus Bey sol·licita que es facin les gestions necessàries perquè tots els màsters oficials de la UIB figurin a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Li contesten la Rectora i la doctora Patrícia Trapero Lobera, cap del Gabinet de la Rectora.

La doctora Margalida Payeras Llodrà demana les raons per les quals a la secció de notícies de la pàgina web de la Universitat només es pot accedir fins a l'any 2008, quan fins fa poc no existia aquesta limitació temporal. La Rectora li contesta que realitzarà les consultes pertinents.

El doctor Pere M. Deyà Serra sol·licita informació sobre la normativa que ha fet possible la denegació de beques del Màster en Salut Laboral. Li contesten la Rectora, el vicerector d'Estudiants i Campus i el senyor Luis Fco. Piña Saiz, cap del Servei d'Alumnes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2010

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel Maria Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep L. Ferrer Gomila
 10. M. Dolors Forteza Forteza
 11. Josep Antoni Frau Coll
 12. Lluís Garau Juaneda
 13. Cels Garcia Garcia
 14. Raquel Herranz Bascones
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Martí X. March Cerdà
 19. Arnau Mir Torres
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Carlos Moreno Gómez
 22. Begoña Morey Aguirre
 23. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 24. Maurici Mus Amézquita
 25. Balbina Nogales Fernández
 26. Gabriel Oliver Codina
 27. Margalida Payeras Llodrà
 28. Joana M. Petrus Bey
 29. Luis Fco. Piña Saiz
 30. David Pons Florit
 31. Climent Ramis Noguera
 32. Patrícia Trapero Llobera
 33. Maria Tugores Ques
 34. M. del Carme Vila Ribas
 35. Montserrat Casas Ametller
 36. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2010

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Pere Joan Brunet Estarellas
 3. Santiago J. Cavanillas Múgica
 4. Jordi Llabrés Bordoy
 5. Cristina Moreno Mulet
 6. Marco Antonio Robledo Camacho
 7. Maximino San Miguel Ruibal