Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2009

A les 10 hores del dia 17 de març de 2009, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

Amb caràcter previ, i abans de començar la sessió, la Rectora excusa l'absència del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europealo, que no hi pot assistir per motius personals esdevinguts a darrera hora.

També s'excusen d'assistir-hi el doctor Climent Ramis Noguera i la doctora M. del Carme Vila Ribas.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

En relació amb l'acta de la sessió anterior, intervé el doctor Francesc Torres Marí, que posa de manifest la seva disconformitat amb els punts 7è i 14è en el sentit que no reflecteixen el contingut de les intervencions a què varen donar lloc. Li contesta el Secretari General per recordar-li que fins ara no ha fet arribar cap esmena per escrit a la Secretaria General en aquest sentit, tal com s'indica sempre que s'ha de fer a les convocatòries de les sessions del Consell de Govern. A més, li recorda que, de conformitat amb l'article 27 de la LRJAP i PAC i amb el que és costum a les actes de les sessions del Consell de Govern, aquestes reflecteixen els acords presos i un resum del més destacat de les deliberacions. Atès que el doctor Torres continua insistint en la seva disconformitat, la Rectora li recorda que, d'acord amb el que estableix l'esmentada disposició legal, si vol que s'adjuntin a l'acta que ara s'aprova les seves intervencions en els punts 7è i 14è de l'ordre del dia, pot fer arribar a Secretaria General l'escrit pertinent.

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de febrer de 2009.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Física, Filosofia i Treball Social, Psicologia i Química.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

La Rectora i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica sol·liciten que es faci constar la felicitació dels membres del Consell de Govern a les persones que han obtingut l'acreditació al cos de catedràtics d'universitat.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es creen els consells d'estudis dels títols de grau de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que explica el contingut i abast de la proposta d'acord normatiu pel qual es creen els consells d'estudis dels títols de grau de la Universitat, i n'assenyala els punts bàsics.

A continuació s'obre un debat en què intervé el doctor Antoni Miralles Socias per manifestar la seva satisfacció per l'inici d'aquest procés. No obstant això, fa una sèrie d'observacions al text de la proposta i demana aclariments en relació amb el Claustre de professors, les guies docents i la representació dels docents i dels estudiants. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

El doctor Pere J. Brunet Estarellas intervé per demanar aclariments sobre la convocatòria i l'assistència dels representants dels estudiants al Consell de Govern. Li contesten la Rectora, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i el Secretari General.

Seguidament intervé la doctora Joana M. Petrus Bey per indicar que considera elevat el nombre de membres que integren l'òrgan col·legiat, el consell d'estudis, la qual cosa el pot fer inoperatiu, i demana que es respectin les figures de coordinació docents amb què compten determinats títols de grau. Li contesta el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

A continuació, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula al director del CEP, doctor Maurici Mus Amézquita, que explica el contingut i abast de les diferents propostes de títols propis de postgrau:

 • Diploma universitari de Gestió d'Empreses. Títol de formació bàsica de la UIB (20,5 crèdits), proposat pel Departament d'Economia de l'Empresa, sota la direcció dels doctors Aleix Calveras Maristany i Rafel Crespí Cladera. Aquest diploma universitari depèn del curs d'especialista universitari en Gestió d'Empreses, títol de postgrau de la UIB (20,5 crèdits), (aprovat pel Consell de Govern el 26 de març de 2004).

 • Diploma de Gestió d'Empreses. Títol de formació bàsica de la UIB (20,5 crèdits), proposat pel Departament d'Economia de l'Empresa, sota la direcció dels doctors Aleix Calveras Maristany i Rafel Crespí Cladera. Aquest diploma depèn del curs d'especialista universitari en Gestió d'Empreses, títol de postgrau de la UIB (20,5 crèdits), (aprovat pel Consell de Govern el 26 de març de 2004).

El doctor Maurici Mus Amézquita assenyala que aquests dos darrers diplomes es lliuraran als participants sense titulació universitària d'accés que assisteixin al curs, i el superin, d'especialista universitari en Gestió d'Empreses, que va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 26 de març de 2004.

 • Curs d'expert universitari en Programes de Suport a les Famílies en la Primera Infància en els Àmbits Socioeducatius i Sanitaris. Títol propi de postgrau de la UIB (14,4 crèdits), proposat pel Grup de Recerca Educació Infantil del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, sota la direcció de les doctores Maria A. Riera Jaume i Maria Ferrer Ribot.

 • Diploma universitari de Dinamitzador d'Activitats Recreatives amb Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, sota la direcció del doctor Pere Palou Sampol.

 • Diploma de Dinamitzador d'Activitats Recreatives amb Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits), proposat pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, sota la direcció del doctor Pere Palou Sampol.

En relació amb aquest curs, intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per demanar per què en el títol de diploma universitari de Dinamitzador d'Activitats Recreatives amb Gent Gran no hi ha professorat especialitzat de les àrees de fisioteràpia que imparteixi l'assignatura de Fisioteràpia Gerontològica. La Rectora fa entrar a la sessió el professor Josep Vidal Conti, codirector del títol, perquè contesti les observacions.

Una vegada el codirector del títol ha donat les explicacions corresponents, que satisfan al senyor Moreno Gómez, i atès que sembla que el document enviat als membres del Consell de Govern no es correspon amb la darrera versió de la proposta elaborada, la Rectora afirma que, un cop aprovada la proposta, es farà arribar als membres del Consell de Govern el document amb la darrera versió.

 • Curs d'expert universitari en Implantació de Sistemes Domòtics i Immòtics. Títol propi de postgrau de la UIB (18,2 crèdits), proposat pel Departament de Física, sota la direcció del doctor Jaume A. Segura Fuster.

  • Diploma universitari en Implantació de Sistemes Domòtics i Immòtics. Títol de formació bàsica (18,2 crèdits)
  • Diploma en Implantanció de Sistemes Domòtics i Immòtics. Títol de formació bàsica (18,2 crèdits)
  • Expert universitari en Implantació de Sistemes Domòtics. Títol propi de postgrau (12,0 crèdits)
  • Diploma universitari en Implantació de Sistemes Domòtics. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació de Sistemes Domòtics. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Expert universitari en Implantació del Sistema Domòtic KNX i Immòtica. Títol propi de postgrau (12,0 crèdits)
  • Diploma universitari en Implantació del Sistema Domòtic KNX i Immòtica. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació del Sistema Domòtic KNX i Immòtica. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Expert universitari en Implantació de Sistemes Domòtics Propietaris i Immòtica. Títol propi de postgrau (12,0 crèdits)
  • Diploma universitari en Implantació de Sistemes Domòtics Propietaris i Immòtica. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació de Sistemes Domòtics Propietaris i Immòtica. Títol de formació bàsica (12,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació de Sistemes Domòtics Propietaris. Títol de formació bàsica (8,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació del Sistema Domòtic KNX. Títol de formació bàsica (8,0 crèdits)
  • Diploma en Implantació d'Immòtica. Títol de formació bàsica (8,0 crèdits)

El doctor Gabriel Oliver Codina demana aclariments sobre el lloc d'impartició del curs d'expert universitari en Implantació de Sistemes Domòtics i Immòtics. Li contesten la Rectora i el director del CEP.

Sotmeses a votació les propostes, s'aproven per unanimitat (s'inclou documentació com a annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2009-2010

La Rectora explica el contingut i l'abast del document sobre l'oferta de places per al proper any acadèmic i en destaca les modificacions.

El doctor Santiago Cavanillas Múgica fa una reflexió sobre la proposta de numerus clausus corresponent a la Facultat de Dret i demana la supressió dels numerus clausus dels estudis de Dret per a Eivissa i Menorca.

El senyor Carlos Moreno Gómez assenyala que el numerus clausus dels estudis de grau de Fisioteràpia hauria de ser 65 i no de 76, com ara es proposa. La Rectora li contesta que no hi ha inconvenient, sempre que es faci arribar al Vicerectorat competent un escrit de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia en el qual se sol·liciti aquesta reducció.

Seguidament, el doctor Aleix Calveras Maristany demana l'ampliació a 30 del nombre d'alumnes de Menorca per al grau d'Administració d'Empreses. Igualment demana que es corregeixi la denominació de l'estudi, que és «grau d'Administració d'Empreses», així com l'adscripció de l'estudi a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Li contesta la Rectora.

Finalment, se sotmet a votació la proposta amb les modificacions esmentades per als estudis de grau de Dret, d'Administració d'Empreses i de Fisioteràpia ¿en aquest darrer cas, sempre que la direcció de l'Escola enviï l'escrit corresponent per demanar la reducció¿, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per a l'any acadèmic 2009-2010

La Rectora presenta la proposta de calendari per al proper any acadèmic 2009-2010, que considera de transacció. Així mateix, constata dues errades a la documentació presentada. La primera al punt 3.b), incís final, que ha de dir: «1 i 15 de setembre de 2010», ambdós inclosos, i al punt 3.c), incís final, que ha de dir: «30 de setembre de 2010».

Seguidament demana la paraula el doctor Pere M. Deyà Serra per comentar la problemàtica dels màsters amb finançament extern i dels que s'imparteixen en línia, pel que fa als quals assenyala que requereixen més flexibilitat en l'aplicació del calendari. Li contesta la Rectora.

El degà de la Facultat de Ciències, doctor Antoni Miralles Socias, demana que s'avanci la data per a l'inici dels exàmens ordinaris que figura al punt 4.c), de l'1 de juny al 31 de maig. Sol·licita igualment que s'avanci com més millor la data del 8 d'octubre com a termini màxim per lliurar les actes de setembre. Li contesta la Rectora.

La doctora Maria Tugores Ques intervé per demanar que es modifiquin les dades del període lectiu del punt 4.a). Li contesta la Rectora.

La Rectora proposa que al punt 4.a) es modifiqui la data d'acabament del període lectiu del segon quadrimestre, que finalitzarà el dia 28 de maig. De forma paral·lela, la data d'inici dels exàmens ordinaris, continguda al punt 4.c), s'avançarà al dia 31 de maig.

La Rectora sotmet a votació la proposta amb les modificacions indicades, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu sobre la creació d'empreses de base tecnològica

La Rectora dóna la paraula al delegat de la Rectora per a la innovació, que informa del contingut i abast de la proposta d'acord normatiu per regular les empreses de base tecnològica de la UIB.

El doctor Marco Antonio Robledo Camacho demana que es concreti més el paràgraf segon del Preàmbul, en el sentit que no s'identifiquin les empreses de base tecnològica amb les empreses per escissió ( spin-off ).

El doctor Bernat Sureda Garcia manifesta que a l'article 2.1.c), s'hauria de suprimir l'incís final: «de les empreses».

El doctor Antoni Miralles Socías agraeix que s'hagi redactat aquesta norma per regular el tema.

El doctor Francesc Torres Marí demana aclariments sobre el capital social de les empreses de base tecnològica i la responsabilitat de la Universitat en cas de problemes econòmics. Li contesta la Rectora.

El doctor Hipólito Medrano Gil demana sobre la implicació de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) en el procés de creació i gestió de les empreses de base tecnològica. Li contesta la Rectora.

El doctor Francesc Torres Marí demana que s'exerceixi certa vigilància sobre aquestes empreses. Li contesten la Rectora i el delegat de la Rectora per a la innovació.

La Rectora sotmet a votació la proposta amb la correcció al Preàmbul i a l'article 2.1.c), que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu del programa d'ajut a la mobilitat del professorat de màsters i doctorats amb menció de qualitat de la UIB

La Rectora informa del contingut i abast de la proposta d'Acord normatiu pel qual s'aprova el programa d'ajut a la mobilitat del professorat dels màsters i doctorats amb menció de qualitat de la UIB.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que informa de forma detallada del contingut i abast de les modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

La Rectora sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 10: Proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa

La Rectora informa de la proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa, presentada pel Departament d'Economia Aplicada.

A continuació dóna la paraula a la directora del Departament, doctora Maria Tugores Ques, perquè faci la presentació de la proposta. La doctora Tugores fa un resum de la personalitat i trajectòria científica de la doctora Bockstael.

A continuació intervé el Secretari General per recordar el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l'Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Igualment, informa que a la propera sessió del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de maig de 2009, se sotmetrà a votació la proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa de la UIB, i recorda que per a la seva aprovació es requereix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts del membres del Consell de Govern (annex 11).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

a) De la seva compareixença a la Comissió d'Educació del Parlament de les Illes Balears.

b) De l'estat actual de la tramitació de nous estudis: Medicina, Relacions Laborals, Seguretat en Ciències Policials com a nou títol de grau, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

c) De la propera convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional i de la posició de la UIB.

d) De l'accés de titulats de primer cicle a estudis de grau i del desenvolupament de l'article 36 de la LOU pel que fa a les condicions per validar, a efectes acadèmics, l'experiència laboral o professional.

e) Del termini per a l'inici de la impartició dels nous plans d'estudis.

f) Del tancament dels estudiants a la Facultat de Filosofia i Lletres.

g) Del processos de verificació dels nous títols de grau.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, fa saber que la propera setmana començaran les sessions informatives per als professors que el proper any acadèmic iniciïn la impartició dels nous títols de grau.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa el Consell de Govern dels temes següents:

a) De la creació per part del Consell de Direció de l'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, així com de les seves funcions.

b) Del desenvolupament de la nova normativa d'accés a la Universitat.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de les inversions més importants aprovades des del 27 de gener fins al 10 de març de 2009 (annex 12).

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics relatives a les persones que s'indiquen a continuació (annex 13):

 • Sr. Pere Joan Pons Samprieto, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Lluís Isern Estela, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Pere Riera Sagrera, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Antoni Monserrat Quintana, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Johannes Koepp, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Miquel Àngel Mas Colom, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2008-2009.
 • Sr. Fèlix Pons Irazazábal, del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2008-2009.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 14):

 • Dr. Francesc Oliver Rullan (professor titular d'escola universitària), del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Southampton (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de juliol de 2009, amb efectes retroactius i amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions, d'acord amb la normativa vigent relativa als beneficiaris dels ajuts de mobilitat del programa José Castillejo.
 • Sr. Miquel Adrover Estelrich (ajudant), del Departament de Química, a la Division of Molecular Structure del National Institut for Medical Research (NIMR) de Londres (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009, amb efectes retroactius i amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions, d'acord amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 15):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1786

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar l'adaptació de la UIB a l'EEES

1802

CV/P

Conselleria d'Esports i Joventut

Afavorir l'esport universitari i l'activitat física i millorar la infraestructura de la UIB

1803

CV/P

Conselleria d'Esports i Joventut

Col·laboració conjunta en matèria esportiva

1804

AM

Conselleria d'Esports i Joventut

Col·laboració conjunta en matèria esportiva

1816

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

Gestió de residus sòlids

1818

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

Projecte de recerca JACUMAR

1827

CV/P

Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès

Diverses activitats durant l'any acadèmic 2008-2009

1828

CV/P

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Organització del Congrés 1959, de Collioure a Formentor

1829

CV/P

Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

Pràctiques SPEC 2009-2010 i PEC 2009-2011 (ERASMUS i Leonardo da Vinci)

1830

CV/P

Actua Desenvolupament, SL

Beca (transferència de tecnologia)

1831

AM

Universitat Catòlica de Córdoba

Argentina

Genèric

1833

Addenda

Associació Balear d'Esclerosi Múltiple

Realització del projecte R+D+I de telerehabilitació

1835

CV/P

Consorci de Transports de Mallorca (Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori)

Contracte de confidencialitat en relació amb les dades de la targeta intermodal

1836

CV/P

Servei de Salut de les Illes Balears

Pràctiques d'alumnes de la diplomatura de Treball Social

1838

CV/P

Universitat Pompeu Fabra

Regular la integració del Servei Lingüístic de la UIB a la xarxa NEOXOC

1839

CV/P

Universitats Autònoma de Barcelona, de Barcelona, d'Alacant i de València

Col·laboració per al desenvolupament de continguts multimèdia compartits

1840

CV/P

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Col·laboració per a l'avaluació de la convocatòria de contractes postdoctorals

1842

CV/P

CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux)

França

Estudis de doctorat al CEDRE

1843

CV/P

Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

Desenvolupar aspectes operatius d'interès entre ambdues institucions

1845

Addenda

Casa de les Llengües

Pla d'activitats per a l'any 2009

1846

CV/P

Institut Balear de Turisme (IBATUR)

Convocatòria de quatre beques per a l'any 2009

1847

CV/P

Consell de Seguretat Nuclear

Mapa de radiació gamma de les Illes Balears

1848

AM

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

República Dominicana

Genèric

1851

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Associació del Grup d'Evolució i Cognició Humana de la UIB, a l'IFISC

1852

CV/P

Consell Superior d'Investigacions Científiques (Institut de Ciències del Mar de Barcelona)

Projecte de recerca: «Las comunidades litorales»

Sotmesa a votació la totalitat de la proposta, s'aprova per unanimitat, excepte el conveni ref. 1803, en què el senyor Carlos Moreno Moreno s'absté. El senyor Moreno Gómez explica als membres del Consell de Govern el sentit del seu vot. Seguidament intervé el vicerector de Projecció Cultural per donar resposta al plantejament del senyor Moreno.

A continuació intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per comentar el conveni ref. 1851. Li contesten la Rectora i el doctor Maximino San Miguel Ruibal, director de l'IFISC.

Punt 14: Precs i preguntes

El senyor Lluís Piña Saiz demana que es faci constar la felicitació del Consell de Govern als membres de la comunitat universitària que han rebut el premi Ramon Llull de la comunitat autònoma: doctor Bartomeu Barceló Pons, doctor Miquel Duran Pastor i doctora Maria Misericòrdia Ramon Juanpere. De la mateixa manera demana la felicitació per al senyor Joan Ordinas Torres, que ahir va rebre la distinció Cornelius Atticus. Finalment, demana que es prenguin mesures per a l'elaboració de la història de la UIB. Li contesten la Rectora i el vicerector de Projecció Cultural.

El doctor Francesc Torres Marí pregunta sobre el pressupost per al finançament del màster universitari en Formació del Professorat. Li contesta la Rectora. A continuació demana sobre les crítiques que ha rebut el professor Miquel J. Deyà Bauzà, per part del vicerectors Martí X. March Cerdà i Nicolau Dols Salas, en relació amb un article publicat al diari Última Hora . Li contesten la Rectora i el vicerector de Projecció Cultural.

El doctor Pere J. Brunet Estarellas, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, demana que consti en acta el seu descontentament per la situació que pateix la seva facultat amb motiu de l'ocupació de l'edifici per part dels estudiants que protesten contra el Pla de Bolonya.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre les condicions de convalidació de màsters propis en màsters oficials. Li contesta la Rectora.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2009

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. M. Isabel Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Joan E. de Pedro Gómez
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Nicolau Dols Salas
 9. Francesc Escanellas Garcias
 10. Josep Lluís Ferrer Gomila
 11. Joan Josep Fornós Astó
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Cels Garcia Garcia
 14. Raquel R. Herranz Bascones
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Joan March Noguera
 20. Martí X. March Cerdà
 21. Arnau Mir Torres
 22. Antoni Miralles Socias
 23. Rosa Miró Bonet
 24. Carlos Moreno Gómez
 25. Begoña Morey Aguirre
 26. Maria Josep Mulet Gutiérrez
 27. Gabriel Oliver Codina
 28. Joana M. Petrus Bey
 29. Luis Francisco Piña Saiz
 30. M. Pilar Roca Salom
 31. Albert Sesé Abad
 32. Bernat Sureda Garcia
 33. Patrícia Trapero Llobera
 34. Maria Tugores Ques
 35. Maurici Mus Amézquita
 36. Montserrat Casas Ametller
 37. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Santiago Cavanillas Múgica
 3. M. Antònia Fornés Pallicer
 4. Jordi Llabrés Bordoy
 5. Hipólito Medrano Gil
 6. Aleix Calveras Maristany
 7. Marco Antonio Robledo Camacho
 8. Maximino San Miguel Ruibal
 9. Francesc Torres Marí