Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2010

           A les 10 hores del dia 16 de novembre de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

           Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusa d’assistir-hi el doctor Mateu Servera Barceló.

            Amb caràcter previ, la Rectora agraeix la feina feta a la doctora Joana M. Petrus Bey com a directora del Departament de Ciències de la Terra, que deixa de ser membre del Consell de Govern per ocupar el càrrec de Síndica de Greuges, per al qual acaba de ser nomenada, i dóna la benvinguda al director en funcions d’aquest departament, doctor Antoni Ordinas Garau.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Dret Públic, Economia Aplicada i Física.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau de Medicina

            La Rectora informa que amb aquest tràmit es dóna compliment al mandat del Parlament de les Illes Balears, aprovat per tots els grups parlamentaris, pel qual s’encomanà a la UIB l’elaboració d’un pla d’estudis de grau de Medicina (annex 4). La Rectora agraeix la feina feta als membres de la comissió d’elaboració, els vicerectors Jordi Lalucat Jo, Josep L. Ferrer Gomila i Mateu Servera Barceló per part de la UIB i els senyors Antoni Gelabert i Alfonso Rodríguez de la UAB i la senyora Maria Nolla de la Fundació Dr. Robert (UAB), així com els membres que han participat amb els seus suggeriments i propostes en l’elaboració del pla.

            La Rectora també indica que es presenta la proposta de conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació i Cultura per a la implantació dels estudis de Medicina i fa èmfasi sobre el finançament i la dotació d’infraestructures previstes al conveni.

            Seguidament intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que afirma que no entrarà en el contingut del pla d’estudis, atès que no té la preparació adequada. Ara bé, manifesta els seus dubtes sobre la implantació dels estudis de Medicina, atesos els compromisos que han d’assumir les conselleries implicades, i assenyala que s’abstindrà en la votació. Li contesta la Rectora i indica que la implantació haurà de dur aparellat el finançament adient i, en qualsevol cas, destaca que la UIB s’ha limitat a complir el mandat del Parlament de les Illes Balears; també destaca que el finançament proposat és a part de la transferència nominativa de la UIB durant set anys.

            Així mateix, recorda el procediment a seguir. El doctor Gabriel Oliver Codina intervé per fer un aclariment.

            El doctor Climent Ramis Noguera manifesta que s’ha de distingir entre l’aprovació del pla d’estudis per a la seva verificació i la implantació dels estudis de Medicina. Com que ara ens trobam a la primera fase, centrarà les seves observacions en el pla d’estudis, que en línies generals li sembla bé; malgrat tot, fa una observació sobre una assignatura optativa proposada pel Departament de Física, que no s’hi ha introduït. Finalment, manifesta els seus dubtes sobre el finançament. Li contesten la Rectora i el president de la comissió d’elaboració del pla d’estudis, el vicerector d’Investigació, doctor Jordi Lalucat Jo.

            Seguidament, el doctor Rafel Crespí Cladera manifesta els seus dubtes sobre el finançament dels estudis de Medicina i fa unes reflexions sobre les directrius que es varen donar per a l’elaboració dels plans d’estudis aprovats fins ara, directrius que considera que també s’han de respectar en el pla d’estudis que ara se sotmet a l’aprovació del Consell de Govern, com són el nombre de crèdits de les assignatures, el nombre d’alumnes, les categories del professorat, etc. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el vicerector d’Investigació i la Rectora.

            La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez declara que s’abstindrà a la votació, perquè considera que ara no és el moment adient per a la implantació dels estudis de Medicina a la nostra universitat.

            El senyor Carlos Moreno Gómez manifesta la seva disconformitat amb la decisió de la comissió d’elaboració del pla d’estudis de no acceptar les propostes d’introduir-hi algunes assignatures, així com amb la ràtio de presencialitat, la qual cosa fa que sembli que a la UIB hi hagi estudis de dues categories. Li contesta la Rectora.

            El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta que, per responsabilitat, votarà favorablement l’aprovació del pla d’estudis, atès que la societat no entendria un vot negatiu. Igualment declara que quan es plantegi al Consell de Govern la implantació dels estudis serà el moment d’examinar altres factors, com el finançament i els possibles greuges amb altres estudis de la nostra universitat.

            El doctor Antoni Aguiló Pons intervé per donar suport a l’aprovació del pla d’estudis, encara que manifesta que s’ha de lluitar per aconseguir una implantació de qualitat.

            El doctor Gabriel Oliver Codina manifesta que si bé la societat no entendria que no s’aprovàs el pla d’estudis, tampoc no entendria l’existència de greuges comparatius amb altres estudis de la UIB. Li contesta la Rectora.

            A continuació, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa fa una sèrie de consideracions als membres del Consell de Govern sobre la implantació dels estudis de grau de Medicina i indica que aquests dos darrers anys es disminueix la transferència econòmica a la UIB i, per altra banda, hi ha voluntat de finançar aquests estudis. També afegeix que només hi ha dues comunitats autònomes sense estudis de Medicina (Illes Balears i la Rioja), per circumstàncies distintes.

            El doctor Climent Ramis Noguera intervé per manifestar la seva discrepància amb alguns punts de la intervenció del vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

            Finalment, la Rectora sotmet a votació la Memòria del pla d’estudis del grau de Medicina per a la seva tramitació al Consell d’Universitats i a l’ANECA per a la seva verificació. S’aprova la proposta amb cap vot en contra i cinc abstencions.

Punt 4: Aprovació, si escau, del «Curs d’Actualització Professional en Formació i Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Títol de formació bàsica de la UIB (3 crèdits)»

                La Rectora disculpa l’absència del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i explica breument el contingut i abast de la proposta del «Curs d’Actualització Professional en Formació i Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Títol de formació bàsica de la UIB (3 crèdits)», proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

            El senyor Luis Fco. Piña Sáiz posa de manifest una contradicció en el document sobre les condicions d’accés al curs. La Rectora indica que s’unificaran els requisits que figuren a l’annex I, apartats 1 i 5.6, de la qual cosa s’ocuparà el CEP.

            Sotmesa a votació la proposta, el Consell de Govern aprova el curs esmentat, per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, del «Curs d’Actualització Professional en Gestió Empresarial per a Dones. Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits)»

            La Rectora explica breument al Consell de Govern el contingut i abast de la proposta del «Curs d’Actualització Professional en Gestió Empresarial per a Dones. Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits)», proposat pel Departament d’Economia de l’Empresa.

            El doctor Lluís Garau Juaneda comenta la denominació del títol i manifesta que, tal vegada, seria millor reservar un nombre de places per a dones en lloc de la proposta actual d’adreçar-lo exclusivament a dones.

            El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per explicar que la proposta del curs respon al fet que s’ha rebut finançament públic per a la seva impartició.

            El senyor Andreu Crespí Plaza fa unes reflexions sobre el nombre mínim de places del curs i el sexe de l’alumnat, en el sentit que si s’hi tanca l’accés a persones del sexe masculí, hi pot haver problemes per cobrir el nombre mínim de places necessàries per a la impartició.

            La Rectora manifesta que, tal vegada, seria convenient canviar el títol del curs.

            La doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez demana sobre la possibilitat d’admetre una discriminació positiva en el criteri d’admissió dels alumnes.

            La Rectora sotmet a votació la proposta i fa el suggeriment de modificar el títol i de donar prioritat a l’admissió de persones del sexe femení. El Consell de Govern aprova el curs, amb la inclusió dels suggeriments esmentats, per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

            La Rectora informa el Consell de Govern del contingut de la proposta de modificació de l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que suposa introduir modificacions als apartats 1 i 4.

            El senyor Andreu Crespí Plaza assenyala el problema del reconeixement de la participació en el Demolab i en el Demotec i demana si els alumnes que hi participen estarien inclosos en el que preveu la normativa. Li contesta el vicerector d’Estudiants i Campus.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Aprovació prèvia de sol·licitud d’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts, per al finançament del projecte Innocampus, que ha concedit a la UIB el Ministeri de Ciència i Innovació

            La Rectora informa el Consell de Govern que el motiu de la sol·licitud d’endeutament és per garantir el reintegrament de l’import de 5.000.000 (cinc milions) d’euros, corresponent a l’ajuda que ha rebut la UIB en el programa INNOCAMPUS (convocatòria 2010), vinculat al de Campus d’Excel·lència, del MICINN, Projecte CEI210-1-0005, títol: Campus de Sostenibilitat i d’Investigació Avançada. Seguidament assenyala amb caràcter general les actuacions previstes a la UIB i les condicions de l’ajuda.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat autoritzar, a l’empara de l’article 157 dels Estatuts, l’endeutament de la UIB per valor de 5.000.000 euros i s’acorda de trametre aquest acord al Consell Social perquè faci els tràmits pertinents davant el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la legislació vigent (annex 8).

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– De la visita a la UIB, el proper 25 de novembre, del Secretari General d’Universitats del MEC, senyor Màrius Rubiralta Alcañiz, per presentar l’informe relatiu a «La contribución socioeconòmica de la UIB», realitzat per l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El treball pretén posar de manifest l’impacte econòmic de la UIB a la nostra comunitat autònoma.

– De la propera inauguració de les obres d’ampliació del CTI. Així mateix, recorda que el proper any, dins el primer quadrimestre, tindrà lloc, si tot va bé, la inauguració de l’edifici de can Oleo, una vegada acabades les obres de reforma.

– De la modificació del pla especial del campus.

– De les diverses reunions del Grup 9 d’universitats (G9) que tindran lloc el mes de desembre al campus, amb motiu de la nostra presidència en el G9.

            La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa el Consell de Govern dels temes següents:

– De la participació de la UIB en dos projectes europeus de cooperació educativa.

– De les sessions informatives dels projectes Erasmus Mundus i Tempus.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 9):

A) Cossos docents:

Categoria: professor titular d’universitat (programa I3)
Departament: Física
Àrea de coneixement
: Física de la Terra
Perfil docent
: Anàlisi de dades experimentals. Microclimatologia. Turbulència atmosfèrica
Perfil com a investigador
: Capa límit atmosfèrica

Categoria: professor titular d’universitat
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement
: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent: Intervenció psicoeducativa en les dificultats de llenguatge en el context escolar
Perfil com a investigador
: Desenvolupament del llenguatge i intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge

Categoria: professor titular d’universitat (programa I3)
Departament
: Química
Àrea de coneixement
: Química Orgànica
Perfil docent
: Química orgànica. Química orgànica computacional
Perfil com a investigador
: Química computacional aplicada al reconeixement molecular 

B) Professorat contractat:

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement
: Dret Administratiu
Perfil docent
: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
: El propi de l’àrea 

b) Llicències d’estudis

No n’hi ha. 

c) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

d) Vènies docents

            El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, en absència del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, presenta les següents sol·licituds de vènies docents per a diferents professors del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries:

    Per als estudis de grau d’Educació Infantil i Primària i per a la diplomatura de Mestre especialista, en totes les especialitats.
    Per als estudis de grau de Periodisme i Comunicació Audiovisual i per a la llicenciatura de Periodisme i Comunicació Audiovisual.

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les vènies sol·licitades (annex 10).

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2141

CV/P

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 

Patrocinar dues accions formatives

2169

CV/P

Ada Suárez Casasús

 

Donació de la col·lecció bibliogràfica de Miquel Seguí Aznar

2178

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

XV Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (UEEG)

2179

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Finançament del Curs de formació per a mestres d’educació infantil

2180

CV/P

Consell de Mallorca

 

Subvenció per donar suport a activitats culturals

2181

CV/P

Ada Suárez Casasús

 

Donació de la col·lecció documental de Miquel Seguí Aznar

2183

CV/P

Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença

 

Anuari de l’Educació de les Illes Balears

2184

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Centre de sales d’assaig

2032

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

 

Implantació dels estudis de grau de Medicina a les Illes Balears

 

            Finalment, sotmesos a votació globalment els convenis presentats, el Consell de Govern els aprova per unanimitat.

Punt 11: Precs i preguntes

            El doctor Albert Sesé Abad, degà de la Facultat de Psicologia, intervé per agrair al Consell de Direcció el suport a la mobilització feta per reclamar que els psicòlegs siguin reconeguts com a professionals santiaris i per demanar la creació d’un màster en psicologia de la salut.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe. 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2010

Relació d’assistents:

1.       Adame Obrador, M. Teresa

2.       Isabel M. Aguiló Pons

3.       M. Isabel Baltasar Quesada

4.       Rafel Crespí Cladera

5.       Andreu Crespí Plaza

6.       Pere M. Deyà Serra

7.       Josep Lluís Ferrer Gomila

8.       Josep Antoni Frau Coll

9.       Lluís Garau Juaneda

10.   Cels Garcia Garcia

11.   Raquel R. Herranz Bascones

12.   C. Nativitat Juaneda Sampol

13.   Carlos Juiz García

14.   Jordi Lalucat Jo

15.   Antoni Llull Gilet

16.   Martí X. March Cerdà

17.   Joan March Noguera

18.   Arnau Mir Torres

19.   Antoni Miralles Socias

20.   Carlos Moreno Gómez

21.   Begoña Morey Aguirre

22.   M. Josep Mulet Gutiérrez

23.   Balbina Nogales Fernández

24.   Gabriel Oliver Codina

25.   Margalida Payeras Llodrà

26.   Luis Fco. Piña Saiz

27.   Climent Ramis Noguera

28.   Albert Sesé Abad

29.   Patrícia Trapero Llobera

30.   Maria Tugores Ques

31.   Montserrat Casas Ametller

32.   Federico F. Garau Sobrino
 

CONSELL DE GOVERN DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Antoni Aguiló Pons

2.       Pere J. Brunet Estarellas

3.       Santigo Cavanillas Múgica

4.       Víctor Cerdà Martín

5.       Joan Josep Fornós Astó

6.       Hipólito Medrano Gil

7.       Maurici Mus Amézquita

8.       Antoni Ordinas Garau

9.       David Pons Florit

10.   Gabriel Rul·lan Ferragut

11.   Maximino San Miguel Ruibal